aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (YYT202U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, merkezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi memurlarına devretmesine Yetki genişliği denir
2) "Kanunda öngörülen cezaları vermek" mahalli idare birlik meclisinin görev ve yetkilerinden biri değil.
3) Merkezi yönetim ile mahalli idareler arasındaki ilişkiye Dikey ilişki denir
4) "Kurulan bölgenin güvenliğini sağlamak" ülke düzeyinde kurulan birliklerin kurulma amaçlarından sayılmaz.
5) Adına ülke denilen belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan siyasal organizasyona Devlet denir
6) Merkezi yönetimin kamu hizmetlerinden bazılarını yerel yönetimlere aktarması şeklindeki yerelleşme türüne İdari yerelleşme denir
7) "Bağımlı bir malvarlığına sahiptirler." günümüzde yerel yönetimlerin sahip olmaları gereken niteliklerden biri değil.
8) "İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması" pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek hallerden biri değildir.
9) Türkiye?de mahalli idare birliklerine ilişkin ilk anayasal düzenleme 1961 Anayasası
10) Türk kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminde 76 yıl gibi uzun bir süre yürürlükte kalan 1927 tarih ve 1050 sayılı kanunun adı Muhasebe-i Umumiye Kanunu
11) Bir kurumun kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin denetlenmesine ilişkin iç idari denetim unsuru Süreç kontrolü
12) Yerelleşmenin, yerelleşen yetki türüne göre sınıflandırılması Politik, idari ve mali yerelleşme
13) "İtalya" yerinden yönetim sistemini benimseyen ülkelerden sayılmaz.
14) "İhale mevzuatındaki sürelerin uzunluğu" yerel yönetimlerin ihale ile bazı işlerini özel sektöre yaptırmasının olumlu yönlerinden biri değildir.
15) "Barolar" Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kurumlardan biri değil.
16) "Zeytin hastalıklarının önlenmesi" Bakanlar Kurulunun bazı mahalli idarelerin, belli amaçlarla kurulmuş birliklere katılmasına karar verebileceği projelerden biri değil.
17) Birlik bütçesinin harcama yetkilisi Birlik başkanı
18) "Yükseköğretim Kurulu" Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan merkezi yönetim kurumlarından değildir.
19) Yerel yönetim birimlerinin hizmet sunmak zorunda kaldığı, metropol alana sabah gelip akşam dönen ya da birkaç gün kalan nüfusa Geçici nüfus denir
20) "Eskişehir" büyük kentler denildiğinde anlaşılan şehirlerden değildir.
21) Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir
22) "Genel bütçe kapsamındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek" mali hizmetler biriminin görevlerinden biri değil.
23) "Dönemlik bütçe" kamu idarelerince hazırlanan bütçe çeşitlerinden değildir.
24) "Hizmetlerin mali kaynağının kolay sağlanması" itfaiye, park, mezbaha gibi hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılma nedenlerinden biri değildir.
25) Vatandaşların seçilmiş yerel temsilcilerine daha fazla yetki verip, karar alma sürecinde yetki ve sorumluluklarını artırmaya Politik yerelleşme denir
26) "15 yaşın altındaki araçların trafikten men edilmesi" trafiğin büyük sorun olduğu kentlerde çözüm için akla gelen yöntemlerden sayılmaz.
27) "Bir milyonun üzerinde nüfusu olmalıdır." bir kentin büyükşehir olarak nitelenebilmesi için aranan özelliklerden değildir.
28) "Hizmet sunumunun daha esnek olması" yerel yönetimlerin ihale ile bazı işlerini özel sektöre yaptırması konusundaki olumsuzluklardan biri değildir.
29) İhale yetkilisinin kurduğu ihale komisyonunda bir kişi olarak yer alan personel Mali işlerden sorumlu personel
30) "İhale komisyonu üyelerinin tamamının ihale konusu işin uzmanı kişilerden oluşması gerekir." idarelerin Kamu İhale Kanunu?na göre yapacakları ihalelerde dikkat etmeleri gereken temel ilkelerden sayılmaz.
31) Mahalli idarelerle, diğer mahalli idareler arasındaki ilişkiye Yatay ilişki denir
32) "Birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin üye adları" birlik tüzüğünde bulunması gerekli hususlardan değildir.
33) "Konsolide bütçe yapmak" Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun amaçlarından değildir.
34) "Sayıştay" özel bütçeli idarelerden biri değildir.
35) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nda; gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimine Kamu maliyesi denir
36) "Devlet hastanesi" hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından biri değildir.
37) "Yargıtay" yönetsel yargı kuruluşlarından sayılmaz.
38) "ihale komisyonu üyelerinin bilgileri" ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden değildir.
39) "Tekliften elde edilecek toplam vergi geliri" ihale komisyonunun aşırı düşük teklifleri değerlendirdiği hususlardan değildir.
40) Türkiye?de il ve ilçelerde görev yapan merkezi yönetim örgütüne Taşra örgütü denir
41) "Belediyelerin ve bağlı kuruluşların mal veya hizmet alımları" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu?nun istisnalarından değildir.
42) Kamu mali yönetiminde iç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartları aşağıdakilerden hangisi tarafındanbelirlenir iç Denetim Koordinasyon Kurulu
43) "Birlik başkanın adı" mahalli idare birliklerinin tüzüklerinde bulunması zorunlu hususlardan sayılmaz.
44) "Birlik başkanlık divanını seçmek" mahalli idare birlik başkanmm görev ve yetkilerinden değildir.
45) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları uluslararası standartlara uygun olarak aşağıdakilerden hangisinin bünyesindebelirlenir Maliye Bakanlığı
46) "Hizmetten faydalanacaklar" harcama talimatlarında yer alan bilgilerden değildir.
47) Merkezden yönetimin karşıtı yönetim şekli Adem-i merkeziyet
48) Kamu İhale Kanunu ilk yayımlandığında ihale usulü olarak gösterilen, fakat Kanun değişikliğiyle ihale usulü olmaktan çıkarılan usul Doğrudan temin usulü
49) Belli bir toprak parçası üzerinde toplu bir halde ve komşuca ilişkiler içinde yaşayan insanlardan oluşan, doğal yerleşme birimi niteliğindeki topluluklara Komün denir
50) "Merkezi yönetime bağlı olmaları" günümüzde yerel yönetimlerin sahip bulunmaları zorunlu ön koşul kabul edilen niteliklerden değildir.
51) " Adalet hizmetlerinin sunulması" yerel yönetimlerin sınırları içinde yaşayanların ihtiyaç duyduğu yerel hizmetlerden biri değildir.
52) "ihaleye çıkılırken yapılacak iş için ayrılmış bir ödenek bulunması şartının aranmaması" idarelerin Kamu İhale Kanununa göre yapacakları ihalelerde dikkat etmeleri gereken temel ilkelerden sayılmaz.
53) "içişleri Bakanı" mahalli idare birlik meclisinin doğal üyelerinden değildir.
54) "Varlıkları kötüye kullananların cezalarının belirlenmesi" iç kontrolün amaçlarından değildir.
55) İdarelerce yapılan ön değerlendirme sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebileceği, yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihalelerin de yaptırılabildiği ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü
56) "Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler" ihaleye katılacak isteklilerin ekonomik ve mali yeterliliğinin belirlenmesi için istenebilecek belgelerden değildir.
57) İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlara Ortak girişim denir
58) "Bağışlar" mahalli idare birliklerinin giderlerinden biri değil.
59) "Devlet Su işleri" sulama mahalli idare birliğinin organlarından sayılmaz.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Yerel Yönetimin Kavramsal Yapısı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Adına ülke denilen belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan siyasal organizasyona ne ad verilir? 2  defa soruldu

Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, merkezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi memurlarına devretmesine ne ad verilir? 2  defa soruldu

Merkezi yönetimin kamu hizmetlerinden bazılarını yerel yönetimlere aktarması şeklindeki yerelleşme türüne ne ad verilir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Yerelleşmenin en geniş tanımı, gelir ve giderler dolayıyla görevler dahil her türlü yönetim sorumluluklarının, merkezi yönetimden, merkezi yönetimin taşra birimlerine, merkezin kontrolü altındaki diğer birimlere, merkezi yönetimin dışındaki özel birimlere aktarmasıdır. Yerelleşmenin dar tanımı ise; merkezi yönetimin, bazı yönetime ilişkin sorumluluklarını, yasayla kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip, organları seçimle oluşturulmuş özerk birimlere aktarmasıdır. Toplum halindeki yerleşme birimlerinden olan kentlerin giderek büyüdüğü bir gerçektir. Çözülmesi gereken bir yığın sorunu da barındırmaktadır. Büyük kentlere verilen metropol adının yanı sıra, daha büyük bir coğrafi alanı, daha yoğun bir nüfus birikimini ifade etmek için megapol veya megapolis deyimleri de kullanılmaktadır. Tokyo, Mexico City, Newyork, İstanbul gibi kentler örnek olarak verilebilir. İnsanlar, bir çok nedenle toplu halde yaşamak zorunda kalmışlar ve uygun buldukları alanlarda yerleşmişlerdir. Adeta kendiliğinden oluştuğu için doğal bir özelliğe sahip olan bu tür topluluklara komün adı verilir. Esasen kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmekle görevli, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin, özel veya bölünebilir diye nitelendirdiğimiz mal ve hizmetleri de üretmeleri sözkonusu olabilmektedir. Özellikle belediyeler, kurdukları şirketler aracılığıyla çok değişik konularda faaliyet göstermektedirler. Bu üretimlerini; sınırları içinde yaşayan bireylere, sağlıklı ve kaliteli mal ve hizmet sunma, satıcıların aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmelerinin önüne geçme ve ihalelerde yüklenicinin önceden değişik tertiplerle belirlenmesini önleme gibi amaçlara dayandırmaktadırlar. Günümüzde yerel yönetimlerin belli niteliklere sahip bulunmaları zorunlu ön koşul olarak kabul edilmektedir. Bu nitelikler; ayrı bir tüzel kişiliğe, ayrı bir malvarlığına sahip olma, özel gelirlerin bulunması, belli bir özerkliğe sahip olma, bütçe yapma yetkisi ile seçimle işbaşına gelen karar organlarının bulunmasıdır. Her devlette var olması doğal olan yasama, yürütme ve yargıya ilişkin tüm yetkiler, merkezi bir otoritede toplanır, her iş merkezden yönetilirse merkezden yönetim vardır. Adem-i merkeziyet olarak da ifade edilen yerinden yönetim, merkezden yönetimin karşıtıdır. Siyasal yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim olarak ikiye ayrılır. Siyasal yerinden yönetime federasyon şeklindeki devletleri örnek olarak verebiliriz. Federal devletin yanı sıra federe devletler de, federal anayasa ile federal devlete bırakılmış olanların dışında kalmak koşuluyla yasama ve yargı bağımsızlığına sahiptir. ABD, Almanya ve Hindistan gibi ülkeler örnektir. Ülkelere göre eyalet veya kanton gibi adlarla da anılan federe devletler içinde çok sayıda ve yetkileri yasalarla belirlenmiş belediye ve köy gibi yerel yönetimler de bulunmaktadır. İdari yerinden yönetimde yasama ve yargı konusundaki bütün yetkiler merkezi yönetime aittir. Ancak, yerel hizmetlerin bir kısmının yerine getirilmesi için, yerel yönetimler oluşturulmuştur. Hizmet yerinden yönetimi ve mahalli yerinden yönetim, idari yerinden yönetimin iki çeşididir. Hizmet yerinden yönetimi örnekleri meslek odaları ve üniversitelerdir. Mahalli yerinden yönetim örnekleri ise belediyeler ve köylerdir. Yetki genişliği ile yerinden yönetimi karıştırmamak gerekir. Yetki genişliği; merkezi yönetimin bazı yetkilerini, taşradaki memurlarına devretmesi sonucu oluşur. Yetkiyi kullanan merkez adına kullanır. Yerinden yönetimde ise, seçimle işbaşına gelen karar organları, kendi adlarına yetki kullanırlar.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Bağımlı bir malvarlığına sahiptirler." günümüzde yerel yönetimlerin sahip olmaları gereken niteliklerden biridir.
(   ) "İtalya" yerinden yönetim sistemini benimseyen ülkelerden biridir.
(   ) "Kahire" büyük kentler denildiğinde anlaşılan şehirlerden biridir.
(   ) "Hizmetlerin mali kaynağının kolay sağlanması" itfaiye, park, mezbaha gibi hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılma nedenlerinden biridir.
(   ) "15 yaşın altındaki araçların trafikten men edilmesi" trafiğin büyük sorun olduğu kentlerde çözüm için akla gelen yöntemlerden biridir.
(   ) "Alanlarında çeşitli düzey, sayı ve genişlikte diğer yerel yönetim birimleri yer almalıdır." bir kentin büyükşehir olarak nitelenebilmesi için aranan özelliklerden biridir.
(   ) "Devlet hastanesi" hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından biridir.
(   ) "Esnaf ve sanatkârlar odası" bir hizmet yerinden yönetim kuruluşlarından biridir.
(   ) " Seçimle işbaşına gelenlerden oluşan karar organlarına sahip olmaları" günümüzde yerel yönetimlerin sahip bulunmaları zorunlu ön koşul kabul edilen niteliklerden biridir.
(   ) " Adalet hizmetlerinin sunulması" yerel yönetimlerin sınırları içinde yaşayanların ihtiyaç duyduğu yerel hizmetlerden biridir.
(   ) "Kanalizasyon" bölgesel yarı kamusal mal ve hizmetlerden biridir.
Y Y D Y Y D Y D D Y D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Gelir ve giderler dolayısıyla görevler dahil her türlü yönetim sorumluluklarının, merkezi yöne-timden, merkezi yönetimin taşra birimlerine, merkezin kontrolü altındaki diğer birimlere, merkezi yönetimin dışındaki özel birimlere aktarılmasına ...........denir
2) Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, merkezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi memurlarına devretmesine ...........denir
3) Başta yürütme, yasama ve yargı erkleri olmak üzere, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sendikaları, vakıfları, sivil toplum kuruluşları ve dernekleriyle ayrı görevleri olmakla birlikte üst amaçta birbirleriyle uyumlu çalışması gereken organizasyona ...........denir
4) Ülke sınırları içinde köy, kasaba, kent gibi yerlerde yaşayan insanların ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlara ...........denir
5) Yerelleşmenin, yerelleşen yetki türüne göre sınıflandırılması ...........dır
6) Yerel yönetim birimlerinin hizmet sunmak zorunda kaldığı, metropol alana sabah gelip akşam dönen ya da birkaç gün kalan nüfusa ...........denir
7) Devletlerin iç ve dış güvenlik, adalet ve sosyal güvenliğin sağlanması gibi ihtiyaçları karşılamak için faaliyet alanı tüm ülkeyi kapsayan örgüte ...........denir
8) Vatandaşların seçilmiş yerel temsilcilerine daha fazla yetki verip, karar alma sürecinde yetki ve sorumluluklarını artırmaya ...........denir
9) Merkezi yönetimin kamu hizmetlerinden bazılarını yerel yönetimlere aktarması şeklindeki yerelleşme türüne ...........denir
10) Türkiye?de il ve ilçelerde görev yapan merkezi yönetim örgütüne ...........denir
11) Merkezden yönetimin karşıtı yönetim şekli ...........dır
12) Belli bir toprak parçası üzerinde toplu bir halde ve komşuca ilişkiler içinde yaşayan insanlardan oluşan, doğal yerleşme birimi niteliğindeki topluluklara ...........denir
13) Merkezi yönetimin yerel yönetimlere, özgelirlerinde ve giderlerinde, bütçelerinin açık vermesinde ortaya çıkan borçlanmalarında veya gelecek nesillerin faydasına olacak önemli kaynak kullanımı gerektiren yatırımlarındaki borçlanmalarda yaptığı yetki ve sorumluluk aktarımına ...........denir
14) Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, taşradaki kendi memurlarına devretmesine ...........denir
1) Yerelleşme  2) Yetki genişliği  3) Devlet  4) Yerel yönetim 5) Politik, idari ve mali yerelleşme  6) Geçici nüfus 7) Merkezi yönetim  8) Politik yerelleşme  9) İdari yerelleşme  10) Taşra örgütü  11) Adem-i merkeziyet 12) Komün 13) Mali yerelleşme  14)  Yetki genişliği 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Başta yürütme, yasama ve yargı erkleri olmak üzere, yerel yönetimleri, üniversiteleri, sendikaları, vakıfları, sivil toplum kuruluşları ve dernekleriyle ayrı görevleri olmakla birlikte üst amaçta birbirleriyle uyumlu çalışması gereken organizasyona ne ad verilir?

  A) Uluslararası kuruluş

  B) Birleşmiş Milletler

  C) Devlet

  D) Baro

  E) Şirket

2016 Dönem Sonu Doğru Cevap: C2. Ülke sınırları içinde köy, kasaba, kent gibi yerlerde yaşayan insanların ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlara ne ad verilir?

  A) Yerel yönetim

  B) Merkezi yönetim

  C) Yürütme erki

  D) Amenajman

  E) Yetki genişliği

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A3. Yerelleşmenin, yerelleşen yetki türüne göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Politik, sosyal ve yapısal yerelleşme

  B) İdari, sosyal ve yapısal yerelleşme

  C) Politik, ekonomik ve mali yerelleşme

  D) Politik, idari ve mali yerelleşme

  E) İdari, ekonomik ve mali yerelleşme

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D4. ?Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır? hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  A) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

  B) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

  C) 1580 sayılı Belediye Kanunu

  D) 1982 Anayasası

  E) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Merkezi yönetimin, ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan merkezi yönetim yetkililerine önemli sayılabilecek konularda karar alma ve bunları uygulama yetkisi vermesine ne ad verilir?

  A) İdari vesayet

  B) Yetki genişliği

  C) Hizmet yetkisi

  D) Amenajman

  E) Yerinden yönetim

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B6. Yerel yönetim birimlerinin hizmet sunmak zorunda kaldığı, metropol alana sabah gelip akşam dönen ya da birkaç gün kalan nüfusa ne ad verilir?

  A) Geçici nüfus

  B) Tahmini nüfus

  C) Genç nüfus

  D) Sosyal nüfus

  E) Gerçek nüfus

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A7. Aşağıdakilerden hangisi mahalli yerinden yönetim kuruluşlarından biridir?

  A) Kaymakamlık

  B) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  C) Belediye

  D) İl Emniyet Müdürlüğü

  E) İl Jandarma Komutanlığı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C8. Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, merkezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi memurlarına devretmesine ne ad verilir?

  A) İdari vesayet

  B) Yetki genişliği

  C) Yetki karmaşası

  D) İdari atama

  E) Yetki darlığı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B9. Aşağıdaki görevlerden hangisi yerel yönetimlerle ilişkilendirilebilir?

  A) Kaynak tahsisinde etkinlik

  B) Adil gelir dağılımı

  C) İktisadi denge

  D) Ekonomik istikrar

  E) Fiyat istikrarı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A10. Aşağıdakilerden hangisi büyük kentler denildiğinde anlaşılan şehirlerden biri değildir?

  A) Eskişehir

  B) Tahran

  C) Osaka

  D) Kahire

  E) Seul

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A11. Devletlerin iç ve dış güvenlik, adalet ve sosyal güvenliğin sağlanması gibi ihtiyaçları karşılamak için faaliyet alanı tüm ülkeyi kapsayan örgüte ne ad verilir?

  A) Yerel yönetim

  B) İdari vesayet

  C) Merkezi yönetim

  D) Otokratik yönetim

  E) Demokratik yönetim

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C12. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye, park, mezbaha gibi hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılma nedenlerinden biri değildir?

  A) Demokrasi anlayışı gereği

  B) Hizmetlerin mali kaynağının kolay sağlanması

  C) Maksimum faydanın sağlanması

  D) Hizmetlerin zamanında yapılması

  E) Hizmetlerin az maliyetle yapılması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B13. Vatandaşların seçilmiş yerel temsilcilerine daha fazla yetki verip, karar alma sürecinde yetki ve sorumluluklarını artırmaya ne ad verilir?

  A) İdari yerelleşme

  B) Politik yerelleşme

  C) Mali yerelleşme

  D) Sosyal yerelleşme

  E) Yapısal yerelleşme

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B14. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin büyük sorun olduğu kentlerde çözüm için akla gelen yöntemlerden biri değildir?

  A) Metro yapımı

  B) Alt ve üst geçitlerin yapımı

  C) Tünellerin yapımı

  D) Gelişmiş sinyalizasyon kurulumu

  E) 15 yaşın altındaki araçların trafikten men edilmesi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. Aşağıdakilerden hangisi bir kentin büyükşehir olarak nitelenebilmesi için aranan özelliklerden biri değildir?

  A) Alanlarında çeşitli düzey, sayı ve genişlikte diğer yerel yönetim birimleri yer almalıdır.

  B) Geniş bir yerleşim alanını kapsamalıdır.

  C) Bir milyonun üzerinde nüfusu olmalıdır.

  D) Geniş bir sosyal, kültürel ve ekonomik etki alanı bulunmalıdır.

  E) Diğer yerleşim alanlarından göç almalıdır.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: CDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Yerel Yönetimin Kavramsal Yapısı 38 soru

2.Ünite Yerel Yönetimlerin Mal ve Hizmet Alımlarının Hukuki Dayanağı 37 soru

3.Ünite Yerel Yönetim Birlikleri 42 soru

4.Ünite Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde Yerel Yönetimler 38 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Yerel Yönetimlerin Denetimi 17 soru

6.Ünite Yerel Yönetim Personeli 20 soru

7.Ünite Yerel Yönetimlerde Karar Süreçlerine Katılım 22 soru

8.Ünite Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler 21 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- PAZARLAMA İLETİŞİMİ  sonraki ders -->> İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI