aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SENDİKACILIK ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (ÇEK304U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu?na göre, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında işçi sendikasına üye bulunmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarına imkân veren uygulama Dayanışma aidatı
2) En güçlü olanın varlığını sürdürmesi tezi ile Darwin?in ?doğal ayıklanma? fikrini toplumsal yaşam için de öneren kişi Herbert Spencer
3) Ekonomik durgunluk ile enflasyonun eş zamanlı olarak yaşanmasıyla ortaya çıkan ekonomik sorun Stagflasyon
4) "Gelir dağılımını işçiler aleyhine bozan örgütler olmaları" sendikaların temel özelliklerinden biri değil.
5) Sendikaların var olma mücadelesi verdikleri döneme hâkim olan iktisat politikaları Klasik liberal
6) "Sendikalar anti-demokratik örgütlerdir." sendikaların özelliklerinden değildir.
7) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin ekonomik ve sosyal haklar alanındaki eksikliklerini tamamlayan Avrupa Konseyi belgesi Avrupa Sosyal Şartı
8) Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı eylemlerine karşı getirilen her türlü önleme Sendika güvenliği denir
9) İlk işçi örgütü Londra Yazışma Derneği
10) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Ekim 1950 imzalanmıştır
11) İnsan haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye çıkaran ilk belge İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
12) Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı?nı 1989 ilk olarak onaylamıştır
13) Fransa?da 1791 yılında işçi sendikaları, toplu sözleşmeleri ve grevleri yasaklayan yasa Le Chapelier Yasası
14) "Sendikalar bireysel oluşturulan örgütlerdir." sendikacılığın özelliklerinden değildir.
15) "Sendikadan çıkabilme özgürlüğü" olumlu sendika özgürlüğünün ifade ettiği anlamlardan değildir.
16) "Serbestlik" Filadelfiya Bildirgesi?nin amaçlarından biri değildir.
17) 87 sayılı sözleşmenin eksikliklerini tamamlamayı amaçlayan ILO sözleşmesi 98 sayılı sözleşme
18) Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi?nin ?ikizi? olarak ifade edilen Birleşmiş Milletler belgesi Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
19) "Küreselleşme" 1945-1973 yılları arasında sendikaların güç kazanmasına ve kurumsallaşmasına neden olan faktörlerden değildir.
20) "Artı-değer" klasik liberal iktisadi yaklaşımın öne sürdüğü kavramlardan biri değildir.
21) "Stoksuz üretim" Fordizmin özelliklerinden biri değil.
22) Yapılacak işin küçük parçalara bölünerek, yönetim ve üretimin birbirinden ayrıldığı ve yönetimin en basitinden en karmaşık olanına kadar her parça işin nasıl yapılacağı konusunda tam bir kontrole ve denetime sahip bulunduğu yönetim anlayışı Taylorizm
23) Sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına alan özgürlüğe Kollektif sendika özgürlüğü denir
24) Grev hakkını tüm çalışanlar için güvence altına alan ilk uluslararası sözleşme Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
25) "Yalın üretim" 1945-1973 döneminde sendikaların güç kazanmasının arkasında yatan faktörlerden biri değil.
26) Hükümetin müdahalesi ile çalışma koşullarının iyileştirilmesini savunan kendi kurduğu işletmelerde örnek çalışma koşulları oluşturmayı amaçlayan ve İngiliz sosyalizminin kurucusu sayılan düşünür ve sanayici Robert Owen
27) İşçi sınıfının henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde gelişen ve sendikalar yerine kooperatiflere önemli görevler yükleyen ideoloji Ütopik sosyalizm
28) Fransa?daki Le Chapelier Yasası, İngiltere?deki Birleşme Yasaları ve Almanya?daki Meslek Nizamnamesi?nin arkasında yer alan ideoloji Liberalizm
29) Meslekleri veya işkolları ayrı olan işçilerin farklı sendikalarda toplanmasına Kategorik sendika çokluğu denir
30) Kamu görevlilerine ve kamu görevlilerinin örgütlerine sağlanacak güvenceleri, istihdam koşullarının belirlenme yöntemlerini ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen ILO belgesi 151 sayılı ILO sözleşmesi
31) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden sonra sendika hak ve özgürlüğünü sözleşme kapsamında ele alan ilk ve en önemli belge 87 sayılı ILO sözleşmesi
32) "Homojen işgücü" post-fordizmin özelliklerinden biri değildir.
33) Sendikalar açısından ?vahşi kapitalist dönem? olarak adlandırılan dönem Sendikaların yasal olarak tanınmaları için mücadele verdikleri dönem
34) Sendikaların her türlü otoriteden soyutlanmış gelecek bir toplumun temel taşı olacağını savunan ideoloji Anarko-sendikalizm
35) Devletin üstünde hiçbir güç tanımayan, bireyleri devleti için bir araç olarak gören, siyasal özgürlük fikrini kabul etmeyen ve işçi ile işvereni korporasyonlarda birleştirmeyi savunan ideoloji Faşizm
36) Sınıf mücadelesi kavramını kabul eden, ancak sosyalizme zorla ve sınıfların birinin ortadan kaldırılması yoluyla değil, evrim yoluyla ulaşılabileceğini savunan sosyalist akım Reformcu sosyalizm
37) Ütopik sosyalistlerin isim babası olarak kabul edilen ve Ütopya adlı kitabın yazarı Thomas More
38) Sanayi Devrimi sonrası işçilerin önceden planlanmayan, örgütsüz, belirli bir amaç için kendiliğinden bir araya gelerek toplu olarak başkaldırıda bulunma hareketlerine Koalisyon denir
39) Sanayi Devrimi?nden önce bir meslek örgütlenmesi olarak aynı bölgede yaşayan ve belirli bir mesleğe mensup çırak, kalfa ve ustaların üye olmak zorunda oldukları meslek organizasyonlarına Lonca denir
40) Sendikaların bireysel olarak işçilerin ücret seviyelerini ve ülkenin ekonomik sistemini etkileyen işlevi Ekonomik düzenleme
41) Kamu görevlilerine ve kamu görevlilerinin örgütlerine sağlanacak güvenceleri, istihdam koşullarının belirlenmesi yöntemlerini ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen ILO sözleşmesi 151 sayılı sözleşme
42) Reaganomics, Thatcehrism ve Özalizm olarak da adlandırılan ve sendikaların güç kaybetmesinde önemli rol oynayan iktisat politikaları Neo-liberal iktisat politikaları
43) Fabrika sahiplerine bağlı olarak sürekli ve düzenli bir ücret geliri karşılığında çalışan büyük işçi kitlesine Proletarya denir
44) Farklı çıkar gruplarının, demokratik çoğulcu bir siyasal yapı içinde, devletle ilişkileri göz önüne alınarak, siyaset oluşumuna dahil edilmelerine Neo-korporatizm denir
45) Sendikaların da içinde bulunduğu sosyal tarafların ortak ekonomik sorunların çözümü için çeşitli üçlü platformlarda bir araya gelerek karşılıklı fedakârlıklarda bulunmaları esasına dayanan gelirler politikasına Gönüllü gelirler politikası denir
46) İngiltere?de 1800?lü yılların başında siyasi eylemi ve sınıf fikrini reddederek, demokratik ve eşitlikçi bir toplum yapısına üretici kooperatifleri ve barışçı bir genel grevle ulaşılacağını savunan görüş Owenizm
47) Kapalı işyeri, sendikalı işyeri ve sendika üyeliğini muhafaza etme koşulunun ortak noktaları Sendika üyeliğinin istihdam koşulu olması
48) Sendikaların güç kaybetmesine neden olan neo-liberal iktisat politikaları ile özdeşleşen İngiliz siyasetçi Margaret Thatcher
49) "Keynesyen iktisat politikaları" son yıllarda küreselleşme sürecini hızlandıran faktörlerden sayılmaz.
50) Almanya, Ingiltere, Isveç ve Norveç?te genel olarak hâkim olan sendikacılık anlayışı Reformist
51) "Işçilerin serbestçe sendikaya üye olması" kollektif sendika özgürlüğünün doğal sonuçlarından biri değildir.
52) "M. Friedman" sendikaların güç kazandığı ve kurumsallaştığı dönem ile özdeşleşen kişilerden değildir.
53) Yüksek enflasyon hızı ve yüksek vergi yükünün eş zamanlı olarak yaşanmasıyla ortaya çıkan ekonomik soruna Taksflasyon denir
54) "Çin" reformist sendikacılık tipinin görüldüğü ülkelerden biri değildir.
55) Sanayi Devrimi ile birlikte makinelerin hızla işçilerin yerini ikame edilmesi üzerine işçilerin gerçekleştirdiği makine kırma eylemlerine Ludizm denir
56) "53 sayılı sözleşme" ILO'nun sendikal haklarla ilgili olarak kabul ettiği sözleşmelerden sayılmaz.
57) Reaganomics, Thatcherism ve Özalizm olarak adlandırılan ve sendikaların güç kaybetmesinde rol oynayan iktisat politikaları Neo liberal iktisat politikaları
58) Sendika üyeliğini muhafaza etme koşulunu zorunlu sendikacılık şeklindeki diğer sendika güvenliği türlerinden ayıran temel özellik İşçilerin sendikaya katılma kararındaki serbestlikleri
59) "Arz yönlendirmeli üretim" sendikaların güç kaybetmesinde önemli rol oynayan post-fordizmin özelliklerinden biri değildir.
60) Üyelerinin yalnızca mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlayan sendika tipi Pragmatik sendikacılık
61) İlk kez 1999 yılında Hollanda?da İş Kanunu reformu sonrasında kullanılmaya başlanan, ?eş zamanlı olarak ve belirli bir koordinasyon içinde, bir taraftan işgücü piyasalarında, iş organizasyonlarında ve çalışma ilişkilerinde esnekliği güçlendirmek, diğer taraftan da, özellikle işgücü piyasası dışında kalmış zayıf grupların güvenliğini -istihdam ve sosyal güvenlik- artırmaya yönelik politik bir strateji olarak tanımlanan kavram Güvenceli esneklik
62) Sendikaların işgücü tekeli yaratarak piyasanın etkinliğini ve istihdamı azalttığını ve genel olarak çalışanların gelirlerini daha da eşitsiz hale getirdiğini iddia eden düşünür Milton Friedman
63) "Kollektif sendika üyeliği koşulu" sendika güvenliği türlerinden sayılmaz.
64) İngiltere'de 1837-1848 yılları arasında tüm vatandaşlara genel oy hakkının verilmesi, seçim bölgeleri arasında eşitlik sağlanması, milletvekili adaylığı için ödenen vergilerin kaldırılması, seçimlerde oylamaların gizli olarak yapılması için işçiler arasında yaygınlık kazanan, zamanla sendikaların bünyesinde varlığını sürdürecek olan örgütlü işçi hareketinin ilk ve önemli bir örneğini oluşturan hareketin adı Chartist
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Sendikacılığın Kavramsal Çerçevesi

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu?na göre, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında işçi sendikasına üye bulunmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarına imkân veren uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların özelliklerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların temel özelliklerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı eylemlerine karşı getirilen her türlü önleme ne ad verilir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Sendikalar, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal alanlardaki hak ve çıkarlarını savunan, yaşam ve çalışma koşullarını geliştirmeyi amaçlayan mesleki ve sınıfsal örgütlerdir. Sendikalar genellikle dernekler, ticari şirketler, kooperatifler ve mesleki birliklerle karıştırılmaktadır. Ancak bu örgütlerle sendikalar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Sendikalar üyelerinin özelliği (yapısı), amaçları ve bu amaçları gerçekleştirmek için kullandıkları araçlar açısından diğer şahıs topluluğu şeklindeki örgütlerden farklılaşmaktadır. Sendikaların üyeleri yalnızca işçilerden oluşmaktadır. Sendikaların temel amacı, işçilerin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmektir. Bu amaca ulaşmak içinse başka hiçbir örgütün sahip olmadığı toplu pazarlık ve grev gibi iki özel araca sahip bulunmaktadır.

Sendikalar, Sanayi Devrimi?nin ve sanayileşmenin yarattığı sorunlar karşısında oluşan işçi hareketinin en önemli kanadını oluşturmuştur. Sendikalar II. Dünya Savaşı?nın sonundan itibaren etkinlik ve güç kazanmaya başlamışsa da ilk ortaya çıkışları ve işçileri temsil etme gücüne sahip bir sosyal taraf olma mücadelesi vermeye başlamaları 19. yy?ın son yarısına kadar uzanmaktadır. îlk örgütlenme hareketi Sanayi Devrimi?nin de başladığı ülke olan İngiltere?de görülmüş ve 1792 yılında Londra Yazışma Derneği adı altında ilk işçi örgütü kurulmuştur.

Loncalarda üretim süreçlerini denetleyen, malzeme ve emeklerinin karşılığı olarak ürettiklerine sahip olan çalışanlar Sanayi Devrimi ile birlikte bağımsız üretici durumundan, tüm hayatları boyunca yalnızca ücret karşılığı çalışan ve ne üretim araçlarına ne de ürettikleri mala sahip olan

kişiler durumuna gelmişlerdir. İşçilerin bu elverişsiz çalışma koşullarına önceleri bir tepki olarak başlattıkları birlikte hareket etme olgusu da, daha sonra örgütlenmiş işçi hareketine dönüşmüştür. Kısacası sendikalar, emek ile sermayenin ayrılarak emeğin özgürleşmesi ve emeğiyle geçinen bağımlı çalışanların sayısının artmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır.

Aralarında yapı ve anlayış farklılıklarının bulunmasına rağmen sendikaların evrensel temeldeki başlıca özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Sendikalar mücadele örgütleridir. Sendikalar meslek örgütleridir. Sendikalar sınıf örgütleridir. Sendikalar demokratik örgütlerdir. Sendikalar kitle örgütleridir. Sendikalar çalışma hayatında ve ekonomik ilişkilerde barışı ve istikrarı sağlayan örgütlerdir. Sendikalar adil ve hakça bir gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir. İşçi sendikalarının işlevlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür: Güç, Ekonomik düzenleme, îş düzenlemesi, Sosyal değişim, Üyelik hizmetleri, Kişisel tatmin. Bu işlevler içinde sendikaların diğer işlevlerinin etkinliğini de belirleyen en önemli işlev, güç işlevidir. Güç, sendikaların gizli bir işlevidir. Çünkü sendikalar, ancak diğer işlevlerini kullanırken gücü ortaya çıkmaktadır.

Sendika hakkı, işçi ve işverenlerin bireysel sendika özgürlüklerinin yanı sıra sendikaların varlıklarını ve kendine özgü faaliyetlerini güvence altına alan kollektif sendika özgürlüğünü de kapsayan çifte temel hak niteliğindedir. Bireysel sendika özgürlüğü, işçi ve işverenlerin serbestçe sendika kurma, kurulmuş sendikalara üye olma, diledikleri sendikayı seçebilme, sendika içi faaliyetlere katılabilme, sendikalara girmeme, sendikasız kalabilme ve sendikadan çıkabilme özgürlüğünü ifade etmektedir. Kollektif sendika özgürlüğü ise sendikaların varlıklarının, amaçlarının ve faaliyetlerinin devlete, işverenlere, siyasi partilere ve diğer kuruluşlara karşı korunması, bağımsızlıklarının sağlanması, faaliyetlerini serbestçe düzenleyebilme haklarına sahip olmalarını ifade etmektedir. Sendika çokluğu, bireysel sendika özgürlüğünün doğal bir sonuç iken; sendikaların bağımsızlığı, kollektif sendika özgürlüğünün doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle ve daha çok Anglo-Sakson kökenli ülkelerde, sendikayı korumaya ve güçlendirmeye yönelik güvenceleri ifade eden sendika güvenliği ise, bir sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı eylemlerine karşı her çeşit önlemi kapsamaktadır. Sendika güvenliği kapalı işyeri koşulu, sendikalı işyeri koşulu ve sendika üyeliğini muhafaza etme koşulunu kapsayan zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği türleri; dayanışma aidatlı işyeri koşulu ve kaynakta kesme yöntemini kapsayan finansal sendika güvenliği türleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği türleri, sendika üyeliğinin zamanlamasına ve sendikaya katılma kararında işçilerin serbestlik derecesine göre birbirinden farklılaşmaktadır. Kapalı işyeri koşulu, işçilere işe başlamadan önce; sendikalı işyeri koşulu ise işçilere işe girdikten sonra belirli bir süre zarfında işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikaya üye olmaları ve çalıştıkları süre boyunca üyeliklerini devam ettirme zorunluluğu getirmektedir. Sendika üyeliğini muhafaza etme koşulu da hiçbir işçi için bir istihdam koşulu olarak sendikaya katılma zorunluluğu getirmemekle birlikte, sendikaya gönüllü olarak katılanlara işlerini koruyabilmeleri için, toplu iş sözleşmesi süresince üyeliklerini devam ettirme zorunluluğu getirmektedir. Finansal sendika güvenliği türlerinden olan dayanışma aidatlı işyeri koşulu, toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerinde çalışan ve sözleşmeye taraf olan sendikaya üye olmayan tüm işçilerin istihdama devam etme koşulu olarak dayanışma aidat ödemelerini öngörmektedir. Kaynakta kesme yöntemi ise, sendika aidatlarının ve sendikaya ilişkin diğer kesintilerin işçi ücretlerinden işveren tarafından kesilerek sendikaya düzenli olarak ve doğrudan gönderilmesini sağlamaktadır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Sendikalar ile ilgili); Otokratik örgütlerdir.
(   ) (Sendika güvenliği ile ilgili); Sendikalı işyeri koşulu, bireysel sendika özgürlüğünü güçlendirmektedir.
(   ) "Sendikalar sınıf örgütleridir." sendikacılığın özelliklerinden biridir.
(   ) "Sendikadan çıkabilme özgürlüğü" olumlu sendika özgürlüğünün ifade ettiği anlamlardan biridir.
(   ) "Mücadele örgütleri olmaları" sendikaların temel özelliklerinden biridir.
(   ) "Sendikalar anti-demokratik örgütlerdir." sendikaların özelliklerinden biridir.
(   ) "Işçilerin serbestçe sendikaya üye olması" kollektif sendika özgürlüğünün doğal sonuçlarından biridir.
(   ) "Norveç" reformist sendikacılık tipinin görüldüğü ülkelerden biridir.
(   ) "Kitle örgütleri olmaları" sendikaların temel özelliklerinden biridir.
(   ) "Kollektif sendika üyeliği koşulu" sendika güvenliği türlerinden biridir.
(   ) (Sendikalar ile ilgili); Adil ve hakça gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir.
(   ) (Sendika güvenliği ile ilgili); Kapalı işyeri koşulu, işverenlerin işe alma, yerleştirme ve çıkarma yetkisini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.
Y Y D Y D Y Y D D Y D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) İlk işçi örgütü ...........dır
2) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu?na göre, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında işçi sendikasına üye bulunmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarına imkân veren uygulama ...........dır
3) Sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına alan özgürlüğe ...........denir
4) Meslekleri veya işkolları ayrı olan işçilerin farklı sendikalarda toplanmasına ...........denir
5) Sanayi Devrimi?nden önce bir meslek örgütlenmesi olarak aynı bölgede yaşayan ve belirli bir mesleğe mensup çırak, kalfa ve ustaların üye olmak zorunda oldukları meslek organizasyonlarına ...........denir
6) Sendikaların bireysel olarak işçilerin ücret seviyelerini ve ülkenin ekonomik sistemini etkileyen işlevi ...........dır
7) Kapalı işyeri, sendikalı işyeri ve sendika üyeliğini muhafaza etme koşulunun ortak noktaları ...........dır
8) Almanya, Ingiltere, Isveç ve Norveç?te genel olarak hâkim olan sendikacılık anlayışı ...........dır
9) Pragmatik anlayışa sahip sendikaların mücadeleleri sırasında kullandıkları en önemli araç ...........dır
10) Genellikle toplu iş sözleşmelerine konulan hükümlerle sendikanın varlığına işverenlerden, sendikasız işçilerden ve diğer sendikalardan yönelen tehlikelere ve işverenlerin sendikalı işçiler aleyhine ayrımcı eylemlerine karşı getirilen her türlü önleme ...........denir
11) Sanayi Devrimi ile birlikte makinelerin hızla işçilerin yerini ikame edilmesi üzerine işçilerin gerçekleştirdiği makine kırma eylemlerine ...........denir
12) Sendika üyeliğini muhafaza etme koşulunu zorunlu sendikacılık şeklindeki diğer sendika güvenliği türlerinden ayıran temel özellik ...........dır
13) Üyelerinin yalnızca mesleki ve ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlayan sendika tipi ...........dır
1) Londra Yazışma Derneği  2) Dayanışma aidatı  3) Kollektif sendika özgürlüğü  4) Kategorik sendika çokluğu  5) Lonca  6) Ekonomik düzenleme  7) Sendika üyeliğinin istihdam koşulu olması  8) Reformist  9) Toplu iş sözleşmesi 10) Sendika güvenliği  11) Ludizm  12) İşçilerin sendikaya katılma kararındaki serbestlikleri  13) Pragmatik sendikacılık 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Sendikalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Ekonomik ilişkilerde istikrarı sağlayan örgütlerdir.

  B) Adil ve hakça gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir.

  C) Mücadele örgütleridir.

  D) Otokratik örgütlerdir.

  E) Sınıf örgütleridir.

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: D2. Sendikalar hangi işlevleri vasıtasıyla çalışanların işyerindeki üretimden veya ulusal üretimden daha hakça ve adil pay almalarını sağlamaktadır?

  A) Ekonomik düzenleme

  B) Üyelik hizmetleri

  C) iş düzenlemesi

  D) Sosyal değişim

  E) Güç

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A3. İlk işçi örgütü olan Londra Yazışma Derneği hangi yılda kurulmuştur?

  A) 1792'de

  B) 1799'da

  C) 1842'de

  D) 1869'da

  E) 1884'te

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A4. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu?na göre, toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında işçi sendikasına üye bulunmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmalarına imkân veren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaynakta kesme

  B) Üyelik aidatı

  C) Kapalı işyeri koşulu

  D) Dayanışma aidatı

  E) Sendikalı işyeri koşulu

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Aşağıdakilerden hangisi sendika özgürlüğü ile bağdaşmaz?

  A) Özgür toplu pazarlık

  B) Kategorik sendika çokluğu

  C) Sendikal bağımsızlık

  D) ideolojik sendika çokluğu

  E) Sarı sendikacılık

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E6. Sendikaların aralarında dil, din, ırk, renk, cinsiyet ve siyasi görüş farklılığı olmasına rağmen işçileri ortak bir paydada buluşturması hangi özelliğinin bir sonucudur?

  A) Meslek örgütü olması

  B) Sınıf örgütü olması

  C) Kitle örgütü olması

  D) Mücadele örgütü olması

  E) Demokratik örgüt olması

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C7. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların temel özelliklerinden biri değildir?

  A) Kitle örgütleri olmaları

  B) Çalışma hayatında istikrarı sağlayan örgütler olmaları

  C) Mücadele örgütleri olmaları

  D) Demokratik örgütler olmaları

  E) Gelir dağılımını işçiler aleyhine bozan örgütler olmaları

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E8. Sendikaların varlıklarını ve faaliyetlerini güvence altına alan özgürlüğe ne ad verilir?

  A) Pozitif sendika özgürlüğü

  B) Negatif sendika özgürlüğü

  C) Kollektif sendika özgürlüğü

  D) Bireysel sendika özgürlüğü

  E) Olumlu sendika özgürlüğü

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C9. Beyaz ve mavi yakalı işçilerin farklı sendikalar kurması ve farklı sendikalara üye olması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

  A) İdeolojik sendika çokluğu

  B) Kategorik sendika çokluğu

  C) Kolektif sendika özgürlüğü

  D) Sendika tekliği

  E) Zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Meslekleri veya işkolları ayrı olan işçilerin farklı sendikalarda toplanmasına ne ad verilir?

  A) Sendika saflığı

  B) İdeolojik sendika çokluğu

  C) Kategorik sendika çokluğu

  D) Kollektif sendika özgürlüğü

  E) Sendika güvenliği

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C11. Sendika güvenliği uygulamalarının endüstri ilişkilerine etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sendika güvenliği uygulamaları işçi ve işveren arasındaki güç dengesini sağlar.

  B) Sendika güvenliği uygulamaları sendikaların finansal yapılarını güçlendirir.

  C) Zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği uygulamaları sendika liderlerine çok fazla güç sağlar.

  D) Kapalı işyeri koşulu işverenin işe alma, yerleştirme ve çıkarma hakkını önemli ölçüde sınırlar.

  E) Zorunlu sendikacılık şeklindeki sendika güvenliği uygulamaları bireysel sendika özgürlüğünü güçlendirir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E12. Aşağıdakilerden hangisi işçi ve işverenlerin sendika kurabilmelerini, sendikaya girmelerini, girmemelerini ve sendikadan ayrılabilmelerini güvence altına almaktadır?

  A) Bireysel sendika özgürlüğü

  B) Kollektif sendika özgürlüğü

  C) Kapalı işyeri koşulu

  D) Toplu sendika özgürlüğü

  E) Kaynakta kesme yöntemi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A13. Aşağıdakilerden hangisi sendikalar gibi kendi kendine yardım örgütüdür?

  A) Ticari şirket

  B) Kooperatif

  C) Dernek

  D) Mesleki birlik

  E) Korporasyon

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B14. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların özelliklerinden biri değildir?

  A) Sendikalar anti-demokratik örgütlerdir.

  B) Sendikalar sınıf örgütleridir.

  C) Sendikalar çalışma hayatında barışı sağlayan örgütlerdir.

  D) Sendikalar adil bir gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir.

  E) Sendikalar kitle örgütleridir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların özelliklerinden biri değildir?

  A) Kitle örgütleridir.

  B) Adil bir gelir dağılımını sağlayan örgütlerdir.

  C) Çalışma hayatında barışı ve istikrarı koruyan örgütlerdir.

  D) Mücadele örgütleridir.

  E) Otokratik örgütlerdir.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: EDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Sendikacılığın Kavramsal Çerçevesi 40 soru

2.Ünite Sendikal Hakların Uluslararası Çerçevesi 36 soru

3.Ünite Sendikacılığın Tarihsel Gelişim Süreci 34 soru

4.Ünite Modern İdeolojiler Açısından Sendikacılık 36 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Sendikal Örgütlenme Modelleri  22 soru

6.Ünite Demokrasi Sendikacılık ve Siyaset 23 soru

7.Ünite Türkiye?de Sendikacılık 30 soru

8.Ünite Dünyada Sendikacılık 22 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI  sonraki ders -->> Kamu Yönetimi