aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

ANAYASA I ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK115U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Anayasa değişikliklerinin parlamentoda bir kez görüşülmesinin yasaklanmasına İvedilikle görüşme yasağı denir
2) Temsilî demokrasinin kaynağında yer alan ilke Temsilsiz vergi olmaz ilkesi
3) Hükümdar yetkilerinin parlamento ve hükümet gibi organlarla paylaşıldığı sistem Meşruti monarşi
4) Devlet iktidarının çeşitli unsurlarının farklı organlara sunulması gerektiğini savunan düşünür Charles Louis de Secondat Montesquieu
5) Anayasanın temel norm olmasının sonucu Normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alması
6) Devletin, kişilere insan onuruna yaraşan asgari hayat standartlarını sağlamakla yükümlü olduğunu savunan anlayış Sosyal haklar öğretisi
7) Anayasa hükümlerinin bir veya birkaçının değiştirilmesinin yasaklanmasına Değişmezlik yasağı denir
8) Devletin, yargı organı önünde davalı ya da davacı olabilmesini sağlayan unsur Tüzel kişiliğe sahip olması
9) "Anayasanın ormanların korunması ve geliştirilmesi hakkındaki maddesi" maddî anayasa kavramının örneklerinden değildir.
10) Bir anayasanın içermesi gereken tüm kuralların yetkili organ tarafından usulüne uygun olarak tek bir metin içinde toplanması suretiyle hazırlanan anayasa Yazılı anayasa
11) 18.yüzyıl anayasacılığının yarattığı en önemli sonuç Devlet iktidarının sınırlanması
12) Anayasa yargısına ilişkin ilk uygulamanın görüldüğü ülke ABD
13) "Emeklilik hakkı" negatif statü haklarından değildir.
14) "Cumhurbaşkanı yasama organınca seçilir." yarı başkanlık sisteminin özelliklerinden değildir.
15) Diktatörün veya onun uygulamalarının halka zorla onaylattırılması anlamına gelen oylama Plebisit
16) Monarşinin karşıtı olan siyasal sistem Cumhuriyet
17) Unsurları ve organları itibarıyla teklik özelliği gösteren devlet biçimi Üniter devlet
18) Bileşik devlet tiplerinin günümüzdeki tek örneği Federal devlet
19) Esnek anayasa olarak da adlandırılan anayasa Yumuşak anayasa
20) İkinci kuşak hakların tanınmasındaki asıl amaç Ekonomik ve sosyal adaletin sağlanması
21) Temel hak ve hürriyetlerin yazılı ve sert bir anayasada düzenlenmesinin doğal sonucu Temel hak ve hürriyetin parlamentonun âdi çoğunluğu tarafından değiştirilememesi
22) Devlet otoritesinin hukuk kurallarıyla sınırlanmasına ilişkin gelişmelere Anayasacılık denir
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Anayasa Hukukunun Temel Kavramları

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Anayasa değişikliklerinin parlamentoda bir kez görüşülmesinin yasaklanmasına ne ad verilir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Anayasanın katılığı, onun bir tür toplum sözleşmesi olarak kabul klanmaktadır.

Spot BilgilerBir devletin hukuk düzenini kuran ve şekillendiren anayasa, devletin üç temel organı olan yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluşunu, işleyişini ve karşılıklı yetkilerini düzenleyen ve birey hak ve özgürlüklerini öngören temel hukuk metnini ifade etmektedir. Anayasanın bir ülkenin hukuk düzeninin en üst noktasında yer aldığını ifade eden anayasanın üstünlüğü kuralı gereğince, diğer hukuk kuralları anayasadan sonra gelirler. Anayasanın üstünlüğü kuralı, basitçe, kanunların anayasaya aykırı olamayacağı şeklinde tanımlanabilir. Bu kuralın, sadece teorik bir anlam ifade etmemesi için uygulamada anayasaya aykırı kanunların hukuk sisteminden tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bu tür bir tasfiye işlemi olmaksızın anayasanın üstünlüğü, pratik bir değer ifade etmeyecektir. Anayasa hukuku, devletin üç temel organı olan yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluşunu, işleyişini, karşılıklı ilişkilerini ve bireylerin devletin üstün gücü karşısında sahip olduğu hakları inceleyen bir hukuk dalıdır. Aynı zamanda, bireylerin devlet karşısındaki konumunu ve bu çerçevede hak ve özgürlüklerin kapsamı ve niteliği ile bunlara ilişkin koruma mekanizmaları da anayasa hukukunun konuları arasında yer almaktadır. Anayasa kavramı, çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Farklı kriterler esas alınarak yapılan sınıflandırmalarda maddî ve şeklî anayasa, yazılı ve yazısız anayasa, esnek ve katı anayasa gibi çeşitli alt tipler ortaya çıkmaktadır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Anayasanın ormanların korunması ve geliştirilmesi hakkındaki maddesi" maddî anayasa kavramının örneklerinden biridir.
(   ) "İvedilikle görüşme" anayasaya katılık kazandıran yöntemlerden biridir.
Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Anayasanın temel norm olmasının sonucu ...........dır
2) Anayasa hükümlerinin bir veya birkaçının değiştirilmesinin yasaklanmasına ...........denir
3) Anayasa değişikliklerinin parlamentoda bir kez görüşülmesinin yasaklanmasına ...........denir
4) Bir anayasanın içermesi gereken tüm kuralların yetkili organ tarafından usulüne uygun olarak tek bir metin içinde toplanması suretiyle hazırlanan anayasa ...........dır
5) Esnek anayasa olarak da adlandırılan anayasa ...........dır
6) Normlar hiyerarşisi içinde ilk sırada yer alan norm ...........dır
1) Normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alması  2) Değişmezlik yasağı  3) İvedilikle görüşme yasağı  4) Yazılı anayasa  5) Yumuşak anayasa 6) Anayasa 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Anayasayı katılaştırma yöntemlerinden hangisi 1982 Anayasası tarafından öngörülmemiştir?

  A) Nitelikli çoğunluk

  B) Halkoylaması

  C) Değişmezlik yasağı

  D) Dönem yasağı

  E) Devlet başkanının veto yetkisi

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D2. Anayasanın temel norm olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hükümlerinin herkesi bağlamaması

  B) Olağan kanunlarla aynı usulde değişikliğe uğraması

  C) Kurallarının yaptırımının olmaması

  D) Normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alması

  E) Normlar hiyerarşisinde en alt basamağında yer alması

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: D3. Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşinde yer almaz?

  A) Kanun

  B) Tüzük

  C) Emirname

  D) Anayasa

  E) Yönetmelik

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C4. Anayasa hükümlerinin bir veya birkaçının değiştirilmesinin yasaklanmasına ne ad verilir?

  A) İvedilikle görüşme yasağı

  B) Süre yasağı

  C) Dönem yasağı

  D) Özel meclis yöntemi

  E) Değişmezlik yasağı

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: E5. Aşağıdakilerden hangisi maddî anayasa kavramının örneklerinden biri değildir?

  A) Milletvekili Seçimi Kanunu

  B) Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

  C) Anayasanın ormanların korunması ve geliştirilmesi hakkındaki maddesi

  D) Yargıtay Kanunu

  E) Danıştay Kanunu

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun konuları arasında yer almaz?

  A) Yasama organının yapısı

  B) Seçim sistemleri

  C) Hükûmet sistemleri

  D) Yargı bağımsızlığı

  E) Ticarî işletmeler

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E7. Aşağıdakilerden hangisi anayasaya katılık kazandıran yöntemlerden biridir?

  A) Halkoylaması

  B) İvedilikle görüşme

  C) Basit çoğunluk kuralı

  D) Değişmezlik yasağının bulunmaması

  E) Özel bir teklif çoğunluğunun bulunmaması

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A8. Anayasa değişikliklerinin parlamentoda bir kez görüşülmesinin yasaklanmasına ne ad verilir?

  A) Halkoylaması

  B) Nitelikli çoğunluk kuralı

  C) Özel meclis yöntemi

  D) Değişmezlik yasağı

  E) İvedilikle görüşme yasağı

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E9. Aşağıdakilerden hangisi esnek bir anayasa değildir ?

  A) 1814 Fransız Şartı

  B) 1830 Fransız Şartı

  C) 1830 İtalyan Anayasası

  D) 1876 Kanun-i Esasi

  E) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Bir anayasanın içermesi gereken tüm kuralların yetkili organ tarafından usulüne uygun olarak tek bir metin içinde toplanması suretiyle hazırlanan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Esnek anayasa

  B) Sert anayasa

  C) Sözlü anayasa

  D) Yazılı anayasa

  E) Yumuşak anayasa

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun konuları arasında yer alır?

  A) Ticari işletmelerin kuruluşu

  B) Yasama organının yapısı

  C) Tekerrür

  D) Suç tipleri

  E) Zilyetlik

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Aşağıdakilerden hangisi anayasaya katılık kazandıran yöntemlerden biri değildir?

  A) Değişmezlik yasağı

  B) İvedilikle görüşme

  C) Salt çoğunluk kuralı

  D) Nitelikli çoğunluk kuralı

  E) Özel meclis yöntemi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B13. Bir kuralın maddi bakımdan anayasa olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) İşgal ettiği yer

  B) Biçim

  C) İçerik

  D) Yapılış yöntemi

  E) Geçerliliği

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. Aşağıdakilerden hangisi anayasanın farklı ölçütler esas alınarak tâbi tutulduğu sınıflandırmalardan biridir?

  A) İstikrarlı ve zayıf anayasa ayrımı

  B) Güçlü ve istikrarsız anayasa ayrımı

  C) Etkin ve istikrarlı anayasa ayrımı

  D) Esnek ve katı anayasa ayrımı

  E) Verimsiz ve istikrarsız anayasa ayrımı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D15. Şekli anayasa aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak yapılan bir tanımlamadır?

  A) İçerik

  B) Geçerlilik

  C) Yürürlük tarihi

  D) Yapılış yöntemi

  E) Normlar hiyerarşisi içindeki yeri

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: EDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Anayasa Hukukunun Temel Kavramları  23 soru

2.Ünite 18. Yüzyılın Anayasacılık Hareketleri  24 soru

3.Ünite Anayasa İle Sınırlanmış Yönetim, Temel Haklar ve Anayasa Yargısı  24 soru

4.Ünite Devlet Şekilleri ve Hükümet Sistemleri 31 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Osmanlı İmparatorluğumun Anayasal Gelişmeleri ve Modern Türkiye?nin Kuruluşu 7 soru

6.Ünite 1924 Anayasası 14 soru

7.Ünite 1961 Anayasası 22 soru

8.Ünite 1982 Anayasası 21 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II  sonraki ders -->> ANAYASA II