aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

ANAYASA II ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK116U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Milletvekillerinin parlamentoda görüşülen konular üzerinde bir kez daha düşünmelerini teşvik etmek amacıyla kabul edilen süreye Serinleme süresi denir
2) "En az lise mezunu olmak" milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin koşullardan değildir.
3) "Yurt içi ziyaret" Cumhurbaşkanı?na vekâleti gerektiren hâllerden değildir.
4) "Olağanüstü hâl ilânı" asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı hukuk boşluğunu doğuran hallerden değildir.
5) Kural işlemleri bireysel durumlara uygulayan işlemler Sübjektif işlemler
6) Anayasa literatüründe milletvekilliği ile bağdaşmayan işlere Yasama uyumsuzluğu denir
7) Parlamentonun iki meclisten oluşmasının doğal sonucu Yasama sürecinin yavaşlaması
8) TBMM?nin savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasını bir kerede erteleyebileceği en fazla süre 1 yıl
9) "Kanun tasarısı sunması" 1982 Anayasası?nın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerden değildir.
10) Devlet şeklinin federalizm olduğunu düzenleyen anayasa hükmünün değiştirilmesini yasaklayan ülke Almanya
11) Tali kurucu iktidarın sınırı Asli kurucu iktidarın iradesi
12) Devlet fonksiyonlarına ilişkin olarak 1924 Anayasası?nın öngördüğü sistem Kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı
13) 1982 Anayasası?nın doğrudan anayasadan kaynaklanan bazı asli yetkileri yürütmeye tanımasının siyasi sonucu Yürütmenin geçmişe kıyasla güçlendirilmesi
14) Klasik parlâmenter sistemde yürütme alanındaki yetkilerin asıl sahibi Bakanlar Kurulu
15) "1848 İtalyan Anayasası" misak yöntemi ile hazırlanmış belgelerden biri değildir.
16) Milletvekillerinin meclis çalışmaları sırasındaki oy, söz ve düşünce hürriyetlerinin korunması anlamına gelen ve kısaca söz hürriyeti olarak adlandırılan yasama bağışıklığı Yasama sorumsuzluğu
17) 1982 Anayasası?na göre sıkıyönetimin gerekli kıldığı konularda çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin TBMM tarafından onaylanmasına ilişkin süre ve usul aşağıdakilerden hangisiylebelirlenir İçtüzük
18) 1961 Anayasası ile oluşturulan ikinci meclis Cumhuriyet Senatosu
19) Tali kurucu iktidar için öngörülen biçimsel sınırların konuluş amacı Anayasa hükümlerinin yasama organındaki 1adi çoğunluklar tarafından değiştirilmesini önlemek
20) "1787 ABD Anayasası" monarşik yöntemle hazırlanmış anayasalardan biri değil.
21) "Amerika Birleşik Devletleri" I. Dünya Savaşı sonrasında asli kurucu iktidar tarafından kurulan devletlerden sayılmaz.
22) Halk egemenliğinden kaynaklanan anayasa yapma modeline Kurucu referandum denir
23) Doğrudan 1982 Anayasası'ndan kaynaklanan ve yapılması yürütme organının yetkisine bırakılmış işlem türü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
24) 1961 Anayasal düzeninde yürütme organının türevsel fonksiyon olduğunu gösteren işlem türü Yönetmelik
25) 1982 Anayasası?nda geniş kapsamlı bir yasama uyumsuzluğu kurumunun öngörülmesinin nedeni Siyasi aktörlerle sivil toplum aktörleri arasındaki etkileşimi sonlandırmak
26) Fransız 1814 Charte?ı ve 1931 Etiyopya Anayasası, 1848 İtalyan Anayasası, 1889 Japon Anayasası, 1911 Monako Anayasası, 1876 Kanun-u Esasisi, bu yöntem izlenerek hazırlanan anayasaların örnekleridir. Yukarıda bahsi geçen yöntem Ferman Yöntemi
27) Anayasacılığın temel amacı Devlet otoritesini sınırlandırmak
28) "Sahtecilik" milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyen suçlardan biri değildir.
29) Meclis hükümeti sisteminde yürütme erkinin monist olmasının nedeni Bu sistemde bir devlet başkanlığı makamının olmaması
30) 1982 Anayasası'na göre Bakanlar Kurulu göreve başlarken yapılan güven oylamasında geçerli olan çoğunluk Toplantıya katılanların salt çoğunluğu
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Anayasayı Değiştirme Sorunu

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

1876 Kanun-i Esasi?ye göre kabul edilen bir anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için aşağıdakilerden hangisinin onayı gerekir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi anayasa yapma modellerinden biri olan monarşik yöntemin türlerinden biridir? 2  defa soruldu

Milletvekillerinin parlamentoda görüşülen konular üzerinde bir kez daha düşünmelerini teşvik etmek amacıyla kabul edilen süreye ne ad verilir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Bir devletin anayasasını yapma iktidarına, kurucu iktidar veya kuruculuk fonksiyonu denmektedir. Buna karşılık, kurulmuş iktidar, anayasasının öngördüğü kurallar çerçevesinde yasama yürütme ve yargı fonksiyonlarının yerine getirilmesini ifade etmektedir. Fransız kamu hukukundan esinlenen yazarlar, aslî kurucu iktidarın veya aslî kuruculuk fonksiyonunun, ancak bir hukuk boşluğunda ortaya çıkabileceğini, bu hukuk boşluğunun ise bağımsızlığın kazanılması, devrim, ihtilal gibi köklü siyasal değişimlerin yaşandığı olağanüstü şartlarda mümkün olabileceğini öne sürmektedir. Talî kuruculuk fonksiyonu, bir ülkenin yürürlükte bulunan anayasasını o anayasada öngörülen kurallara uygun olarak değiştirmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle, talî kurucu iktidar, yürürlükteki anayasayı ancak aslî kurucu iktidarın öngördüğü kurallar çerçevesinde değiştirebilmektedir. Bu ise talî kurucu iktidarın, hukuken sınırlanmış bir iktidar olduğunu göstermektedir. Osmanlı-Türk anayasaları incelendiğinde, biri hariç olmak üzere -1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunubunların hepsinin katı anayasa modelini benimsedikleri görülmektedir. 1982 Anayasası, "teklif?, "görüşme", "kabul" ve "onay" olmak üzere dört aşamalı bir anayasa değişiklik süreci öngörmüştür. Anayasa değişikliklerinin anayasaya uygunluk yönünden yargı denetimine tâbi olup olamayacağı, iki açıdan değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bunlardan biri, anayasa değişikliklerinin, şekil kurallarına uygunluğunun denetlenmesidir; diğeri ise anayasa değişikliklerinin içerik, yani esas yönünden anayasaya uygunluğunun denetlenmesidir.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (1924 Anayasası hükümlerinin değiştirilme düzeni ile ilgili); Değişiklik teklifleri, TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisi tarafından kabul edilmektedir.
(   ) Misak yönetiminde de monark, ferman yönteminde olduğu gibi anayasayı tek başına geri alma veya ortadan kaldırma yetkisine de sahiptir.
(   ) "Olağanüstü hâl ilânı" asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı hukuk boşluğunu doğuran hallerden biridir.
(   ) "Kanun tasarısı sunması" 1982 Anayasası?nın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerden biridir.
(   ) "1848 İtalyan Anayasası" misak yöntemi ile hazırlanmış belgelerden biridir.
(   ) "1787 ABD Anayasası" monarşik yöntemle hazırlanmış anayasalardan biridir.
(   ) "Lehistan" I. Dünya Savaşı sonrasında asli kurucu iktidar tarafından kurulan devletlerden biridir.
(   ) (1924 Anayasası hükümlerinin değiştirilme düzeni ile ilgili); Devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu düzenleyen anayasa hükmünün değiştirilmesi yasaktır.
(   ) (Misak yönetimi ile ilgili); Bu yöntemde monark, anayasanın içeriğini tek başına değil; feodal beylerle veya parlamentolarla birlikte belirlemektedir.
D Y Y Y Y Y D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Milletvekillerinin parlamentoda görüşülen konular üzerinde bir kez daha düşünmelerini teşvik etmek amacıyla kabul edilen süreye ...........denir
2) Devlet şeklinin federalizm olduğunu düzenleyen anayasa hükmünün değiştirilmesini yasaklayan ülke ...........dır
3) Tali kurucu iktidarın sınırı ...........dır
4) Anayasa yapma iktidarına ...........denir
5) Tali kurucu iktidar için öngörülen biçimsel sınırların konuluş amacı ...........dır
6) Halk egemenliğinden kaynaklanan anayasa yapma modeline ...........denir
7) Fransız 1814 Charte?ı ve 1931 Etiyopya Anayasası, 1848 İtalyan Anayasası, 1889 Japon Anayasası, 1911 Monako Anayasası, 1876 Kanun-u Esasisi, bu yöntem izlenerek hazırlanan anayasaların örnekleridir. Yukarıda bahsi geçen yöntem ...........dır
1) Serinleme süresi  2) Almanya 3) Asli kurucu iktidarın iradesi  4) Kurucu iktidar  5) Anayasa hükümlerinin yasama organındaki 1adi çoğunluklar tarafından değiştirilmesini önlemek  6) Kurucu referandum  7) Ferman Yöntemi 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. 1982 Anayasası?na göre, Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangisini denetleyemez?

  A) Biçim yönünden olmak üzere anayasa değişikliği kanunlarını

  B) Esas ve biçim yönünden olmak üzere içtüzük değişikliklerini

  C) Esas yönünden olmak üzere anayasa değişikliği kanunlarını

  D) Esas ve biçim yönünden olmak üzere olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerini

  E) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararlarını

Çözümü:

1982 Anayasası?na göre,Anayasa Mahkemesi , esas yönünden olmak üzere anayasa değişikliği kanunlarını denetleyemez.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C2. Aşağıdakilerden hangisi, bir devletin anayasasını yapma iktidarını ifade eder?

  A) Siyasi iktidar

  B) Kurulu iktidar

  C) Bağımsızlık

  D) Kurucu iktidar

  E) Egemenlik

Çözümü: Bir devletin anayasasını yapma iktidarına, kurucu iktidar veya kuruculuk fonksiyonu denmektedir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D3. 1876 Kanun ? u Esasi anayasa değişikliği teklifi sunma yetkisini aşağıdakilerden hangisine tanımıştır?

  A) Padişah

  B) Heyet ? i Mebusan

  C) Sadrıazam

  D) Kaptan ? ı Derya

  E) Şeyhülislam

Çözümü: 1876 Kanun ? u Esasi anayasa değişikliği teklifi sunma yetkisini Heyet ? i Mebusan a tanımıştır.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. Aşağıdakilerden hangisi, anayasa değişikliği sürecinde tali kurucu iktidar yetkisinin biçimsel olarak sınırlandığı bir aşama değildir?

  A) Değişiklik kanununun uygulanması

  B) Değişiklik teklifi yapılması

  C) Değişiklik teklifinin görüşülmesi

  D) Değişiklik teklifinin kabul edilmesi

  E) Değişiklik kanununun onaylanması

Çözümü: Değişiklik kanununun uygulanması, anayasa değişikliği sürecinde tali kurucu iktidar yetkisinin biçimsel olarak sınırlandığı bir aşama değildir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A5. Aşağıdakilerden hangisi, asli kurucu iktidarı belirleyen asıl faktördür?

  A) Anayasanın parlamento tarafından yapılıyor olması

  B) İktidarı sınırlayacak herhangi bir hukuk kuralının mevcut olmaması

  C) Anayasada değiştirilemez hükümlerin bulunması

  D) Siyasal düzen içinde hukuki boşluk bulunmaması

  E) Temel hak ve özgürlüklerin kapsamlı düzenlenmesi

Çözümü: Aslî kurucu iktidarı belirleyen asıl faktör, bu iktidarı sınırlayacak herhangi bir hukuk kuralının mevcut olmamasıdır.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B6. Milletvekillerinin parlamentoda görüşülen konular üzerinde bir kez daha düşünmelerini teşvik etmek amacıyla kabul edilen süreye ne ad verilir?

  A) Dava zamanaşımı

  B) Serinleme süresi

  C) İnfaz süresi

  D) Ceza zamanaşımı

  E) Yasama uyumsuzluğu

Çözümü: Milletvekillerinin parlamentoda görüşülen konular üzerinde daha serinkanlı olarak düşünmelerini teşvik etmek amacıyla kabul edilen bu tür sürelere, anayasa hukuku literatüründe “serinleme süresi (cooling off period)” denmektedir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B7. Aşağıdakilerden hangisi anayasa değişikliği bakımından dönem yasağı öngören anayasalardan biridir?

  A) 1787 ABD Anayasası

  B) 1961 Türkiye Anayasası

  C) 1975 Yunanistan Anayasası

  D) 1976 Portekiz Anayasası

  E) 1994 Belçika Anayasası

Çözümü: Dönem yasağı anayasanın herhangi bir hükmünün belirli dönemlerde değiştirilemeyeceğini ifade etmektedir. Örneğin 1958 Fransız Anayasası, ülke bütünlüğünün tehlikede olduğu dönemlerle cumhurbaşkanına vekâlet edilen dönemlerde anayasanın değiştirilmesini yasaklamıştır. 1994 Belçika Anayasası ise niyabet dönemlerinde anayasa değişikliğini yasaklamaktadır.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E8. Aşağıdakilerden hangisi anayasa yapma modellerinden biri olan monarşik yöntemin türlerinden biridir?

  A) Seçim

  B) Misak

  C) Eğilim yoklaması

  D) Kurucu iktidar

  E) Kurucu referandum

Çözümü: Monarşik yöntem, devlet hayatında en üstün gücün hükümdar olduğu dönemlerde uygulanmıştır. Hükümdarlar, anayasayı ya tek taraflı iradeleriyle tebaalarına bir lütuf olarak sunmuşlar veya anayasanın yapımını bir meclisle birlikte gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan ilki, ferman yöntemi; ikincisi ise misak yöntemi olarak adlandırılmaktadır.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B9. 1924 Anayasası, anayasa değişikliği teklifinde bulunma yetkisini aşağıdakilerden hangisine tanımıştır?

  A) Cumhurbaşkanı

  B) Başbakan

  C) Bakanlar Kurulu

  D) TBMM Başkanı

  E) TBMM

Çözümü: Teklif

Değişik 175. madde, tıpkı ilk metinde olduğu gibi anayasa değişikliği teklifinde bulunma yetkisini, TBMM üye tamsayısının üçte birine tanımıştır. Böylece 17.5.1987 tarih 3361 sayılı Kanun, anayasayı değiştirme sürecinin teklif aşamasında hiçbir değişiklik yapmamıştır.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E10. Aşağıdakilerden hangisi asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı hukuk boşluğunu doğuran hallerden biri değildir?

  A) Devrim

  B) Hükümet darbesi

  C) Olağanüstü hâl ilânı

  D) Savaş

  E) Sömürgeden bağımsızlığa kavuşma

Çözümü: Olağanüstü hâl ilânı, asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı hukuk boşluğunu doğuran hallerden biri değildir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C11. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası?nın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerden biri değildir?

  A) Kanunların bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilmesi

  B) Danıştay üyelerinin dörtte birinin atanması

  C) Anayasa Mahkemesi üyelerinin dördünün doğrudan seçilmesi

  D) Kanun tasarısı sunması

  E) TBMM?nin açıldığı gün konuşma yapması

Çözümü: Kanun tasarısı sunması,1982 Anayasası?nın Cumhurbaşkanına tanıdığı yetkilerden biri değildir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D12. Devlet şeklinin federalizm olduğunu düzenleyen anayasa hükmünün değiştirilmesini yasaklayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Almanya

  B) İtalya

  C) İspanya

  D) Fransa

  E) Türkiye

Çözümü: Devlet şeklinin federalizm olduğunu düzenleyen anayasa hükmünün değiştirilmesini yasaklayan ülke Almanya dır.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A13. Aşağıdaki anayasaların hangisinde içerdiği hükümlerin hangi yönteme uyularak değiştirilebileceğini gösteren özel bir kurala yer verilmemiştir?

  A) 1876 Kanun-i Esasi

  B) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

  C) 1924 Anayasası

  D) 1961 Anayasası

  E) 1982 Anayasası

Çözümü: 1921 Anayasası, içerdiği hükümlerin hangi yönteme uyularak değiştirilebileceğini gösteren özel bir kurala yer vermemiştir.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B14. Tali kurucu iktidarın sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anayasa metninin uzunluğu

  B) Tek partili yönetim

  C) Sivil toplum kuruluşlarının talepleri

  D) Devlet başkanının itibarı

  E) Asli kurucu iktidarın iradesi

Çözümü: Tali kurucu iktidarın sınırı, asli kurucu iktidarın iradesidir.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. 1982 Anayasası ile bir anayasa değişikliği kanununun bir daha görüşülmek üzere TBMM?ye geri gönderilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?

  A) Başbakan

  B) TBMM Başkanı

  C) Cumhurbaşkanı

  D) Anayasa Komisyonu

  E) Bakanlar Kurulu

Çözümü: Anayasanın değişik 175. maddesinin 4. ve 5. fıkralarına göre anayasa değişikliği teklifinin TBMM’nde hangi sayıda evet oyu ile kabul edildiği, cumhurbaşkanına sunulan yetkinin mahiyetini belirlemektedir. Değişiklik teklifi, üye tamsayısının beşte üçü olan 330 veya bu sayıdan fazla ancak üye tamsayısının üçte ikisi olan 367’den az sayıda milletvekili tarafından kabul edilmişse, 4. fıkraya göre bu tür bir metin üzerinde cumhurbaşkanının iki yetkisi mevcuttur. Cumhurbaşkanı, -330/367 aralığındaki milletvekilleri tarafından kabul edilenanayasa değişikliği hakkındaki kanunu, ya bir kez daha görüşülmek üzere meclise iade etmek veya halkoyuna sunmak yetkilerine sahiptir. Diğer bir deyişle, cumhurbaşkanı, bu orandaki milletvekilleri tarafından kabul edilen anayasa değişikliğini doğrudan doğruya onaylamak suretiyle yürürlüğe koyamaz. Anayasa koyucu, bu tür bir kurala yer vermekle bir yandan anayasa değişikliklerinin kabulünde TBMM üye tamsayısının beşte üçünün iradesini yeterli görmüş; diğer yandan da üye tamsayısının beşte üçü tarafından kabul edilen bir metnin, sadece cumhurbaşkanının onayıyla yürürlük bulmasına izin vermemiştir. Bu tür bir değişikliğin yürürlüğe girmesi için ya cumhurbaşkanının iadesi üzerine mecliste bir kez daha görüşülme usulünü ya da halkoyuna sunma yöntemini benimsemiştir. Cumhurbaşkanının meclise iadesi, değişiklik üzerinde milletvekillerinin bir kez daha düşünmelerini sağlayacaktır. Halkoyuna sunma ise üye tamsayısının beşte üçünün kabul ettiği bir anayasa değişikliğinin ancak seçmenlerin % 50’den bir fazlasının evet oyu ile yürürlük bulmasına imkân sunacaktır. Bu nedenle değişik 175. maddenin, anayasa değişikliklerinin kabulü aşamasındaki karar yetersayısını üye tam sayısının üçte ikisinden üye tamsayısının beşte üçüne indirmesi, anayasayı değiştirme sürecini sanıldığı kadar kolaylaştırmamıştır. Nitekim cumhurbaşkanı tarafından meclise iade edilen bir anayasa değişikliğinin reddedilme olasılığı ile halkoyuna sunulan bir değişikliğin seçmenlerce onaylanmaması ihtimali her zaman için mevcuttur.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: CDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Anayasayı Değiştirme Sorunu  35 soru (26 Tanesi çözümlü)

2.Ünite Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Devlet Fonksiyonlarının Tasnifi  9 soru (8 Tanesi çözümlü)

3.Ünite Yasama Organı 43 soru (32 Tanesi çözümlü)

4.Ünite Yürütme Organı 59 soru (40 Tanesi çözümlü)

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Yargı Organı 14 soru (10 Tanesi çözümlü)

6.Ünite Olağanüstü Yönetim Usulleri 12 soru (8 Tanesi çözümlü)

7.Ünite Anayasa Yargısının Rolü ve Anayasaya Uygunluk Denetiminin Türleri 12 soru (9 Tanesi çözümlü)

8.Ünite Türkiye?de Anayasa Yargısı  22 soru (16 Tanesi çözümlü)

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- ANAYASA I  sonraki ders -->> ÖZEL VERGİ HUKUKU II