aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

TEMEL İNSAN HAKLARI BİLGİSİ II ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK118U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Düşünce özgürlüğü" Kanun-ı Esasi ile tanınan hak ve özgürlüklerden biri değildir.
2) "Gazete imtiyazı alabilmek için teminat akçesi yatırılması şartı konması" Meşruti Islahat Dönemi?nde çağdaş bir devletin temellerinin atılabilmesi doğrultusunda yapılanlardan değildir.
3) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru yolu Devlet Başvurusu ve Bireysel Başvuru
4) Kanun-ı Esasi?de kişi güvenliğini yok eden hüküm Hükümetin emniyetini ihlal ettikleri bir polis soruşturması sonucu belli olanların sürgüne yollanarak cezalandırılmaları
5) "Karşılıksız sevilme hakkı" Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dayandığı temel hak ve ilkelerden değildir.
6) Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Ittihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen askeri darbe Bâb-ı Ali Baskını
7) Afrika ve insan hakları konusu söz konusu olunca akla gelen en önemli metin ve insan haklarının korunması mekanizmasını yaratan sözleşme Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi
8) "Devşirme" Osmanlı toplumunda yer alan sınıflardan biri değil.
9) "Kolonileşme biçimlerini desteklemek" Afrika Birliği Örgütü?nün kuruluş amaçlarından biri değil.
10) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3 Eylül 1952 yürürlüğe girmiştir
11) "Sosyal güvenlik hakkı" Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin koruduğu haklardan değildir.
12) II. Mahmut döneminde, kadıların yetkilerini kötüye kullanmalarını önlemeye çalışarak ülkede hâkim olan rüşvetin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan düzenleme 1838 Ceza Kanunnamesi
13) 1965 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 1969 yılında yürürlüğe giren Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi?nin amacı Irk, renk, nesep veya milli veya etnik kökene bağlı olarak yapılan her türlü ayrım, dışlama, sınırlama veya yeğ tutmayı önlemek
14) BM Genel Kurulu tarafından hukuki bağlayıcılığı olmayan bir karar şeklinde kabul edilmiş ve amacı, BM Şartı?nda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak olan, böylelikle bütün halklar ve milletler için ortaya bir başarı ölçütü koyulmuş olacağını savunan uluslararası belge İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
15) Osmanlı devletinde yargı, eğitim ve din gibi devlet işlerinden sorumlu olan sınıf Ulema sınıfı
16) "Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açıldı." II. Mahmut dönemi reform hareketlerinden değildir.
17) "Prensip hükmü" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nin karar çeşitlerinden biri değildir.
18) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi?nin amacı Irk, renk, nesep, milli veya etnik kökene bağlı olarak yapılan her türlü ayrım, dışlama, sınırlama veya yeğ tutmayı önlemek
19) Afrika Birliği Örgütü 1963 yılında kurulmuştur
20) Osmanlı Devleti'nin 1808 yılındaki bir savaş ve karışıklık ortamı içinde iktidarı ele alan âyanlar tarafından, padişahın mutlak otoritesi karşısında açıkça kendilerinin durumlarını garanti altına almak amacı ile kabul ettirilmiş olan belge Sened-i İttifak
21) "Kuzey Atlantik Paktı'na dahil olmak" Afrika Birliği Orgütü'nün kuruluş amaçlarından değildir.
22) "Padişahın parlamentoyu fesih yetkisi sınırsız hale getirilmesi" Kanun-ı Esasi'de yapılan 1909 değişikliklerinin Osmanlı Devleti siyasal sistemine etkilerinden değildir.
23) "Barınma hakkı" Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan haklardan değildir.
24) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesinin kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği yıl 1969 ? 1978
25) Apartheid rejiminin ilk görüldüğü ülke Güney Afrika
26) Amerikan Devletleri Örgütü 1948 - Bogota Andlaşması yılında hangi andlaşma ile kurulmuştur
27) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi?nin taraf devletlerce yürütülmesinin denetlenmesi amacıyla kurulmuş olan ve üyelerinin sözleşme tarafından düzenlenen hak ve özgürlüklere saygı gösterilip gösterilmediğini denetlemekle görevli olduğu organ insan Hakları Komitesi
28) 5. maddesi Taraf devletler; kadınların ve erkeklerin rollerine ilişkin stereotiplerden yahut cinsiyetlerden birinin üstünlüğü veya diğerinin geriliğine ilişkin fıkirlerden kaynaklanan yapılageliş uygulamalarıyla, önyargıların yok edilmesini sağlamak amacıyla; kadın ve erkek hareket tarzına ilişkin sosyal ve kültürel yapıların değiştirilmesine sağlayacak her türlü tedbiri almak durumundadır. olan sözleşme ve sözleşmeyi kabul eden örgüt Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme-BM Genel Kurulu
29) Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti?nin kurucusu Prens Sabahattin
30) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin yeni 26'ncı maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin birimlerinden biri değil.
31) Gülhane Hatt-ı Hümayunu olan belgenin diğer adı Tanzimat Fermanı
32) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hazırlanma amacı BM Şartinda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Apartheid rejimi ilk olarak nerede görülmüştür? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dayandığı temel hak ve ilkelerden biri değildir? 2  defa soruldu

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

İnsan Hakları klasik uluslararası siyasi ilişkilerin anlayışına göre tamamıyla devletlerin iç meselesi olarak görülen bir alan olmuştur. Bu anlayışa göre bir ülkede yaşamakta olan insan yığınlarının kaderini belirleme hakkı sadece o bölgenin idarecisi olarak uluslararası sistemde tanınmış olan kral veya imparatordur. Bu eski anlayış 20. Yüzyılda önemli bir değişikliğe uğramıştır. İnsanların hayatları, sahip oldukları bazı haklar artık tamamen ulusal yetkiye ait, dış müdahalenin yasak olduğu konular olmaktan çıkmıştır. O kadar ki devletlerarası siyasi örgütler dahi insan haklarının geliştirilmesini kendileri için önemli konulardan görmüş, bu amaç uğrunda çalışmıştır. 20. Yüzyıl insan hakları düşüncesinin en çok gelişme kat ettiği zaman dilimi olmuştur. O kadar ki insan hakları terimi dahi 1940lı yıllarda ilk olarak kullanılmaya başlanmış; II. Dünya Savaşı sürerken yapılan bazı toplantılarda terimin kullanılması yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı?nda yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, bu savaş sonrasında kurulacak uluslararası ilişkiler sisteminde bu hakların önemli rol oynaması gerektiği görüşünü güçlendirmiştir. Bunu mümkün kılacak en önemli platform ise Birleşmiş Milletler Örgütü olarak görülmüştür. Birleşmiş Milletler, uluslararası barış ve güvenliği sağlama temel amacıyla kurulmuştur Birleşmiş Milletler Örgütü?nü kuran Şart içinde bazı insan hakları düzenlemelerin varlığı, bu düzenlemeler ne kadar kesinlikten uzak hazırlanmış olursa olsun, önemli ve olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir. Bu sayede insan hakları meselesi uluslararası bir mahiyet kazanmıştır. Şart?a taraf olan devletler artık bu şart içinde düzenleme bulmuş insan haklarının uluslararası bir mesele olduğunu da kabul etme durumundadır. Yani bir çok durumda, ulus devletler, insan hakları ihlallerinin kendi ulusal yetkisine dahil olduğunu iddia edemez duruma gelmişler, bu da bu devletleri insan hakları konusunda daha dikkatli davranmaya iter bir hal almıştır. Buna ilaveten, üye devletlerin BM ile insan hakları konusunda işbirliği yapma yükümlülüğü, BM?e bu konularda önemli adımlar atabilme yetkisinin de hukuken verilmesinin temelini oluşturmuştur. Bu sayede, önemli sayıda insan hakları kuralları ortaya çıkmış, özellikle 55. ve 56. Maddelerde bahsi geçen "insan hakları ve temel özgürlükler"den ne anlaşılması gerektiği somut bir içeriğe kavuşturulabilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?nin amacı, BM Şartı?nda bahsedilen "insan hakları ve temel özgürlükler"den ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmaktır. Böylelikle bütün halklar ve milletler için ortaya bir başarı ölçütü koyulmuş olacaktır. İnsan hakları konusunda Beyanname?ye bakarak, devletler nerede olduklarını daha kolay tayin edebileceklerdir. Bu Beyanname?yi benimseyen ve de kabul eden ülkeler için doğrudan bir hukuki yükümlülük yaratması söz konusu değildir. Bununla beraber, insan haklarından ne anlaşılması gerektiğini somut olarak ortaya koymuş, kabul eden ülkelerin bu haklara saygıyı sağlamaları gerektiğine işaret etmiş olduğundan büyük önemi haiz evrensel bir metindir. Beyanname daha sonraki uluslararası hukuk belgelerini de etkilemiştir. Uluslararası platformlarda insan hakları gelişiminin en önemli temeli bu beyanname ile atılmıştır. İşte bu sebeplerle, hukuken bağlayıcılığı olmasa ve herhangi bir uygulama mekanizması öngörmemiş olsa da Beyanname çok önemli bir gelişme olarak kabul edilmiştir. Beyanname?nin hazırlanmasında temeli oluşturan felsefe "insanlık onuru, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" temellerine dayanmaktadır. Bu değerlerin korunmasına yönelik olarak haklar tespit edilmiş ve de düzenlenmiştir. Beyanname?deki yirmi yedi temel insan hakkından her biri, bu dört temelden birine dayanmakta ve aslında bu temel değeri korumaktadır. Beyanname, Aydınlanma Felsefesi?nden etkilenmiş, daha ziyade "Doğal Haklar" ekolünden beslenmiş, güvence altına almak istediği "özgürlük ve eşitliği" ise evrensel olarak, ırk dil din farkı gözetmeksizin herkese bahşetmek isteyen, özünde liberal bir metindir. Bununla beraber klasik hak olarak kabul edilen medeni ve siyasal hakların yanı sıra iktisadi, toplumsal ve kültürel hakları da bünyesinde barındırmaktadır. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (MSHS) BM Genel Kurulu?nca 16 Aralık 1966 tarihinde kabul edilmiş ve imzaya açılmıştır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ise 35. Onay belgesinin depoziter olan BM Genel Sekreteri?ne ulaştırılmasıyla 23 Mart 1976 tarihinde gerçekleşmiştir.

Yapısal olarak incelendiğinde MSHS, toplam 6 Bölüm ve 53 maddeden oluşan ve öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?nde düzenleme bulan hükümlere genişleterek somut bir kapsam ve bağlayıcılık kazandıran bir hukuk metnidir. Beyanname MSHS?nin etkilendiği bir kaynaktır. Bununla beraber, Beyanname?nin yürürlüğe girdiği uluslararası sistem zaman içinde evrilmiştir. Dekolonizasyon süreci sonunda özgürlüğüne kavuşan birçok devlet artık uluslararası siyasetin BM gibi platformlarım daha aktif ve de bilinçli bir şekilde kullanabilmektedir. Bu ise MSHS?nin tamamen Batı etkisinde hazırlanmasına engel olmuş, MSHS?yi hazırlayan süre katılım daha çok yönlü olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti MSHS?yi 15 Ağustos 200 tarihinde imzalamış, 4 Haziran 2003 tarihinde ise onaylamıştır. MSHS?nin 53 maddesinden 6. Madde ile 27. Madde arasında düzenlenmiş bulunan haklar öğretide "klasik haklar" olarak tanımlanan haklardır; hayat hakkı (m.6), işkence yasağı (m.7), kişi hürriyeti ve güvenlik hakkı (m.9), adil yargılama hakkı (m. 15), özel hayatın mahremiyeti (m. 17) gibi haklar bunlardan bazılarıdır. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları detaylı bir şekilde düzenlemeye tabi tutmaktadır. Beş bölümden oluşmakta olan 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (ESKHS)?nin birinci bölümü yalnızca bir maddeden oluşmaktadır. ESKHS madde 1?e göre; tüm halklar bu hakka sahiptir ve bu hakkı özgürce kullanarak kendi siyasi durumlarını tespit eder; diledikleri şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri gerçekleştirir. Tüm halklar, sahip oldukları doğal zenginlik ve kaynakları, işbirliği gereği yükümlendikleri borçları hariç, karşılıklı fayda ve uluslararası hukuka uygun olarak diledikleri şekilde kullanmakta özgürdür. Bir halk, hiçbir şekilde kendi varlığı için gerekli olan imkanlarından mahrum bırakılamaz. İkinci bölümde uygulama prensiplerinden bahsedilmektedir. Burada da ırk, cinsiyet, dil, din gibi ölçütlere bağlı olarak ayrım yapılamayacağı hükme bağlanmakta; devletlerin cinsiyet ayrımı yapmadan herkese sözleşmede mevcut hakları tanıması yükümü hatırlatılmaktadır. Sözleşme?nin 4. Maddesine göre hakların doğasına uygun olacak sınırlandırmalara izin verilmektedir. Bu sınırlandırmalar ancak kanuni yollar ile gerçekleştirilmelidir ve sınırlandırmaların da yalnızca "genel refahı" arttırmaya yönelik olması şarttır. Genel refahı arttırmayacak mahiyetteki sınırlandırmalar, kanun çıkartarak gerçekleştirilmiş olsalar dahi, bu sözleşmeye aykırı olacaktır. Sözleşme?nin 5. Maddesi ile özgürlüklerin kullanılması yoluyla diğer özgürlüklerin sınırlandırılması yasaklanmaktadır. Sözleşmenin diğer kişileri ve özgürlükleri kısıtlayacak şekilde yorumlanması yasaktır. Maddeye göre sözleşmedeki hiçbir düzenleme sözleşmede öngörülen sınırlamadan daha fazla sınırlandırılmaya da tabi tutulamaz.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) Sözleşme yalnızca Güney Afrika Devletini hedef almaktadır.
(   ) Sözleşmenin amacı kamu görevlisi olan veya kamusal bir yetkiyi kullanan kişiler tarafından veya bu kişilerin teşviki, rızası veya göz yumması neticesinde işlenen işkencenin cezalandırılmasını sağlamaktır.
(   ) Sözleşme?nin taraf devletlerce yürütülmesinin denetlenmesi amacıyla insan Hakları Komitesi kurulmuştur.
(   ) Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerle ilgili olarak üye devletler, ne gibi ulusal tedbirlerin alındığına dair rapor hazırlamak zorundadır.
(   ) Sözleşme taraf devletlere, her zaman ve şartta eşit davranma yükümlülüğü getirmektedir.
(   ) (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili); Yalnızca klasik haklar koruma altına alınmıştır.
(   ) (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili); BM Genel Kurulu tarafından hukuki bağlayıcılığı olan bir karar şeklinde kabul edilmiştir.
(   ) (Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme ile ilgili); Taraf devletlerin hazırladığı raporlar Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Tasfiye Etme Komitesi tarafından gözden geçirilmektedir.
(   ) "Çocuğun en yüksek seviyede menfaatini sağlamak" Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dayandığı ilkelerden biridir.
(   ) "Karşılıksız sevilme hakkı" Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dayandığı temel hak ve ilkelerden biridir.
(   ) " Görüşlerini ifade hakkı" Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dayandığı temel hak ve ilkelerden biridir.
(   ) (Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi?nin denetim mekanizması ile ilgili); MSHS, rapor usûlüne ilaveten devletlerarası başvuru usûlünü de düzenlenmiştir.
(   ) Sözleşmeye göre taraf devletler; bireyler, grup veya kurumlarca yapılacak ayrımcılığı da önlemeye yönelik her türlü adımı atmalıdır.
(   ) (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili); Beyannamenin hazırlanmasında temeli oluşturan felsefe ?insanlık onuru, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik? temellerine dayanmaktadır.
(   ) (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili); Beyanname, Ekonomik ve Sosyal Konsey?in kurmuş olduğu İnsan Hakları Komisyonu?nun çalışmaları tarafından hazırlanmıştır.
(   ) (Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme ile ilgili); İhtiyari protokol ile sözleşme tarafından verilen haklarının ihlal edildiği iddiasında olan bireylerin ve birey gruplarının ilgili devleti şikâyet etmesine izin verilmektedir.
(   ) Sözleşmenin 5nci maddesine göre suçlanan kişilerin yargılaması ancak vatandaşı olduğu ülke mahkemelerinde gerçekleştirilebilir.
(   ) Sözleşme gereği taraf devletler işkenceyi en azından idari yaptırıma tabi tutmalıdırlar.
(   )  Sözleşme?de sadece ikinci kuşak haklar düzenlenmiştir.
(   ) (Apartheid Sözleşmesi ile ilgili); Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu da daha sonra yaptığı hukuki çalışmalarda Güney Afrika rejimine atıf yapmıştır.
(   ) Sözleşme kamu görevlisi tarafından yapılan işkence ile kamu görevlisinin rızası ile 3ncü Kişi tarafından yapılan işkenceyi ayırmaktadır.
(   ) Sözleşme'de sadece üçüncü kuşak haklar düzenlenmiştir.
Y D D D Y Y Y D D Y D D D D D D Y Y Y Y Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) 1965 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 1969 yılında yürürlüğe giren Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi?nin amacı ...........dır
2) BM Genel Kurulu tarafından hukuki bağlayıcılığı olmayan bir karar şeklinde kabul edilmiş ve amacı, BM Şartı?nda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak olan, böylelikle bütün halklar ve milletler için ortaya bir başarı ölçütü koyulmuş olacağını savunan uluslararası belge ...........dır
3) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?nin hazırlanış amacı ...........dır
4) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi?nin amacı ...........dır
5) Uluslararası barış ve güvenliği sağlama temel amacıyla kurulmuş olan örgüt ...........dır
6) Apartheid rejiminin ilk görüldüğü ülke ...........dır
7) 5. maddesi Taraf devletler; kadınların ve erkeklerin rollerine ilişkin stereotiplerden yahut cinsiyetlerden birinin üstünlüğü veya diğerinin geriliğine ilişkin fıkirlerden kaynaklanan yapılageliş uygulamalarıyla, önyargıların yok edilmesini sağlamak amacıyla; kadın ve erkek hareket tarzına ilişkin sosyal ve kültürel yapıların değiştirilmesine sağlayacak her türlü tedbiri almak durumundadır. olan sözleşme ve sözleşmeyi kabul eden örgüt ...........dır
8) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hazırlanma amacı ...........dır
1) Irk, renk, nesep veya milli veya etnik kökene bağlı olarak yapılan her türlü ayrım, dışlama, sınırlama veya yeğ tutmayı önlemek  2) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 3) BM Şartı?nda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak  4) Irk, renk, nesep, milli veya etnik kökene bağlı olarak yapılan her türlü ayrım, dışlama, sınırlama veya yeğ tutmayı önlemek  5) Birleşmiş Milletler  6) Güney Afrika  7) Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme-BM Genel Kurulu  8) BM Şartinda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi aşağıdaki haklardan hangisini içermez?

  A) Özgürlük

  B) Eşitlik

  C) Self-determinasyon hakkı

  D) Eğitim hakkı

  E) Sosyal güvenlik hakkı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C2. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi?nin denetim mekanizması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sözleşme?nin taraf devletlerce yürütülmesinin denetlenmesi amacıyla İnsan Hakları Komitesi kurulmuştur.

  B) Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerle ilgili olarak üye devletler, ne gibi ulusal tedbirlerin alındığına dair rapor hazırlamak zorundadır.

  C) Devlet şikâyeti usûlü, yargısal özellik taşımaktadır.

  D) Devletlerin hazırladığı raporları inceleyen İnsan Hakları Komitesi?nin kendi görüşlerini belirttiği raporun bağlayıcılığı yoktur, mahkeme kararı gibi sonuç doğurmaz.

  E) MSHS, rapor usûlüne ilaveten devletlerarası başvuru usûlünü de düzenlenmiştir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C3. Çocuk Hakları Sözleşmesi?ne göre rüşt yaşı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

  A) 18

  B) 17

  C) 16

  D) 15

  E) 12

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A4. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sözleşme? ye Türkiye Cumhuriyeti 1988 yılında taraf olmuştur.

  B) Sözleşme? ye taraf olan devletler ülkeleri içinde işkenceyi önlemek için gerekli gördükleri etkili yasamaya ait veya idari, yargısal ve diğer önlemleri almayı taahhüt etmiştir.

  C) Sözleşme tarafından kurulmuş olan İşkence Komitesi, Sözleşme?nin yürütülmesini denetlemekte ve sağlamaktadır.

  D) İşkence Komitesi, kişisel şikâyetler ile devletlerarası şikâyetleri de kabul edip dinleyebilmektedir.

  E) Kamu yararı, kamu güvenliği veya üstün makamlarca verilmiş emir gibi sebeplerin işkenceyi meşru hale getireceği Sözleşme? de düzenlenmiştir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sözleşme taraf devletlere, her zaman ve şartta eşit davranma yükümlülüğü getirmektedir.

  B) Irk Ayrımcılığı meselesi, Birleşmiş Milletleri uzunca bir süre meşgul etmiş, bu kurumun gündeminde sürekli kendine yer bulmuş önemli bir uluslararası sorun olagelmiştir.

  C) İnsan ırklarının eşitliği konusunda yapılmış sözü en açık ve anlaşılır sözleşme olarak nitelendirilebilir.

  D) Sözleşmeye göre taraf devletler; bireyler, grup veya kurumlarca yapılacak ayrımcılığı da önlemeye yönelik her türlü adımı atmalıdır.

  E) Sözleşmenin uygulanmasını sağlamak için Irk Ayrımcılığını Önleme İcra Komitesi kurulmuştur.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. Apartheid Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Sözleşme yalnızca Güney Afrika Devletini hedef almaktadır.

  B) Sözleşmenin 2nci Maddesi Apartheid rejimini Afrika?nın güneyinde uygulanan ırksal ayrım ve ayrımcılık politikaları olarak tanımlamıştır.

  C) Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Komisyonu da daha sonra yaptığı hukuki çalışmalarda Güney Afrika rejimine atıf yapmıştır.

  D) Sözleşmenin 5nci maddesine göre suçlanan kişilerin yargılaması ancak vatandaşı olduğu ülke mahkemelerinde gerçekleştirilebilir.

  E) Güney Afrika?da apartheid rejimi sona erdikten sonra birçok kişi bu suçtan yargılanmıştır.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B7. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İnsan Hakları Komisyonunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

  B) Beyannamenin hazırlanmasında temeli oluşturan felsefe ?insanlık onuru, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik? temellerine dayanmaktadır.

  C) İşkence yasağı ilk kez evrensel olarak bu beyanname ile düzenlenmiştir.

  D) Yalnızca klasik haklar koruma altına alınmıştır.

  E) Tüm devletlerin, kendi vatandaşlarına insan haklarından yararlanmada engel çıkarmaması, bilakis buna katkıda bulunması gerektiğine dair sarsılmaz inanç ve kararlılık bu Beyanname ile oluşmaya başlamıştır.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. Birleşmiş Milletler Şartıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Birleşmiş Milletlerin insan hakları konusundaki ilerlemeleri daha sonraki uygulama ile olmuştur.

  B) Özellikle Ekonomik ve Sosyal Konsey?in çalışmaları sayesinde BM çatısı altındaki insan hakları çalışmaları somut kazanımlara dönüşmüştür.

  C) İnsan hakları konusu o dönemde uluslararası siyasal gündemin en tepesindeki konulardan biri olmuştur.

  D) Şartın 62nci maddesine göre konsey tavsiye kararları alabilmektedir.

  E) Şartın 68nci Maddesine göre insan haklarının güçlendirilmesi ve ilerletilmesi için komisyonlar kurulabilir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C9. I. Halkların kendi kaderini tayin etme hakkını düzenleme II. Mücbir sebep hallerinde sözleşmeden sapmaya izin verme III. İhtiyari protokole sahip olma Yukarıdakilerden hangileri 1966 Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi arasındaki farklardandır?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) Yalnız III

  D) I ve II

  E) II ve III

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E10. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hangi yıl ve aşağıdaki örgütlerden hangisi tarafından kabul edilmiştir?

  A) 1948-Birleşmiş Milletler

  B) 1948-Avrupa Konseyi

  C) 1948-Avrupa Birliği

  D) 1950-Birleşmiş Milletler

  E) 1950-Avrupa Konseyi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A11. 1989 yılında, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sözleşmeye göre, çocuk; eğer hukuk kurallarına göre daha erken rüşt daha erken kazanılmıyorsa, 18 yaşından küçük olan her insan olarak tanımlanmaktadır.

  B) Sözleşme sadece ebeveynlere yükümlülükler yüklemektedir.

  C) Çocuğun en yüksek seviyede menfaatini sağlamak temel amaçtır.

  D) Sözleşme bünyesinde düzenlemiş bulunan haklar, tüm çocuklar için, ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

  E) Sözleşmeye göre çocuklar, kendilerini ilgilendiren konularda görüş ve düşüncelerini ifade edebilirler.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. 5nci Maddesi ?Taraf devletler; kadınların ve erkeklerin rollerine ilişkin stereotiplerden yahut cinsiyetlerden birinin üstünlüğü veya diğerinin geriliğine ilişkin fikirlerden kaynaklanan yapılageliş uygulamalarıyla, önyargıların yok edilmesini sağlamak amacıyla; kadın ve erkek hareket tarzına ilişkin sosyal ve kültürel yapıların değiştirilmesine sağlayacak her türlü tedbiri almak durumundadır.? olan sözleşme ve sözleşmeyi kabul eden örgüt aşağıdakiler

  A) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi-BM Genel Kurulu

  B) Medeni ve Siyasal Haklar SözleşmesiAvrupa Konseyi

  C) Kadınlara Dair Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme-BM Genel Kurulu

  D) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi-Avrupa Konseyi

  E) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi-BM Genel Kurulu

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C13. 1965 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 1969 yılında yürürlüğe giren Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi?nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güney Afrika?daki olayları sonlandırmak

  B) Her zaman ve her koşulda tüm bireylere eşit davranılmasını sağlamak

  C) Irk, renk, nesep veya milli veya etnik kökene bağlı olarak yapılan her türlü ayrım, dışlama, sınırlama veya yeğ tutmayı önlemek

  D) Ekonomik eşitliği sağlamak

  E) İnsan haklarının korunmasındaki etkililik sorununu sonlandırmak

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. BM Genel Kurulu tarafından hukuki bağlayıcılığı olmayan bir karar şeklinde kabul edilmiş ve amacı, BM Şartı?nda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak olan, böylelikle bütün halklar ve milletler için ortaya bir başarı ölçütü koyulmuş olacağını savunan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

  B) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi

  C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

  D) Birleşmiş Milletler Şartı

  E) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi?nde yer alan hakların bağlayıcı bir formatta düzenlenmesini sağlayan 1966 tarihli ikiz sözleşmeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

  A) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi-Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması İlişkin Uluslararası Sözleşme

  B) Medeni ve Siyasal Haklar SözleşmesiEkonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

  C) Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi-BM Şartı

  D) BM Şartı-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi

  E) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi-Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması İlişkin Uluslararası Sözleşme

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması 38 soru

2.Ünite Afrika ve Amerikan Sistemlerinde İnsan Haklarının Korunması 30 soru

3.Ünite Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Haklarının Korunması 39 soru

4.Ünite Osmanlı Devletinde Temel Hak ve Özgürlükler 38 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite 1982 Anayasası?na Kadar Türkiye?de Temel Hak ve Özgürlükler  14 soru

6.Ünite 1982 Anayasası?nda Türkiye?de Temel Hak ve Özgürlükler  38 soru

7.Ünite 1982 Anayasası?nda Türkiye?de Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması  16 soru

8.Ünite Türkiye?de Kolluk Kuvvetlerinin Bazı Faaliyetleri Sırasında, Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Olarak Dikkat Etmesi Gereken Esaslar  21 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  sonraki ders -->> SAĞLIK HUKUKU