aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

CEZA HUKUKUNA GİRİŞ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK215U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Amaç veya saik" suçun maddi unsurlarından biri değildir.
2) "Hakkın kullanılması" kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir.
3) "Zorunluluk hali" hukuka uygunluk nedenlerinden sayılmaz.
4) TCK?ya göre aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen nedenlerden biri değildir.
5) Failin işlediği fiil bakımından davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine irade yeteneği denir
6) Oluşumu için kanuni tarifinde öngörülen hareketin icrasının yeterli olduğu, ayrıca bir neticenin gerçekleşmesinin aranmadığı suçlara Sırf hareket suçu denir
7) ?Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir.? ifadesiyle açıklanan ceza hukuku ilkesi Belirlilik
8) Mahiyetleri itibariyle insanın doğasıyla çelişmeyen, bütün insanlığın üzerinde fikir birliği içinde olduğu, devletin varlığına öngelen bir niteliğe sahip olan ve insanın kişiliğini tekâmül ettirebilmesi için konulmuş olan kurallar bütününe Davranış normları denir
9) Kanuni tanımına göre, oluşumu birden fazla fiilin icrasını gerektiren suçlara Çok hareketli suç denir
10) İşlenen fiille bir suç tipinin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleştirilmiş olmasına Tipik haksızlık denir
11) Kanunun, ihlal edilmesi halinde faile idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığa Kabahat denir
12) Kanuni tarifinde hangi tarz hareketlerle işlenebileceği gösterilen suçlara Bağlı hareketli suç denir
13) İşlenmiş sayılabilmeleri için kanuni tarifte birbirinin alternatifi olarak gösterilen hareketlerden birisinin icrasının yeterli olduğu suçlara Seçimlik hareketli suç denir
14) Arkadaşının onayıyla ona ait arabanın anahtarlarını alan Aylin?in fiilini hukuka uygun hale getiren durum ilgilinin rızası
15) İşlemiş olduğu fiille ilgili olarak kişinin algılama ve irade yeteneğine sahip olmasına Kusur yeteneği denir
16) Haksızlığın unsurlarının oluştuğunun tespitinden sonra, failin cezalandırılabilmesi için fail hakkında bulunulan yargıyı ifade eden kavram Kusurluluk
17) Sadece özel bir yükümlülük altında bulunan ve belirli bir özelliğe sahip kişiler tarafından işlenebilen suçlara Özgü suç denir
18) Kişilere yüklenmiş olan icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün soyut olarak yerine getirilmemesinin başlı başına bir haksızlık teşkil ettiği ve oluşumu için ayrıca bir neticenin aranmadığı suçlara Gerçek ihmali suç denir
19) Fiilin icrasının süreklilik arz ettiği suç Kesintisiz suç
20) X, vitrin camının arkasında bulunan Y?yi yaralamak amacıyla vitrin camına taş atar. Atılan taş vitrin camını kırarak Y?ye isabet eder ve onun yaralanmasına neden olur. X?in sadece vitrin camının kırılmasından dolayı olan sorumluluğu Doğrudan kast
21) İcra memurunun haciz yapmak amacıyla başkasının evinin kapısını çilingirle açtırması konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturmaz. İcra memurunun fiilini suç olmaktan çıkaran hukuka uygunluk nedeni Görevin ifası
22) X, Y?ye ihtiyacının olması halinde kendi traktörünü kullanabileceğini söyler ve traktörün anahtarının yerini gösterir. Y tarlasını sürebilmek için X?in traktörünü kullanır. Bu durumda fiili hukuka uygun olduğu için Y hırsızlık suçundan sorumlu tutulmaz. Y?nin fiilini hukuka uygun hale getiren neden İlgilinin rızası
23) "Ceza sorumluluğunun basitliği ilkesi" ceza hukukuna hâkim ilkelerden biri değildir.
24) "Suç işleyenleri keyfi bir şekilde cezalandırmak" bir hukuk devletindeki ceza hukukunun amaçlarından biri değil.
25) Kanuni tanımda, fiilin nasıl gerçekleştirileceği konusunda bir özelleştirmenin yapılmadığı suçlara Serbest hareketli suçlar denir
26) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesine Bilinçli taksir denir
27) Davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirme yeteneğine İrade yeteneği denir
28) "Doktrin" ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biri değil.
29) Temel şekli herkes tarafından işlenebilmekle beraber, nitelikli şekli sadece belirli özelliklere sahip kişiler tarafından işlenebilen suçlara Görünüşte özgü suç denir
30) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlama yeteneğine Algılama yeteneği denir
31) İşlenen fiilin, hukuk düzeni ile çatışma halinde olmasına Hukuka aykırılık denir
32) Üzerinde fiilin icra edildiği eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısına Suçun konusu denir
33) Kanunda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiile ilişkin suç kapsamında değerlendirilmesine Kıyas denir
34) Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesinin öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi haline Bilinçsiz taksir denir
35) Hayata karşı suçlarda korunan hukuki değer Yaşam hakkı
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Ceza Hukukunun İşlevi,Kaynakları ve Temel İlkeleri

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi benzer hukuki konularda tüm adliye mahkemelerini bağlar? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynaklarından biridir? 2  defa soruldu

Ceza hukukuna hâkim ilkeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Fiilin işlendiği tarihteki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi bakımından lehe olan kanunun uygulanması gerekir? 2  defa soruldu

I. Örf ve adet hukuku II. Türk Ceza Kanunu III. Benzer olaylarda Yargıtay?ın vermiş olduğu kararlar IV. Somut olaya ilişkin olarak yazılan bilimsel eserler V. Türkiye?nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler Somut bir olayda ceza yargılaması yapan yargıç Yukarıdaki kaynaklardan hangileri ile bağlıdır? 2  defa soruldu

Kanunilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Mahiyetleri itibariyle insanın doğasıyla çelişmeyen, bütün insanlığın üzerinde fikir birliği içinde olduğu, devletin varlığına öngelen bir niteliğe sahip olan ve insanın kişiliğini tekâmül ettirebilmesi için konulmuş olan kurallar bütününe ne ad verilir? 2  defa soruldu

?Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir.? ifadesiyle açıklanan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Kıyas yasağı, sadece suç ve ceza içeren hükümler için geçerlidir.

Spot BilgilerTüm hukuk kurallarının amacı, toplumsal düzeni sağlamaktır. Diğer hukuk disiplinleri gibi, ceza hukuku da kendi araçlarıyla bu genel amaca hizmet eder. Buna göre, ceza hukukunun temel işlevi, toplumsal yaşam bakımından hayati önem taşıyan değerlerin ihlâlini suç olarak tanımlamak ve bunlar karşılığında uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir. Suç; toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin ihlâli niteliğini taşıyan, haksızlık teşkil eden insan davranışıdır. Suç, bir haksızlık olmakla birlikte; her haksızlık kanunlarda suç olarak tanımlanmış değildir. Bazı hareketler, her ne kadar haksızlık oluştursa da; örneğin özel hukuk yaptırımları ya da idari yaptırımların uygulanması ile yetinilir. Zira, ceza hukuku yaptırımları birey hak ve özgürlüklerine doğrudan müdahale niteliği taşıdığı için "son çare" olarak görülmelidir. Her suç tanımı, norm ve yaptırımdan oluşur. Norm, "kimseyi öldürme!", "başkasının malını çalma!", "tahkir edici söz söyleme!" şeklinde emir ya da yasak ihtiva eder. İnsanları, normun içerdiği emir ya da yasağa uygun davranmaya zorlayan şey ise, gerçekleştirdikleri davranışlarla söz konusu emir ya da yasağı ihlâl etmeleri halinde cezalandırılacakları düşüncesidir. Bu nedenle, her suç tanımı norm dışında bir de yaptırım içerir. İki yaptırım türü vardır: Ceza ve güvenlik tedbiri. Hukuk disiplinleri, ilgili oldukları ve düzenledikleri alandan hareketle, özel hukukkamu hukuku şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrımda, ceza hukuku, kamu hukuku içerisinde yer alır. Ceza hukukunun kaynakları, "doğrudan kaynaklar" ve "dolaylı kaynaklar" olmak üzere ikili bir ayrıma tâbi tutulur. Doğrudan kaynaklar, uygulayıcı bakımından bağlayıcıdır. Ceza hukukunun doğrudan kaynakları; Anayasa, kanunlar ve milletlerarası anlaşmalardır. Dolaylı kaynaklar ise, sorunun çözümünde doğrudan uygulanmamakta; sadece uygulanacak olan kuralın anlaşılması ve yorumlanmasında kullanılmaktadır. Mahkeme içtihatları ve doktrin gibi. Ceza hukuku, kişi hak ve hürriyetleri üzerinde en fazla etkisi olan hukuk disiplinidir. Bu nedenle, ceza hukuku uygulamasında kişi hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya yönelik bazı temel ilkeler kabul edilmiştir: Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, belirlilik ilkesi, kıyas yasağı ve zaman bakımından uygulama bunlar içinde en önemlileridir. Suçta kanunilik ilkesi gereğince, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez. Keza, kanunun açıkça cezayı arttırıcı bir neden olarak öngörmediği bir husustan dolayı da kimsenin cezası arttırılamaz. Cezada kanunilik ilkesi gereğince, hiç kimse belli bir suçla ilgili olarak kanunda öngörülmeyen bir ceza ile ya da kanunda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz. Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması yetmez; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir (belirlilik ilkesi). Bu ilkenin gereği olarak, kanun koyucunun cezasını belirlediği bir davranışın koşullarını belirleme yetkisinin idari bir makama bırakılması kanunilik ilkesine aykırıdır. Ceza hukukunda kıyas yasağı geçerlidir. Kıyas yasağı, sadece suç ve ceza içeren hükümler, yani ceza hukuku özel hükümler bakımından kabul edilmiştir. Ceza hukuku genel hükümlerde, yani suç teorisinin genel prensipleri açısından kıyas yasağı söz konusu değildir. Fakat genel hükümlerde kıyas serbest olmakla birlikte; ceza sorumluluğunun sınırlarını genişleten şekilde kıyas yapılamaz. Kıyas yasak olmakla birlikte; yorum serbesttir. Ceza hukukunun kişi hak ve hürriyetleri açısından güvence oluşturması amacıyla kabul edilen bir diğer kurala göre; fail, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanunlara göre suç oluşturması halinde cezalandırılabilir. Fiil, işlendikten sonra yürürlüğe giren bir kanunda suç olarak tanımlanmış ise; bu kanun geçmişe yürütülerek fail cezalandırılamaz (kural: geriye yürüme yasağı). Fakat sonraki kanun failin lehine ise, geçmişe etkili olarak uygulanır (istisna: failin lehine olan kanunun geçmişe yürümesi.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Ceza hukukuna hâkim ilkeler ile ilgili); Kıyas yasağı gereği, suç ve ceza içeren hükümler lafzi yoruma tabi tutulamaz.
(   ) (Kanunilik ilkesi ile ilgili); Türk Ceza Kanununa göre güvenlik tedbirleri açısından kanunilik ilkesi geçerli değildir.
(   ) Ceza hukuku, kamu hukuku-özel hukuk ayrımında kamu hukuku içerisinde yer alır.
(   ) (Ceza hukukuna hakim ilkeler ile ilgili); Suç ve ceza içeren hükümlerde hiçbir şekilde yorum yapılamaz.
(   ) (Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili); Geçici ve süreli kanunların yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.
(   ) "Belirlilik ilkesi" ceza hukukuna hâkim ilkelerden biridir.
(   ) "Suç işleyenleri keyfi bir şekilde cezalandırmak" bir hukuk devletindeki ceza hukukunun amaçlarından biridir.
(   ) "Doktrin" ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biridir.
(   ) (Ceza hukukuna hâkim ilkeler ile ilgili); Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, idarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza ihdas edilemez.
(   ) (Kanunilik ilkesi ile ilgili); Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.
(   ) (Ceza Hukuku ile ilgili); Türk Ceza Kanununun özel hükümler kısmında suç teşkil eden fiiller ve bunlara ilişkin yaptırımlar düzenlenmiştir.
(   ) (Ceza hukukuna hakim ilkeler ile ilgili); Ceza muhakemesi hukukunda kural olarak derhal uygulama ilkesi geçerlidir.
(   ) (Ceza hukuku kurallarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili); Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır.
Y Y D Y D D Y Y D D D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) ?Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir.? ifadesiyle açıklanan ceza hukuku ilkesi ...........dır
2) ?Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir.? ifadesiyle açıklanan ceza hukuku ilkesi ...........dır
3) Mahiyetleri itibariyle insanın doğasıyla çelişmeyen, bütün insanlığın üzerinde fikir birliği içinde olduğu, devletin varlığına öngelen bir niteliğe sahip olan ve insanın kişiliğini tekâmül ettirebilmesi için konulmuş olan kurallar bütününe ...........denir
4) Toplumsal düzenin devamı açısından korunması gereken hukuki değerlerin ihlali niteliğini taşıyan, haksızlık teşkil eden insan davranışına ...........denir
5) Kanunda açık bir şekilde suç olarak tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiile ilişkin suç kapsamında değerlendirilmesine ...........denir
6) Hayata karşı suçlarda korunan hukuki değer ...........dır
1) Belirlilik 2) Belirlilik ilkesi  3) Davranış normları  4) Suç  5) Kıyas  6)  Yaşam hakkı 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. I. Güvenlik tedbiri II. idari para cezası III. Tazminat Yukarıdakilerden hangileri suç karşılığında öngörülen yaptırımlardandır?

  A) Yalnız I

  B) Yalnız II

  C) I ve II

  D) II ve III

  E) I, II ve III

2016 Tek Ders Doğru Cevap: A2. Fiilin işlendiği tarihteki kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin farklı olması durumunda, aşağıdakilerden hangisi bakımından lehe olan kanunun uygulanması gerekir?

  A) Tekerrür

  B) izin

  C) Hükümlüyü ziyaret

  D) Tutukluluk süresi

  E) Gözaltı süresi

2017 Tek Ders Doğru Cevap: A3. Aşağıdakilerden hangisi benzer hukuki konularda tüm adliye mahkemelerini bağlar?

  A) Yargıtay içtihadı Birleştirme kararları

  B) Bölge Adliye Mahkemesi kararları

  C) Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları

  D) Yargıtay Ceza Dairesi kararları

  E) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları

2017 Dönem Sonu Doğru Cevap: A4. Ceza hukuku alanında, fiilin işlendiği sıradaki kanun ile aynı konuya ilişkin olarak sonradan yürürlüğe giren kanun hükümlerinin birbirinden farklı olması durumunda ne şekilde hareket edilir?

  A) Failin lehine olan kanun uygulanır.

  B) Sonraki kanun uygulanır.

  C) Önceki kanun uygulanır.

  D) Failin aleyhine olan kanun uygulanır.

  E) Hangi kanunun uygulanacağını fail takdir eder.

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: A5. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynaklarından biridir?

  A) Uluslararası sözleşmeler

  B) Kanunlar

  C) Yüksek mahkeme kararları

  D) Örf ve adetler

  E) Görgü kuralları

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Genel norm-özel norm ilişkisinde, uygulanırlık açısından aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerlidir?

  A) Hakimin takdiri

  B) Koşulların belirleyiciliği

  C) Genel normun önceliği

  D) Normların eşitliği

  E) Özel normun önceliği

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: E7. Ceza muhakemesi sonunda hükmedilen yaptırımların nasıl infaz edileceğini düzenlemek aşağıdakilerin hangisinin ilgi alanı içerisinde yer alır?

  A) Medeni Usul Hukuku?nun

  B) Anayasa Hukuku?nun

  C) Ceza İnfaz Hukuku?nun

  D) İdare Hukuku?nun

  E) Borçlar Hukuku?nun

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: C8. Ceza kanunlarının geçmişe yürümemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisinin doğrudan konusunu oluşturur?

  A) Kusur ilkesinin

  B) Ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanmasının

  C) Geri verme ilkesinin

  D) Yaptırımların

  E) Kastın

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: B9. Objektif sorumluluk aşağıdaki ceza hukuku ilkelerinden hangisine aykırılık teşkil eder?

  A) Kanunilik ilkesi

  B) Kusursuz ceza olmaz ilkesi

  C) Lehe kanunun uygulanması ilkesi

  D) Belirlilik ilkesi

  E) Kıyas yasağı ilkesi

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: B10. Aşağıdakilerden hangisi zaman bakımından uygulamada, lehe kanunun uygulanması ilkesinin geçerli olduğu infaz hukuku kurumlarından biridir?

  A) Dava zamanaşımı

  B) Eski hale getirme

  C) Ön ödeme

  D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  E) Tekerrür

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: E11. ?Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir.? ifadesiyle açıklanan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Belirlilik

  B) Ceza sorumluluğunun şahsiliği

  C) Derhal uygulama

  D) Kıyas yasağı

  E) Kusur

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A12. ?Suç ve ceza içeren hükümlerin kanunla düzenlenmiş olması; aynı zamanda ilgili suç tanımının suçun unsurları itibarı ile açık ve seçik olması; hangi davranışın suç oluşturduğunun ve bunlar için öngörülen yaptırımların nelerden ibaret olduğunun herkesin anlayabileceği açıklıkta olması gerekir.? ifadesiyle açıklanan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi

  B) Derhal uygulama ilkesi

  C) Kıyas yasağı ilkesi

  D) Belirlilik ilkesi

  E) Kusur ilkesi

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. I. Anayasa II. Kanunlar III. Yargı Kararları IV. Milletlerarası Sözleşmeler V. Doktrin Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasında yer almaz?

  A) I ve II

  B) II ve IV

  C) III ve V

  D) IV ve V

  E) I, II ve IV

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E14. Mahiyetleri itibariyle insanın doğasıyla çelişmeyen, bütün insanlığın üzerinde fikir birliği içinde olduğu, devletin varlığına öngelen bir niteliğe sahip olan ve insanın kişiliğini tekâmül ettirebilmesi için konulmuş olan kurallar bütününe ne ad verilir?

  A) Durumsal normlar

  B) Pozitif etkisel normlar

  C) Negatif etkisel normları

  D) Edilgin normlar

  E) Davranış normları

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. W?nin 1 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirdiği fiil, o tarihte yürürlükte olan kanunda (X) suçu olarak tanımlanmıştır. Fakat 2 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliği ile fiil suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) W artık (X) suçundan dolayı cezalandırılamaz.

  B) Sonra yapılan kanun değişikliği failin lehinedir.

  C) W, (X) suçundan dolayı cezalandırılır.

  D) Sonraki kanun, geçmişe etkili olarak uygulanır.

  E) Suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan kanun uygulanmaz.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: CDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Ceza Hukukunun İşlevi,Kaynakları ve Temel İlkeleri  39 soru

2.Ünite Suçun Yapısal Unsurları 44 soru

3.Ünite Hukuka Aykırılık Unsuru 33 soru

4.Ünite Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler  48 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Suçun Özel Görünüm Biçimleri  31 soru

6.Ünite Yatırım Teorisi 28 soru

7.Ünite Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar  26 soru

8.Ünite Malvarlığına Karşı Suçlar 39 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- VERGİ USUL HUKUKU  sonraki ders -->> ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU II