aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU II ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK218U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Türk Ceza Kanunu?na göre, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiye Kamu görevlisi denir
2) Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili kişi Mülkî idare amirleri
3) Özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarında işlenen bir suçla karşılaştıklarında ilk yapmaları gereken Suçun devamını önlemek
4) "Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olanlar" özel güvenlik temel eğitiminden 5 yıl süreyle muaf tutulan kişilerden sayılmaz.
5) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitiren kişilere valilikçe verilen beş yıl süreli izne Özel güvenlik görevlisi çalışma izni denir
6) Özel hukuk kişilerince istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin statüsü İşçi
7) "Görev alanında şüpheli kişileri gözaltına alarak üstünü arama" özel güvenlik görevlilerine tanınmış yetkilerden sayılmaz.
8) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasına Arşiv araştırması denir
9) "Belediye başkanının emrini yerine getirme" özel güvenlik görevlilerinin yükümlülüklerinden biri değil.
10) Özel güvenlik şirketlerinin amacı Üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti sunmak
11) "Özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yapılıp yapılmadığı" özel güvenlik şirketinden güvenlik hizmeti satın alan kurum ve kuruluşların denetleneceği hususlardan değildir.
12) "Özel güvenlik görevlileri ve yöneticilerine özel güvenlik yenileme eğitimi verilip verilmediği" özel güvenlik şirketlerine ilişkin denetlenecek hususlardan değildir.
13) Faaliyet izni almadan faaliyette bulunan özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticileri için öngörülen ceza Üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası
14) Özel güvenlik şirketlerinin ve özel eğitim kurumlarının amaç dışı faaliyet göstermeleri üzerine karşılaşacakları yaptırım Faaliyet izninin iptal edilmesi
15) "İstihdam edilen personelin maaşlarının zamanında ödenip ödenmediği" denetim yapmaya yetkili kuruluşların, özel güvenlik şirketleri ve özel eğitim kurumlarında denetleyeceği konulardan değildir.
16) Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri için öngörülen ceza Üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası
17) Özel güvenlik eğitimi veren kurumların amacı Özel güvenlik görevlisi ile yönetici adaylarına özel güvenlik temel eğitimi, özel güvenlik görevlileri ve yöneticilerine özel güvenlik yenileme eğitimi vermek
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Özel Güvenlik Hukukunun Kaynaklan ve Temel Kavramları

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kısa Özet

Tanımlar

Genel kolluk: Emniyet Teşkilatı Kanunu madde 3'e göre, polis ve jandarma birimlerinden ve bu birimlerin faaliyetlerinden oluşan kolluk türü olarak tanımlanabilir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Eşyanın genel kolluk kuvvetlerine teslim edilinceye veya sahibine verilinceye kadar geçici süreyle özel güvenlik görevlileri tarafından koruma altına alınmasına ne ad verilir?

A) Eşyayı koruma altına alma

B) Emanete alma

C) Müsadere

D) Zimmete geçirme

E) Gözlem altına alma

2017 Dönem Sonu Doğru Cevap: BÖzel güvenlik görevlilerinin eşyayı emanete alma yetkisi, aşağıdaki koşullardan hangisine bağlanmıştır?

A) Bakanlığa derhal bildirmek

B) Ağır ceza mahkemesi başkanına derhal bildirmek

C) Sulh ceza hakimine derhal bildirmek

D) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek

E) Başbakanlığa derhal bildirmek

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: DAşağıdakilerden hangisi özel güvenlik temel eğitiminden 5 yıl süreyle muaf tutulan kişilerden biri değildir?

A) Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar

B) ÜnI versitelerin güvenlik fakültesi veya meslek yüksekokullarından mezun olanlar

C) 2495 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen özel güvenlik görevlileri

D) Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olanlar

E) Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: DÖzel hukuk kişileri: Varlıkları ve yürüttükleri faaliyetler kamu hukuku düzenlemelerine dayanmayan, herhangi bir kamu gücü kullanma yetkisine sahip olmayan gerçek ve tüzel kişilerdir. şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Özel hukuk kişilerince istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memur

B) Hizmetli

C) İşçi

D) Geçici personel

E) Kamu görevlisi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: CAnayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleyen yüksek mahkemedir.

Danıştay, idare mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olmanın yanında, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan yüksek mahkemedir.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ek madde 9/A: "Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası sırasında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezai sorumluluğun tespiti bakımından Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a göre işlem yapılır." (Eski kanun konumundaki Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a yapılan tüm atıflar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'a yapılmış sayılır)

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 161/5: "Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev ve işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma ve ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır..."

Spot BilgilerTürkiye?de özel güvenlik hukukunun başlıca kaynakları 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik?tir. Bununla birlikte, her ne kadar doğrudan özel güvenlik hukukunu düzenlemiş olmasalar da, Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kolluk işlemlerini konu eden Ceza Muhakemesi Kanunu gibi hukuksal metinler de özel güvenlik hukukunun, belirli ölçüde, kaynaklarından sayılabilmektedir. 5188 Sayılı Kanun çıkarılmadan önce de güvenlik alanında özel sektör faaliyet göstermiştir. 22.7.1981 tarihinde çıkarılan 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile özel sektörün güvenlik alanında faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Özel güvenlik hukukuna doğrudan kaynaklık eden eski kanun yetersiz kalmış ve yeni yasal düzenleme zorunluluğu doğmuştur. Özel güvenliğin yürüttüğü faaliyetle bir biçimini icra ettiği kolluk faaliyeti gerek yargı kararlarında gerekse öğretide bir kamu hizmeti olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kamu hizmeti kavramı, siyasal organların yerine getirilmesinde kamu yararının olduğunu düşündüğü çok çeşitli faaliyetler kümesini tanımlayan bir üst kavramken, kolluk faaliyeti, sağlanmasında kamu yararı olmakla birlikte sadece kamu düzenine yönelik bir faaliyet türüdür. Öte yandan, diğer kamu hizmeti türlerinde de bazen kolluk faaliyetinde olduğu gibi kayıtlayıcı işlemler yapılabilmektedir. Kolluk faaliyeti de diğer kamu hizmetlerine benzer hizmetler ifa edebilmektedir; dolayısıyla, kamu hizmeti ve kolluk faaliyeti bu bakımlardan da sıkı ilişki içinde olan kavramlardır. Toplumun dış ve maddi düzeni olarak tanımlanan kamu düzeni, güvenlik, genel sağlık, dirlik ve esenlik gibi klasik unsurlardan oluşmaktadır. Birey ve topluluklarının can ve malları için endişe duymadan yaşamlarını sürdürmeleri olarak tanımlanan güvenlik, kolluğun en temel faaliyet alanını oluşturmaktadır. Kolluk, yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde güvenliğin sağlanması için bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı önlemler alabilecektir. Kamu düzeninin güvenlik unsurundan farklı olarak milli güvenlik kavramı daha geniş kapsamlıdır. Kamu düzeninin bozulduğu her durumda milli güvenliğin de bozulduğunu söylemek mümkün değildir. Milli güvenlik, devletin varlığı ve halkın tamamıyla ilgili siyasal bir kavram olarak ele alınmaktadır. Kamu düzeninin unsuru olan güvenliği bozucu eylemler olağan hukuk kurallarıyla bertaraf edilirken, milli güvenliği bozucu eylemler karşısında genellikle olağanüstü yönetim usullerine başvurulabildiği görülmektedir. Kamu düzeninin bir unsuru olan genel sağlık, toplumun genelini ilgilendiren salgın hastalıkları konu eden bir kavramdır. Kolluk, genel sağlığın korunması için, yasaların çizdiği çerçeve içinde bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı uygulamalara girişebilecektir. Kamu düzeninin diğer bir unsuru olan dirlik ve esenlik ise, toplumsal yaşamın olağan seyrini etkileyecek gürültü, toz, duman, koku gibi maddi düzensizlik ve rahatsızlıkların yokluğuna göndermede bulunur. Kolluk, bu türden maddi düzensizlik ve rahatsızlıklara yönelik önlemlere başvurabilmekte, dirlik ve esenliği bozanlara yasaların belirttiği yaptırımları uygulayabilmektedir. İdari, adli ve siyasi olmak üzere üç kolluk türünden söz etmek mümkünse de, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kolluk faaliyeti, idari ve adli kolluk şeklinde belirmektedir; dolayısıyla, özel güvenliği ilgilendiren kolluk da idari ve adli kolluk türleridir. İdari kolluk önleyici niteliktedir ve idari makamların emri altında faaliyet yürütür. Adli kolluk ise bastırıcı niteliktedir ve adli makamların emri altında faaliyet gösterir. Bununla birlikte, gerek personel, gerekse suçu önleme ve oluşmuş bir suçu soruşturma işlemleri bakımından idari ve adli kolluk iç içe geçebilmektedir. İdari kolluk faaliyetinden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. İdari kolluk personelinin işledikleri görev suçlarının soruşturulması izne tâbidir. Buna karşılık, adli kolluk faaliyetinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür. Adli kolluk personelinin işlediği görev suçları doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulur.

Püf Noktalar

Kısa Kısa#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

Ders Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Özel Güvenlik Hukukunun Kaynaklan ve Temel Kavramları 0 soru

2.Ünite Özel Güvenlik-Genel Kolluk İlişkisi ve Kolluk Personel ve Makamları 11 soru

3.Ünite Özel Güvenlikten Yararlanabilme Şartlan  2 soru

4.Ünite Özel Güvenlik Hizmetinden Yararlanma Usulleri 10 soru

5.Ünite Özel Güvenlik Şirketleri 7 soru

6.Ünite Özel Güvenlik Görevlileri 26 soru

7.Ünite Özel GüvenlikGörevlilerinin Yetkileri  36 soru

8.Ünite Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerinin Sınırları 22 soru

9.Ünite Özel Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesinden Doğan Zararların Tazmini 19 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- CEZA HUKUKUNA GİRİŞ  sonraki ders -->> ÖZEL VERGİ HUKUKU I