aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SAK201U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Sağlık güvencesi" hastanelerin fonksiyonlarından değildir.
2) "Disiplin komitesi" yönetim kurulunca oluşturulan komitelerden biri değil.
3) Bilimsel tıbbın kurucusu olarak kabul edilen kişi Hipokrat
4) "Uzmanlaşma seviyesinin düşüklüğü" sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden sayılmaz.
5) "Tüketim" sağlık kurumu içinde yer alan temel altı süreçten biri değildir.
6) Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim Aggleton
7) Bir üste kaç astın bağlanacağını açıklamaya çalışan ve organizasyon yapısını belirleyen temel özelliklerden biri olan unsur Kontrol alanı
8) "Mikroorganizmalar" fiziki çevre faktörlerinden değildir.
9) Sağlık profesyonelleri tarafından yaygın kabul gören ve sağlığı hastalığın yokluğu şeklinde tanımlayan model Tıbbi model
10) "Dernek ve azınlık hastaneleri" mülkiyetlerine göre kamu hastane türlerinden değildir.
11) "Uygulama" yönetimin fonksiyonlarından sayılmaz.
12) "Bedava ilaç hizmetleri" evde bakım hizmetlerinden değildir.
13) Belirli bir süre içerisinde kliniklerde ölen toplam hasta sayısının aynı süre içerisinde taburcu edilen hasta sayısına bölünmesiyle hesaplanan hıza Kaba ölüm hızı denir
14) "Sağlık profesyonellerinin çoğalması" sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden değildir.
15) Bir veya daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle sıkı bakım gereksinimi olan, yaşamsal göstergelerin sürekli izlenmesi gereken hastalara hizmet veren servis Yoğun bakım servisi
16) Belirli bir anda saptanan tüm vaka sayısının risk altındaki nüfusa bölünmesi ile hesaplanan ölçüte Nokta prevalans denir
17) "Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek" taşra teşkilatında yer alan Sağlık Meslekleri Biriminin görevlerinden değildir.
18) Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında sağlık hizmeti sunan cihaz ve ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması hususunda ilke ve kuralları belirleyen birim Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi
19) "Hastanelerin eğitimlerinin denetimi" Türk sağlık sisteminde birinci basamak örgütlenmesi içinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerinin görevlerinden değildir.
20) İhtiyaç olmadığı halde sezaryen ameliyatlarında aşırı artış olmasını açıklayan kavram Arzın oluşturduğu talep
21) Sağlık hizmetlerinde yönetimli rekabeti en iyi ifade eden terim Yarı-pazar
22) Sağlığı sadece negatif yönlerden ele almak yerine, sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönlerine de yer veren model Holistik model
23) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre hastanenin idari, mali ve teknik hizmetlerinde görevli, yetkili ve sorumlu yönetici Hastane müdürü
24) Kanada?da sağlık statüsünün başlıca belirleyicilerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen belge Lalonde Raporu
25) "Bulundukları bölgeye göre hastaneler" hastane sınıflandırma türlerinden biri değildir.
26) "Nöroloji" tam zamanlı bir eğitim hastanesi olabilmek için ihtisas eğitimi sunulması gereken branşlardan biri değil.
27) "Ekolojik sistem" sağlık statüsünün belirleyici etmenlerinden değildir.
28) "Fiziksel model" sağlığı tanımlamada kullanılan modellerden biri değil.
29) İki hasta yatışı arasında bir yatağın ortalama kaç gün boş kaldığını gösteren ölçüte Yatak devir aralığı denir
30) Şu andaki yapıya göre kamu hastanelerinde hastanedeki tüm faaliyetlerin yönetiminden sorumlu, en üst idari pozisyon Başhekimlik
31) "Ayakta sağlık hizmeti sunan kurumlar" hizmetlerine göre sağlık kurumları gruplarından biri değildir.
32) 3 Mayıs 1920?de Türkiye?de sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesiyle görevli ilk Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Adnan Adıvar
33) Yöneticinin yönettiği örgütün tamamını bir bütün olarak görebilmesi ve aynı zamanda örgütün içinde yer aldığı dış çevrede meydana gelen gelişmeleri doğru okuması ve yorumlaması ile ilgili yönetsel beceri Kavramsal beceri
34) "Hekim kullanımına öncelik verilmesi" Alma-Ata Bildirgesi çerçevesinde getirilen önerilerden değildir.
35) "Teknoloji yoğun bir özellik göstermesi" sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir.
36) Teşhis ve tedavi amaçlı cerrahi müdahalelerin uygulandığı özellikli ünitelere Ameliyathane denir
37) Faaliyetleri fonksiyon esasına göre gruplandırılmış bir yapının üzerine proje organizasyonunun monte edilmesiyle ortaya çıkan ve hastanelerde geçerli olan yapı, Matriks yapı
38) 1206 yılında Türkler tarafından kurulan i]k sağlık kuruluşu olan Gevher Nesibe Sultan hastanesi ve Tıp Medresesinin kurulduğu şehir Kayseri
39) Rekabetçi Değerler Modeli kapsamında yer alan, dış çevre odaklı ve esneklik yönelimli olmayı gerekli kılan model Açık sistemler modeli
40) "Verimlilik" sağlık kurumu içinde yer alan temel süreçlerden değildir.
41) Yöneltme fonksiyonunun temel amacı Örgütsel kaynakların örgütsel hedefler doğrultusunda etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak
42) Verimlilik, teknoloji, yapı gibi gözlemlenen unsurlar dışında gözlemlenemeyen ancak örgüt davranışına yön veren norm ve değerlerle ilgilenen örgüt teorisi Kurumsallaşma teorisi
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Sağlık-Sağlık Hizmetleri ve Türk Sağlık Sistemi

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye?yi sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından kaç sağlık bölgesine ayırmıştır? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi bireye yönelik olarak uygulanan koruyucu bir sağlık hizmetidir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre faktörlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir? 2  defa soruldu

Cerrahi hizmetlerin verilmesi aşamasında yürütülen faaliyetler, sağlık hizmetlerinin hangi ayırt edici özelliği ile ilgilidir? 2  defa soruldu

Dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanı açısından kullanılan modellerden hangisi sağlık hizmetinin sunum aşamasından finansmanına kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde kamunun belirleyici bir rol üstlenmesini öngörür? 2  defa soruldu

Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sağlık profesyonelleri tarafından yaygın kabul gören ve sağlığı hastalığın yokluğu şeklinde tanımlayan model aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Rehabilite edici sağlık hizmetleri, sağlık statüsünün iyileştirilmesine yönelik olarak verilen hizmetlerin önemli bir basamağını oluşturmakta ve tedavi sürecinin başarısını etkilemektedir.

Spot BilgilerSağlık, sağlığı etkileyen etmenler, sağlık statüsünün yükseltilmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi vb. kavramlar özellikle son yıllarda sürekli olarak önemi artan ve güncelliğini koruyan konular arasında yer almaktadır. Sağlığın tanımına ilişkin farklı yazarlar tarafından yapılan farklı tanımlar bulunmakta, ülkelerin sahip olduğu kültürel, sosyal ve politik yapının ve sağlığa yönelik bakış açısının bu noktada etkili olduğu ifade edilmektedir. DSÖ tarafından yapılan ve yaygın kullanım alanına sahip olan sağlık tanımına bakıldığında, ?sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik hali? şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi sağlık, çok boyutlu bir kavramdır. Sağlık kavramının çok boyutlu olması, sağlığı etkileyen birçok değişkenin varlığı vb. etmenler sağlığın belirleyicilerine ilişkin çalışmaların hız kazanmasına neden olmuştur. Henrick Blum tarafından yapılan temel sınıflandırmaya göre sağlığın belirleyicileri; çevre, kalıtım, yaşam tarzı ve sağlık hizmetleri şeklinde sıralanmaktadır. Ülke sağlık sistemleri açısından bakıldığında, toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesine, etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasına ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına ilişkin çeşitli çalışmaların yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmalar sırasında; sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, örgütlenmesi ve finansmanı büyük önem taşımaktadır. Türk Sağlık Sistemi?nde sağlık hizmetlerinin örgütlenme sürecinde Sağlık Bakanlığı ön plana çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin planlaması ve organizasyonuna, sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesine, sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin faaliyetleri yürütmektedir. Sağlık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel tüm kuramların faaliyetlerinin denetlenmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması da Sağlık Bakanlığı?nın sorumlu-lukları arasında yer almaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türk Sağlık Sistemi?nin yeniden yapılandırılmasına, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulmasına ve hizmetlerin finansmanına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Kanser taramaları" Türk sağlık sisteminde birinci basamak örgütlenmesi içinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerinin görevlerinden biridir.
(   ) "Emek yoğun bir özellik göstermesi" sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biridir.
(   ) "Hava kirliliği" fiziki çevre faktörlerinden biridir.
(   ) "Ekolojik sistem" sağlık statüsünün belirleyici etmenlerinden biridir.
(   ) "Fiziksel model" sağlığı tanımlamada kullanılan modellerden biridir.
(   ) "Bedava ilaç hizmetleri" evde bakım hizmetlerinden biridir.
(   ) "Sağlığı tanımlamada kullanılan kavramların belirsizliği" sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden biridir.
(   ) "Ayakta sağlık hizmeti sunan kurumlar" hizmetlerine göre sağlık kurumları gruplarından biridir.
(   ) "Hekim kullanımına öncelik verilmesi" Alma-Ata Bildirgesi çerçevesinde getirilen önerilerden biridir.
(   ) "Tedavi edici sağlık hizmeti sunan kurumlar" hizmetlerine göre sağlık kurumlan gruplarından biridir.
(   ) "Sağlık profesyonellerinin çoğalması" sağlığın tanımını farklılaştıran ve çeşitlendiren nedenlerden biridir.
(   ) "Uzmanlaşma seviyesinin düşüklüğü" sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biridir.
(   ) "Psikolojik hizmetler" evde bakım hizmetlerinden biridir.
(   ) "Teknoloji yoğun bir özellik göstermesi" sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biridir.
D D D Y Y Y D Y Y D Y Y D Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Sağlığı sadece negatif yönlerden ele almak yerine, sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönlerine de yer veren model ...........dır
2) Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim ...........dır
3) Sağlık profesyonelleri tarafından yaygın kabul gören ve sağlığı hastalığın yokluğu şeklinde tanımlayan model ...........dır
4) Kanada?da sağlık statüsünün başlıca belirleyicilerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen belge ...........dır
1) Holistik model 2) Aggleton  3) Tıbbi model  4) Lalonde Raporu 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdaki koruyucu sağlık hizmetlerinin hangisi çevreye yönelik değildir?

  A) Vektörlerle mücadele

  B) Besin sağlığı

  C) Gürültü kirliliğinin önlenmesi

  D) ilaçla koruma

  E) iş sağlığı

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D2. Aşağıdakilerden hangisi Türk sağlık sisteminde birinci basamak örgütlenmesi içinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezleri ve bağlı birimlerinin görevlerinden biri değildir?

  A) Topluma yönelik koruyucu hizmetler

  B) Aile hekimlerinin rehberliği

  C) Kanser taramaları

  D) Tüberküloz hastalarının yönetimi

  E) Hastanelerin eğitimlerinin denetimi

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: E3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

  A) İkame edilemez olması

  B) Emek yoğun bir özellik göstermesi

  C) Bilgi asimetrisinin olması

  D) Uzmanlaşma seviyesinin düşüklüğü

  E) Stoklanamaması

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D4. Sağlık Bakanlığı, Türkiye?yi sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından kaç sağlık bölgesine ayırmıştır?

  A) 7

  B) 9

  C) 15

  D) 19

  E) 29

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: E5. Sağlığı sadece negatif yönlerden ele almak yerine, sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönlerine de yer veren model aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Holistik model

  B) İyilik modeli

  C) Tıbbi model

  D) Çevre modeli

  E) Sosyal model

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: A6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen sağlık çalışanları sınıflaması arasında yer almaz?

  A) Hekimler

  B) Hemşireler

  C) Sağlık Bakanlığı çalışanları

  D) Ebeler

  E) Laboratuvar çalışanları

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C7. Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Illich

  B) Blum

  C) Weber

  D) Mayo

  E) Aggleton

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: E8. Aşağıdakilerden hangisi bireye yönelik olarak uygulanan koruyucu bir sağlık hizmetidir?

  A) Hava kirliliğinin kontrolü

  B) Gürültünün kontrolü

  C) Konut hijyeni

  D) Ana-çocuk sağlığı

  E) Temiz su kaynaklarının sağlanması

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D9. Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre faktörlerinden biri değildir?

  A) İklim

  B) Hava kirliliği

  C) Atıklar

  D) Mikroorganizmalar

  E) Toprağın yapısı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Sağlığın resmi ve resmi olmayan tanımları şeklindeki sınıflandırmayı benimseyen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aggleton

  B) Illich

  C) Blum

  D) Weber

  E) Mayo

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A11. Sağlık profesyonelleri tarafından yaygın kabul gören ve sağlığı hastalığın yokluğu şeklinde tanımlayan model aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik model

  B) Holistik model

  C) Tıbbi model

  D) Çevre modeli

  E) İyilik modeli

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C12. Kanada?da sağlık statüsünün başlıca belirleyicilerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Alma-Ata Bildirgesi

  B) Ottowa Bildirgesi

  C) Helsinki Bildirgesi

  D) Lalonde Raporu

  E) Nuremberg Kodu

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin temel fonksiyonları arasında yer almaz?

  A) Tedavi edici hizmetler

  B) Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetler

  C) Sosyal hizmetler

  D) Eğitim

  E) Araştırma

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. Aşağıdakilerden hangisi Ülke Sağlık Sisteminin temel öğeleri arasında yer almaz?

  A) Hastanın gelir düzeyi

  B) Yönetim

  C) Finansman

  D) Hizmet sunum organizasyonu

  E) Tedarikçiler

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kavramının oluşmasında etkili olmamıştır?

  A) Bilimsel bakış açısının gelişmesi

  B) Mikroorganizmalarının varlığının anlaşılması

  C) Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi

  D) Büyü ve sihir yöntemlerinin uygulanması

  E) Hekimlik mesleğinin ortaya çıkması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: DDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Sağlık-Sağlık Hizmetleri ve Türk Sağlık Sistemi 45 soru

2.Ünite Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar 24 soru

3.Ünite Hastane Yönetimi ve Organizasyonu 29 soru

4.Ünite Örgüt Teorileri ve Sağlık Kurumları Yönetimi 44 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Sağlık Kurumları ve Değişen Çevresi 18 soru

6.Ünite Hastane Yönetim Kurulu ve Kamu Hastane Birlikleri 25 soru

7.Ünite Hastane Yönetimi, Yöneticisi ve Türkiye?deki Uygulama 17 soru

8.Ünite Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Personelin Önemi 23 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- TÜRK DIŞ POLİTİKASI I  sonraki ders -->> KURUMSAL İLETİŞİM