aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

TEMEL İNSAN HAKLARI BİLGİSİ I ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK117U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Sendika hakkı" birinci kuşak insan haklarından biri değil.
2) Bütün vatandaşların aracısız olarak kendilerini yönettiği demokrasi Doğrudan demokrasi
3) Yönetilenlerin rızasının olmadığı bir iktidara karşı direnme, bu iktidarı alaşağı etme ve iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakları olduğunu savunan İslam düşünürü İbn-i Sina
4) İnsanların doğal, vazgeçilmez ve ihlâl edilmez haklara sahip olduğu ve siyasi iktidarın bu haklara saygı göstermek yükümlülüğü altında bulunduğu ilkesini içeren hukuk türü Doğal (Tabiî) hukuk
5) Bütün insanların evrensel düzenin temel parçaları olarak evrensel akıldan pay aldığını, hepsinin Tanrının çocukları olarak kardeş olduğunu ve tek bir dünya devleti ile dünya vatandaşlığını savunan ilk çağ düşünce akımı Stoacılık
6) Yöneticilerin, insanların bireysel yaşamlarına müdahalede bulunmamaları gerektiğini ve bireysel hayata müdahale etmemenin tek yolunun da bu alanda hiçbir kanun yapmamak olduğunu söyleyen Çinli düşünür Lao-Çe
7) Temel hakları yaşam, özgürlük, mülkiyet, mutluluk ve güvenlik arama ve bunlara erişebilme hakları olarak ifade eden ve bunların doğuştan gelen haklar olduğunu söyleyen insan hakları belgesi Virginia Haklar Bildirisi
8) "Parlamento kral karşısında kesin olarak üstün durumdadır." 1215 tarihli Magna Carta?nın hükümlerinden biri değil.
9) Birinci kuşak insan haklarının diğer adı Klasik haklar
10) Kamu makamlarının emri ya da izni ile öldürülememe ve yaşama yönelik tehlike ya da risklere karşı kamu makamları tarafından korunma hakkı olarak ifade edilen kavram Yaşam hakkı
11) "Krallık yerine cumhurbaşkanlığı kurumu getirilecektir." 1689 Haklar Bildirisi (Bili of Rights)?nin hükümlerinden biri değildir.
12) Vatandaşların seçmen olabilme hakkını servet, eğitim, vergi, cinsiyet ve ırk gibi kayıtlamalara bağlamayan seçim ilkesi Genel oy
13) Sınırlarını aşan otoritelere karşı yönetilenlerin direnme ve isyan hakkı olduğunu savunan Eski Yunan düşünür ve sanatçısı Sofokles
14) "Tek partili siyasal hayat" sağlıklı bir demokrasinin bulundurması gerekli güvencelerden biri değildir.
15) Her türlü dış etkenden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumunu ifade eden kavram Özgürlük
16) Devletin ortaya çıkışını eşit bireyler arasında yapılmış bir antlaşma / sözleşme ile açıklayan ilk çağ düşünürü Protagoras
17) Eski Yunan?da insanı merkezine alan, toplumsal-siyasal kurumların insan eseri olan ve insanın hizmetinde olması gereken yapılar olduğunu vurgulayan görüşleri savunan düşünce akımı Sofizm
18) "Monarşi kaldırılmıştır." 1689 tarihli Bill Of Rights (Haklar Bildirisi/Yasası) belgesinin hükümlerinden biri değildir.
19) İnsanın akıl ve vicdan sahibi, düşünen, muhakeme geliştiren bir varlık olması gibi özelliklerinden kaynaklanan potansiyeline İnsanın olanakları denir
20) İnsan hakları ihlalinden söz edilebilecek durum Trafik levhalarının yanlış düzenlenmesinden dolayı ölümlü bir trafik kazasının meydana gelmesi
21) Bedensel köleliğin önemli olmadığını, önemli olanın kişinin kendi içinde sağladığı özgürlük olduğunu savunarak köleliği meşrulaştıran Romalı düşünür Seneca
22) Amerikan Kongresi tarafından 4 Temmuz 1776 tarihinde ilan edilen ve kolonilerin İngiliz monarşisi ile bağlarının koptuğunu duyuran belge Bağımsızlık Bildirisi
23) Seçmenlerin hiçbir baskı ve zorlama olmadan oy kullanabilmelerini ifade eden ilke Serbest seçim
24) Fransa?da işçilerin örgütlenmesini yasaklamış olan düzenleme Le Chapelier Yasası
25) Keyfî gözaltı uygulamalarını önlemeyi amaçlayan ve açık yasal düzenlenişine ilk olarak İngiltere?de rastlanan ilke Habeas corpus
26) Geçerliliği bütün ülkede devlet tarafından sağlanan hukuka Pozitif hukuk denir
27) Hukuk kurallarıyla düzenlenmiş dolayısıyla da devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade eden kavram Kamu özgürlükleri
28) Yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce özgürlüğü gibi birinci kuşak insan haklarını ifade eden kavram Kişi hak ve özgürlükleri
29) Birliği sağlanmış güçlü bir siyasal iktidarın adaletsizlikleri yok edebileceğini, böylece kişisel ve ailesel yaşamda sükûnetin geri gelebileceğini göstermeye çalışan düşünür Konfüçyüs
30) 1789 öncesi dönemde Fransız Kralının vergi ve asker toplamak için onayını almak zorunda olduğu organ Etats Généraux
31) Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde meşru şiddet (güç) kullanma ile hukuk yaratma ve uygulama yetkilerini merkezileştirerek tekeline almış olan devlet tipi Modern devlet
32) İnsan haklarının bütün insanları kapsamasını ifade eden özellik Evrensellik
33) Kilise ve devlet iktidarının ayrı olması gerektiğini, siyasal iktidarın Tanrı kaynaklı olsa bile yöneticiye halk eliyle ulaştığını savunan orta çağ düşünürü Aquinumlu Thomas
34) Devletli toplumu, birey iradelerinden doğmuş olan genel iradenin yönetimi altında yaşayan, eşit hak ve yükümlülüklere sahip bireylerden oluşan bir yapı olarak kurgulayan düşünür Jean Jacques Rousseau
35) Magna Carta?nın hükümlerini krala bir kez daha hatırlatmayı amaçlayan belge Petition of Rights (Haklar Dilekçesi)
36) Mülkiyet hakkını ?kutsal ve dokunulmaz bir hak? olarak tanımlamış olan belge Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
37) Toplumdaki bütün bireylerin haklar bakımından aynı statüde olduğunu ifade eden Formel eşitlik
38) Temel haklar teriminin kapsamı Anayasa tarafından düzenlenmiş olan insan hakları
39) Özgürlüklere müdahale etmesi halinde devlete karşı direnme hakkını savunan yeniçağ düşünürü John Locke
40) Devletin insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş insan eseri bir kurum olduğunu söyleyen Eski Yunan düşünürü Demokritos
41) Fransa İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi?ni ilan eden kurum Fransız Ulusal Meclisi
42) İnsanların yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme haklarına da vurgu yapan ve Amerika?nın İngiltere monarşisinden koptuğunu açıklayan belge 4 Temmuz 1776 Bağımsızlık Bildirisi
43) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalini oluşturan Sekiz gün süren gözaltı uygulaması
44) Egemenliğin; mutlak, sürekli ve bölünemez olduğunu belirtmekle birlikte, egemene; özel mülkiyete müdahale etmeme gibi birtakım sınırlamalar da getirmeye çalışan yeniçağ düşünürü Jean Bodin
45) Gözaltına alman kişinin en kısa sürede yargıç karşısına çıkarılmasını güvence altına alan belge Habeas Corpus Yasası
46) Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nde herkesi kapsayıcı şekilde düzenlenmemiş olan hak veya ilke Siyasal haklar
47) İlkçağdaki toplum sözleşmesi kuramcıları Protagoras, Antiphon, Alkidamas
48) Modern insan hakları düşüncesinin yerleşmesinde etkisi olan hukuk Doğal hukuk
49) Virginia Haklar Bildirisi ile Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinde ifadesini bulan ve uygulaması 18. yüzyılın tipik olgularından olan eşitlik türü Hukuksal eşitlik
50) 1215 tarihli bir İngiliz belgesi olan Magna Carta'nın içerik ve etki bakımından benzediği Osmanlı belgesi Sened-i ittifak
51) "Haklar arasındaki hiyerarşi" insan haklarını kuşaklar hâlinde sınıflandırmada dayanılan unsurlardan değildir.
52) Fransız İhtilâli öncesinde toplanan Etats Generaux?yu oluşturan üçüncü tabakanın ortak hareket etmesindeki en önemli sebep Üçüncü tabakanın sınıfsal açıdan türdeş olması
53) " Egemen, milli iradeye uymak zorundadır." Jean Bodin'in egemenlik kuramına getirdiği sınırlamalardan biri değildir.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : İnsan Hakları Kuramının Temel Kavramları

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

İnsanların doğal, vazgeçilmez ve ihlâl edilmez haklara sahip olduğu ve siyasi iktidarın bu haklara saygı göstermek yükümlülüğü altında bulunduğu ilkesini içeren hukuk türü aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Kişiye çıkarlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin tanıdığı irade gücü aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Kişiye, çıkarlarını korumak için hukuk tarafından verilen irade gücü aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

İnsan hakları devlete karşı ileri sürülebilen haklardır. Başka bir deyişle, insan haklarından doğan yükümlülük devlete aittir ve insan haklarının ihlalcisi de ancak devlet olabilir.

Spot Bilgilerİnsan hakları, hiçbir ayrım gözetmeksizin, bütün insanların, sırf insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. İnsan hakları, pozitif hukukça tanınmış olsun olmasın, insanların sahip olmaları gerekli sayılan hak ve özgürlüklerdir. İnsan hakları evrenseldir ve insan haklarını konu almayan diğer hukuk kurallarından üstün ve önceliklidir. İnsan hakları, tarihsel olarak, insanlığın maruz kaldığı adaletsizlik ve haksızlık uygulamalarına bir yanıt olarak toplumsal mücadeleden doğmuş olup, diğer bir özelliği, devlete karşı ileri sürülebilen haklar olmalarıdır. İnsan haklarına dayanan taleplerin muhatabı devlettir ve buna bağlı olarak insan haklarının ihlalcisi de ancak devlet olabilir. Devlet, yaşam hakkı ve kişi güvenliği gibi hak ve özgürlüklere tehdit oluşturan tutum ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Temel hak ve özgürlüklere devlet gücünden kaynaklanan haksız müdahaleler insan hakları ihlali olarak değerlendirilir. Devlet yaşama hakkı, kişi özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, adil ücret hakkı, barınma hakkı, sağlık hakkı gibi hakların gerçekleştirilmesi için gerekli teşkilatı kurmak ve bu hakların gerçekleşmesini engelleyen koşulları ortadan kaldırmakla yükümlüdür. İnsan haklarının kapsam ve mahiyetinin anlaşılabilmesi için açıklık getirilmesi gereken kavramlardan biri özgürlüktür. Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünebilmeyi ve davranabilmeyi, her türlü zorlamadan bağımsız olarak kişinin kendi irade ve düşüncesine dayanarak karar verebilmesi anlamına gelir. Hak ise, kişiye irade kuvveti tanımak yoluyla korunan menfaat olarak tanımlanabilir. Hak, aynı zamanda bir yetkiyi de içermekte olduğundan, kişi bu yetki sayesinde, hakkına saygı gösterilmesi için başkalarından talepte bulunabilmektedir. İnsan hakları bağlamında ise, haklar özgürlüğün usuli güvencesi ve gerçekleşme aracı olup, özgürlükleri gerçekleştirmek için kişiye tanınan meşru yetkilerdir.

Kamu özgürlükleri, hukuk kuralları ile düzenlenmiş ve devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade etmektedir. Kamu özgürlükleri, insan haklarının devlet tarafından tanınmış ve pozitif hukuka girmiş bölümüdür. Tenel haklar ise, devlet tarafından tanınmış ve dolayısıyla pozitif hukuka (öğretide çoğunlukça benimsendiği üzere Anayasaya) girmiş insan haklarına karşılık gelmektedir. Temel hakların Anayasa ile düzenlenmiş ve güvence altına alınmış olması, normlar hiyerarşisinde Anayasanın altında yer alan hukuk kurallarının uygulanmasında ve yorumlanmasında ölçüt işlevi görecektir. İnsan hakları alanında kullanılan bir başka terim ise, kişi hak ve özgürlükleridir. Bu kavramla kastedilen, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, düşünce özgürlüğü gibi birinci kuşak insan haklarını oluşturan klasik haklardır. Sosyal haklar ile çevre, barış, gelişme hakkı gibi nispeten yeni insan hakları türleri, bu terimin dışında kalmaktadır. İnsan haklarını ifade etmekte kullanılan diğer bir kavram ise, medeni haklardır. Bu kavram da klasik insan haklarını kapsayan bir mahiyete sahiptir. Yukarıda açıklanan terimlerden en kapsamlı olanları kamu özgürlükleri ve temel haklar terimleridir. Pozitif hukuk, devletin yetkili organlarınca çıkarılan tüm hukuk kurallarını, mahkemelerce uygulanan örf ve adet esaslarını ve bağlayıcı mahkeme içtihatlarını kapsayan ve geçerliliği bütün ülkede devletçe sağlanan hukuktur. Pozitif hukukun mevcut hukuku ifade etmesine karşılık, doğal hukuk, bağlayıcılığını devletten almayan, pozitif hukuku aşan ve bu hukukun değerlendirilmesinde yararlanılan adalet esaslarıdır. Bu bağlamda doğal hukuk, olan değil olması gereken hukuk olarak ifade edilir. Doğal hukukun hukuk olma vasfı, devletçe tanınmasından veya güvence altına alınmasından kaynaklanmamaktadır. Modern insan hakları düşüncesinin yerleşmesinde doğal hukuk yaklaşımının belirgin etkileri vardır. Zira, insanın doğal, vazgeçilmez ve ihlal edilmez haklara sahip olması ve siyasi iktidarın bu haklara saygı gösterme yükümlülüğü altında olması bir doğal hukuk ilkesidir. İnsan haklarının, doğal hukukun parçası olan doğal haklar olarak kabul edilmesi, insan haklarını, pozitif hukuktan önce gelen, ondan üstün olan ve zamandan ve mekandan bağımsız evrensel haklar haline getirmektedir. Ancak, insan haklarını salt doğal hukuka dayandıran bir yaklaşımın, insan haklarının somut, tarihsel, toplumsal mücadelenin ürünü olma şeklindeki özelliğini görünmez kılma riski taşıdığı da belirtilmelidir.

Özgürlük kavramı gibi, insan haklarıyla yoğun bir ilişki içinde olan diğer bir kavram ise eşitliktir. Özgürlük ve eşitlik kavramları insan haklarının iki kurucu kavramı olarak sayılabilir. Eşitlik hukuksal eşitlik, siyasal eşitlik, ekonomik ve sosyal eşitlik olmak üzere üçe ayrılabilir. Hukuksal eşitlik fikri, herkesin kanun önünde eşit olmasını ifade eder. Kronolojik olarak hukuksal eşitliği izleyen siyasal eşitlik ise, hukuksal eşitlik uygulamasının yetersizliği ve etkisizliği nedeniyle ortaya çıkan ve hukuksal eşitliği tamamlayan bir kavramdır. Sosyal ve ekonomik eşitlik ise, ilk iki eşitlik kavramını izleyerek ortaya çıkmıştır. Bu eşitlik türü insanlaran maddi imkan ve araçlara sahip olmak bakımından eşitliği temasını işlemiştir. Belirtilmelidir ki, tarihsel olarak hukuksal, siyasal ve sosyal eşitlik türlerinin uygulamada belirme sırası ile, bu eşitlik türleriyle ilgili olan insan hakları türlerinin orta çıkma sırası çakışmaktadır. Bunlar sırasıyla kişi özgürlükleri, siyasal haklar ve sosyal haklardır. Özgürlük ve eşitlik kavramları yakın ilişki içinde olmasına ve hatta içe içe geçmiş olmasına rağmen, klasik liberal anlayışa uygun düşen siyasal rejimlerde özgürlük fikri öne çıkmakta, eşitlik ve sosyal haklar arka planda kalmaktadır; buna karşılık sosyalizm ideolojisini benimseyen Marksist-Leninist devletlerde ise, eşitlik fikri ve sosyal haklar öne çıkmasına karşılık, düşünce ve örgütlenme özgürlükleri gibi klasik haklar arka planda kalmaktadır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (İnsan haklarının ayırt edici özellikleri ile ilgili); insanların, yalnızca insan olmalarından kaynaklı hak olması
(   ) (İnsan haklarının ayırt edici özellikleri ile ilgili); Devlete karşı ileri sürülen, devletin sorumluluğunda olan hak olması
D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Anayasa kuralları tarafından düzenlenmiş insan haklarını ifade eden terim ...........dır
2) Her türlü dış etkenden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumunu ifade eden kavram ...........dır
3) İnsanın akıl ve vicdan sahibi, düşünen, muhakeme geliştiren bir varlık olması gibi özelliklerinden kaynaklanan potansiyeline ...........denir
4) İnsan hakları ihlalinden söz edilebilecek durum ...........dır
5) Geçerliliği bütün ülkede devlet tarafından sağlanan hukuka ...........denir
6) Hukuk kurallarıyla düzenlenmiş dolayısıyla da devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade eden kavram ...........dır
7) İnsanların doğal, vazgeçilmez ve ihlâl edilmez haklara sahip olduğu ve siyasi iktidarın bu haklara saygı göstermek yükümlülüğü altında bulunduğu ilkesini içeren hukuk türü ...........dır
8) Kişiye çıkarlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin tanıdığı irade gücü ...........dır
9) İnsan haklarının bütün insanları kapsamasını ifade eden özellik ...........dır
10) Temel haklar teriminin kapsamı ...........dır
11) Modern insan hakları düşüncesinin yerleşmesinde etkisi olan hukuk ...........dır
1) Temel haklar  2) Özgürlük  3) İnsanın olanakları  4) Trafik levhalarının yanlış düzenlenmesinden dolayı ölümlü bir trafik kazasının meydana gelmesi  5) Pozitif hukuk  6) Kamu özgürlükleri  7) Doğal (Tabiî) hukuk  8) Hak  9) Evrensellik  10) Anayasa tarafından düzenlenmiş olan insan hakları  11) Doğal hukuk 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının ayrım gözetmeksizin bütün insanları kapsama özelliğini ifade eden kavramdır?

  A) Üstünlük

  B) Pozitiflik

  C) Öncelik

  D) Doğallık

  E) Evrensellik

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: E2. Anayasa kuralları tarafından düzenlenmiş insan haklarını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aslî haklar

  B) Temel haklar

  C) Kamu özgürlükleri

  D) Medenî haklar

  E) Kişi hakları

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: B3. Her türlü dış etkenden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eşitlik

  B) Adalet

  C) Özgüven

  D) Özgürlük

  E) Bilinç

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: D4. İnsanın akıl ve vicdan sahibi, düşünen, muhakeme geliştiren bir varlık olması gibi özelliklerinden kaynaklanan potansiyeline ne ad verilir?

  A) İnsanın özgünlüğü

  B) İnsanın olanakları

  C) İnsanın üstünlüğü

  D) İnsanın eşitliği

  E) İnsanın haysiyeti

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: B5. İnsan hakları ihlalinden söz edilebilecek durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir kişinin şehrin gözlerden uzak tenha bir köşesinde bıçaklanması

  B) Apartman komşularının birbirlerine hakaret etmesi

  C) Bir kişinin evsel atıklarını öngörülen saatler dışında kaldırıma bırakması

  D) Öfkesine yenik düşen birinin arkadaşına tokat atması

  E) Trafik levhalarının yanlış düzenlenmesinden dolayı ölümlü bir trafik kazasının meydana gelmesi

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: E6. Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların hayatlarının eşit ahlakî değere sahip olması anlamında herkesin eşit doğduğu düşüncesini ifade eder?

  A) Formel eşitlik

  B) Hukuksal eşitlik

  C) Siyasî eşitlik

  D) Temel eşitlik

  E) Ekonomik eşitlik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D7. İnsan haklarından doğan hukukî yükümlülük aşağıdakilerden hangisine aittir?

  A) Millete aittir.

  B) Vatandaşlara aittir.

  C) Sivil toplum kuruluşlarına aittir.

  D) Devlete aittir.

  E) Uluslararası kamuoyuna aittir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. İnsan haklarıyla ilgili olarak belirtilen aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

  A) İnsan hakları ancak belirli yaşa gelmiş insanların sahip olabildiği haklardır.

  B) İnsan haklarını konu eden hukuk kurallarının diğer hukuk kurallarına üstünlüğü vardır.

  C) İnsan hakları, insan onurunu korumayı amaçlar.

  D) İnsan hakları evrenseldir.

  E) İnsan hakları, adaletsiz uygulamaları hedef alan tarihsel mücadelelerin ürünüdür.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Aşağıdakilerden hangisi anayasa kuralları tarafından düzenlenmiş insan haklarını ifade eden terimdir?

  A) Aslî haklar

  B) Temel haklar

  C) Kamu özgürlükleri

  D) Medenî haklar

  E) Kişi hakları

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. İnsanın, akıl ve vicdan sahibi, düşünen, muhakeme eden bir varlık olması gibi özelliklerinden doğan insana özgü potansiyele ne ad verilir?

  A) İnsanın üstünlüğü

  B) İnsanın adilliği

  C) İnsanın benzersizliği

  D) İnsanın onuru

  E) İnsanın olanakları

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E11. Geçerliliği bütün ülkede devlet tarafından sağlanan hukuka ne ad verilir?

  A) Doğal (Tabiî) hukuk

  B) Pozitif hukuk

  C) Evrensel hukuk

  D) Anayasa hukuku

  E) Medenî hukuk

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Hukuk kurallarıyla düzenlenmiş dolayısıyla da devlet tarafından güvenceye bağlanmış özgürlükleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan hakları

  B) Medenî haklar

  C) Temel haklar

  D) Temel özgürlükler

  E) Kamu özgürlükleri

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E13. İnsanların doğal, vazgeçilmez ve ihlâl edilmez haklara sahip olduğu ve siyasi iktidarın bu haklara saygı göstermek yükümlülüğü altında bulunduğu ilkesini içeren hukuk türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pozitif hukuk

  B) Eşya hukuku

  C) Kamu hukuku

  D) Özel hukuk

  E) Doğal (Tabiî) hukuk

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E14. Kişiye çıkarlarını korumak, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin tanıdığı irade gücü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özgürlük

  B) Menfaat

  C) Eşitlik

  D) Hak

  E) Görev

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D15. İnsan haklarının bütün insanları kapsamasını ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Üstünlük

  B) Öncelik

  C) Evrensellik

  D) Rölativlik

  E) Özgünlük

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: CDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite İnsan Hakları Kuramının Temel Kavramları 33 soru

2.Ünite İnsan Haklarının Düşünsel Kökenleri  41 soru

3.Ünite İnsan Haklarının Uygulamaya Geçişi: İlk Hukuksal Belgeler 37 soru

4.Ünite Birinci Kuşak Haklar: Kişi Özgürlükleri ve Siyasal Haklar 42 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite İkinci Kuşak Haklar Sosyal Haklar 23 soru

6.Ünite Üçüncü Kuşak Haklar: Dayanışma Hakları  21 soru

6.Ünite Üçüncü Kuşak Haklar: Dayanışma Hakları  21 soru

7.Ünite İnsan Haklarının Uluslararası Hukuka Geçişi ve Uluslararası Gelişimi  18 soru

8.Ünite Kuramda ve Uygulamada İnsan Haklarının Güncel Sorunları  17 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  sonraki ders -->> Arama ve Kurtarma Bilgisi