aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SOS110U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

#-

Ünite 1 : Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Amacı, örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak, çalışanı daha başarılı ve etkin kılmak olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi politik bilimlerin örgütsel davranış alanına katkı sağladığı konulardan biridir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verici rolleri arasında yer alır? 2  defa soruldu

Bir bilim insanının bilimsel yöntem sürecinde izleyeceği ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir şekilde incelenmesine dayanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

İnsan ve insan davranışlarını bir bütün olarak inceleyen ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Örgütsel davranış bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Örgütsel davranışa ilişkin temel öngörüler ve eğilimler üzerinde çalışmalar yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Örgütsel davranışın ilgilendiği konuları saha araştırması, deneysel yöntem, doğal gözlem ve vaka etüdü teknikleriyle incelemesi hangi karakteristik özelliğinin sonucudur? 2  defa soruldu

Temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Yönlendirme ve koordine etme, yöneticinin hangi fonksiyonuyla daha çok ilgilidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Örgütür etkili bir biçimde fonksiyon görmesinde çalışan faktörü yani insanlar son derece kritik bir öneme sahiptir.

Örgütsel davranış bir saha çalışması olup örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan bir disiplindir.

Örgütsel davranış birey ve grupların hareketlerinden ve etkileşimlerinden oluşur.

Durumsallık yaklaşı mı özel bir hareketi veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifadeeder.

Kozmopolit: küresel yönetici, başka kültürlere saygılı ve onların bu farklılıklarına olumlu yaklaşan bir kişidir.

Kültür bir dizi gelenek görenek, Zeğer ve inançlardan oluşan, bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu bir yapıdır.

Teknoloji sayesinde daha az insanla daha fazla iş yapılır hâle gelmekte, otomasyon teknolojisi ile insanların yerini gelişmiş makine veya robotlar almaktadır.

Sanal örgütler son derece esnek bir yapıda olup bir grup işletmenin geçici olarak ortak birgün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratmak veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar.

Yönetici, insanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir.

Yöntem, "nasıl" sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planıdır.

Vaka incelemesi bir gerçek olayın derinlemesine incelenmesini içerir.

Spot BilgilerBir işletmenin veya örgütün kullandığı teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, her örgüt onu oluşturan insanlardan meydana gelir. Örgütün etkili bir biçimde çalışmasında, çalışanlar son derece kritik bir öneme sahiptirler. Örgütsel davranış bilimi de konusu insan olan ve örgüt içinde insan davranışlarına odaklı bir disiplindir. Amacı örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak ve onu daha etkin ve başarılı kılmaktır. Örgüt ise bir grup insanın birbirine bağımlı bir biçimde bir amaca hizmet etmeleri için bir araya gelmeleridir. Örgütsel davranışın temel dört karakteristiği vardır. Birinci karakteristiği, örgütsel davranışın sosyal bilimlerin veya davranış bilimlerinin kullandığı bilimsel yöntemi kullanmasını ifade eder. Örgütsel davranış bir fizik veya kimya kadar gelişmiş bir disiplin olmamakla birlikte bilimsel temellidir. Doğa bilimlerininde kullandığı araştırma yönetimini kullanır ve olaylar arasındaki değişmez ilişkileri, kuramlar biçiminde ortaya koyar. İkinci karakteristiği örgütsel davranışın tek başına bireyi, grubu incelemediğidir. Her birey bir grubun bir üyesi, her grup bir örgütün parçasıdır ve onun içinde varlığını sürdürür. Üçüncü karakteristiği örgütsel davranışın disiplinler arası bir yaklaşımı olduğunu vurgular. Bu disiplin çok sayıda sosyal veya davranış bilimlerinin bir araya gelmesiyle ve onlardan aldığı bilgi yapısıyla çalışır. Çünkü ilgilendiği konular tek başına hiçbir disiplinin ilgi alanına girmez. Dördüncü karakteristiği ise bu disiplinin örgütün ve bireyin başarısı için araştırmalar yapmasını ifade eder. Yönetici, insanların rahat çalışabilecekleri ortamlar yaratmak ve başarılı insanları insanları takdir etmek durumundadır. İnsanların bazı gereksinimleri karşıladığı ölçüde başarı ve sorumluluğu arayacaklardır.

Örgütsel davranış bilimcileri örgütün statik değil dinamik bir yapıda olduğunu ve teknolojik değişimlerden etkilendiğini vurgularlar. Yani örgüt açık bir sistemdir. Kendini tamamlayan bir takım parçalardan oluşur ve her parçanın devamlılığı bir diğerine bağlıdır. Örgütler aynı zamanda küresel bir ekonominin parçalarıdır. Artık dünya ülkeleri birbirlerinden uzak duran bir yapıda değil aksine birbirleriyle yoğun bir ilişki içerisindedirler. Dünya ülkelerinin birbirleriyle yoğun ilişkileri, etkileşimleri küreselleşme olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir çaba ise küresel yöneticilere gereksinimi gösterir. Küresel yönetici, kültürel farklılıkların bilincinde olan, esnek, dil becerisi yüksek, farklılıklara olumlu yaklaşan yöneticidir. Günümüz dünyasında örgütleri en hızlı etkileyen faktör bilgisayar teknolojileri ve İnternet kullanımının giderek yaygınlaşmasıdır. Bu teknolojiler sayesinde dünyanın en uç bölgelerinde yaşayan işletme ve insanlar birbirleriyle iletişim kurabilmekte ve ürünlerini küresel pazarda satabilmektedirler. Teknoloji sayesinde daha az insanla daha çok iş yapılır hâle gelmiştir. Örgütsel davranış çağımız yöneticilerine yardımcı olan bir disiplindir. Bu nedenle Yönetici kimdir? Fonksiyonları nelerdir? gibi sorular bu bağlamda önem taşır. Yönetici; insanları kullanarak işleri yaptıran veya yürüten kişidir. Yöneticilerin dört önemli fonksiyonu vardır. Bunlar; planlama, organize etme, liderlik, kontroldür. Yönetici bu fonksiyonları icra ederken üç tür rolü yerine getirir. Bunlar; bireyler arası rolü, bilgi rolü ve karar verici rolüdür. Örgütsel davranış biliminde bir araştırma yaparken belirli yol ve teknikler kullanılır. Bunlar sırasıyla; sorun hakkında ön araştırma, sorunun yeniden formülasyonu, hipotez geliştirme, veri toplama, verilerin sunulması ve çözümüne ilişkin uyarılardır. Örgütsel davranış disiplini içinde yaygın olarak kullanılan dört araştırma tekniği vardır. Bunlar; vaka etüdü, saha araştırması, laboratuvar deneyi ve saha deneyidir. Bunların içinde en çok kullanılan saha araştırması tekniği olup burada mülakat ve anket tekniği birlikte kullanılarak veri toplanır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Örgütsel davranış bilimi ile ilgili); Matematik ve doga bilimleri ile birlikte calisir.
(   ) (Örgütsel davranış bilimi ile ilgili); Matematik ve doğa bilimleri ile birlikte çalışır.
(   ) "İş zaman etüdü" örgütsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinden biridir.
(   ) "Eylem" yöneticinin problem çözme sürecinde yararlandığı aşamalardan biridir.
(   ) "Doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır" örgütsel davranışın temel karakteristiklerinden biridir.
(   ) "Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer" örgütsel davranış biliminin takip ettiği yöntemlerden biridir.
(   ) (Örgütsel davranış bilimi ile ilgili); Doğası gereği disiplinlerarası bir yapıdadır.
Y Y Y D D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Sosyal davranışlar, sosyal gruplar arasındaki ilişkiler, toplumsal düzen ve insan ilişkileri konusuna odaklanan bilim dalı ...........dır
2) Dünyadaki örgüt ve insanların kültürel, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel açılardan birbirlerine bağlanmasını ifade eden kavram ...........dır
3) Örgütsel davranışın en temel ilgi alanı ...........dır
4) İnsan ve insan davranışlarını bir bütün olarak inceleyen ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür olan disiplin ...........dır
5) Özel bir hareketi veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçlarının olabileceğini ifade eden yaklaşım ...........dır
6) Amacı, örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak, çalışanı daha başarılı ve etkin kılmak olan disiplin ...........dır
7) Bir bilim insanının bilimsel yöntem sürecinde izleyeceği ilk aşama ...........dır
8) Gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir şekilde incelenmesine dayanan araştırma tekniği ...........dır
9) Örgütsel davranışa ilişkin temel öngörüler ve eğilimler üzerinde çalışmalar yapan kuramcı ...........dır
10) ?Nasıl? sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planına ...........denir
11) Örgütsel davranış disiplinin, her durumda geçerli olan tek ve en jyi bir davranış modelinin var olmadığını öne sürmesi nedeniyle, uygulayıcıların benimsedikleri öngörü ...........dır
1) Sosyoloji  2) Küreselleşme 3) Yönetim ve organizasyon  4) Antropoloji 5) Durumsallık 6) Örgütsel davranış  7) Sorun hakkında ön araştırma  8) Vaka etüdü  9) Greenberg  10) Yöntem  11) Durumsallık yaklaşımı 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Örgütsel davranışın ilgilendiği konuları saha araştırması, deneysel yöntem, doğal gözlem ve vaka etüdü teknikleriyle incelemesi hangi karakteristik özelliğinin sonucudur?

  A) Bilimsel yöntemi uygulama

  B) Farklı analiz düzeyleri kullanma

  C) Disiplinler arası yaklaşım geliştirme

  D) insanı anlama amacı

  E) Verimlilik odaklı çalışma

2016 Tek Ders Doğru Cevap: A2. Yönlendirme ve koordine etme, yöneticinin hangi fonksiyonuyla daha çok ilgilidir?

  A) Bilgi verme

  B) Liderlik etme

  C) Planlama

  D) Örgütleme

  E) Denetim

2016 Tek Ders Doğru Cevap: B3. Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder?

  A) Deney

  B) Hipotez

  C) Vaka etüdü

  D) Saha araştırması

  E) Değerlendirme

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: C4. Örgütün amaçlarını belirleme, tanımlama ve stratejiler oluşturma gibi faaliyetler yöneticinin hangi fonksiyonuyla ilgilidir?

  A) Kontrol etme

  B) Liderlik

  C) Değerlendirme

  D) Organize etme

  E) Planlama

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Amacı, örgüt içindeki insan davranışlarını anlamak, çalışanı daha başarılı ve etkin kılmak olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çalışma ekonomisi

  B) Sosyoloji

  C) Felsefe

  D) Sosyal psikoloji

  E) Örgütsel davranış

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E6. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verici rolleri arasında yer alır?

  A) Başkanlık etme

  B) Bilgi toplama

  C) Kaynak ayırma

  D) Güdüleme

  E) Örgütü tanıtma

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: C7. Örgütsel davranış bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Matematik ve doga bilimleri ile birlikte calisir.

  B) Yönetimsel sorunların çözümünde bilimsel yöntemi uygular.

  C) Birey, grup ve örgüt düzeyinde analizler yapar.

  D) Doğası gereği disiplinlerarası bir yapıdadır.

  E) Örgüt içinde çalışanların tutum, davranış ve performanslarıyla ilgilidir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A8. Örgütsel davranış bilimi aşağıdaki disiplinlerden hangisi ile doğrudan ilgili değildir?

  A) Ekonomi

  B) Sosyoloji

  C) Psikoloji

  D) Antropoloji

  E) Örgüt psikolojisi

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Bir bilim insanının bilimsel yöntem sürecinde izleyeceği ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sorunun yeniden formülasyonu

  B) Hipotez geliştirme

  C) Veri toplama yönteminin seçimi

  D) Sorun hakkında ön araştırma

  E) Verilerin sunulması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir şekilde incelenmesine dayanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saha araştırması

  B) Laboratuvar deneyi

  C) Saha deneyi

  D) Vaka etüdü

  E) Rol deneyi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. İnsan ve insan davranışlarını bütün olarak incelemeye odaklı ve temel ilgi alanı kültür olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sosyoloji

  B) Antropoloji

  C) Psikoloji

  D) Örgütsel davranış

  E) Sosyal psikoloji

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verici rolleri arasında yer alır?

  A) Bilgi toplama

  B) Sorun çözme

  C) Başkanlık etme

  D) Örgütü tanıtma

  E) Güdüleme

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B13. Aşağıdakilerden hangisi politik bilimlerin örgütsel davranış alanına katkı sağladığı konulardan biridir?

  A) Güç

  B) Örgüt kültürü

  C) İletişim

  D) İş stresi

  E) Algı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A14. Gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir şekilde incelenmesine dayanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saha araştırması

  B) Laboratuvar deneyi

  C) Saha deneyi

  D) Vaka etüdü

  E) Rol deneyi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D15. Örgütsel davranışa ilişkin temel öngörüler ve eğilimler üzerinde çalışmalar yapan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fayol

  B) Fiedler

  C) Maslow

  D) Greenberg

  E) Herzberg

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: DDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem  32 soru

2.Ünite Örgüt İçinde Birey ve Kişilik  46 soru

3.Ünite Duygular, Tutumlar ve İş Tatmini  47 soru

4.Ünite Örgüt Kültürü 44 soru

5.Ünite Örgütlerde Çatışma 32 soru

6.Ünite Örgütsel Stres Kaynakları ve Yönetimi  33 soru

7.Ünite Örgütlerde Güç ve Politika 28 soru

8.Ünite Örgütsel Öğrenme, Vatandaşlık ve Adalet 29 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- TURİZM SOSYOLOJİSİ  sonraki ders -->> DAVRANIŞ BİLİMLERİ I