aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (BYA205U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Çalışma" örgütlerde oluşan doğal kümelerden sayılmaz.
2) Bir kişinin mevki, para, kıdem ve benzeri açılardan üstün olmasına karşın bunu belirtecek davranışlarda bulunmaktan kaçınmasına Alçakgönüllülük denir
3) "Takım üyeleri arasında ortak sahiplenmenin ve aidiyet duygularının gelişmiş olması" başarısız takımın özelliklerinden biri değildir.
4) "Liderlere aşırı bağlılık" başarılı bir takım profilinin özelliklerinden biri değil.
5) İnançları, tutumları, niyetleri veya davranışları değiştirmeye yönelik iletişim sürecine ikna denir
6) "iş dilini iyi bilmek" bir sekreterde bulunması gereken kişilik özelliklerinden değildir.
7) "Örgütsel performans" dosyalama sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir.
8) "Mesleğinin eğitimini almak" sekreterlerin ortak kişilik özelliklerinden değildir.
9) "Daha estetik yazı yazabilmek" on parmak klavye kullanmanın sağlayacağı faydalardan biri değil.
10) Örgütsel statüsü aynı ya da birbirine yakın çalışanların oluşturduğu, üst ast ilişkisinin ve sıkı üye bağının olmadığı küme türü Yatay Küme
11) Örgüt yöneticileri tarafından kısa süreli küçük işlerin başarılması için kurulan takımlara Biçimsel takım denir
12) "Kuşkucu" yaratıcı olmak için sahip olunması gereken kişilik özelliklerinden sayılmaz.
13) Bir olayın gerçeğe uygunluğunu veya varlığını kanıtlayan yazı, fotoğraf, resim, grafik, harita, film, disk, manyetik bant gibi her tür bilgi kaynağına Belge denir
14) Söyleneni yazıya geçirme, kayıt tutma ve belgeleme amacı ile eski çağlardan beri kullanılan çabuk yazma sistemi Steno
15) Örgütün en gizli belgelerini hazırlayan ve dosyalayan sekreter türü Raportör sekreter
16) "informal takım oluşumunu engellemek" bir örgütü etkili kılmak için gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değil.
17) "Bağımlılık" bireyin diğer takım üyeleriyle sağlıklı ilişkiler kurması için gerekli unsurlardan değildir.
18) "Yavaş tepki biçimi" başarılı takımların ortak özelliklerinden sayılmaz.
19) Yüksekokullarda işletme sekreterliği eğitimi verilmesinin temel nedeni Her ayrı alan için uzmanlığa sahip sekreter yetiştiren öğretim kurulularının olmaması
20) Stenografinin geliştirilme nedeni Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da kısaltmalarla yazmayı sağlamak
21) A şirketinde çalışan Aylin, yöneticisinin ve bürosunun ihtiyaç duyduğu bilgiye kısa sürede ulaşabiliyor, bu bilgileri derliyor, analiz edip rapor haline getirip yöneticisine sunuyor ve bilgileri tekrar kullanılmak üzere depoluyor. Aylin?in bu faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir: Dosyalama-Arşivleme
22) "Basın duyurusunu hazırlamak" yönetici asistanının toplantı ile ilgili görevlerinden biri değildir.
23) Sekreterin aldığı veya verdiği randevuları hem kendi ajandasına hem de yöneticisinin ajandasına kaydetmesine Ajandalarda paralellik denir
24) Örgüt içindeki konuma bakılmaksızın yaşamın bir araya getirdiği arkadaşlıktan doğan küme türü Karışık takım
25) "Önerinin uygulanmasından sonra, elde edilen sonuçtan dolayı herhangi bir ödül, terfi, prim beklemek" yöneticiye öneride bulunurken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan sayılmaz.
26) "Karşıdaki kişinin yanlışlarını ön plana çıkartmak" etkili eleştiri ilkelerinden değildir.
27) Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inanma anlamına gelen sekreterlik becerisi İkna etme
28) "Estetik olma" iyi bir dosyalama sisteminde bulunması gereken özelliklerden değildir.
29) "Su pınarı" bürolarda işleri yapabilmek ve verilen hizmetin kalitesini artırabilmek için kullanılan büro makinelerinden değildir.
30) "Büro yöneticisi gibi hareket etmek" sekreterin görevlerinden değildir.
31) "Toplantılar sırasında yönetici tarafından verilen taahhütleri not almak" yöneticisinin özel yönergeleri altında her gün gerçekleşen işleri yapmaktan sorumlu bir sekreterin yapması gereken işlerden biri değildir.
32) Bir kimsenin hayatını kazanmak ve geçimini sağlamak için, seçerek kendini verdiği iş ya da düşünme alanına Meslek denir
33) "Sekreterin cinsiyeti" sekreterin görevlerinde farklılığa neden olan etkenlerden sayılmaz.
34) "Kararların ve çözümlerin, takımın her üyesinin katkısını gerektirmemesi" bir grubun bir takım olduğunun göstergelerinden değildir.
35) "Örgütün coğrafi konumu" sekreterin görev ve sorumluluklarında değişikliğe neden olan faktörlerden değildir.
36) "Empati kurmak" yönetici asistanını iyi değerlendirmek için önerilen kurallardan biri değildir.
37) "Görev, yetki ve sorumlulukların iyi belirlenmesi" kurum ya da kuruluşların boyutlarının küçülmesi ile sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarında oluşan değişikliklerden biri değil.
38) Sekreterlik mesleğinde bilgi işleme ve iletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayan, belgelerin sistemli bir şekilde yazılmasını, gönderilmesini, saklanmasını ve gelen bilgilerin değerlendirilmesi sürecini içeren bilim dalı Arşiv bilimleri
39) "Gelen konuklara ilk isimleri ile hitap etme alışkanlığı kazanmak" sekreterin ziyaretçiler üzerinde olumlu ve iyi izlenim bırakabilmesi için gerekli hususlardan değildir.
40) "Her randevu konusu için eşit süre verilmesi" yönetici adına randevu verme ilkelerinden sayılmaz.
41) Osmanlı İmparatorluğunda, devlet yönetiminde görevli sekreterlerin sahip olduğu unvan Sır kâtibi
42) "Makamından kısa bir süre ayrılacaksa, asistanına haber verip telaşlandırmamak" asistanıyla etkin bir takım ilişkisi kurabilmek için yöneticinin yapması gerekenlerden sayılmaz.
43) "Şikâyet ve söylentilerin üstünü örtme" yönetici koçu olmak için bir yönetici asistanının yapması gereken eylemlerden biri değildir.
44) Başarılı bir sekreterde öncelikle bulunması gereken mesleki özellik Mesleki eğitim almak
45) Sekreterlerin yönetici asistanı olarak adlandırılma eğiliminin temel nedeni Yöneticilerin en üst düzey sorumluluklara sahip sekreter beklentisi
46) Sekreterlerin zamanı etkili kullanabilmeleri için öncelikli olarak yapmaları gereken davranış Yapacakları işleri bir kağıda döküp, sınıflandırmak
47) "xx/xx/xxxx tarihine kadar" sekreterin bir yazı yazarken kaçınması gereken ifadelerden biri değildir.
48) Bir işin daha kısa sürede tamamlanması için bir sistem tasarlaması yapılması, Maslovv?un insan gereksinimleri hiyerarşininin hangi basamağı ile ilişkilidir: Kendini tamamlama
49) "Konuşkan olmak" başarılı bir sekreterde bulunması gereken kişilik özelliklerinden biri değil.
50) Sekreterliğin uzmanlaşma gerektiren bir meslek haline gelmesini sağlayan Meslek yüksekokullarının açılması
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu sekreterinin diğer adıdır? 2  defa soruldu

İlk sistemli sekreterlik hizmetlerinin görüldüğü toplumlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 2  defa soruldu

Türkiye?de ilk stenografi kim tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Sekreterlik mesleği: ilgili meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının açılmasıyla rastlantı sonucu kazanılan bir iş olmaktan çıkarak uzmanlaşma gerektiren meslek haline gelmiştir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Dünyada sekreterlik mesleğinin uzmanlaşmış yeterlilikleri zorunlu hale getirmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Fransız ihtilali

B) Endüstri devrimi

C) Rönesans

D) Reform

E) Coğrafi keşifler

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: BSekreterlik mesleğinde bilgi işleme ve iletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayan, belgelerin sistemli bir şekilde yazılmasını, gönderilmesini, saklanmasını ve gelen bilgilerin değerlendirilmesi sürecini içeren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim bilimleri

B) Teknik bilimler

C) Davranış bilimleri

D) Dil bilimleri

E) Arşiv bilimleri

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: EUluslararası İdari Profesyoneller Birliği (IAAP) sekreter kavramını her düzeyde ve özellikteki büro işlerini yapan elemanları kapsayacak bir unvan olarak kabul edilmektedir.

Spot BilgilerMeslek bir kişi için en değerli ve o oranda da önemli bir kimlik belgesidir. Meslek, ?bir kimsenin hayatını kazanmak ve geçimini sağlamak için, seçerek kendisini verdiği iş ya da düşünme alanı? olarak tanımlanmaktadır. Meslekler belirli düzeyde beceri, teknik bilgi, eğitim ve diploma gerektiren, niteliği toplumdan topluma değişmekle birlikte yüksek statü, prestij ve gelir getiren işlerdir. Sekreterlik mesleği; ilgili meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının açılmasıyla rastlantı sonucu kazanılan bir iş olmaktan çıkarak uzmanlaşma gerektiren meslek haline gelmiştir. Uluslararası İdari Profesyoneller Birliği (IAAP) sekreteri, büro yeterliklerinin kendine sağladığı üstünlüklerden yararlanarak, doğrudan emir almadan sorumluluk alabilen, tanımlanmış yetki sınırları içinde karar verip bunları uygulayabilen bir yönetici yardımcısı olarak tanımlar. Birliğin bir başka tanımında ise sekreter; iş yaşamının gün geçtikçe karmaşıklaşan yönetiminde, yöneticinin en yakın ortağı şeklinde ortaya çıkan iletişim gücü, aktivite kazanma ve çalışma süresinin tamamını daha etkin olarak kullanabilme olanağını kazandıran, çalışma ortamında en önemli büro görevlisi olarak tanımlanmıştır. Bugünkü sekreterlerin yaptıkları işlere benzememekle birlikte, sekretere ve onun verdiği hizmetlere duyulan gereksinim tarihin başlangıcında ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca, özellikle yönetsel bir çaba içinde olan insanların, kendilerine yardımcı olacak bir kişiye hep ihtiyaçları olmuştur. Belgeler, ilk sistemli sekreterlik hizmetlerinin Eski Mısır ve Yunan toplumlarında verildiğini belgeliyor. Bu dönemlerde yazışma yoluyla iletişim, kayıt tutma ve belgeleme amacıyla sırdaş sekreterlere gerek duyulmuştur. Sekreterlik mesleğinin gelişimine etkisi olan faktörler; teknoloji, eğitim, toplumun ve yöneticilerin sekreterlik mesleğine bakışındaki değişmeler, mesleki yayınlar, mesleki örgütlenmedir. Yönetim işlevleri giderek karmaşıklaşmakta ve yöneticiler her geçen gün daha fazla ve çeşitli işi daha kısa sürede yapmak zorundalar. Bu durum, iş yükünün artması karşısında, iş trafiğinin de önce yoğunlaşmasına sonra da sıkışmasına neden olmaktadır. İş trafiğindeki bu artış karşısında yöneticilerin, birikim ve yeterlikleri ne kadar üstün olursa olsun, işlerin üstesinden tek başlarına gelmeleri olanaksızdır. Bu durumda yöneticinin en yakın yardımcısı sekreteridir. Bir yöneticinin verimliliğine katkıda bulunan kaynaklardan hiç biri, mesleki bilgi ve becerisi gelişmiş olan profesyonel bir sekreter kadar önemli değildir. Sekreterlik mesleğinde kadınların daha çok olduğunu gösterenistatistiklerin aksine; dünyada ve ülkemizde sekreterlik mesleğinin başlangıçta erkek mesleği kimliğine sahip olduğu görülmektedir. Günümüzde kadın ya da erkek, büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi almış ve mesleğin gerekliliklerini yerine getiren herkes sekreter olabilir. Sekreterlik mesleği kadınlara ait bir meslek değildir. Günümüzde her düzeyde çalışmakta olan başarılı erkek sekreterler vardır ve sayıları giderek artmaktadır. Sekreterlerin 5 farklı sorumluluk düzeyi vardır. basamakta olan ve yöneticisi ile birlikte yönetici yardımcısı gibi çalışan bu sekretere ?yönetici asistanı? adı verilmektedir. Sekreterler farklı konumlarda görev yapmakta; farklı görev ve sorumlulukları üstlenmekte ve uzmanlaşmaktadırlar. Sekreterleri organizasyondaki yerleri ile görev sorumluluklarına göre bölüm ya da kat sekreteri, bölüm yöneticisi sekreteri, genel müdür sekreteri ve yönetici sekreter olarak gruplandırmamız mümkündür. Mesleklerin çoğunda olduğu gibi sekreterlik mesleğinde uzmanlaşmanın önemi artmış ve sekreterler de çalıştıkları iş kollarında uzmanlaşmaya başlamışlardır. Turizm işletmelerinde çalışan sekreterler, turizm alanını öğrenmekte ve bu alanda bilgi birikimi kazanmaktadırlar. Bankalarda çalışan sekreterler de bu yönde kendilerini geliştirmektedirler. Sekreterlik eğitimi veren okullarda uzmanlaşmayı göz önünde bulundurarak hukuk sekreterliği, tıp sekreterliği, turizm sekreterliği gibi seçmeli ve zorunlu derslere programlarında yer vermektedir. Ayrıca tıp sekreterliğinde uzmanlaşmaya gidilerek tıp sekreterliği bölümleri çeşitli öğretim kurumlarında oluşturulmuştur. Bunun sonucu olarak da tıp sekreterliği, hukuk sekreterliği, okul sekreteri, üyelik sekreteri, basın sekreteri, muhasebe ve finans sekreteri, raportör sekreter, uluslar arası organizasyon sekreteri, emlak sekreteri, teknik sekreter, film sekreteri, üst düzey yönetici sekreteri, işletme sekreteridir. Yönetici asistanı örgütte yöneticiden sonra gelen en önemli ikinci kişi olmuştur. Yönetici asistanı yöneticinin yönetsel görev ve işlevlerini paylaşan, yöneticiye yönetsel alanda etkin olarak yardımcı olan ve danışmanlık yapan, yöneticinin çalışmasını, plan ve programını düzenleyen ve yürüten, kısacası yöneticiyi yöneten etkin bir kişidir. Hatta günümüzde yönetici asistanı yerine yönetici koçu kavramı da kullanılmaya başlanmıştır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Şirket içinde rutin evrakları hazırlamak" yöneticisinin özel yönergeleri altında her gün gerçekleşen işleri yapmaktan sorumlu bir sekreterin yapması gereken işlerden biridir.
(   ) "Örgütün coğrafi konumu" sekreterin görev ve sorumluluklarında değişikliğe neden olan faktörlerden biridir.
(   ) "Görev, yetki ve sorumlulukların iyi belirlenmesi" kurum ya da kuruluşların boyutlarının küçülmesi ile sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarında oluşan değişikliklerden biridir.
D Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Söyleneni yazıya geçirme, kayıt tutma ve belgeleme amacı ile eski çağlardan beri kullanılan çabuk yazma sistemi ...........dır
2) Örgütün en gizli belgelerini hazırlayan ve dosyalayan sekreter türü ...........dır
3) Yüksekokullarda işletme sekreterliği eğitimi verilmesinin temel nedeni ...........dır
4) Stenografinin geliştirilme nedeni ...........dır
5) Bir kimsenin hayatını kazanmak ve geçimini sağlamak için, seçerek kendini verdiği iş ya da düşünme alanına ...........denir
6) Sekreterlik mesleğinde bilgi işleme ve iletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayan, belgelerin sistemli bir şekilde yazılmasını, gönderilmesini, saklanmasını ve gelen bilgilerin değerlendirilmesi sürecini içeren bilim dalı ...........dır
7) Osmanlı İmparatorluğunda, devlet yönetiminde görevli sekreterlerin sahip olduğu unvan ...........dır
8) Sekreterliğin uzmanlaşma gerektiren bir meslek haline gelmesini sağlayan ...........dır
1) Steno 2) Raportör sekreter 3) Her ayrı alan için uzmanlığa sahip sekreter yetiştiren öğretim kurulularının olmaması  4) Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da kısaltmalarla yazmayı sağlamak  5) Meslek  6) Arşiv bilimleri  7) Sır kâtibi  8) Meslek yüksekokullarının açılması 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Türkiye?de ilk stenografi aşağıdaki kişilerden hangisi tarafından hazırlanmış ve uygulanmıştır?

  A) Marcus Tiro

  B) Avram Benaroya

  C) Emile Duploye

  D) Robert Gregg

  E) Muzaffer Okutkan

2017 Tek Ders Doğru Cevap: B2. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu sekreterinin diğer adıdır?

  A) işletme sekreteri

  B) Üst düzey yönetici sekreteri

  C) Raportör sekreter

  D) Yönetici sekreteri

  E) Üyelik sekreteri

2017 Tek Ders Doğru Cevap: C3. Söyleneni yazıya geçirme, kayıt tutma ve belgeleme amacı ile eski çağlardan beri kullanılan çabuk yazma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Steno

  B) On parmak klavye kullanımı

  C) Kripto

  D) Braille alfabesi

  E) Noktalama işaretleri

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A4. Sekreterin, yöneticinin genellikle dikkatini veremeyeceği, büronun genel ve idari işlevlerini içeren sorun ve çatışmaların pek çoğunu bağımsız olarak çözümlendiği ve işlerin bitiş zamanını belirlemede yardımcı olduğu sorumluluk düzeyi aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Örgütün en gizli belgelerini hazırlayan ve dosyalayan sekreter türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Raportör sekreter

  B) Muhasebe-finans sekreteri

  C) Üyelik sekreteri

  D) Hukuk sekreteri

  E) Basın sekreteri

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. Yüksekokullarda işletme sekreterliği eğitimi verilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) iş dünyasının hızla değişmesi ve gelişmesi

  B) Mezunlarının insan psikolojisini iyi anlamasını sağlaması

  C) Örgütü dışarıdan etkileyen değişkenlerin neler olduğunun öğretilmesi

  D) Her ayrı alan için uzmanlığa sahip sekreter yetiştiren öğretim kurulularının olmaması

  E) Hem kamu hem özel sektörde iş alanının olması

2017 Dönem Sonu Doğru Cevap: D7. Sorumluluk düzeyi ve bu sorumluluk düzeyinde gerçekleştirilen işlemler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

  A) Sorumluluk Düzeyi 1: Şirket içi rutin evrak işlerini yürütmek, giden-gelen evrakı takip etmek

  B) Sorumluluk Düzeyi 2: iş yükünü göz önüne alarak personelin iş programlarını değiştirmek

  C) Sorumluluk Düzeyi 4: Klasik cevapları olan rutin telefon görüşmelerini gerçekleştirmek

  D) Sorumluluk Düzeyi 5: Formları düzenlemek

  E) Sorumluluk Düzeyi 3: Dikte almak

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: A8. Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin uzmanlaşma sürecinin Mk adımı olarak kabul edilir?

  A) Stenografi sistemlerinin geliştirilmesi

  B) Bilgisayarın yaygınlaşması

  C) Dosyalamanın öğrenilmesi

  D) Daktilo kullanımının başlaması

  E) Arşivleme yöntemleri geliştirilmesi

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D9. Stenografinin geliştirilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yazıları yakın, küçük ve dar yazabilmek

  B) Sözcükleri simgelerle ve işaretlerle ya da kısaltmalarla yazmayı sağlamak

  C) Herkes stenografi bilmediği için gizliliği sağlamak

  D) Devletlerin güvenliklerini sağlamak için bilgileri şifrelemek

  E) Senatodaki konuşmaları kayda geçirebilmek

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Aşağıdaki büro elemanlarından hangisi örgütsel pozisyonları nedeniyle yönetimin gayri resmi ortağı olarak kabul edilir?

  A) Yardımcı personel

  B) Yönetici

  C) Memur

  D) Sekreter

  E) Danışman

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Aşağıdakilerden hangisi sekreterlerin uzmanlaşma sürecinin ilk adımı olarak kabul edilir?

  A) Daktilo kullanımının başlaması

  B) Dosyalamanın öğrenilmesi

  C) Bilgisayarın yaygınlaşması

  D) Stenografi sistemlerinin geliştirilmesi

  E) Arşivleme yöntemleri geliştirilmesi

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: A12. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte hızlı endüstri gelişimi sonucunda doğan işgücü açığını kapatmak için hizmet sektöründe kadınların daha fazla işe alındığı kadro olmuştur?

  A) Kelime işlemci

  B) Stenograf

  C) Büro memuru

  D) Sekreter

  E) Daktilograf

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: B13. Rutin olmayan durumlarda insiyatif kullanarak amaçları, yazılı olmayan politikaları kapsayan faaliyetleri, yönergeleri yorumlamak ve uyum sağlamak sekreterin sorumluluk düzeylerinden hangisini ifade eder?

  A) Sorumluluk düzeyi 1

  B) Sorumluluk düzeyi 2

  C) Sorumluluk düzeyi 3

  D) Sorumluluk düzeyi 4

  E) Sorumluluk düzeyi 5

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: C14. Aşağıdakilerden hangisi organizasyondaki görev yerine göre yapılan sekreter gruplandırması içerisinde yer almaz?

  A) Tıp sekreterliği

  B) Bölüm ya da kat sekreteri

  C) Bölüm yönetici sekreteri

  D) Genel müdür sekreteri

  E) Yönetici sekreteri

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A15. Aşağıdakilerden hangisi yöneticisinin özel yönergeleri altında her gün gerçekleşen işleri yapmaktan sorumlu bir sekreterin yapması gereken işlerden biri değildir?

  A) E-postaları kontrol etmek

  B) Yöneticinin ajandasını düzenlemek

  C) Şirket içinde rutin evrakları hazırlamak

  D) Yöneticinin imzası ile gidecek belgeleri şekil ve dilbilgisi açısından gözden geçirmek

  E) Toplantılar sırasında yönetici tarafından verilen taahhütleri not almak

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: EDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Sekreterlik ve Yönetici Asistanlığı 35 soru

2.Ünite Başarılı Bir Sekreterin Kişisel ve Mesleki Özellikleri 36 soru

3.Ünite Yönetici Asistanlarının Görev ve Sorumlulukları 39 soru

4.Ünite Yönetici İle Ortak Çalışma-Takım Çalışması 41 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Telefonda Etkin İletişim 21 soru

6.Ünite Kişisel İmaj Yönetimi-Giyimde Başarı Faktörleri 22 soru

7.Ünite Profesyonellik ve Etik 28 soru

8.Ünite İş Yaşamı ve Kişisel Gelişim Stratejileri 24 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI  sonraki ders -->> MESLEKİ YAZIŞMALAR