aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

MESLEKİ YAZIŞMALAR ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (BYA203U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Ekonomiklik" yazı yazma eyleminde bireyin kazanması gereken temel davranışlardan sayılmaz.
2) Yazılış ve söylenişleri aynı fakat aralarında anlam ilişkisi olmayan sözcüklere Eş sesli (sesteş) sözcükler denir
3) Etkin bir yazı için seçilen konunun ana düşüncesinin sınırları içinde kalmasına Yazıda birlik denir
4) Sözcüklerin gerçek ve yan anlamları dışında, ilişki veya benzerlik yoluyla başka bir kavramı ifade etmek ya da anlatıma etkileyicilik kazandırmak üzere kullanımına anlambilimde Mecaz denir
5) Tüm resmi dairelerin yazışmalarında, yazıların bir örnekliliğini ve kurallara uygun biçimde hazırlanması sağlamak için Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen yönetmeliği hazırlayan kurum Başbakanlık
6) "Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması" biçimle ilgili bozukluklardan değildir.
7) "Okuyucular ile aynı açıdan bakmayı öğrenebilmek" yazı yazma çalışmaları sırasında bireylerin elde ettikleri kazanımlardan değildir.
8) Sözcük ve şekillerin çıkış yerlerini, bir başka deyişle kökenlerini araştıran bilim dalı Etimoloji
9) "Yabancı teknik kavramlar kullanmaya özen gösterilmesi" George Orwell?e göre üslup yönünden doğru iletişimin ilkelerinden biri değil.
10) Resmi yazılarda yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme İlgi denir
11) Konular, kavramlar ve düşünceler arasındaki benzerlik veya farklılıkları tanımlarken kullanılan yöntem Karşılaştırmalı yöntem
12) "Rica ederim." üst makamlara yazılan resmi yazılarda kullanılan bitiş ifadelerinden biri değil.
13) "Kendi kendine konuşur gibi yazmak" yazının anlaşılırlığım artırmak için uyulması gereken ilkelerden sayılmaz.
14) Düşünceleri, nesneleri veya olayları sınıflar halinde sunmak için kullanılan yöntem biçimi Konusal
15) Taranabilir bir içerik oluşturabilmek için yazının sahip olması gereken format Madde işaretleri ve numaralandırılmış listeler olması
16) İletişimin etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için uyulması gereken Mk ilke Odaklanma
17) "Kısaltma kullanmak" etkili yazma ilkelerinden değildir.
18) Tarih, gelişim süreci veya sorunun tanımlanması gibi yazılarda kullanılan yöntem Kronolojik yöntem
19) Paragraflar arası geçişlerle ilgili olarak uzun yazılarda bir ana bölümden diğerine geçmenin en etkili yolu Başlık kullanmak
20) Resmi yazılarda konu yan başlığının doğru yazılışı Konu:
21) "Not" resmi yazılarda bulunması gereken belge bölümlerinden sayılmaz.
22) "Doğru bilgi verilmemesi" anlatım bozukluklarına neden olan faktörlerden sayılmaz.
23) Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlere Noktalama İşaretleri denir
24) "Sabit bakış açısı" amacına ulaşması istenen yazıyı yazan bireyde bulunması gereken niteliklerden değildir.
25) Okuyucuları yazanın bakış açısına yaklaştırmak istendiğinde kullanılan yöntem Mantık yöntemi
26) "Kuruma Özel" resmi yazılarda gizlilik derecelerinden değildir.
27) "Sayı ve evrak kayıt numarası" taranabilir içerikli bir yazının sahip olması gereken formatlardan değildir.
28) "İlham" etkili bir iletişim gerçekleşebilmesi için gerekli ilkelerinden biri değildir.
29) "Yazının görünümünün belirlenmesi konu ve temanın açıklanması" etkin bir yazı için gelişme bölümünde bulunması gereken unsurlardan biri değil.
30) Canlı ve cansız varlıkların dikkat çeken özelliklerini diğer varlıklarla ortak yada ayrışan yönlerini ifade ederek kullanan anlatım biçimi Betimleyici
31) Sayısı B.02.0.PPG.0.12-383-00258/253 olarak gösterilen bir resmi yazının kurum ve evrak kayıt numarası 00258/253
32) "Dosya Planı" resmi yazılarda yazıların bir örnekliliğini ve kurallara uygun biçimde hazırlanmasını sağlayan bölümlerden sayılmaz.
33) "Mümkün olduğu kadar kısaltma kullanılması" etkili yazma için uyulması gereken ilkelerden sayılmaz.
34) "Amaca ulaşma çabasına destek olacağı düşüncesi ile ima içerek sözcük kullanımının gerektiği" yazanın hedef kitleyi irdelerken ele alması gereken noktalardan sayılmaz.
35) Pasif cümle kurulmasının uygun olduğu durum Öznenin önemli olmadığı durumlarda
36) Sözcük yığınları arasında kaybolmadan veya saklanmadan aktarılmak istenenin verilmesine Açık ve sade olma denir
37) "Tümleç yanlışları" anlatım bozukluklarına yol açan anlam ile ilgili bozukluklardan değildir.
38) "Okuma hızını artırmak" noktalama işaretlerinin işlevlerinden biri değildir.
39) Yazının kapsam yönünden kontrolü için kullanılan soru cümlesi Yazı monotonluktan uzak mı
40) "Farklı yaşam deneyimlerine sahip olmak" bireylerin yazı yazma sürecinde karşılaşabileceği sorunlardan değildir.
41) Paragrafların ideal cümle sayısı sınırı 3-7
42) İş yazısında sayfa numaraları verilirken rakamlarının yazılış şekli Yalın
43) "Noter tarafından düzenlenmesine" şikâyet yazılarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değil.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Yazışmaların Niteliksel Özellikleri

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Etkin bir yazı için seçilen konunun ana düşüncesinin sınırları içinde kalmasına ne ad verilir? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi olarak tanımlanır? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi etkili yazma ilkeleri arasında yer almaz? 2  defa soruldu

Bir kişinin kendine ait yazılı iletişim üslubuna sahip olduğu aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır? 2  defa soruldu

Etkili yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

?Yazı? ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Sayısız tanımı olan iletişimin kavramının tanımlarından biri "zihinler ya da insanlar arasında kurulan düşünce, niyet ve anlamların bir zihinden diğerine aktarılmasını sağlayan etkileşim, belirli bir düşünce ya da söylenimler türünden fiziki araçlarla, bir insandan kişi ya da zihnen bir başkasına aktarılma süreci" dir. Bir başka deyişle iletişim "belli bir şeyi anlatmak isteme, önermesel bir tavrı bir dinleyici ya da dinleyiciler topluluğuna dilsel veya farklı yollarla aktarma eylemi" olarak tanımlanabilir. Konuşma, dinleme, yazma ve okuma unsurları üzerinden gerçekleşen iletişim kavramı sayesinde insanlar ve toplumlar kendilerini ifade edebilmekte, birbirlerini anlayabilmekte ve bildiklerini başkalarına aktarabilmektedirler. Kaynak; gönderici, ileti ve dinleyici; alıcı biçiminde oluşan iletişimin ana öğelerinde yalnızca alıcının iletiyi doğru bir biçimde alması değil iletiye kaynak tarafından yüklenen anlamın da doğru bir biçimde algılaması başarılı bir iletişimin gerçekleşmesi için önem taşımaktadır. İletişim kavramının etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için beş ilke söz konusudur: İlk ilke olarak nitelendirilen odaklanmada, kaynağın veya göndericinin fikrinin açık ve net bir biçimde iletilmesi ve bu amaçtan ayrılmaması gerekmektedir. Konuya doğru bir biçimde odaklanamamak çalışanlar ve insanlar arasındaki iletişimi olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Düzenli olmada, konunun mantığa dayalı bir sıra ile sistematik olarak sunulması gerekmektedir. Açık ve sade olma konusunda aktarılmak istenenin sözcük yığınları arasında kaybolmadan veya saklanmadan verilmesi gerekmektedir. Farkındalık konusunda, paylaşılmak istenen düşüncenin karşı taraftaki genel bilinme düzeyini, yaklaşımlarını ve ilgi seviyelerinin tespitinin yapılmasını gerektirmektedir. Desteklemede ise verilmek istenen mesajın desteklenmesi ve bir mantık silsilesi dahilinde sunulması iletişim kurulan hedef kitle üzerinde güven uyandırmaktadır. Yazı bir araştırma ürünü olduğu, kapsamlı bir şekilde düşünülerek hazırlandığı, kalıcılığı olduğu, örgütün iç ve dış çevresi ile ilişki kurma aracı olduğu, belleğe yardımcı olduğu, hazırlayanın kişiliğini yansıttığı için önemlidir. Yazının herhangi bir konuda bilgi vermek, olumlu bir izlenim bırakmak, bir şey yapmaya yöneltmek gibi bir amacı, iletilmek istenen bir mesajı ve etkilemek istenilen bir alıcısı vardır. Yazı; düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi; alfabe; harfleri yazma biçimi; herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü; anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale olarak tanımlanmaktadır. Yazı ile birlikte düşüncelerin kalıcı olması, taşınması ve yayılması kolaylaşmıştır. Ayrıca yazılı iletişim ispat belgesi yerine geçer. Günlük dilde yazılı iletişimin önemini vurgulayan sözler vardır: "Söz uçar yazı kalır", "yaptığını yaz, yazdığını yap", "âlim unutmuş, kalem unutmamış" gibi. Sözlerden de anlaşılacağı üzere unutulmaması istenen şey yazılmalıdır. Sözlü iletişim unutulabilir, göz ardı edilebilir ya da amacından sapabilir ama yazılı belgeler yıllarca aynen saklanabilir. Konuşmanın etkili olmadığı pek çok durumda yazı etkili olur. Emir ve yönergeler yazıya döküldüğünde yaptırım gücü fazlalaşır. Yazılı iletişimin amacı, hedefin belli bir davranış değişikliği göstermesini sağlamaktadır. Yazıyı okuyanı inandırmak ve etkilemek, iletişimin temel amaçlarından birisi olduğu gibi yazının da amacını oluşturmaktadır. Yazılı anlatımın etkili olabilmesi için yazıda sunulan düşüncelerin somut olarak ifade edilmesi gerekmekte, anlatım kısa, yalın ve kolay anlaşılabilecek cümleler yoluyla açıklanmalıdır. Yazının içeriğinde düşüncelerin yer aldığı cümlelerin birbirleriyle uyumlu olmaları, çelişkili ve tutarsız ifadelerin yer almaması etkin bir yazım kuralı olarak ifade edilmektedir. Düşüncelerin başında ve sonunda uyum ve tutarlılık olması, birbirine ters düşen ifadelerin yer almaması gerekmektedir. Yazıların okuyanda davranış değişikliği sağlaması için de ilgi çekici ve etkin nitelikte olması gerekir. Yazı içerisinde verilen her bilgiisimler, tarihler, sayılar, yer isimlerimutlaka doğru olmalı yanlışlık yapılmamalıdır.Yazılı anlatımda konuşmada olduğu gibi seslendirmenin, tavır, jest ve mimiğin katkısı yoktur. Bu nedenle yazı dilinin etkileyici olması gerekir. Yazılacak yazıların planlaması veya yazılan yazıların kontrolü sürecinde 5N 1K kuralından yararlanılabilir. Bir yazının ne, niçin, ne zaman, nasıl, nerede, kim sorularına cevap vermesi beklenir.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (?Yazı? ile ilgili); Bir ifadenin nasıl olduğunu belirtir.
(   ) (Etkili yazma ile ilgili); Genel anlamlı sözcükler kullanılmalı
(   ) (?Yazı? ile ilgili); Herhangi bir konuda bilgi verir.
(   ) "Kendi kendine konuşur gibi yazmak" yazının anlaşılırlığım artırmak için uyulması gereken ilkelerden biridir.
(   ) "Doğru bilgi verilmemesi" anlatım bozukluklarına neden olan faktörlerden biridir.
(   ) "Destekleme" etkili bir iletişim gerçekleşebilmesi için gerekli ilkelerinden biridir.
(   ) "Dikkat çekilmek istenen sözcüklerin tırnak içine alınması" etkili yazma için uyulması gereken ilkelerden biridir.
(   ) "Öümle öğelerini yerli yerinde kullanmak" yazının anlaşılırlığını artırmak için uyulması gereken ilkelerden biridir.
(   ) "Kısaltma kullanılması" anlatım bozukluğuna yol açan nedenlerden biridir.
(   ) (Etkili yazma ile ilgili); Eş anlamlı sözcük kullanımından kaçınılmalı
(   ) (?Yazı? ile ilgili); Belleğe yardımcı olur.
Y Y D Y Y D D D Y D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Etkin bir yazı yazmak için seçilen konunun ana düşüncenin sınırları içerisinde kalması ve bu sınırların dışına çıkmaması kuralına ...........denir
2) İletişimin etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için uyulması gereken Mk ilke ...........dır
3) Sözcük yığınları arasında kaybolmadan veya saklanmadan aktarılmak istenenin verilmesine ...........denir
1) Yazıda birlik  2) Odaklanma  3) Açık ve sade olma 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Etkin bir yazı yazmak için seçilen konunun ana düşüncenin sınırları içerisinde kalması ve bu sınırların dışına çıkmaması kuralına ne ad verilir?

  A) Özne-yüklem uyumu

  B) Yazının anlaşılırlığı

  C) Yazıda akıcılık

  D) Yazıda birlik

  E) Yazının verimliliği

2017 Tek Ders Doğru Cevap: D2. Aşağıdakilerden hangisi yazının anlaşılırlığım artırmak için uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

  A) Kendi kendine konuşur gibi yazmak

  B) Cümle öğelerini yerli yerinde kullanmak

  C) Paragrafları uzun tutmamak

  D) Konuya sadık kalmak

  E) Yabancı sözcük kullanımından kaçınmak

2017 Tek Ders Doğru Cevap: A3. Bir kişinin kendine ait yazılı iletişim üslubuna sahip olduğu aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

  A) Yazının ne bir sözcük ilavesi ne de bir virgül çıkarmayı gerektirmemesiyle

  B) Yazının kimin kaleminden çıktığının imza görülmeden de bilinmesiyle

  C) Okuyanın yazıda sunulan bilgileri daha geç unutmasıyla

  D) Okuyanın, yazanın hedefini anlamasıyla

  E) Yazıda aktarılmak istenenin açıkça görülmesiyle

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. Bir kişinin kendine ait yazılı iletişim üslubuna sahip olduğu aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

  A) Yazının ne bir sözcük ilavesi ne de bir virgül çıkarmayı gerektirmemesiyle

  B) Yazının kimin kaleminden çıktığının imza görülmeden de bilinmesiyle

  C) Okuyanın yazıda sunulan bilgileri daha geç unutmasıyla

  D) Okuyanın, yazanın hedefini anlamasıyla

  E) Yazıda aktarılmak istenenin açıkça görülmesiyle

2017 Dönem Sonu Doğru Cevap: B5. Aşağıdakilerden hangisi yazıda en sık yapılan hata türlerinden biridir?

  A) Noktalama

  B) Niteliksel

  C) Cümle yapısı

  D) Paragraf

  E) Mantık

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Etkin bir yazı için seçilen konunun ana düşüncesinin sınırları içinde kalmasına ne ad verilir?

  A) Yazıda aktiflik

  B) Yazıda birlik

  C) Yazıda etkinlik

  D) Yazıda güvenilirlik

  E) Yazıda tutarlılık

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: B7. İletişimin etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için uyulması gereken Mk ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farkındalık

  B) Açık ve sade olma

  C) Düzenli olma

  D) Odaklanma

  E) Destekleme

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. Aşağıdakilerden hangisi etkili yazma ilkeleri arasında yer almaz?

  A) Argo deyimler kullanılmaması

  B) Kısaltma kullanılması

  C) Olumlu ifadeler kullanılması

  D) Tekil-çoğul uyumuna dikkat edilmesi

  E) Basmakalıp ifadelerden kaçınılması

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: B9. Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi olarak tanımlanır?

  A) Yazışma

  B) Beden dili

  C) Sözsüz iletişim

  D) Grafik

  E) Yazı

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: E10. Aşağıdakilerden hangisi anlatım bozukluklarına neden olan faktörlerden biri değildir?

  A) Birbiriyle çelişen sözcükler kullanılması

  B) Eklerin yanlış kullanılması

  C) Doğru bilgi verilmemesi

  D) Nesne yüklem uyumsuzluğu

  E) Gereksiz sözcük kullanımı

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: C11. ?Yazı? ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Hazırlayanın kişiliğini yansıtır.

  B) Bir ifadenin nasıl olduğunu belirtir.

  C) Belleğe yardımcı olur.

  D) Çevre ile ilişki kurma aracıdır.

  E) Herhangi bir konuda bilgi verir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Etkin bir yazı için seçilen konunun ana düşüncesinin sınırları içinde kalmasına ne ad verilir?

  A) Yazıda etkinlik

  B) Yazıda güvenilirlik

  C) Yazıda tutarlılık

  D) Yazıda birlik

  E) Yazıda aktiflik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Etkili yazma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Somut sözcükler kullanılmalı

  B) Eş anlamlı sözcük kullanımından kaçınılmalı

  C) Jargon kullanımına dikkat edilmeli

  D) Genel anlamlı sözcükler kullanılmalı

  E) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmamalı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D14. Aşağıdakilerden hangisi ?iletişim kavramının etkili bir biçimde kullanılabilmesi? için uygulanması gereken ilkeler arasında yer almaz?

  A) Düzenli olma

  B) Açık ve sade olma

  C) Etkililik

  D) Farkındalık

  E) Destekleme

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C15. ?Ortaya konulan iddianın zayıf oluşu? olarak nitelendirilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

  A) Mantıksal tutarsızlık

  B) Taslak belirleme

  C) Sistem yaklaşımı

  D) Güvenilirlik

  E) Geçerlilik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: ADers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Yazışmaların Niteliksel Özellikleri  30 soru

2.Ünite Yazışmalarda Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları 35 soru

3.Ünite Yazı Yazma Süreci 36 soru

4.Ünite Resmi Yazıların Bölümleri 35 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Resmi Yazı Türleri 25 soru

6.Ünite İş Yazılarının Bölümleri 16 soru

7.Ünite İş Yazısı Türleri 25 soru

8.Ünite Özel Yazı Türleri 32 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI  sonraki ders -->> BÜRO YÖNETİMİ