aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SAĞLIK SİGORTACILIĞI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SAK205U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Yüksek personel devir hızı" sağlığın ekonomiye yaptığı katkılardan biri değil.
2) Sağlık hizmetlerinde sosyal ve özel sigortalar arasındaki farklılıklarda özel sigortalar lehine dikkati çeken en önemli farklılık Kaliteli hizmet
3) Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Antlaşması?na göre ?işsizlik halinde? ortaya çıkan sosyal riske karşı alınması gereken tedbir Maddi destek veya yardım
4) Toplumda kimlerin hangi mal ve hizmetleri satın alacağını, toplumun ne istediğini, ne kadar istediğini ve bu isteklerin kaynak ve alternatif maliyetleri açısından değerinin ne olduğu konusunda bilgi veren kavram Fiyatlar
5) Sigortanın sonuçlarından faydalanan kişiye Lehdar denir
6) Sigortalı nüfus adına ön ödemeli sağlık gelirlerinin birikimi olarak tanımlanabilen sağlık finansmanına Havuzlama denir
7) Sağlık sektöründe sigortayı gerekli kılan özellik Belirsizlik
8) "Özel hastanelerin yer seçiminin sınırlandırılması" 2003 yılından bu yana uygulanmaya çalışılan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında gerçekleştirilen ve sağlık hizmetleri erişimini ve kullanımını artıran girişimlerden biri değil.
9) "Asgari takip prensibi" sigortacı ile sigortalı arasında yapılmakta olan hizmet sözleşmesi açısından literatürde kabul görmüş olan sigortacılık prensiplerinden sayılmaz.
10) "Sağlık piyasa koşullarında alınıp satılabilir." sağlık hizmetlerinde piyasa sistemini eleştirenlerin savundukları görüşlerden biri değil.
11) Sağlık hizmetlerini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özellik Bilgi asimetrisi
12) Diğer faktörler sabit olmak koşulu ile sigortalı kişilerin, sigortasız kişiler ile karşılaştırıldığında, daha fazla sağlık hizmeti talep etmeleri ve/veya sağlık sigortasının varlığından dolayı hekimlerin arzın talep yaratmasına yönelmelerine Ahlaki tehlike denir.
13) Doğrudan ödemeler, katkı payları ve enformal ödemeler şeklinde harcamaları bulunan sağlık hizmetleri finansman mekanizması Doğrudan cepten yapılan harcamalar
14) "Özel sektörü koruyucu" devletin sağlık hizmetleri piyasasına müdahale biçimlerinden sayılmaz.
15) "Kavramsal becerilerin kullanılması" sağlık sisteminin fonksiyonlarından biri olan yönetim ve düzenleme fonksiyonunun temel alt bileşenlerinden biri değil.
16) "Vergiler" sosyal güvenlik sisteminin alt sistemlerinden sayılmaz.
17) Piyasada tüketicilerin üreticilerin davranışları üzerindeki potansiyel gücü olarak tanımlanan kavram Tüketici egemenliği
18) Bir kişinin yaptığı mal ve hizmet tüketiminden başka birinin de fayda sağlaması olarak tanımlanan kavram Pozitif dışsallık
19) Çoğu gelişmekte olan /fakir ülkelerde sağlık hizmetleri finansmanında ağırlıklı olarak kullanılmamakla birlikte özellikle kriz dönemlerinde başvurulan bir finansman yöntemi Dış yardımlar
20) Sigortalıyı yaşam kaybına, sakatlığa veya kritik hastalıklar gibi büyük risklere karşı güvence altına alan sigorta branşı Hayat
21) Hayat sigortası için en belirgin ahlaki tehlike İntihar
22) Belirli bir birey veya birey grubunun aralarında herhangi bir anlaşma ya da ticari ilişki olmaksızın gayri iradi olarak, bir başka birey ya da bireyler grubunun herhangi bir eyleminden dolayı bir fayda ya da maliyetle karşılaşmaları Dışsallıklar
23) Genellikle tütün, alkollü içecekler gibi ürünlere ve spor aktivitelerine (loto gibi) yüklenen satış vergilerinden elde edilen gelirlerden oluşan sağlık finansman yöntemi Özel amaçlı vergiler
24) "Firmalar, şirketler ve işverenler" sağlık hizmeti fonlarını toplayan kurum lardan biri değildir.
25) Tüketicilerin kendi sağlık statüleri ve sağlık hizmetlerini kullanma eğilimleri ile ilgili olarak daha fazla bilgi sahibi olmaları sonucunda ortaya çıkan duruma Ters seçim denir
26) "Durumsallık yaklaşımı" sağlık harcamaları düzeyini belirleme yaklaşımlarından sayılmaz.
27) Sağlık işletmelerinde sağlık hizmetlerinin üretimi ve pazarlaması için ihtiyaç duyulan fonların sağlanması, yatırımlara yönlendirilmesi ve oluşan gelir ve karların dağıtımı ile ilgili karar ve işlemi içeren fonksiyona Mikro düzeyde finansman denir
28) Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitesini aşması gibi durumlarda sigorta şirketlerinin bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski aralarında paylaşmalarına Koasürans denir
29) Tüketicilerin tam anlamı ile ne istediklerini, ne zaman isteyeceklerini ve bu isteklerini nereden karşılayabileceklerine Kesinlik varsayımı denir
30) Bir mal veya hizmetin faydalarından üçüncü bir kişi tarafından yararlanabilmesinin önlenmesine Dışlanabilirlik denir
31) Birincil (hane halkı ve firmalar) ve ikincil (hükümetler ve donör kuruluşlar) kaynaklardan elde edilen para hareketlerini ifade eden sağlık finansmanı fonksiyonu Gelir elde etme
32) İlk kamu sosyal koruma sistemi olarak ifade edilen, çalışanların istihdam kategorilerine göre gelirlerinden bir kısmını hastalık fonlarına katkı olarak ödedikleri sağlık sistemi Bismark Modeli
33) Toplumun her üyesinin, finansmana prim ya da benzeri biçimde özel bir katkıda bulunmaksızın devletten, tutar ve koşulları kanunlarla genel biçimde önceden saptanmış bir sosyal gelir alma hakkının tanınmasını ifade eden kavram Devletçe bakılma
34) Bireysel olarak açılan hesaplara, bireylerden genç ve sağlıklıyken zorunlu olarak tasarruf yapmalarının istendiği ve bu hesaplarda biriken paraların o bireyin yatan hasta hizmeti için harcandığı sağlık finansman mekanizması Tıbbi tasarruf hesabı
35) Primin, risk primi dışındaki bileşenleri olan komisyonlar, genel yönetim giderleri ve kâr marjını kapsayan prim miktarını ifade eden kavram Yük primi
36) "Dahil olunduğu anda yararlanılabilmesi" özel sağlık sigortalarının özelliklerinden değildir.
37) Çeşitli kaynaklardan elde edilen ve bir havuzda toplanan gelirlerin sigortalı nüfus adına bireysel ve kurumsal hizmet sunucularına verdikleri hizmet karşılığı transfer edilmesini ifade eden sağlık finansmanı fonksiyonu Satın alma
38) "Toplum katılımı" sağlık sisteminin fonksiyonlarından biri değildir.
39) Sosyal güvenlik ile sağlık sisteminin kesiştiği ana mekanizma/fonksiyon Finansman/sosyal sigorta
40) Sağlık sigortacılığında ters seçim problemine piyasanın göstermiş olduğu doğal tepkiye Risk seçimi uygulaması denir
41) Bir mal ya da hizmetin birisi tarafından tüketimi faaliyetinin diğerinin tüketim davranışlarını etkilemesi Rakiplik
42) "Sağlık sisteminin tanıtımı" bir sağlık sisteminin performansıyla ilişkili değişkenlerden değildir.
43) Sağlık maliyetleri ve harcamalarının en önemli belirleyicisi olan, sağlık harcamalarındaki artışın yaklaşık yarısı ile üçte ikisinden sorumlu olan faktör Teknolojik yenilik ve gelişmeler
44) Sigortacılık piyasasını, kurallarını ve diğer aktörlerin davranışlarını etkileyen, düzenleyen ve/veya denetleyen tarafa Kamu otoritesi denir
45) Genel vergilerin veya bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı sağlık hizmetleri sistemine Beveridge modeli denir
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi ?sosyo-ekonomik riskler? sınıflaması içinde yer alır? 2  defa soruldu

Bir sağlık sisteminin zaman içinde minimum dışsal girdi ile etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 2  defa soruldu

Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Antlaşması?na göre ?işsizlik halinde? ortaya çıkan sosyal riske karşı alınması gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Bu bölümde sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri ve sağlık sigortacılığının (sosyal ve özel) bu sistemler kapsamındaki yeri üzerinde durulmuştur. Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olan sosyal politikaların uygulama alanlarından olan sosyal güvenlik, sosyal risklerin yol açabileceği gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin güvenliklerinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenliğin varlık sebebi olan risk, gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan, gerçekleştiği zaman insanı, sağlığının bozulması ve vücut bütünlüğünün zarar görmesi gibi şekillerde etkileyen her türlü olay ve durumdur. Sosyal risklerle temelde, bireysel yöntemler ve sosyal güvenlik yöntemleri olmak üzere iki temel yöntem kullanılarak mücadele edilmektedir. Bireysel yöntemler kapsamında tasarruflar ve özel sigortalar yer alırken, sosyal güvenlik yöntemleri kapsamında ise; sosyal sigortalar, devletçe bakılma, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar yer almaktadır. Bu sosyal güvenlik sistemleri; primli sistemler (sosyal sigortalar) ve primsiz sistemler (sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, devletçe bakılma) olmak üzere iki ana grupta ele alınmaktadır. Sosyal politikaların diğer bir pratik alanı ve sosyal güvenlik sistemi ile de içiçeleşen bir alanı da sağlık sistemleri veya politikalarıdır. Genel olarak sağlık sistemi; birincil amacı doğrudan sağlığı iyileştirmek, korumak ve geliştirmek olan her türlü faaliyeti kapsayan ve bu faaliyetler ile ilgili olan kuruluşlar, aktörler ve kaynakların üstlendiği tüm faaliyetleri kapsayan bir çerçeveye sahiptir. Sağlık sistemlerinin amaçları ortaya konulurken genelde ikili bir ayırıma gidilmektedir. Buna göre sağlık sisteminin amaçları; temel amaçlar (sağlığın geliştirilmesi, beklentilerin karşılanması ve adil finansman) ve yardımcı amaçlar (erişim, toplum katılımı, sürdürülebilirlik ve yenilik) olmak üzere iki grupta ele alınmaktadır. Bir sağlık sisteminin performansı; o sağlık sisteminin tasarımı, finanse edilme biçimi, yönetilme biçimi ve sisteme ayrılan kaynak miktarıyla ilişkili olmaktadır. Yani sağlık sistemlerinin yapılanma biçimi gelmektedir. Ekonomik gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun herhangi bir sağlık sistemi, kendini oluşturan beş temel unsura/fonksiyona göre analiz edilebilir. Bunlar; kaynaklar ve örgütlenme, yönetim ve düzenleme, finansman ve hizmetlerin sunumudur. Sağlık sistemleri çeşitli kritlerelere göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bu kritlerlerden yaygınlıkla kullanılanlardan birisi, sistemde ağırlıklı olarak kullanılan finansman mekanizmasına veya kaynağına göre yapılan sınıflamadır. Buna göre genel vergilerin veya bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı sağlık hizmetleri sistemi Beveridge modeli olarak ele alınmaktadır. Sosyal sağlık sigortası primlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı sistem ise Bismarck modeli olarak nitelendirilmektedir. Sağlık sigortacılığının sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri içindeki yeri, devleti oluşturan alt sistemlerin analizi yolu ile ortaya konulabilir. Buna göre devleti oluşturan alt sistemler arasında; eğitim, hukuk, maliye, güvenlik, tarım, konut, teknoloji gibi alt sistemlere ek olarak sosyal güvenlik ve sağlık alt sistemleri de yer almaktadır. Sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin ortak temel paydası ise sosyal sigortadır. Sosyal güvenlik sisteminin alt sistemleri arasında; sosyal hizmetler, devletçe bakılma, sosyal yardımlar ve sosyal sigorta yer almaktadır. Sağlık sisteminin alt unsurları arasında ise; finansman, organizasyon, kaynaklar ve yönetim ve düzenleme yer almaktadır. Sağlık finansman sisteminin bir alt birimi ise sosyal sigortalardır. Görüldüğü üzere sosyal sigorta sosyal güvenlik sistemi ile sağlık sisteminin ortak paydası ve unsurudur.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Sağlık sistemlerinin sınıflandırılması ile ilgili); Beveridge modeli, korporatist model, sosyal hastalık fonu olarak da adlandırılmaktadır.
(   ) "Aktör davranışlarını etkileme" sağlık sisteminin fonksiyonlarından biri olan yönetim ve düzenleme fonksiyonunun temel alt bileşenlerinden biridir.
(   ) "Vergiler" sosyal güvenlik sisteminin alt sistemlerinden biridir.
(   ) "Kaynaklar ve örgütlenme" sağlık sisteminin fonksiyonlarından biridir.
(   ) "Sağlık sistemine ayrılan kaynak miktarı" bir sağlık sisteminin performansıyla ilişkili değişkenlerden biridir.
(   ) (Sağlık sistemlerinin sınıflandırılması ile ilgili); Bismarck modelinde hastaların hekimini ve hastanesini seçebilme olanağı ulusal sağlık hizmetleri modeline nazaran daha fazladır.
Y D Y D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Antlaşması?na göre ?işsizlik halinde? ortaya çıkan sosyal riske karşı alınması gereken tedbir ...........dır
2) İlk kamu sosyal koruma sistemi olarak ifade edilen, çalışanların istihdam kategorilerine göre gelirlerinden bir kısmını hastalık fonlarına katkı olarak ödedikleri sağlık sistemi ...........dır
3) Toplumun her üyesinin, finansmana prim ya da benzeri biçimde özel bir katkıda bulunmaksızın devletten, tutar ve koşulları kanunlarla genel biçimde önceden saptanmış bir sosyal gelir alma hakkının tanınmasını ifade eden kavram ...........dır
4) Sosyal güvenlik ile sağlık sisteminin kesiştiği ana mekanizma/fonksiyon ...........dır
5) Genel vergilerin veya bütçe gelirlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı sağlık hizmetleri sistemine ...........denir
1) Maddi destek veya yardım 2) Bismark Modeli  3) Devletçe bakılma  4) Finansman/sosyal sigorta  5) Beveridge modeli 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Sağlık sisteminin temel amaçlarından biri olan beklentilerin karşılanması kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

  A) Sağlığın geliştirilmesi

  B) Sağlık hizmetlerine erişim

  C) Bireye saygı

  D) Adil finansman

  E) Hakkaniyet

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C2. Sağlık sistemlerinin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Beveridge modeli, korporatist model, sosyal hastalık fonu olarak da adlandırılmaktadır.

  B) Beveridge modelinde kapsamın konusu ?vatandaşlardır ve tüm vatandaşlar çalışma ve aile durumlarına bakılmaksızın aynı biçimde kapsama alınırlar.

  C) Sosyal sigorta modelinde finansman, işverenlerin ve çalışanların ödediği primler ve az da olsa devlet katkısından oluşmaktadır.

  D) Bismarck modelinde hastaların hekimini ve hastanesini seçebilme olanağı ulusal sağlık hizmetleri modeline nazaran daha fazladır.

  E) Almanya?da sağlık sistemi sosyal sigorta ağırlıklıdır.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: A3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin fonksiyonlarından biri olan yönetim ve düzenleme fonksiyonunun temel alt bileşenlerinden biri değildir?

  A) Kavramsal becerilerin kullanılması

  B) Stratejik politikaların belirlenmesi

  C) Bilgi elde etme

  D) Aktör davranışlarını etkileme

  E) Koalisyon oluşturma ve iletişim yoluyla davranışları etkileme

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin alt sistemlerinden biri değildir?

  A) Vergiler

  B) Sosyal hizmetler

  C) Sosyal sigortalar

  D) Sosyal yardımlar

  E) Devletçe bakılma

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A5. Aşağıdakilerden hangisi sosyo-ekonomik riskler grubunda yer alır?

  A) Kazalar

  B) Meslek hastalıkları

  C) İşsizlik

  D) Analık

  E) Yaşlılık

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Belli bir hizmetin yürütülmesi için ayrılan kaynakların belli bir düzen içinde dizgelenmesi olayı aşağıdakilerden hangi fonksiyon ile ilgilidir?

  A) Hizmetsunumu

  B) Finansman

  C) Yönetim ve düzenleme

  D) Denetim

  E) Örgütlenme

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin yardımcı amaçlarından biri deâildir?

  A) Adil finansman

  B) Toplum katılımı

  C) Erişim

  D) Sürdürülebilirlik

  E) Yenilik

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: A8. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Antlaşması?na göre ?işsizlik halinde? ortaya çıkan sosyal riske karşı alınması gereken tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Maddi destek veya yardım

  B) Sağlık yardımı

  C) Tazminat

  D) Maddi güvence

  E) Aile yardımı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Aşağıdakilerden hangisi ?sosyo-ekonomik riskler? sınıflaması içinde yer alır?

  A) Hastalık

  B) İşsizlik

  C) Malullük

  D) Meslek hastalıkları

  E) Yaşlılık

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Aşağıdaki sosyal güvenlik sistemlerinden hangisi ?primli sistemler? grubu içinde yer alır?

  A) Sosyal yardımlar

  B) Sosyal destekler

  C) Sosyal hizmetler

  D) Sosyal sigortalar

  E) Devletçe bakılma

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Primli sosyal güvenlik sistemi olan sosyal sigortalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Riziko katılımlıdır.

  B) Genel olarak zorunludur.

  C) Bir bakıma sosyal hizmet fonksiyonunu görür.

  D) Kapsamına giren bütün şahıslara uygulanır.

  E) Amacı sosyal güvenliğin teminini sağlamaktır.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların ilk ve başlıca koludur?

  A) Sağlık

  B) Yaşlılık

  C) Malullük

  D) İşsizlik

  E) Aile yardımı

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A13. Bir sağlık sisteminin zaman içinde minimum dışsal girdi ile etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Sürdürebilirlik

  B) Müşteri odaklılık

  C) Sağlığın geliştirilmesi

  D) Adil finansman

  E) Bireylere saygı

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A14. Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin temel amaçları kapsamındadır?

  A) Erişim

  B) Toplum katılımı

  C) Beklentilerin karşılanması

  D) Sürdürebilirlik

  E) Yenilik

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: C15. İlk kamu sosyal koruma sistemi olarak ifade edilen, çalışanların istihdam kategorilerine göre gelirlerinden bir kısmını hastalık fonlarına katkı olarak ödedikleri sağlık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beveridge Modeli

  B) Semashko Modeli

  C) Bismark Modeli

  D) Zorunlu Model

  E) Evrensel Model

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: CDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sistemi  27 soru

2.Ünite Piyasa Başarısızlıkları, Sağlık ve Sağlık Sigortacılığı 33 soru

3.Ünite Sağlık Harcamaları ve Sağlık Finansmanı 49 soru

4.Ünite Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı 37 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Sağlık Sigortacılığında Ödeme Yöntemleri 23 soru

6.Ünite Türkiye?de Sağlık Sigortacılığının Tarihsel Gelişimi 20 soru

7.Ünite Türkiye?de Sosyal ve Özel Sağlık Sigortacılığı 10 soru

8.Ünite Türkiye?deki Sağlık Sigortacılığının Değerlendirilmesi  16 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ  sonraki ders -->> GÜMRÜK MEVZUATI