aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (PZL209U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Morrison'a göre, aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmenin amaçlarından biri değil.
2) "İlgilendirme" tutumların işlevlerinden sayılmaz.
3) İnsan topluluklarının kültürlerini inceleyen, bu kültürlerin kökenini ve evrimini araştıran bilim dalı Antropoloji
4) Belirli bir süreçten geçerek gelen bilginin kalıcı bir şekilde saklandığı yere Uzun süreli bellek denir
5) Bir ya da birden çok çocuğa sahip karı kocadan oluşan aileye Çekirdek aile denir
6) "Ekonomik" aile işlevlerinden olan psikolojik işlevin parçalarından biri değil.
7) Bir uyaranın duyu organları tarafından alınmasına Duyum denir
8) "Bireyin yaşı" algılamada bireysel farklılıklar yaratan nedenlerden değildir.
9) Bir uyaranın tamamına bakmaksızın onun ne olduğuna, nasıl olduğuna yönelik yorum yapmak olarak açıklanan kavram Sonuçlara sıçramak
10) Sigaranın sağlığa zararlarının anlatıldığı bir tutum değiştirme kampanyası sonrasında çok sayıda kişi sigara içmeyi bırakmıştır. Bireylerin tutumunun değişmesinde etkili olan bileşen Bilişsel bileşen
11) Bir ürünün en göze çarpan özelliğine göre yapılan konumlandırma türü Ürün özelliklerine göre konumlama
12) "Sosyolojik" klasik tüketici davranışı modellerinden değildir.
13) Bir tüketicinin istediği bir ürünü satın almak üzere hedeflenmesini veya odaklanmasını ortaya koyan içsel faktör Güdüleme
14) Arkadaşlarının etkisiyle sinemaya gitmek durumunda kalan bir tüketici için karar sürecini etkileyen hangi dışsal faktör Referans grup
15) Modern anlamda ilk ekonomik regülasyonların izlerinin görüldüğü yıllar 1800?lü yıllar
16) "Değişime adapte olmasını sağlar." tutumun tüketici için olan işlevlerinden değildir.
17) "Tatmin" kara kutu modelindeki etki ya da uyarıcılardan değildir.
18) Pazarın bölümlendirilmesinde mevcut pazar koşullarının saptandığı ilk aşamaya Pazarın mevcut durumunun tanımlanması denir
19) İşletmenin pazarda yer alan pazar bölümleri içinden yalnızca birini seçmesi ve pazarlama çabalarını bu bölüm üzerinde yoğunlaştırmasına Yoğunlaştırılmış pazarlama stratejisi denir
20) ?Dün akşam ne yedik', 'En son hangi filme gittik', 'Annemize son doğum gününde ne hediye aldık? gibi bilgilerin depolandığı bellek türü Kısa süreli
21) Başkalarını gözlemleyerek onların problem çözmelerini inceleyerek öğrenmeye Model alma yoluyla öğrenme denir
22) Modern anlamda ilk ekonomik regülasyonların izlerinin görüldüğü yıl 1877
23) Bir kadın morali bozuk olduğu için alışveriş yapıyorsa, böyle bir durumda söz edilen durumsal faktör Duygusal durum
24) Regülasyonların temel amacı Rekabeti artırarak tüketicilere fayda sağlamak
25) İhtiyaçlar Hiyerarşisi diye bilinen teoriyi geliştiren psikolog Abraham Maslow
26) Beş Boyutlu Kişilik Modeli'ne göre; ?dışa dönüklük' temel treytinin özellikleri Konuşkan olmak
27) "Kişinin yaşadığı bölge." kişiliğin oluşmasında etken rol oynayan gruplardan biri değil.
28) Ülkemizdeki ?Sosyal Sınıflama Örnekleri' tablosu incelendiğinde; 'Üst-orta katman (B SES grubu)' sosyal sınıfında yer alan grup üyelerinin, 2000'deki toplum içindeki payında, 1987 verilerine oranla gerçekleşen değişim Önemli bir artış yaşanmıştır
29) Bir nüfusun ölçülebilir özelliklerinin tüketici davranışı üzerindeki etkisini inceleyen alan Demografi
30) Güdüleme yerine kullanılan kavram Motivasyon
31) "Tüketim deneyimleri" bilgi aramada kullanılan dışsal kaynaklardan değildir.
32) "İlgi azlığı" Türkiye?de yapılan sosyal sınıf araştırmalarının sayıca az olmasının nedenlerinden biri değil.
33) Pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında tüketicilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak, tüketiciyi merkez kabul eden anlayış Çağdaş pazarlama anlayış
34) "Sendikalar" perakendecilik açısından bakıldığında tüketici için uyarıcı faktörlerden değildir.
35) Dikkat kavramının tanımı Bireyin uyaranlar için zihninde yer yaratmasıdır.
36) Anadolu?nun şehirlerinden birinde faaliyette bulunan bir süpermarket zinciri daha etkili olsun diye büyük ve ulusal bir gazeteye reklam vermiş ancak reklamdan istediği performansı alamamıştır. Bunun nedeni Mesajın verildiği ortam hedef kitleye uygun değildir.
37) Farklı pazar bölümlerinin belirlenerek, her birine farklı ürünlerin sunulduğu hedef pazar stratejisi Farklılaştırılmış strateji
38) "Maliyetleri artırması" pazar bölümlendirmenin yararlarından biri değil.
39) Bir kişinin sahip olduğu tüm potansiyelini kullanarak, kendini mutlu hissettiği ihtiyaçlar hiyerarşisi düzeyi Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
40) Ramazan ayında süpermarketlerin fırın reyonlarında iftar zamanına yakın sıcak ekmek kokularının yayılarak tüketicilerin ekmek almaya yönlendirildiği, tepkisel koşullanma pazarlama stratejisi Çağrışım
41) Bireyin tasarruf etmeye yönelik olumlu bir tutumu varsa, ev almak, dövize yatırım yapmak gibi davranışlara eğilimi olması beklenir. Bu durumu en iyi açıklayan ifade Tutumların tutarlılığı vardır.
42) Bireyin kişiliğini yaratma sürecinde bilinçli olarak seçtiği ve ahlaki olgular ile ilgili kısmını da oluşturan özellikleri Karakteridir.
43) "Pazarda çok sayıda işletme olmalı" etkin bir pazar bölümleme için pazarın taşıması gerekli olan özelliklerinden biri değildir.
44) Birey için bir ürünü kullanmasının altında yatan temel neden kimliğini ifade etmesine yardımcı olmasıysa bu bireyin kullandığı ürün ile kurduğu bağlantı türü Benlik ile bağlantı
45) Pazarlamada, tüketicilere yardımcı olmak amacıyla marka simgeleri kullanarak, ürünün algılanmasında görsel bir ögenin seçilmesi sürecine Kodlama denir
46) Maruz kalma kavramının tanımı Bireyin uyaran ile fiziksel temas kurmasıdır.
47) Bireyin uyaranları yorumlama aşamasında geçerli olan kavram İlk etki
48) "Parlaklık" bireyin uyaranları örgütleme aşamasında yer alan algılama ilkelerinden değildir.
49) Bir perakende zinciri müşterilerine mağaza puan kartı vermektedir. Bu faaliyetle, müşterilerin tutumunu değiştirmek için kullanılan öğrenme teorisi Edimsel koşullanma
50) Pazarın tüketicilerin bilgileri, tutumları, kullanımları ve ürüne olan tepkilerine göre sınıflandırıldığı bölümlendirme ölçütü Davranışsal
51) "Howard Sheht-Hs modeli" tüketici davranışını açıklamada kullanılan açıklayıcı modellerden sayılmaz.
52) Edimsel koşullanma yolu ile öğrenme kuramını geliştiren Amerikalı psikolog Frederic Skinner
53) "Bireyleri tanıma işlevi" güdülerin işlevlerinden biri değildir.
54) Hasta olan bir kişinin hem tedavi olmak istememesi hem de iyileşmek istemesi durumunda yaşadığı güdü çatışması türü Yaklaşma-kaçınma
55) İhtiyaçlar kuramına göre biyolojik yaşamın devamlılığı için gerekli olan öncelikli ihtiyaç Fizyolojik ihtiyaçlar
56) Bireyin geçmiş deneyimlerden benzer noktaları belirleyip bunlar ile gelecekte de karşılaşacağını ummasına Beklenti denir
57) Algıda yorumlama sürecinde uyaranların seçilmesi aşamasından hemen sonra gerçekleşen adım Kavrama ve örgütleme
58) Önceden algılananların bir süre sonra algılanmaması durumuna Duyumsal uyum denir
59) "İletinin karmaşık olması" tutum değiştirmek amacı ile iletilecek mesajda bulunması gereken özelliklerden biri değildir.
60) "Tüketicilerin ödeme biçimi nasıldır?" pazarlama karması elemanlarından olan ?pazarlama iletişimi? için başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak adına sorulması gereken sorulardan değildir.
61) "iklim" demografik pazar bölümlendirmenin öğelerinden biri değildir.
62) Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinin, toplumsallaşma süreci içinde öğrenilen ve bireyleri güdüleyen üç ihtiyaca dayandırılmalısını savunan kuram Etkileşim Kuramı
63) İhtiyacı gidermek üzere eyleme geçiren güce Dürtü denir
64) "Son etki" bireylerin algılamalarını kolaylaştırmak için kullandığı kestirme yollardan biri değil.
65) Bir uyaranın, diğer uyaranların birlikteliğinde ve bütünlüğünde algılanıp, yorumlandığı ve algılanan bütünün onu oluşturan parçaların toplamından cok daha büyük olduğunu ifade eden kuram Geştalt kuramı
66) Tüketicinin bir ürün, bir kurum, bir marka, bir işletme ya da bir kişiyi gerçekle uyan ya da uymayan algılama biçimine imaj denir
67) "Hedef pazarın seyrek olarak yaşadığı yerleri saptamak" değerlerin pazarlama uygulamalarındaki kullanım yöntemlerinden değildir.
68) Bireyin en önemli bulduğu ve bireyi eyleme geçme konusunda en cok motI ve eden değerlere Temel değerler denir
69) Bireyin kendisine gelen uyaran ile geçici bir süre ilgilenmesi durumuna Durumsal ilgilenim denir
70) "Üretici özelliğini daha iyi iletebilmek" psikografik analiz yönteminin pazarlamada kullanılmasının yollarından biri değildir.
71) Sahip olunan varlıklardan benliği etkilemeyen Ruh ve psikoloji
72) Çocuklara bağlı olarak harcamaların arttığı ve çeşitlendiği, pazarlamacıların bu yönde farklı stratejiler geliştirmelerini gerekli kılan aile yaşam eğrisi evresi Çocuklu genç evlilik evresi
73) Bireylerin, günlük yaşamları içinde duyguları, bilişleri ve davranışları açısından izlendiği kültür çözümleme tekniğine Etnografik saha çalışması denir
74) Pazarlama ve iletişim açısından anlam transfer eden ürünlere Materyal ürünler denir
75) Girdi, bilgi işleme, karar süreci ve süreci etkileyen kişisel, sosyal ve durumsal etkilerin bulunduğu tüketici davranışı modeli Engel-Blackwell-Miniard
76) Beş kişilik arkadaş grubu içindeki iki kişinin aynı marka telefonun reklamlarından etkilenerek ürünü satın almasına karşın, gruptaki diğer kişilerin kayıtsız kalmasını ortaya koyan tüketici davranışı özelliği Tüketici davranışı kişilere göre farklılık göstermesi
77) İşletmenin her bir pazar bölümü için ürün, fiyat, dağıtım kanalı ve tutundurma stratejisi belirlediği hedef pazar seçimi stratejisi Farklılaştırılmış pazarlama stratejisi
78) Avrupa Futbol Şampiyonası?nda ?üç kapak gönder, çekilişe katıl? uygulaması ile taraftarları hedefleyen satış promosyon kampanyalarının tüketici edinme davranışı ile ilgili ortaya koyduğu perspektif Davranışsal etki
79) "Yeterince hizmet edilemeyen bölümlerin belirlenebilmesi" pazar bölümlendirmenin eleştirildiği noktalardan biri değil.
80) Pazarın hangi kriterlerin kullanımıyla bölümlendirileceğinin ve pazar bölümlendirmenin ne amaçla yapılacağının saptandığı bölümlendirme aşaması Değişkenlerin belirlenmesi
81) Kamu otoritesi tarafından kasko poliçelerinde bazı teminatların bulundurulması zorunluluğu kasko fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Buna göre, bu tarz bir regülasyon hangi güdü ilegerçekleştirilmiştir Paternalist güdü
82) Regülasyon sürecinin ilk aşaması Regüle edici bir kurumun oluşturulması
83) "Süresini gerçekçi bir şekilde tahmin ettikleri işlerde sürekli çalışabilmeleri" sezgisel tiplere ait özelliklerden sayılmaz.
84) "Ürünün maliyeti" hedef pazarı seçerken göz önünde bulundurulması gereken etkenlerden değildir.
85) İki benzer uyaran arasındaki duyumsanan en düşük farka Ayırt etme eşiği denir.
86) "Parçalanabilir olması" etkin bir bölümleme için gerekli olan pazar özelliklerinden değildir.
87) Enflasyon, faiz oranları ve döviz kurunun tüketici davranışı üzerindeki etkisini inceleyen alan Makro ekonomi
88) Tüketici satın alma karar sürecinin ilk adımı Problem tanımlama
89) "Bilinçli öğrenme" öğrenme kuramlarından değildir.
90) "Bütün ihtiyaçlar düzeyleri aynı anda ortaya çıkar." Maslow?un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temel varsayımlarından biri değil.
91) "Yaşam tarzı" demografik pazar bölümlendirme değişkenlerinden biri değil.
92) "Kavrama ilkesi" Gestalt Kuramı ilkelerinden değildir.
93) "Zihnimiz her zaman pozitif sinyaller yaratır." duyguların özelliklerinden değildir.
94) "Tüketicinin tutumlarını eleştirmek" işletmelerin ve işletmenin pazarlama alanında çalışan her elemanının, tüketicinin tutumları ile ilgili belirlediği amaçlardan biri değil.
95) Genelleştirmeler sonucunda yarattığımız zihinsel duruma Fikir denir
96) "Rakiplere olan tutumları takip etmek" işletmelerin pazarlama alanında çalışan her elemanın tüketicinin tutumları ile ilgili hedeflediği amaçlardan değildir.
97) Markaya atıf edilen insansı özelliklere Marka kişiliği denir
98) Psikoanalitik kurama göre kişinin ilkel dürtülerin (cinsellik ve saldırganlık gibi) kaynağı olan ve davranışlarını belirgin biçimde etkileyen yönüne İd denir
99) Bireyin sahip olduklarını varoluşlarının uzatılmış bir parçası olarak görerek yapılandırdığı benlik Uzatılmış benlik
100) "Cazip" marka kişiliği özelliklerinden değildir.
101) Bireyler ve tüketiciler arasındaki etkileşimde yer alan faktörleri inceleyen tüketici davranışıyla ilgili bilim dalı Sosyal psikoloji
102) "Yeni tablet bilgisayar için reklâmlarda Cem Yılmaz?ın yer alması" edimsel koşullanmanın pazarlama uygulamalarında kullanılmasına ilişkin örneklerden değildir.
103) "Yönetici olmayan beyaz yakalılar" ortanın üstü sosyal sınıfta yer alan meslek gruplarından sayılmaz.
104) Freud?un psiko-analitik ve bilinçaltı olgusuna vurgu yaparak satın alma davranışını açıklamaya çalışan tüketici davranışı modeli Benlik modeli
105) Tüm pazarı tek ve homojen bir biçimde kabul etme haline Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi denir
106) Otorite gücüne sahip devletin; firmaların fiyat, rekabet, miktar ve piyasaya giriş-çıkış kararları üzerindeki dolaysız müdahalesi veya idari ve kanuni kısıtlamaları şeklinde tanımlanan regülasyona Ekonomik Regülasyon denir
107) Sağlık, çevre, güvenlik ve sosyal uyum gibi alanlarda kamu yararının korunmasını amaçlayan regülasyon Sosyal Regülasyon
108) Sosyal politikalar açısından bireylerin rasyonalitesine ve sahip olduğu bilgi düzeyine ilişkin kuşkuya Paternalizm denir
109) "Fazla bilgi" piyasa başarısızlığının nedenlerinden sayılmaz.
110) Genellikle belirli bir alana özgü oluşturulmuş kurallardan oluşan regülasyonlara Piyasa İçi Regülasyon denir
111) "Unutma" bellek kavramını unsurlardan değildir.
112) Öğrenmenin dışsal uyaranlar sonucu oluştuğu düşünülen teoriye Davranışsal öğrenme teorileri denir
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Tüketici Davranışı Kavramı ve Disiplinlerarası Yaklaşım

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi Davranışsal Bakış Açılı Tüketim Modeli içinde yer almaz? 3  defa soruldu

Arkadaşlarının etkisiyle sinemaya gitmek durumunda kalan bir tüketici için karar sürecini etkileyen hangi dışsal faktör aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Aşağıdaki değişkenlerden hangisi temel iletişim modelinde yer almaz? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi klasik tüketici davranışı modellerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi tüketici satın alma karar sürecini etkileyen içsel faktörlerden biridir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi tutumun tüketici için olan işlevlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Bazı mal ve hizmetlerin kâr oranı yüksek bölgelere sunulması ve bazı bölgelere düşük kâr nedeniyle sunulmaması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu durumda, regülasyonlar ile aşağıdaki değişkenlerden hangisinin kontrolü gerçekleşir? 2  defa soruldu

Bir tüketicinin istediği bir ürünü satın almak üzere hedeflenmesini veya odaklanmasını ortaya koyan içsel faktör aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

İnsan topluluklarının kültürlerini inceleyen, bu kültürlerin kökenini ve evrimini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Yemek zamanı geldiğini sahibinin çaldığı çan sesinden anlayan evcil bir hayvanın, anahtar sesi çıkarıldığında da yemek zamanı geldiğini zannederek koşması, tepkisel koşullanmanın hangi özelliğine karşılık gelir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tüketimi gerçekleştiren satın alma birimleri olarak tüketici, müşteri, ticari müşteri ve alıcıdan söz etmek gerekecektir. Tüketici, nihai kullanım amacıyla mal ve hizmetleri satın alan ve kullanan kişileri tanımlar. Müşteri, belirli bir mağaza ya da işletmeden düzenli alışveriş yapan kişi ya da işletme olarak tanımlanır. Ticari bir amaçla mal ya da hizmetleri satın alan müşterilere ise ticari müşteri adı verilir (Odabaşı ve Barış, 2002, s.20; Eroğlu, 2013, s.6). Tüketimi anlamlandırmak için tüketicilerin neden aldıklarını incelemek gerekecektir. Bununla ilgili gösterişçi tüketimden söz edilebilir. Tüketiciler sosyal statü kazandırdığını düşündükleri ürünleri satın alır veya kullanır. Bu anlamda ürünün tüketicilere hissettirdiği fonksiyonel ve hedonik yarardan söz edilir. Fonksiyonel yarar ürünün öz değeri ile ilgili olup ürünün gidermeye çalıştığı temel ihtiyaçtır. Bir bireyin ürünle kurduğu ilişki aracılığıyla sahip olabileceği özellikler; benlik kavramıyla bağlantı, nostaljik bağlantı, karşılıklı bağlılık ve aşktır. Sanal tüketim online, ya da mobil İnternet aracılığıyla yapılan tüketimi sembolize eder. Sanal ortamdaki pek çok içerik tüketicilerce kullanılır. Sosyal medyadaki tüketimler bu bağlamda değerlendirilir. Tüketimin karanlık yönü ile ilgili olarak tüketici terörizminden, bağımlı tüketimden, zorlayıcı tüketimden, tükenen tüketicilerden ve yasadışı aktivitelerden söz edilebilir (Solomon, 2004).

Tüketici davranışı ?mal, hizmet, deneyim ve fikirleri edinme, tüketme ve yok etmeyi kapsayan değişim süreçleri ve satın alma birimlerinin faaliyeti? olarak tanımlanır (Mowen, 1995:5). Tanımda üzerinde durulan ilk unsur ?değişim? kavramıdır. Değişim kavramı bir süreçle ilgilidir. Değişim süreci için bazı koşullar gereklidir. Bu koşulları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Değişim süreci iki tarafı kapsar. Değişim sürecinden tarafların birbirlerine sunacakları değerler vardır. Taraftarın değişimi kabul veya red etme özgürlüğü vardır. Her bir tarafın karşısındakinin ilgisini çekecek bir şeye sahip olması gerekir. Taraflar iletişim kurma istek ve yeteneğine sahiptir (Odabaşı ve Barış, 2002). Değişim süreci edinme, tüketme ve bulundurma gibi adımları kapsar. Değişim sürecindeki ilk adım olan edinme iki tarafın birbirine sundukları değerleri değiştirmeyi kapsar. Değişim süreci içerisinde yer alan tüketme ise ürünün fonksiyonel ve duygusal faydalarının kullanılması durumunu yansıtır. Sürecin son adımı olan yok etme veya bertaraf etmek ise ürün kullanımı sonucunda elde edilen yararları ortaya koyar. Tanımdaki satın alma birimi bir kişi olabileceği gibi bir grup da olabilir. Endüstriyel pazarlamada (B2B: Business to Business) satın almacı bireyden çok daha formal veya yapısal bir yapıyı ya da grubu ifade eder. Tüketim pazarında (B2C: Business to Consumer) ise satın alma birimi çoğunlukla tüketicilerdir.

Tüketici davranışıyla ilgili özellikler aşağıda maddeler halinde verilmiştir: Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır. Tüketici davranışı süreci dinamiktir. Tüketici davranışında çeşitli faaliyetler vardır. Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama bakımından farklılık gösterir. Tüketici davranışı bir takım rollerle ilgilidir. Çevresel faktörler tüketici davranışı üzerinde etkiye sahiptir. Tüketici davranışı kişilere göre farklılıklar taşır. Tüketici edinme davranışıyla ilgili perspektifleri ifade 4 etmek Tüketiciyi edinme ya da kazanma temelli üç temel araştırma perspektifi üzerinde durulmaktadır. Bunlar: Karar verme perspektifi, deneyimsel perspektif ve davranışsal etki perspektifidir. Karar verme perspektifinden değerlendirildiğinde ortaya çıkmış bir problemini gidermeye çalışmak için tüketicinin nasıl karar verdiği üzerinde odaklanılmıştır. Deneyimsel perspektif tüketicilerin deneyimlerini esas alır. Bu yaklaşıma göre tüketiciler katı bir rasyonel karar verme temelinde satın alma sürecini gerçekleştirmez. Bunun yerine tüketiciler, ürünün sembolik anlamları olan haz alma, duygu yaşama ya da hissetme gibi konular üzerinde durarak ürüne yaklaşır. Tüketici edinme davranışı ile ilgili üçüncü ve son perspektif ise davranışsal etkiye dayanır. Tüketicinin başlangıçta ürünle ilgili güçlü inanç ve duyguları olmaksızın, güçlü çevresel faktörlerin tüketicileri satın almaya itmesi durumunda davranışsal etkiden bahsedilir. Bu perspektife göre, tüketicinin rasyonel karar verme sürecine göre davranması veya bir mal veya hizmet satın almak için duygulara güvenmek gerekmez.

Tüketici davranışı literatüründe klasik ve çağdaş modellerden söz edilmektedir. Klasik tüketici davranışı modeline göre tüketiciler; ekonomik, benlik, öğrenme ve toplumsal yaklaşıma göre hareket eder (İslamoğlu ve Altunışık, 2003). Çağdaş modeller konusunda çoğunlukla Nicosia modeli, Howard Sheth modeli, Engel-Blackwell-Miniard modeli üzerinde durulur. Nicosia modelinde, tüketici davranışının kendisine odaklanmayı çok daha karışık olan karar verme süreci ile değiştiren (Şen Demir ve Kozak, 2013, s.10) modeldir. Howard-Sheth modeli dört değişken olan girdi, algısal ve öğrenme, çıktı ve çevresel değişkenleri temel alır. Engel-Blackwell-Miniard modeli girdi (pazarlamacıların uyaranları ve dışsal bilgi arama), bilgi işleme (maruz kalma, dikkat, anlama, kabul ve akılda tutma), karar süreci (problem, bilgi arama, seçenek değerlendirme, satın alma, satın alma sonrası) (Odabaşı ve Barış, 2002) ve süreci etkileyen kişisel, sosyal ve durumsal etkiler bulunmaktadır (Şen Demir ve Kozak, 2013, s.10-15). Kara kutu modeli tüketici davranışını çok genel hatlarıyla ortaya koyan temel bir modeldir. Model Psikolog Kurt Lewin tarafından geliştirilmiş olup, davranışı kişisel etkilerle çevresel faktörlerin bir fonksiyonu olarak açıklamaktadır (Odabaşı ve Barış, 2002). Genel tüketici davranışı modeline göre tüketici satın alma karar süreci vardır ve bir dizi faktör (içsel, dışsal, durumsal, demografik ve pazarlama karması) bu süreç üzerinde etkide bulunur.

Tüketici davranışı disiplinlerarası bir alan olarak varlık bulmaktadır. Deneysel psikoloji bireysel bir odak noktasını temsil ederken kültürel antropoloji ise sosyal odak noktasını temsil eder. Diğer bir ifadeyle, tüketici davranışında bireysel yaklaşımdan sosyal yaklaşıma doğru bir çerçeve ortaya konmuştur. Bireyselden sosyale doğru tüketici davranışının ilgili olduğu alanlar şunlardır: Deneysel psikoloji, klinik psikoloji, mikro ekonomi, sosyal psikoloji, sosyoloji, makro ekonomi, göstergebilim, demografi, tarih ve kültürel antropoloji.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Logo" kara kutu modelindeki etki ya da uyarıcılardan biridir.
(   ) "Yaş" genel tüketici davranışı modelindeki demografik faktörlerden biridir.
(   ) "Veblen model" tüketici davranışını açıklamada kullanılan açıklayıcı modellerden biridir.
(   ) "Toplumsal yaklaşım" klasik tüketici davranışı modellerinden biridir.
(   ) "Savunma ihtiyacını tatmin eder." tutumun tüketici için olan işlevlerinden biridir.
(   ) "Sosyolojik" klasik tüketici davranışı modellerinden biridir.
(   ) "Bazı güdüler diğerlerinden daha temel ve önemlidir." Maslow?un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temel varsayımlarından biridir.
(   ) "Değişime adapte olmasını sağlar." tutumun tüketici için olan işlevlerinden biridir.
(   ) "Hisleri devreye sokar." duyguların özelliklerinden biridir.
D D D D D Y D Y D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) İnsan topluluklarının kültürlerini inceleyen, bu kültürlerin kökenini ve evrimini araştıran bilim dalı ...........dır
2) Bir kadın morali bozuk olduğu için alışveriş yapıyorsa, böyle bir durumda söz edilen durumsal faktör ...........dır
3) Bir nüfusun ölçülebilir özelliklerinin tüketici davranışı üzerindeki etkisini inceleyen alan ...........dır
4) Nihai kullanım amacıyla mal ve hizmetleri satın alan ve kullanan kişileri tanımlayan kavram ...........dır
5) Birey için bir ürünü kullanmasının altında yatan temel neden kimliğini ifade etmesine yardımcı olmasıysa bu bireyin kullandığı ürün ile kurduğu bağlantı türü ...........dır
6) Bireylerin algılaması, öğrenmesi, benliği, kişiliği, tutumlarıyla tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi ele alan bilim dalı ...........dır
7) Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinin, toplumsallaşma süreci içinde öğrenilen ve bireyleri güdüleyen üç ihtiyaca dayandırılmalısını savunan kuram ...........dır
8) Tüketiciler bir ürünü satın almaya karar verdiklerinde eğer o ürünü elde etmek ve ürünle etkileşmek amacındalarsa, tüketimin onlar için anlamı ...........dır
9) Girdi, bilgi işleme, karar süreci ve süreci etkileyen kişisel, sosyal ve durumsal etkilerin bulunduğu tüketici davranışı modeli ...........dır
10) Beş kişilik arkadaş grubu içindeki iki kişinin aynı marka telefonun reklamlarından etkilenerek ürünü satın almasına karşın, gruptaki diğer kişilerin kayıtsız kalmasını ortaya koyan tüketici davranışı özelliği ...........dır
11) Avrupa Futbol Şampiyonası?nda ?üç kapak gönder, çekilişe katıl? uygulaması ile taraftarları hedefleyen satış promosyon kampanyalarının tüketici edinme davranışı ile ilgili ortaya koyduğu perspektif ...........dır
12) Bir tüketicinin istediği bir ürünü satın almak üzere hedeflenmesini veya odaklanmasını ortaya koyan içsel faktör ...........dır
13) Arkadaşlarının etkisiyle sinemaya gitmek durumunda kalan bir tüketici için karar sürecini etkileyen hangi dışsal faktör ...........dır
14) Enflasyon, faiz oranları ve döviz kurunun tüketici davranışı üzerindeki etkisini inceleyen alan ...........dır
15) Bireyler ve tüketiciler arasındaki etkileşimde yer alan faktörleri inceleyen tüketici davranışıyla ilgili bilim dalı ...........dır
16) Freud?un psiko-analitik ve bilinçaltı olgusuna vurgu yaparak satın alma davranışını açıklamaya çalışan tüketici davranışı modeli ...........dır
1) Antropoloji  2) Duygusal durum  3) Demografi  4) Tüketici  5) Benlik ile bağlantı  6) Psikoloji 7) Etkileşim Kuramı  8) Deneyim  9) Engel-Blackwell-Miniard  10) Tüketici davranışı kişilere göre farklılık göstermesi  11) Davranışsal etki  12) Güdüleme  13) Referans grup 14) Makro ekonomi  15) Sosyal psikoloji  16) Benlik modeli 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. İnsan topluluklarının kültürlerini inceleyen, bu kültürlerin kökenini ve evrimini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kültür

  B) Sosyoloji

  C) Felsefe

  D) Antropoloji

  E) Tarih

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D2. Aşağıdakilerden hangisi kara kutu modelindeki etki ya da uyarıcılardan biri değildir?

  A) Reklam

  B) Tatmin

  C) Satıcı bilgileri

  D) Marka adı

  E) Logo

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: B3. Bir kafeye kahvenin tadından ziyade hoş vakit geçirmek ve sohbet etmek için giden bir kişi tüketici davranışıyla ilgili hangi perspektifi ortaya koyar?

  A) Mekan

  B) Ekonomik

  C) Davranışsal etki

  D) Karar verme

  E) Deneyimsel

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: E4. Aşağıdakilerden hangisi genel tüketici davranışı modelindeki içsel faktörlerden biridir?

  A) Kültür

  B) Danışma

  C) Aile

  D) Sosyal sınıf

  E) Kişilik

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Başlatıcı, etkileyici, karar verici, satın alıcı ve kullanıcı roller aşağıdaki tüketici davranışı özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?

  A) Tüketici davranışının bir takım rollerle ilgili olması

  B) Tüketici davranışında farklı kişilik tiplerinin olması

  C) Tüketici davranışının dinamik bir süreç olması

  D) Tüketici davranışının kişilere göre farklılıklar göstermesi

  E) Tüketici davranışında çeşitli faaliyetlerin olması

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. İnsan topluluklarının kültürlerini inceleyen, bu kültürlerin kökenini ve evrimini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Antropoloji

  B) Sosyoloji

  C) Tarih

  D) Felsefe

  E) Kültür

2017 Tek Ders Doğru Cevap: A7. Aşağıdakilerden hangisi genel tüketici davranışı modelindeki demografik faktörlerden biri değildir?

  A) Cinsiyet

  B) Yaş

  C) Gelir

  D) Sosyal sınıf

  E) Meslek

2017 Tek Ders Doğru Cevap: D8. Nihai kullanım amacıyla mal ve hizmetleri satın alan ve kullanan kişileri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Endüstriyel müşteri

  B) Hedonik

  C) imaj

  D) Tüketici

  E) Ticari müşteri

2017 Tek Ders Doğru Cevap: D9. Bazı mal ve hizmetlerin kâr oranı yüksek bölgelere sunulması ve bazı bölgelere düşük kâr nedeniyle sunulmaması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu durumda, regülasyonlar ile aşağıdaki değişkenlerden hangisinin kontrolü gerçekleşir?

  A) Miktar

  B) Güvenlik

  C) Fiyat

  D) Kalite

  E) Firma sayısı

2017 Tek Ders Doğru Cevap: A10. Yemek zamanı geldiğini sahibinin çaldığı çan sesinden anlayan evcil bir hayvanın, anahtar sesi çıkarıldığında da yemek zamanı geldiğini zannederek koşması, tepkisel koşullanmanın hangi özelliğine karşılık gelir?

  A) Yineleme

  B) Uyaranın ayırt edilmesi

  C) Tekrar

  D) Uyaranın genellenmesi

  E) Uyaranın farklılaştırılması

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D11. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi Davranışsal Bakış Açılı Tüketim Modeli içinde yer almaz?

  A) Başarmak

  B) Sevilmek

  C) Haz almak

  D) Biriktirmek

  E) Sürdürmek

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: B12. Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışını etkileyen toplumsal kültürel faktörlerden biridir?

  A) Bellek

  B) Tutumlar

  C) Öğrenme

  D) Alt kültür

  E) Algılama

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: D13. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullanma yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biridir?

  A) Uyaranın genellenmesi

  B) Düşünsel öğrenme

  C) Taklit etme

  D) Model alma

  E) Kodlama

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: A14. Aşağıdakilerden hangisi bireyler ve tüketiciler arasındaki etkileşimde yer alan faktörleri inceleyen tüketici davranışıyla ilgili bilim dalıdır?

  A) Sosyoloji

  B) Psikoloji

  C) Antropoloji

  D) Ekonomi

  E) Sosyal psikoloji

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. Aşağıdakilerden hangisi satın alma karar sürecindeki satın alma sonrası faaliyetlerden biridir?

  A) İhtiyacı görmek

  B) Tüketim deneyimi ve değerlendirme

  C) Satın alma ve kullanma

  D) Seçenekleri araştırmak

  E) Seçenekleri değerlendirmek

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Tüketici Davranışı Kavramı ve Disiplinlerarası Yaklaşım 37 soru

2.Ünite Tüketici Davranışının Pazarlamadaki Yeri ve Önemi 39 soru

3.Ünite Tüketici Davranışını Etkileyen Ekonomik Düzenlemeler 11 soru

4.Ünite Tüketici Davranışında Bireysel Etkiler 64 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Tüketici Davranışında Kültürel Etkiler 12 soru

6.Ünite Tüketici Davranışında Grup Etkileri 16 soru

7.Ünite Tüketici Satın Alma Karar Süreci 16 soru

8.Ünite Dijital Çağ ve Tüketici Davranışına Etkileri 6 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- MARKA VE YÖNETİMİ  sonraki ders -->> TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ