aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

DOSYALAMA ARŞİVLEME ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (BYA202U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Bilgisayar kasasına sabit ya da taşınabilir modelleri bulunan, yüksek kapasiteli manyetik kayıt ortamı Hard Disk
2) Dosyalama sürecinin son basamağı Dosyanın arşivlenmesi ya da yok edilmesi
3) "Akademik bir dil ile yazılmış olması" bir belgenin sahip olması gereken temel özelliklerden değildir.
4) "Yazım formatı" elektronik belgenin özgünlüğünü belirleyen faktörlerden biri değildir.
5) "Kopyalanabilirlik" elektronik belgelerin sahip olması gereken temel özelliklerden biri değil.
6) Bir elektronik belgeye eklenen veya elektronik belgeyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulaması yapmak amacıyla kullanılan elektronik veri Elektronik imza
7) "USB Disk" geleneksel dosyalama araçlarından biri değildir.
8) Kurum içinde belli bir hizmetin yapılması için ilgili kişi ya da birimlere iletilen ve yalnızca ilgili birim ya da kişilerin inceleyebildiği belgelere Hizmete özel belgeler denir
9) Belge kavramının tanımı Bir iletişim amacı güden ve kanıt niteliği taşıyan her türlü doküman.
10) EBYS?ndeki (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) herhangi bir belgenin sistemde kalma süresini belirleyerek elektronik belgeleri yaşam döngüleri boyunca kontrol etmeye yarayan öge Saklama planları
11) Belge gönderilirken zarfın sağ üst köşesinde yer alan bölüm Posta pulu
12) Gelen belge defterinde ?gelen belgenin gönderildiği birim veya kişi, belge hakkında yapılan işlem veya bilinmesi gerekenlerin kaydedildiği bölüm Açıklamalar
13) İlgili konuların bir araya getirilmesi suretiyle her grubun alfabetik sıraya konularak numaralandırması yöntemine Ansiklopedi yöntemi denir
14) Dosyalama sürecinin ilk basamağı Dosyalama sürecinin planlanması
15) "Kısalık" kurumda kullanılacak dosyalama sisteminde dikkat edilmesi gereken temel dosyalama özelliklerinden değildir.
16) Bir tabla üzerine dikine yerleştirilen, 15-20 cm. uzunluğunda, ucu sivri bir milden oluşan kullanışlı araçlara Kağıt askısı denir
17) Belgenin tanımı Bir iletişim amacı güden ve kanıt niteliği taşıyan her türlü dokümana belge adı verilir.
18) Belge sürekliliğinin belgenin bütünlüğünü ifade ettiği belge değişim süreci modeli Süreklilik Modeli
19) "Ekran kartı" veri depolama araçlarından biri değil.
20) "Sistemin boyutu" dosyalama sistemi kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir.
21) Dosyaların künye bilgilerini içeren dosyalama araçlarına Etiket denir
22) Belge gönderilirken zarfın sol üst köşesinde yer alan bölüm Gönderenin adresi
23) Herhangi bir elektronik belgenin üreticisini, üretildiği tarihi ve kayıt altında tutulduğu yeri belirten ve bu bilgilere erişimi mümkün kılan, belgenin kimliğini ortaya koyan bilgi Üst veri
24) Belgelerin üretiminden depolanmasına ve yok edilmesine kadar olan süreci ifade eden kavram Belge yönetimi
25) Gelen belgenin örgütün dosyalama sistemi içerisinde nereye ait olduğunu belirten bölüm Dosya numarası
26) Belge üzerinde işlem yapması istenen birimin adının yazıldığı belge türü Kişiye özel belge
27) İşletme içerisinde günlük işlemlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan belge türü İşlem belgeleri
28) ?Akdeniz Bölgesi - Antalya İli - Kemer İlçesi? şeklinde isimlendirilme yapılan dosyalama sistemi Coğrafik Dosyalama Sistemi
29) "Karma dosyalama sistemleri" dosyalama sistemini kurmadan önce dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değil.
30) Bir çeşit rehber etiketi olarak da adlandırılabilen dosyalama aracı Kavalye
31) "Kısmi belgelerin düzenlenmesi" belge yönetim sistemleri kapsamında dikkat edilmesi gereken unsurlardan sayılmaz.
32) "Dosyanın İmhası" dosyalama sürecinin uygulanması aşamalarından biri değildir.
33) "Örgüt yapılarına göre belgeler" belge türlerinden sayılmaz.
34) Dosyalama sisteminin içeriğinin bilinmesine, dosya adlarının ve numaralarının düzenli bir biçimde bulunmasına olanak sağlayan listelere Dosya planı denir
35) Maddi değeri olan, para ya da paraya dönüştürülebilen belge türü Kıymetli belge
36) "Karmaşıklık" temel dosyalama özelliklerinden sayılmaz.
37) "Monitör" dosyalanacak evrak türü örneklerinden sayılmaz.
38) "Yoğun nem" dosyalama yerinde aranacak özelliklerden değildir.
39) "Kota belirlenmesi" Dosyalama sürecinin uygulama adımlarından biri değil.
40) "Kırtasiye malzemeleri" elektronik belge yönetim sistemlerinin temel unsurlarından sayılmaz.
41) "Elektronik ortamda hazırlanmaları" belgelerin sahip olması gereken temel özelliklerden değildir.
42) "Ondalık sisteme göre" indeks türlerinden biri değildir.
43) Kitaplardaki içindekiler bölümü gibi hazırlanan ve belgelerin hangi dosyaya konulacağı konusunda kolaylık sağlayan belgeyi oluşturma işlemi Fihrist hazırlama
44) Sosyal, ekonomik, kültürel veya tarihsel olaylara konu olabilecek örgütsel faaliyetler kapsamındaki belgelere Araştırma değeri açısından belgeler denir
45) "Sümen" evrakı ayırma veya gruplandırmada kullanılan araçlardan değildir.
46) Stenografi yöntemi ile birlikte uygulandığında verimliliği artan, ilgili personelin sesini kaydeden belge çoğaltma aracı Dikte makinesi
47) "Bürolarda iletişim sağlaması" dosyalama hizmetinin sağladığı faydalardan değildir.
48) "DocuDocs" teknik elemanlar tarafından kurulan ve dosyaların dijital ortama aktarımını sağlayan sanal dosyalama sistemlerinden değildir.
49) "Yönetici dışındaki personelin erişimine kapalı olması" bir elektronik belge yönetim sisteminin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir.
50) "Bürokrasi faaliyetlerini artırması" belge yönetim sistemlerinde dikkat edilmesi gereken konulardan değildir.
51) İstenilen bir sonucun, hukuk önünde ortaya konulabilmesini temin etmek amacıyla yetkili mercii ya da kurumlar tarafından düzenlenen ve ilgili kişiye ya da muhatabına ulaştırılan gönderi türüne Tebligat denir
52) Harita, rapor, film gibi dosyalar için farklı ölçülerde seçenekleri bulunan dosyalama aracı Dosya dolabı
53) "Aktif belgeler" önem derecesine göre sınıflandırılan belge türlerinden değildir.
54) Türkiye'de elektronik belge yönetim sistemlerine ilişkin denetimleri gerçekleştiren kurum Türk Standartları Enstitüsü
55) "Dışarıdan gelen belgeler" konularına göre belge türlerinden değildir.
56) Dosyalama işlemlerinin tekdüze ve amaçlanan şekilde yapılabilmesi için planlanan işlemler sırasına Prosedür denir
57) Genelde kayıt altına alınmadan gönderilen ve dergi, gazete, kitap, broşür gibi örnekleri olan belge türü Basılı belgeler
58) "Dilekçe" elektronik belgelerden değildir.
59) "Belgeleri internet üzerinden paylaşıma açmak" elektronik belge yönetim sisteminin özelliklerden biri değildir.
60) Elde edilen kopyalara imza ekleme olanağı sunan ve her seferinde tek bir renkli baskı yapabilme özelliğine sahip olan belge çoğaltma aracı Multigraf çoğaltma makinesi
61) "Geri getiriliş tarihi" dosya isteme fişinde yer alan bilgilerden değildir.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Belge Akışı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kısa Özet

İşletme içerisindeki iletişim kanalları örgüt içindeki personelin birbirleriyle iletişim kurması açısından önem taşımaktadır. Bu iletişim kanallarını oluşturan bilgiler ve bu bilgileri taşıyan kayıtlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de örgüt içerisinde önemlerini koruyan kavramlar olarak görülmektedir. İşletme yönetimi içerisinde dolaşım halinde bulunan bilgilerin belli bir taşıyıcı ortam üzerinde kayıtlı halde bulundurulması, diğer bir ifade ile belge haline dönüştürülmesi durumunda iletişimin kalıcılığından bahsedilebilir. İşletmeler içerisindeki yönetim faaliyetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlayan bilgi ve bilgi yönetimi kaynaklarının büyük bir oranını belgeler oluşturmaktadır. Belgelerin, ilişkilerin yasallaşmasını sağlayan en önemli kavramlardan birisi olması, yazışmaların örgüt içi ve örgüt dışı ilişkilerde, faaliyet alanlarında ve alınan kararlarda kanıt niteliği taşımasını sağlamaktadır. İşletme içerisinde yapılan yönetsel faaliyetlerde iletişim ve dağıtım kanalları ile birlikte yapılan önemli işlerden birinin dosyalama işlemi olması örgüt içerisinde yapılan yazışmaların, kayıtların ve dosyalama işleminin birbirini takip eden bir süreç olmasını sağlamaktadır. Belgeleri oluştuğu aşamadan itibaren ele alan ve belgelerin dosyalanması, arşivlenmesi, imha programlarının oluşturulması, dosya transferi ve çoğaltma gibi etkinliklerden oluşan sürece kayıt yönetimi adı verilmektedir. Bilgileri taşıma özelliğine sahip olan kayıtlar örgüt içerisinde birimler arasında olabileceği gibi örgütten dışarıya veya dışarıdan örgüte biçiminde de olabilir. Bu iletişim kanalları içerisinde daha da girift yapılara kavuşabilen bilgiler yazılı, sözlü, sesli veya görüntülü bir biçimde dolaşabilme imkânına da aynı zamanda sahiptir. Kayıtların ofislerde kullanılma süresi içerisinde bir dizi aşamalardan geçmesi kaydın yaşam süreci adı altında değerlendirilmektedir. Bir kaydın yaşam süreci, onun kendisinden kaynaklanan değere ve konu alanına bağlı olmaktadır. Ayrıca belgenin güncel olmasına, var olan bilgi birikimi ile ilgili olmasına, bilgi ve kayıt merkezinin amaçlarına ve kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak da değişmektedir. Belge kavramı, örgüt içerisinde görülen ve yapılan faaliyetler ve iletişimler sırasında her türlü yazılmış, basılmış, kayda alınmış, şifrelenmiş ve resmedilmiş evrakların tümüne verilen ad olarak literatürde yer almaktadır. Belge yönetimi kavramı ise, örgüt içerisindeki güncel olan veya olmayan belgelerin belirli standartlar dâhilinde yönetilmesini sağlayan, örgüt yapısı içerisinde var olan ve iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleşen alışveriş sürecinin etkili bir biçimde yürütülmesini ve denetimini sağlamaktadır. Belge yönetim sistemlerinin etkili olarak kullanılabilmesi belge ile ilgili sistemlerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin ve bilgi yönetimi ile ilgilenen üst kademe çalışanların eğitilmesi ve ortak bir çaba içerisinde olması önemli bir husustur. Yapılan örgütsel faaliyetler sonucunda çok sayıda belge ortaya çıkmaktadır. Sunum formatı açısından, kullanım türlerine göre, üretim yerlerine göre, nitelikleri bakımından ve taşıdıkları değer açısından farklı türlere göre sınıflandırılmaktadırlar. Ayrıca ilk elden ulaşılan birincil kaynaklar ve başkasının araştırma sonuçlarının vb.lerinin kullanıldığı ikincil kaynaklar da belge türleri arasında değerlendirilmektedir. Yoğun rekabet ortamı içerisinde harcanan saatlerin efektif bir biçimde kullanılıp, örgütün yararına olacak biçimde değerlendirilebilmesi adına yapılan her türlü organizasyon çabası olarak adlandırılan zaman yönetimi kavramı örgüt içi dosyalama sistemlerinde ve dağıtım ve iletişim kanallarında belirli standartlar dâhilinde uygulanması gereken yönetsel faaliyetler arasındadır. Ayrıca çalışan personelin ergonomi, iş etüdü, hareket etüdü ve iş ekonomisi ilkelerine göre çalışma ortamlarını düzenlemesi örgüt verimliliğine de doğrudan etki etmektedir. Dağıtım bölümü, haberleşme bölümü, belge bölümü vb. isimler alabilen dağıtım kanallarının işleyişinden sorumlu olan bölümler, örgüt ile ilgili belgelerin kayıt ve kontrol işlemleri yapıldıktan sonra ilgili kişi veya birimlere belgelerin teslimi konusunda görev paylaşımı içerisinde bulunurlar. Yapılan örgüt faaliyetleri sırasında dışarıdan belge alımı gerçekleştirileceği gibi faaliyet konuları ve diğer konular kapsamında işletmelerin dışarıya belge göndermeleri de gerekmekte ve belirli standartlar kapsamında bu belgelerin kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Belgelerde bulunan ?dosyalanabilir? ibaresi ile ilgili); Belge üzerindeki işlemlerin tamamlandığını belirtir.
(   ) "Kısmi belgelerin düzenlenmesi" belge yönetim sistemleri kapsamında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir.
(   ) "Örgüt yapılarına göre belgeler" belge türlerinden biridir.
(   ) "Bürokrasi faaliyetlerini artırması" belge yönetim sistemlerinde dikkat edilmesi gereken konulardan biridir.
(   ) (Belgelerde bulunan ?dosyalanabilir? ibaresi ile ilgili); Dosyalama sistemine dahil edilmeden önce gruplandırılmalıdır.
D Y Y Y D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Belge kavramının tanımı ...........dır
2) Belge gönderilirken zarfın sağ üst köşesinde yer alan bölüm ...........dır
3) Gelen belge defterinde ?gelen belgenin gönderildiği birim veya kişi, belge hakkında yapılan işlem veya bilinmesi gerekenlerin kaydedildiği bölüm ...........dır
4) Kayıt defteri içerisinde belgeyle birlikte gönderilen ve belgeyi tamamlayıcı nitelikteki dokümanların belirtildiği bölüm ...........dır
5) Belge gönderilirken zarfın sol üst köşesinde yer alan bölüm ...........dır
6) Belgelerin üretiminden depolanmasına ve yok edilmesine kadar olan süreci ifade eden kavram ...........dır
7) Gelen belgenin örgütün dosyalama sistemi içerisinde nereye ait olduğunu belirten bölüm ...........dır
8) İşletme içerisinde günlük işlemlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan belge türü ...........dır
9) Gönderilen belgenin içeriğinin veya temasının kısaca açıklandığı bölüm ...........dır
10) Bir yazının, bir hesabın, tarih, numara ya da kopyasının bir yerde yazılı olarak bulunmasına ve aynı zamanda bilgi taşımasına ...........denir
11) Dosyalama sisteminin içeriğinin bilinmesine, dosya adlarının ve numaralarının düzenli bir biçimde bulunmasına olanak sağlayan listelere ...........denir
12) Sosyal, ekonomik, kültürel veya tarihsel olaylara konu olabilecek örgütsel faaliyetler kapsamındaki belgelere ...........denir
13) Stenografi yöntemi ile birlikte uygulandığında verimliliği artan, ilgili personelin sesini kaydeden belge çoğaltma aracı ...........dır
14) İstenilen bir sonucun, hukuk önünde ortaya konulabilmesini temin etmek amacıyla yetkili mercii ya da kurumlar tarafından düzenlenen ve ilgili kişiye ya da muhatabına ulaştırılan gönderi türüne ...........denir
15) Elde edilen kopyalara imza ekleme olanağı sunan ve her seferinde tek bir renkli baskı yapabilme özelliğine sahip olan belge çoğaltma aracı ...........dır
1) Bir iletişim amacı güden ve kanıt niteliği taşıyan her türlü doküman.  2) Posta pulu 3) Açıklamalar 4) Ek  5) Gönderenin adresi  6) Belge yönetimi  7) Dosya numarası  8) İşlem belgeleri  9) Konu  10) Kayıt  11) Dosya planı 12) Araştırma değeri açısından belgeler  13) Dikte makinesi 14) Tebligat  15) Multigraf çoğaltma makinesi 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Belge kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Basılı her türlü materyal.

  B) Bir iletişim amacı güden ve kanıt niteliği taşıyan her türlü doküman.

  C) Kurumsal olarak basılmış her türlü materyal.

  D) Formatlanmış her türlü doküman.

  E) Yetkili merciler tarafından onaylanmış her türlü doküman.

2016 Dönem Sonu Doğru Cevap: B2. Belgelerin geldiği servisteki ilgili personel tarafından imza karşılığında alınması aşağıdaki belge teslim türlerinden hangisi kapsamına girer?

  A) Dijital yolla gelen belgeler

  B) Kurye ile gelen belgeler

  C) Kargo ile gelen belgeler

  D) Posta ile gelen belgeler

  E) Taahhütlü ya da iadeli taahhütlü belgeler

2016 Dönem Sonu Doğru Cevap: E3. Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri bakımından belgeler sınıflaması içinde ver almaz?

  A) Gizli belgeler

  B) işlem belgeler

  C) Kıymetli belgeler

  D) Resmi belgeler

  E) Mali belgeler

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. Belge gönderilirken zarfın sağ üst köşesinde yer alan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Posta pulu

  B) Gönderi biçimi

  C) Gönderenin adresi

  D) Alıcının adresi

  E) Barkod alanı

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A5. Gelen belge defterinde ?gelen belgenin gönderildiği birim veya kişi, belge hakkında yapılan işlem veya bilinmesi gerekenlerin kaydedildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Açıklamalar

  B) Geldiği yer

  C) Konu

  D) Ek

  E) Belge numarası

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. Kayıt defteri içerisinde belgeyle birlikte gönderilen ve belgeyi tamamlayıcı nitelikteki dokümanların belirtildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dokümanlar

  B) Konu

  C) Açıklamalar

  D) Dosya numarası

  E) Ek

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E7. Dosyalama ve arşivlemenin temel kavramları ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudur?

  A) Dış çevre ile etkileşim içinde olmaması

  B) Yetki aşımı durumlarının oluşması

  C) Kanıt niteliği taşımaması

  D) Yazışma ve dosyalama işlemlerinin koordineli olmaması

  E) Örgüt içi yönetsel faaliyetler açısından önemli olması

2017 Ara Sınav Doğru Cevap: E8. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içerisinde yapılan faaliyetler sonucunda oluşan tüm belgelerin bölüm ve/veya konu tasnifi yapılarak belirli bir standart dâhilinde oluşturulması işlemidir?

  A) Dosyalama

  B) Kayıt yönetimi

  C) Dosyalama süreci

  D) Dosya planı

  E) Kayıt yaşam süreci

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D9. Belge gönderilirken zarfın sol üst köşesinde yer alan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Posta pulu

  B) Postalama şekli

  C) Alıcının adresi

  D) Gönderenin adresi

  E) Damga yeri

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Belgelerin üretiminden depolanmasına ve yok edilmesine kadar olan süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Enformasyon teknolojileri

  B) Belge yönetimi

  C) Dosyalama sistemi

  D) Arşivleme

  E) Kayıt

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B11. Gelen belgenin örgütün dosyalama sistemi içerisinde nereye ait olduğunu belirten bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Açıklamalar

  B) Ek

  C) Belge numarası

  D) Konu

  E) Dosya numarası

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E12. İşletme içerisinde günlük işlemlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan belge türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Danışma belgeleri

  B) Gizli belgeler

  C) Resmi belgeler

  D) İşlem belgeleri

  E) Örgüt içi belgeler

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Bir olayın gerçeğe uygunluğunu veya bir olayın varlığını kanıtlayan her türlü bilgi kaynağına ne ad verilir?

  A) Kayıt

  B) Belge

  C) Belge yönetimi

  D) Arşiv

  E) Kayıt yönetimi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B14. I. Yazılı II. Sözlü III. Görüntülü Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde bilgilerin iletişim kaynakları içinde dolaşma biçimleri tam ve doğru olarak verilmiştir?

  A) Yalnız I

  B) I ve II

  C) I ve III

  D) II ve III

  E) I, II ve III

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. Aşağıdakilerden hangisi belge yönetim sistemleri kapsamında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

  A) Sistemin örgüt yapısının karakterine göre düzenlenmesi

  B) Sistematik bir biçimde yaklaşım sağlaması

  C) Örgütsel hafızayı sağlaması

  D) Kısmi belgelerin düzenlenmesi

  E) Belge imhası konusunda standart sağlaması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: DDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Belge Akışı 35 soru

2.Ünite Dosyalama Sistemleri 30 soru

3.Ünite Dosyalama Sisteminin Kurulması 38 soru

4.Ünite Belge Değişim Süreci 36 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Elektronik Belgeler: Üretme ve Koruma 16 soru

6.Ünite Elektronik Belge Yönetim Sistemi 19 soru

7.Ünite E-Devlet İle Belge Yönetimi 20 soru

8.Ünite Arşivleme 18 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- KAMU MALİ YÖNETİMİ  sonraki ders -->> SOSYAL HİZMET MEVZUATI