aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SAK102U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Özel Hastaneler Yönetmeliği" Türkiye?de yayımlanan, kamu ve çevre sağlığını ilgilendiren maddeler içeren kanun, yönetmelik ve tüzüklerden biri değil.
2) Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı Doktrin
3) Sağlık Bakanlığının sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere 11 üye ile müsteşar ve yardımcılarından oluşan kurula Sağlık Politikaları Kurulu denir
4) Devlet birimleri tarafından düzenlenen, empoze edilen veya kontrol edilen bir risk paylaşım şekli olarak tanımlanabilen finansman tipi Sosyal sağlık sigortası
5) Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne Pozitif Hukuk denir
6) Kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuatlardan ?Genel Sağlığın Korunması Kanunu ? anlamına gelen ve sağlıkla ilgili mevzuatın temelini oluşturan kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
7) Sağlık kuruluşlarına verdikleri her bir hizmet için ayrı ayrı ödeme yapılan yöntem Fatura bedelinin ödenmesi
8) "Satın alma, depolama, ambar hizmetlerinin yürütülmesi" Sağlık Bakanlığı?nın görevlerinden sayılmaz.
9) Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutara Katılım payı denir.
10) Türkiye?deki tüm nüfus zorunlu olarak 2012 n itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır
11) Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanların açıklandığı kanun 5510 sayılı Kanun
12) Finansman sistemini kazanç esasına dayalı sigorta primlerinin oluşturduğu sistem Bismarck modeli
13) "Yatak başına ödeme" ?hizmet sunucularına yapılan ödeme yöntemlerinden değildir.
14) Kamu Hastaneleri Birlikleri?nin en üst karar ve yürütme organı Genel Sekreterlik
15) Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuat Sağlık mevzuatı
16) "Her bir varlığın görselliğinin değerlendirilmesi" finansal bilginin kullanıldığı alanlardan değildir.
17) "177 hizmetleri" ilçe/belde hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlerden biri değildir.
18) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği?ne göre bir cerrahi müdahale veya alet yardımı ile vücut yüzeyini geçerek vücut içine yerleştirilen tıbbi cihaza Cerrahi invaziv cihaz denir
19) Sağlık Bakanlığı?na bağlı yataklı tedavi kurumlarında kurumla ilgili bilimsel ve idari konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere kurulan bilimsel kurul Hastane Konseyi
20) Sağlık çalışanlarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli konularda mahkemelere görüş bildirmek için bilirkişi listesi belirlemek üzere kurulmuş olan Sağlık Bakanlığı Kurulu Yüksek Sağlık Şurası
21) "ÜnI versite hastaneleri" Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği kapsamında yer alan sağlık kuruluşlarından biri değildir.
22) Bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşılık, kendilerine ait banka hesaplarına önceden para yatırma ve bu parayı sadece sağlık harcamaları için kullanmaları esasına dayanan finansman yöntemi Tıbbi tasarruf hesabı
23) Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelere yapılan ilave ödeme oranları açısından hastaneler aldıkları puana göre 5 sınıfa ayrılmıştır. "Personel devir oranı" sınıflandırma (puanlama) yapılırken kullanılan kriterlerden değildir.
24) "Denetim aşaması" bir kanunun yapılış aşamalarından değildir.
25) Kalp, karaciğer, akciğer, kalp-akciğer, böbrek ve pankreas nakli yapan merkezlerin taşıması gereken şartları belirleyen düzenleme Organ Nakli Merkezleri Yönergesi
26) Sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni naklini ifade eden terim Transfüzyon
27) Her türlü acil vaka ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı en az 50 yataklı sağlık kurumu Genel hastaneler
28) Türkiye?de yabancı hekim ve hemşire çalıştırmanın önündeki engelleri kaldıran yasal düzenleme 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
29) "Ameliyat salonu" özel polikliniklerde bulunması zorunlu hizmet birimlerinden biri değildir.
30) Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin finansmanını genel vergi gelirlerinden finanse eden sisteme Beveridge model denir
31) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü?nü aynı çatı altında toplayan kanun 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
32) Bakanlar Kurulu?ndan gelen kanun önerisinin karşılığı Kanun tasarısı
33) Sağlık kurumları, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli hakkında çok sayıda kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası anlaşma, tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge vb. gibi hukuki belgelerden oluşan hukuk kaynağı Sağlık Mevzuatı
34) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı?na bağlı temel sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli olarak kurulan kurum Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
35) "Maliyeti" Tıbbi Cihaz Yönetmeliği?ne göre insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihaz ve aksesuarların piyasaya sunulmasına ilişkin bakılan kriterlerden değildir.
36) Kan ve Kan Ürünleri Kanunu kapsamında, acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan ve temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birim Transfüzyon Merkezi
37) İki ya da üç yataklı, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, tuvaletli, banyolu ve lavabolu oda İkinci sınıf oda
38) İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi, gerektiğinde bunların birleşmesi ayrılması, kapatılması ile görevli kurum Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
39) Bünyesinde 112 hizmetleri, acil, doğum, ayaktan ve yatarak müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren; görev yapan tabiblerin hasta kabul ve tedavi ettiği, gerektiğinde hastaların sevkinin sağlandığı sağlık kurumu İlçe/belde hastanesi
40) Genellikle bir hekimin belli bir süre için belli bir nüfus grubuna birinci basamak sağlık hizmeti verdiği hizmet sunumu (aile hekimliği gibi) sistemlerinin benimsendiği ülkelerde kullanılan ödeme yöntemi Kişi başına ödeme
41) Kan ve Kan Ürünleri Kanunu?na göre Sağlık Bakanlığı?nın belirleyeceği yerlerde kurulan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan ve kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birim Bölge kan merkezi
42) Sağlık Bakanlığı?na bağlı yataklı tedavi kurumlarında yatan hastalara içeriden ve dışarıdan verilen, kullanılan ve uygulanan bütün ilaçlar ve tedbirlerle gündelik iaşe maddelerinin yazıldığı belge Hasta tabelası
43) Özel hastanelerde tutulan hasta dosyalarının arşivlerde saklanma süresi 20 yıl
44) Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların ayrıca Başbakanlığın basım ve yayın işleriyle ilgili genel müdürlüğü tarafından düzenli olarak yayımlandığı, ilke ve genel kural anlamına gelen kitap Düstur
45) Uzman doktor sayısı nöbet tutacak miktarlardan az fakat birden fazla olan kurumlarda uzman doktorların sırayla tuttuğu nöbet İcapçı nöbet
46) Türkiye?de kamu sağlığıyla ilgili çıkarılmış eski kanunlar arasında en kapsamlısı olan Genel Sağlığın Korunması Kanunu 1930 yılında yürürlüğe girmiştir
47) Türkiye?de sağlık hizmetleriyle ilgili temel işleyişi düzenlemek amacıyla 15.05.1987 tarih ve 19461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak çıkartılan kanun 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
48) Akdeniz ülkelerinde yaygın olduğu için, Akdeniz anemisi olarak da bilinen hastalık Talasemi
49) Tek yataklı, buzdolabı, televizyon, telefon ve refakatçinin dinlenmesi için gerekli bölümü ve donanımı bulunan, banyolu ve tuvaletli hasta odası Özel oda
50) Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla kurulan elektronik bilgi sistemi MEDULA
51) "Acil ünitesi" polikliniklerde bulunması zorunlu tıbbi hizmet birimlerinden değildir.
52) Hukuk kurallarının bütününe Anayasa denir
53) Şu anda yürürülükte olan anayasa 7 Kasım 1982 kabül edilmiştir
54) Sağlık Bakanlığı?nın politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli kuruluş Türk Halk Sağlığı Kurumu
55) 1983 tarih ve 17927 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde belirtilen ?Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar veya belirli bir hastalığa tutulanların, yahut bir organ veya grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapıldığı sağlık kurumları? Özel dal hastanesi
56) 2005 tarih ve 25806 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği?nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen Hastane kurumu ile ilgili bilimsel ve idari konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere kurulmuş olan ve baştabibin başkanlığı altında bütün servis, laboratuar şef veya uzmanları, hastane müdürü ve başhemşire katıldığı bilimsel kurul Hastane konseyi
57) Bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak yürütmek üzere müstakil olarak açılan sağlık kuruluşa Muayenehane denir
58) Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin devlet tarafında karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlendiği kanun 03.07.1992 yılında çıkartılmıştır
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Mevzuat ve Sağlık Kurumları Mevzuatı ile İlgili Temel Kavramlar

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2  defa soruldu

Aşağıdaki haklardan hangisi olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile düzenlenebilir? 2  defa soruldu

Aşağıdaki normlardan hangisi normlar hiyerarşisinde diğerlerinden alt sırada kalır? 2  defa soruldu

Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? 2  defa soruldu

Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Tanımlar

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kanunları yalnızca sıra numaraları ile anmak karışıklığa neden olabilir. Çünkü aynı numarayı taşıyan iki hatta üç kanun olabilir. Bu bakımdan, bir kanunu, adını vererek değil, sadece numarası ile belirtmek gerektiği zaman tarihini de anmak yararlı olur.

Spot BilgilerBu bölümde mevzuat ve sağlık kurumlan mevzuatı ile ilgili temel kavramlar ele alınmıştır. Yazılı hukuk kuralları, ?mevzuat? olarak bilinmektedir. Mevzuat, Anayasa?daki ilgili hükümlere aykırı olmamak kaydıyla çıkarılan kanunlar ile bu kanunlara aykırı olmamak üzere yürürlüğe konan tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer yazılı metinlerden oluşur. Sağlıkla ilgili yazılı hukuk kuralları ise ?sağlık mevzuatı? olarak tanımlanır. Sağlık mevzuatı, kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili olan hükümlerden oluşmaktadır. Başka bir deyişle sağlık mevzuatı, sağlık kurumları, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli hakkında çok sayıda kanun, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaşma, tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge vb. gibi hukuki belgelerden oluşur. Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar bir hukuk düzeninde yan yana veya rastlantısal bir şekilde bulunmazlar. Bunlar arasında bir hiyerarşik bir sıralama vardır. Üstünlük sırasıyla anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik şeklinde sıralanırlar. Bu normların arasında astlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna ?normlar hiyerarşisi? veya ?hukuk düzeni piramidi? denir. Bu hiyerarşide alt basamakta yer alan norm geçerliliğini üst basamakta yer alan normdan alır ve dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden, kanunlardan farklı ve daha zor usulle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanmaktadır. Anayasalar, yeni bir devletin kurulması ya da bir devletin kuruluşunu yenilemesi sırasında yapılırlar. Ülkemizde şu an 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Anayasa yürürlüktedir. Anayasamız kendisinin üstünlüğünü ilan eden bir anayasadır. Anayasamızın 11 ?inci maddesine göre, Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanun, Anayasa?nın yetki verdiği TBMM tarafından, Anayasa?da öngörülen usullere uyularak yapılan işlemlerdir. Kanunların konusuna bakıldığında, Anayasa?ya göre bazı işler ve işlemler ancak kanunla yapılabilir ya da bazı konular ancak kanunla düzenlenebilir. Kanunların üç ortak özelliği bulunmaktadır. Bunlar, yazılı olma, genel ve soyut olma ve sürekli olmadır. Kanun yapma yetkisi TBMM?ne aittir. Bir kanunun yapılmasında dört aşama vardır. Bunlar öneri, görüşme, kabul ve yayım aşamalardır. Kanun hükmünde kararname, yasama organının yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu?nun belirli konularda yaptığı ve kanun gücündeki ve değerindeki düzenlemelerdir. Anayasa?da iki çeşit kanun hükmünde kararname öngörülmüştür. Bunlar, olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ve olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleridir. Tüzük, bir kanunun uygulamasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay?ın incelemesinden geçirilmek şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu?na aittir. Bakanlar Kurulu dışında hiçbir organ örneğin, bir bakanlık ya da bir kamu kurumu tüzük çıkaramaz. Yönetmelikler ise, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar. Diğer önemli yazılı hukuk kaynakları arasında uluslararası antlaşmalar, içtihadı birleştirme kararları ile tebliğ, genelge ve yönerge gibi düzenlemeler yer almaktadır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili); 1982 Anayasası yumuşak bir anayasadır.
(   ) Kanun hükmünde kararnameler içerik bakımından Anayasa?ya uygun olmak zorundadır.
(   ) (Türkiye?de yürürlükte olan Anayasa ile ilgili); Anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi hazırlamıştır.
(   ) "Denetim aşaması" bir kanunun yapılış aşamalarından biridir.
(   ) (1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili); İçerik açısından bakıldığında bir başlangıç ve yedi kısımdan oluşmaktadır.
(   ) (Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili); Bakanlar Kurulu?nun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için bir kanunla o konuda yetkilendirilmesi gerekir.
(   ) (1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili); 1982 Anayasası kendi üstünlüğünü ilan eden bir anayasadır.
(   ) (Türkiye?de yürürlükte olan Anayasa ile ilgili); 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı anayasadır.
Y D Y Y D D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuat ...........dır
2) Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı ...........dır
3) Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların .............. yürürlüğe gireceği, yayımlanan kanunun yürürlük maddesi ile belirlenir. Böyle bir belirleme yapılmamışsa kanun, Resmi Gazete?de yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
4) Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne ...........denir
5) Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların ayrıca Başbakanlığın basım ve yayın işleriyle ilgili genel müdürlüğü tarafından düzenli olarak yayımlandığı, ilke ve genel kural anlamına gelen kitap ...........dır
6) Hukuk kurallarının bütününe ...........denir
7) Şu anda yürürülükte olan anayasa .............. kabül edilmiştir?
1) Sağlık mevzuatı  2) Doktrin  3) 45 4) Pozitif Hukuk 5) Düstur  6) Anayasa  7) 7 Kasım 1982 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitim mevzuatı

  B) Yönetim mevzuatı

  C) Sosyal mevzuat

  D) Sağlık mevzuatı

  E) Yazısız kaynaklar

2016 Dönem Sonu Doğru Cevap: D2. Hukuk kurallarının oluşmasına neden olan her türlü toplumsal ve fikri veri, hukukun kaynaklarından hangisini oluşturmaktadır?

  A) Hukukun maddi kaynakları

  B) Hukukun şekli kaynakları

  C) Asli kaynaklar

  D) Yardımcı kaynaklar

  E) Yazısız kaynaklar

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A3. Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde görüşülmesi ve toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için en az kaç milletvekilinin genel kurula katılması gerekmektedir?

  A) Üye tam sayısının en az beşte birinin

  B) Üye tam sayısının en az üçte birinin

  C) Üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlası

  D) Üye tam sayısının en az beşte üçünün

  E) Üye tam sayısının en az üçte ikisinin

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. Kanun önerilerini kimin yapacağı Anayasa?da belirtilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından getirilen kanun önerilerine ne ad verilmektedir?

  A) Kanun teklifi

  B) Kanun taslağı

  C) Kanun hükmünde kararname

  D) Kanun önermesi

  E) Kanun tasarısı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların kendi iç bünyelerini ilgilendiren, çalışma usullerini düzenleyen ve görev alanlarının ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlayan kurallar bütününe ne ad verilmektedir?

  A) Tüzük

  B) Yönetmelik

  C) Kanun hükmünde kararname

  D) Tebliğ

  E) Yönerge

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B6. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim zamanlarında çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerle dahi dokunulamayacak ve sınırlanamayacak temel hak ve hürriyet kategorisine hukuk literatüründe ne ad verilmektedir?

  A) Temel haklar

  B) Sosyal haklar

  C) Asli haklar

  D) Çekirdek haklar

  E) Doğal haklar

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D7. Kabul edilen (onaylanan) kanunu cumhurbaşkanı kaç gün içerisinde resmi gazetede yayımlamak zorundadır?

  A) 15

  B) 30

  C) 45

  D) 60

  E) 90

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A8. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri (milletvekilleri) tarafından getirilen kanun önerilerine ne ad verilmektedir?

  A) Kanun teklifi

  B) Kanun taslağı

  C) Kanun hükmünde kararname

  D) Kanun tasarısı

  E) Kanun önermesi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Aşağıdakilerden hangisi bir kanunun yapılış aşamalarından biri değildir?

  A) Öneri aşaması

  B) Denetim aşaması

  C) Görüşme aşaması

  D) Kabul aşaması

  E) Yayım aşaması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İçtihat

  B) Örf

  C) Yazılı hukuk

  D) Doktrin

  E) Tüzük

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bakanlar Kurulu?nun kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi için bir kanunla o konuda yetkilendirilmesi gerekir.

  B) Anayasa?da yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez.

  C) Kanun hükmünde kararnameler içerik bakımından Anayasa?ya uygun olmak zorundadır.

  D) Kanun hükmünde kararname yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu?na aittir.

  E) Sosyal ve ekonomik hak ve hürriyetler kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenebilir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D12. Resmi Gazete?de yayımlanan bir kanunun Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenebilir. İptal davası kanunun Resmi Gazete?de yayımını izleyen kaç gün içinde açılır?

  A) 60

  B) 45

  C) 30

  D) 15

  E) 3

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A13. Resmi Gazete?de yayımlanan kanunların hangi tarihte yürürlüğe gireceği, yayımlanan kanunun yürürlük maddesi ile belirlenir. Böyle bir belirleme yapılmamışsa kanun, Resmi Gazete?de yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?

  A) 45

  B) 30

  C) 15

  D) 10

  E) 7

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A14. Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

  A) Pozitif Hukuk

  B) Negatif Hukuk

  C) Doktrin

  D) Kanun Bütünlüğü

  E) Normlar Hiyerarşisi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 12 Eylül 1980?de kurulan Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanmış halkoylaması ile kabul edilmiştir.

  B) 1982 Anayasası kendi üstünlüğünü ilan eden bir anayasadır.

  C) 1982 Anayasasının çerçeve bir anayasa değil ayrıntılı bir anayasa olduğu söylenebilir.

  D) 1982 Anayasası yumuşak bir anayasadır.

  E) İçerik açısından bakıldığında bir başlangıç ve yedi kısımdan oluşmaktadır.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: DDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Mevzuat ve Sağlık Kurumları Mevzuatı ile İlgili Temel Kavramlar 20 soru

2.Ünite Kamu ve Çevre Sağlığı ile İlgili Mevzuat 22 soru

3.Ünite Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili Mevzuat 29 soru

4.Ünite Sağlık Hizmetleri Finansmanı ile İlgili Mevzuat 23 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Satınalma Mevzuatı 15 soru

6.Ünite Sağlık Personelinin Hak ve Yükümlülükleri ile İlgili Mevzuat 16 soru

7.Ünite Hasta Hakları ve Acil Sağlık Hizmetleri ile İlgili Mevzuat 16 soru

8.Ünite Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesindeki 14 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- GÖRSEL KÜLTÜR  sonraki ders -->> ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI