aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPOR YÖNETİMİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT102U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Ülkenin coğrafi koşulları" Sistem ve Durumsallık yaklaşımı açısından spor yöneticisinin başarısını etkileyen faktörlerden değildir.
2) personel seçme sürecinin aşamalarından biridir İş ilanının verilmesi
3) "Güç belirleme yöntemi" performans değerlendirmeye yönelik yöntemlerden sayılmaz.
4) Kendi liderliğini kabullenme derecesi yüksek başkaları tarafından lider olarak kabul edilme derecesi de yüksek olan bireylere, algısal liderlik modelinde İdeal Liderlik denir
5) Kendilerini lider olarak algılamayan ve lider olmayı da istemeyen genel olarak pasif, öz güveni düşük, çekingen davranış sergileyen kişilere, algısal liderlik modelinde Örtük Liderlik denir
6) Liderlik sürecinde yapay bağın doğal bağa hızlı bir şekilde dönüşebilmesi için kullanabileceğimiz en önemli araç Öğrenme
7) Liderlik alanında 1970 ile 1980 yılları arasında her zaman ve her yerde geçerli olabilecek tek bir liderlik tarzının olamayacağı görüşünü esas alan liderlik yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı
8) Yeni bir işe başlama sürecinde, personelin yapacağı işi en kısa sürede öğretmek amacıyla tasarlanmış işe alıştırma süreci şeklinde tanımlanan uygulama Oryantasyon
9) Kişisel ve örgütsel amaçların bütünleştirilmesi amacıyla çalışanlarının ortaya koyduğu değerlerin yönlendirilmesi sürecine Performans yönetimi denir
10) "Hareket tarzının seçilmesi" planlamanın aşamalarından değildir.
11) "Maliyet enflasyonu oranı" ücret yönetimini etkileyen faktörlerden değildir.
12) Kendilerini lider olarak algılayan ve lider olmayı da isteyen genel olarak aktif, öz güveni yüksek, girişken davranış sergileyen kişilere algısal liderlik modelinde Potansiyel Liderlik denir
13) Bandura (1977) tarafından, bireylerin elde ettikleri bilgileri başarılı bir performansa dönüştürme becerisi olarak tanımlanan kavram Özyeterlilik
14) Bir etkinliği planladıktan sonra onun gerçekleştirilebilir olup olmadığını ortaya koyan işlem Fizibilite
15) "Ekipman" performans ürünlerinden değildir.
16) "Verimlilik" yönetim tanımının içinde bulunan kavramlardan sayılmaz.
17) Örgüt yönetimi tarafından dar kapsamlı bir görevi yerine getirmek üzere, belirli bir zaman dilimi süresince oluşturulan gruplara Görev grupları denir
18) Yöneltme fonksiyonunun elemanları arasındaki etkileşimi sağlayan süreç İletişim
19) "Örgütün vizyonu ve misyonunun belirlenmesi" insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından değildir.
20) "Medya" spor yönetiminin çevresini oluşturan unsurlardan sayılmaz.
21) Her birimin tek bir üstten emir alması olarak tanımlanan örgütleme ilkesi Komuta birliği
22) Bir grup insanın etkinliklerinin birbirine bağlanması ve senkronizasyonu olarak tanımlanan yönetim fonksiyonu Koordinasyon
23) Sanayi devrimiyle 1950 yılları arasındaki dönemde hüküm süren liderlik yaklaşımı Özellikler Yaklaşımı
24) Spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanmasına Spor Yönetimi felsefesi denir
25) Ekonomistlerin yaptığı yönetim tanımlarında ön plana çıkan yön Parasal yön
26) Bir şeyin plânlandığı gibi gidip gitmediğinin analiz edilip değerlendirilmesi olarak tanımlanan yönetim fonksiyonu Kontrol
27) Kritik çalışanların zaman içindeki gelişimi ve yer değiştirmesi için yasal koşullar yapma sürecine Kariyer yönetimi denir
28) "Çalışanlar" spor organizasyonlarını oluşturan temel değerlerden değildir.
29) "Yönetimin sübjektif kararlarını uygulamak" insan kaynakları yönetiminin göz önünde bulundurması gereken hususlardan biri değildir.
30) "Uzmanlığın artırmak" kariyer yönetiminin amaçlarından biri değildir.
31) Örgütsel amaç ve beklentilerin ayrıntı ve yazılı olma derecesine Biçimsellik denir
32) "Örnek olay" iş analizinde kullanılan yöntemlerden sayılmaz.
33) "Etkililik" yönetim tanımı ile ilgili kavramlardan değildir.
34) "Grupların yönetici tarafından manipüle edilerek baskı unsuruna dönüştürülebilmesi" grupların yönetim açısından kritik olmasının nedenlerinden değildir.
35) "Yönetici özellikleri" spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden değildir.
36) "Liderlik, organizasyonun günlük yapılacak işlere verilen mekanik karşılık ve koordinasyonudur." araştırmacılar tarafından yapılan liderlik tanımlarından değildir.
37) Yönetim süreçlerini sistematik hale getiren araştırmacı H. Fayol
38) Spor işletmelerinde bilgi yönetimi açısından çalışanların ve yönetimin gösterdiği teorik, kavramsal veya bilişsel becerilere işaret eden bilgi kategorisi Benimsenmiş bilgi
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Spor Yönetimi: Kavram ve Özellikler

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi örgüt içindeki biçimsel olmayan gruplardan biridir? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi performans ürünlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi Sistem ve Durumsallık yaklaşımı açısından spor yöneticisinin başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi spor yönetimi görev gruplarından organizasyon yönetimi grubunda yer almaz? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biridir? 2  defa soruldu

İnsan kaynakları yönetiminde kaç tip yaklaşım vardır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Spor yönetimi kavramını tanımlamak için yönetim tanımlarına bakmak gerekir. Yönetim kavramı bazen ?idare? bazen ?sevk ve idare? bazen de ?kurum? veya ?örgüt? anlamında kullanılmaktadır (Genç, 2004). Yönetim; başta insanlar olmaz üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır (Eren, 2003). Yönetim kavramını bir süreç, bir sanat veya bir bilim olarak gören pek çok yaklaşım vardır. Her bir yaklaşımın temelinde insan ve insana hizmet eden çeşitli madde ve parasal kaynaklar söz konusudur. Spor ile ilgili yönetim tanımları ise, sporun bilim dalı olarak kabul edilmeye başlaması, spor örgütlerinin büyümesi, organizasyonların artması ve tesislerin çoğalması sonucu ortaya çıkmıştır. Belirli amaç için kurulan spor örgütlerinde veya organizasyonlarında işlerin düzgün ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için yönetim kavramında spora özgü değişiklikler yapılması gerekmiştir. O halde sporda yönetim; ?spor ile ilgili kurulmuş örgüt veya organizasyonun (federasyonlar, kulüpler, turnuva, yarışma ve müsabaka organizasyonları, spor malzemesi üretim firmaları vb.) en verimli ve iyi bir şekilde yürüyebilmesi için insan ve madde kaynaklarını etkin ve uyumlu kullanma sürecidir?, şeklinde tanımlanabilir. Çağdaş spor yönetimi anlayışında ?Spor yönetimi nedir?? sorusunu sorduğumuzda, verilebilecek birçok cevap vardır. Literatürdeki çoğu kaynağa göre çağdaş spor yönetiminin iki formu mevcuttur. Birinci form, sporla ilgili çeşitli alanlarda yönetimsel profesyonel bir çalışma alanıdır. Diğeri ise, akademik bir çalışma alanıdır. Profesyonel ve çağdaş spor yönetimi anlayışında organizasyonun yapısı, bilginin akışı, personel ve gönüllüler arasındaki iletişim, teknolojinin kullanımı, halkla ilişkiler, medya ilişkileri, bütçeleme, tesisler, denetim ve kontrol, tanıtım, duyurular ve spor çevresini oluşturan diğer sektörler ile olan bağlantılar ile bunların dışında daha birçok başlık mevcuttur. Her bir başlık, ayrı bir bilgi beceri ve özellik gerektirmektedir. Spor yöneticilerinin görev ve sorumlulukları bu nedenle çok hassas ve önemlidir. Yönetim felsefesinin spor ile ilgili organizasyon, etkinlik, üretim ve hizmet kavramlarına uygulanması ile ele alınabilecek olan spor yönetimi; bazı özel yöntem ve yönetim şekilleri ile normal yönetim anlayışından farklılıklar göstermektedir. Temelde spor yönetiminin felsefesi; spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanması olarak belirtilmektedir. Sporun kendisinin bir ürün olarak diğer ürünler gibi saklanma, üretim sırasında sisteme müdahale, satış esnasında uzun süreli reklam ve tutundurma çalışmaları farklı olduğu için yönetim felsefesi de farklılık göstermektedir. Mullin (1980), spor yönetiminin diğer yönetimlerden farklı üç özelliğini; spor pazarlaması, sporun kurumsal mali yapısı ve spor endüstrisi kariyer yolları olarak belirtmiştir. Spor yöneticilerinin yarattıkları yönetim teknik ve teorileri, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, araba üreticileri veya sosyal yardımlaşma kurumlarındaki yöneticilerin yaratıklarına benzerdir. Ancak stratejik yönetim, organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, liderlik, ve organizasyon kültürü spor organizasyonlarının yönetiminde farklılık göstermektedir (Hoye ve ark., 2006). Bu farklılıklar sporun kendisine özgü yapısından kaynaklanmaktadır. Yukarda belirtilen bu maddelerdeki farklılıkları iyi bilmek ve yorumlamak iyi bir spor yönetimi için gereklidir. Spor organizasyon tipleri temelde uluslar arası, ulusal ve yerel olmak üzere üçe ayrılır (Basım ve Argan, 2008). Uluslararası organizasyonlar dahilinde, küçük ve son derece basit ikili dostluk müsabakalarından büyük ve son derece karmaşık olimpiyatlara kadar her türlü çok uluslu organizasyonları kapsamaktadır. Ulusal organizasyonlar ise, hazırlık turnuvaları, yerel ve bölgesel müsabakalar ile ulusal çapta, ligleri ve şampiyonaları kapsamaktadır. Bunların haricinde engellilere yönelik ulusal ve uluslararası özel spor organizasyonları bulunmaktadır. Bir başka sınıflandırmada spor organizasyon tipleri spor yönetimindeki spor anlayışı olan; halk sektörü, kar amacı gütmeyen sektör ve profesyonel spor olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Birinci sektör olan halk sektörü içerisinde, ulusal, bölgesel, yerel ve özel temsilcilikler (il temsilcilikleri, kulüpler, dernekler vb.) mevcuttur. İkinci sektör olan kar amacı gütmeyen sektörde ise gönüllü kurum ve kuruluşlar, halk tarafından kurulan kulüpler, devletin desteklediği birlikler organizasyonları desteklemektedir. Üçüncü sektör ise profesyonel veya ticari sektör olarak bilinen profesyonel spordur. Bir diğer sınıflandırmada ise spor endüstrisi içerisinde organizasyonları sınıflandırmanın en az iki yolu vardır. Birincisi kendi içlerinde ayrıca sınıflandırmak üzere spor organizasyonlarını ?özel ve halk? olarak ikiye ayrılmaktır. İkincisi ise üretim özelliklerine göre bölümlere ayırmaktır. Spor örgütlerinin genel çevresi birçok sektörden oluşabilir. Ekonomik, politik, sosyokültürel, yasal, demografik, ekolojik, teknolojik, iş ortamı, alan ve algılanan çevre spor örgütlerinin çevresini oluşturur. Günümüzde spor yönetim çevresi, sanayiden (Efes Pilsen; Türkiye 1. ligi basketbol takımı, Hyundai Dünya şampiyonası resmi sponsoru), sağlığa (spor ve fitnes merkezleri, fizik tedavi merkezleri), eğlenceden (halk turnuvaları, halı sahalar, müzikli danslı müsabakalar), medyaya (paralı spor kanalları, özel spor gazete ve programları), eğitimden (beden eğitimi dersleri, spor kursları, okul takımları) teknolojiye (özel spor yazılımları, analiz programları, bilgisayar oyunları) kadar çok yaygın bir şekilde hayatımızı ve endüstrileri sarmıştır. Çoğu spor adamının öngördüğü gibi spor, gelecek dünyamızda bize sağlık kazandıran, eğlendiren ve dinlendiren, iş sağlayan, eğiten, toplumsal birliktelikleri artıran ve ülke ekonomilerine yön veren bir konumda olacaktır. Spor endüstrisi performans, üretim ve promosyon olarak üç bölüme ayrılır. Performans bölümünde ligler, yarışmalar veya organizasyonlardaki müsabakalar, etkinlikler, fitnes salonları, spor ve rekreasyon merkezleri, devlet kurum ve kuruluşlarına bağlı spor ile ilgili kamplar, tesisler ve organizasyonlar bulunmaktadır. Spor yönetimi mezunları performans bölümü ile ilgili yukarıda sayılan alanlarda kendilerine yönetici, asistan, pazarlama elemanı, tesis müdürü, organizasyon sorumlusu, vb. daha birçok pozisyonda iş bulabilirler. Üretim bölümü, performansı etkiletici her türlü malzemenin üretildiği ve geliştirildiği bölümdür. Spor yönetimi eğitimi alan kişiler, spor ürün ve ekipman satış elemanı, firma ve mağaza temsilcileri olarak çalışabilirler. Spor yönetimindeki en popüler alanlardan biri spor promosyon bölümüdür. Promosyon bölümünde ise pazarlama faaliyetleri, medya, sponsorluk ve turizm gibi alanları içermektedir. Bu bölüm faaliyetleri doğrultusunda uluslar arası, yerel ve ulusal turnuvalar, spor şirketleri, spor ürünleri üretim ve satış firmaları, federasyonlar, kulüpler, turizm, medya, spor kanalları ve spor ile ilgili daha birçok alan spor yöneticilerinin iş sahası olabilir.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Sporun geniş anlamı ile ilgili); Spor bir arkadaşlık aracıdır.
(   ) "Ülkenin coğrafi koşulları" Sistem ve Durumsallık yaklaşımı açısından spor yöneticisinin başarısını etkileyen faktörlerden biridir.
(   ) "İdare" yönetim tanımının içinde bulunan kavramlardan biridir.
(   ) "Halkla ilişkiler" genel spor yönetimi görevlerinden biridir.
(   ) "Tedarikçiler" spor yönetiminin çevresini oluşturan unsurlardan biridir.
(   ) "Çalışanlar" spor organizasyonlarını oluşturan temel değerlerden biridir.
(   ) "Sporcular" spor yönetiminin iş çevresini oluşturan unsurlardan biridir.
(   ) "Ekipman" performans ürünlerinden biridir.
(   ) "Yönetim kurumlan ve yetkilileri" performans ürünlerinden biridir.
(   ) "Etkililik" yönetim tanımı ile ilgili kavramlardan biridir.
(   ) "Stratejik yönetim" spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biridir.
(   ) (Sporun geniş anlamı ile ilgili); Spor eski çağ alışkanlığıdır.
(   ) (Sporun geniş anlamı ile ilgili); Spor teknolojik bir gelişmedir.
Y Y D D D Y D Y D Y D Y Y
#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. İnsan kaynakları yönetiminde kaç tip yaklaşım vardır?

  A) 2

  B) 3

  C) 4

  D) 5

  E) 6

Çözümü: İnsan kaynakları yönetiminin tanımı içinde üç tip yaklaşım mevcuttur. Birinci yaklaşım insan kaynakları yönetimini, personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımdır. İkinci yaklaşım, insan kaynakları yönetiminin bir kurama dayandırılması gerektiği ve bu kuramın da sosyal bilimlere dayalı geliştirilebileceği yaklaşımıdır. Üçüncü yaklaşım ise stratejik insan kaynakları yaklaşımıdır. Birinci yaklaşımda temel düşünce örgüt içinde personelin işlevsel faaliyetleridir. İkinci yaklaşımda insan kaynakları politikaları, insan kaynakları çıktıları ve örgütsel çıktılar olmak üzere üç unsuru kapsamaktadır. Kuramlar yöneticilere ne yapılması gerektiğini, önerici ve açıklayıcı şekilde sunulur. Kavramsal modeller geliştirmek bu nedenle önemlidir. Üçüncü yaklaşımda ise insan kaynaklarının nasıl stratejik kullanacağı ve rekabetçi üstünlüklerini nasıl artırabilecekleri konusu üzerinde duran, pazara yönelik bir yaklaşımdır (Yüksel, 2000). İnsan kaynakları yönetimi, genel işletme veya spor organizasyonlarına temelde etkili ve tatminkâr işgücü sağlaması işidir. Ancak bazı spor organizasyonlarının büyüklüğü ve hem gönüllü hem de ücretli çalışanlarının olması yönetimsel zorluklar ortaya koymaktadır. Spor endüstrisindeki bu karmaşık yapı spor yöneticilerinin işini zorlaştırmaktadır (Hoye ve ark., 2006). Başarılı ligler, kulüpler, federasyonlar ve spor firmaları (malzeme ve organizasyon firmaları) insan kaynaklarına güvenmekte, saha içi ve dışı işlerdeki başarılarını buna bağlamaktadırlar. İnsan kaynakları yönetimi, yönetimin anahtar elemanlarından biridir ve diğerlerinden ayrılamaz.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C2. Aşağıdakilerden hangisi Sistem ve Durumsallık yaklaşımı açısından spor yöneticisinin başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Ülkenin coğrafi koşulları

  B) Medya

  C) Yerel yönetimler

  D) Ülkenin politik koşulları

  E) Sporcular

Çözümü:

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A3. Spor endüstrisi ürünün çeşidi ile ilgili kaç ana bölüme ayrılır?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5

Çözümü: Spor endüstrisi ürünün çeşidi ile ilgili 3 ana bölüme ayrılır.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C4. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetimi görev gruplarından organizasyon yönetimi grubunda yer almaz?

  A) Koordinasyon

  B) Tesis yönetimi

  C) Kontrol

  D) Egzersiz liderliği

  E) Bütçeleme

Çözümü:

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Aşağıdakilerden hangisi yönetim tanımının içinde bulunan kavramlardan biri değildir?

  A) Verimlilik

  B) Sevk

  C) Kurum

  D) İdare

  E) Yönlendirme

Çözümü: YÖNETİM KAVRAMI

Yönetim, sınırları çok net çizilemeyen bir kavramdır. Yüzyıllardır tanımı yapılmış ve değişik şekillerde ifade edilmiş bir sosyal bilimdir.

Yönetim kavramı bazen ?idare? bazen ?sevk ve idare? bazen de ?kurum? veya ?örgüt? anlamında kullanılmaktadır (Genç, 2004). Yönetim kavramı konusunda birçok tanım yapılmasına rağmen her tanımın kendine özgü bir takım eksik tarafları olmuştur. Örneğin ?yönetim bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirme, aralarındaki işbölümü, iş birliği ve koordinasyonu sağlama çabalarının toplamıdır? şeklinde yapılan bir tanım veya yönetim ?başka insanlar vasıtası ile iş görme ve belirtilen hedeflere ulaşma sürecinden oluşur? şeklindeki bir tanım, yönetimi sadece beşeri bir süreç olarak görmektedir. Oysa yönetimde sadece insanlar vasıtası ile belirli amaçlara ulaşma söz konusu olamaz. O halde yönetimin tanımını şu şekilde yapabiliriz. Yönetim; başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır (Eren, 2003).

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biridir?

  A) Ürün

  B) Pazarlama

  C) Yönetim felsefesi

  D) Organizasyon yapısı

  E) Tesisler

Çözümü: Liderlik

Spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biri de liderliktir. Spor organizasyonlarını idare eden yöneticiler, ortak bir amaç doğrultusunda takımın bir parçası olma yolunda kendi vizyonlarını takip etmeleri için başkalarını etkilemek zorundadırlar. Diğer organizasyonlarla işbirliği oluşturmak, projeler geliştirmek, çatışmaları çözmek ve genel işletme koordinasyonunu sağlamak için diğer yöneticiler ile birlikte çalışacak ustalıkta olmalıdır (Hoye, 2006). İyi spor yöneticileri aynı zamanda iyi birer lider olmalıdır. Spor örgütleri ve organizasyonlarının yapısına uygun hızlı karar verebilen etkili işbirliği kurabilen, sorun çözücü ve sporun doğasına uygun yönetimsel özellikler gösteren spor yöneticileri başarılı ve aynı zamanda iyi birer lider olabilirler.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D7. Aşağıdakilerden hangisi Sistem ve Durumsallık yaklaşımı açısından spor yöneticisinin başarısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Medya

  B) Yerel yönetimler

  C) Ülkenin coğrafi koşulları

  D) Ülkenin politik koşulları

  E) Sporcular

Çözümü:

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C8. Aşağıdakilerden hangisi genel spor yönetimi görevlerinden biri değildir?

  A) Planlama

  B) Pazarlama

  C) Yazışmalar

  D) Halkla ilişkiler

  E) Kayıt tutmak

Çözümü:

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi tanımında aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz?

  A) Planlama

  B) Organizasyon

  C) Kontrol

  D) Araştırma

  E) Bütçeleme

Çözümü: Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi tanımında Araştırma ifadesi yer almaz.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin çevresini oluşturan unsurlardan biri değildir?

  A) Medya

  B) Rakipler

  C) Sporcular

  D) Tedarikçiler

  E) Taraftarlar

Çözümü: Spor yöneticisi spor örgütünün amaçlarını belirlerken ve bu amaçlara ulaşma konusunda güç sarf ederken yakın çevresini oluşturan müşterilerin, seyircilerin, taraftarların, sporcuların, kulüplerin, çalışanların, medyanın, federasyonların, devletin spor organının, spor endüstrisindeki diğer paydaşların, rakiplerin, yerel yönetimlerin, spor ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetlerini dikkate almak zorundadır. Yönetici bir takım amaçlara ulaşmak için iç ve dış çevre koşullarını hem kendi içinde hem de birbirleri arasında koordinasyonu sağlama gibi zor bir görevle yükümlüdür. Bu anlamda şekil 1-1, Eren (2003) tarafından geliştirilen genel çevre, uluslararası çevre ve yakın çevre ile işletme arasındaki ilişkileri açıklamaktadır. Spor yöneticisi bu şekilden yola çıkarak, başarı elde etmek için çözmesi gereken sorunlar hakkında fikir sahibi olabilecektir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A11. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içindeki biçimsel olmayan gruplardan biridir?

  A) Finans departmanı

  B) Hemşeri grubu

  C) İşletme bölümü

  D) Voleybol şubesi

  E) Beden eğitimi ve spor bölümü

Çözümü: Grup Yönetimi

Yöneticiler, yöneltme fonksiyonunu tam olarak yerine getirebilmek için grup kavramı ile grup dinamiklerini bilmek ve yönetmek zorundadırlar. Grup, sadece birkaç kişinin bir araya gelmesi değildir. Grup, birbirleri ile etkileşimi olan, diğerlerinin psikolojik olarak farkında olan ve kendilerini grup olarak tanımlayan üyelerden oluşan bir insan topluluğu (Certo ve Certo, 2006) olarak tanımlanabilir. Bir topluluğa grup denilebilmesi için, üyelerinin belirli sıklıklarla bir araya gelmesi ve yüz yüze iletişimde bulunması gerekir. İşte bu iletişim sonucunda, grup üyeleri birbirlerini etkiler ve ortak bir norm, değer ya da davranış üretirler. Yönetici açısından gruplar oldukça önemlidir; çünkü grupları oluşturan bireyler örgütteki çalışanlardır. Sonuçta bu çalışanlara bir takım işler gördürme zorunluluğu olan yönetici, bazen kendi inisiyatifi ile çalışanları çalışma gruplarına ayırır; bazen de insanlar kendiliklerinden belirli biçimsel olmayan gruplar oluşturabilir. Grupların yönetici açısından kritik olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

Her türlü örgüt içinde grupların mevcut oluşu,

Grupların örgütler içindeki oluşumunun kaçınılmazlığı,

Grupların örgüt içinde istenen ya da istenmeyen sonuçlara neden olabilecekleri,

Bir yöneticinin örgütteki grupları anlamasının, grupların oluşturacağı olumlu sonuçları görme ihtimalini artıracağı (Certo ve Certo, 2006).

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. İnsan kaynakları yönetiminde kaç tip yaklaşım vardır?

  A) 2

  B) 3

  C) 4

  D) 5

  E) 6

Çözümü: İnsan kaynakları yönetiminin tanımı içinde üç tip yaklaşım mevcuttur. Birinci yaklaşım insan kaynakları yönetimini, personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımdır. İkinci yaklaşım, insan kaynakları yönetiminin bir kurama dayandırılması gerektiği ve bu kuramın da sosyal bilimlere dayalı geliştirilebileceği yaklaşımıdır. Üçüncü yaklaşım ise stratejik insan kaynakları yaklaşımıdır. Birinci yaklaşımda temel düşünce örgüt içinde personelin işlevsel faaliyetleridir. İkinci yaklaşımda insan kaynakları politikaları, insan kaynakları çıktıları ve örgütsel çıktılar olmak üzere üç unsuru kapsamaktadır. Kuramlar yöneticilere ne yapılması gerektiğini, önerici ve açıklayıcı şekilde sunulur. Kavramsal modeller geliştirmek bu nedenle önemlidir. Üçüncü yaklaşımda ise insan kaynaklarının nasıl stratejik kullanacağı ve rekabetçi üstünlüklerini nasıl artırabilecekleri konusu üzerinde duran, pazara yönelik bir yaklaşımdır (Yüksel, 2000). İnsan kaynakları yönetimi, genel işletme veya spor organizasyonlarına temelde etkili ve tatminkâr işgücü sağlaması işidir. Ancak bazı spor organizasyonlarının büyüklüğü ve hem gönüllü hem de ücretli çalışanlarının olması yönetimsel zorluklar ortaya koymaktadır. Spor endüstrisindeki bu karmaşık yapı spor yöneticilerinin işini zorlaştırmaktadır (Hoye ve ark., 2006). Başarılı ligler, kulüpler, federasyonlar ve spor firmaları (malzeme ve organizasyon firmaları) insan kaynaklarına güvenmekte, saha içi ve dışı işlerdeki başarılarını buna bağlamaktadırlar. İnsan kaynakları yönetimi, yönetimin anahtar elemanlarından biridir ve diğerlerinden ayrılamaz.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C13. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetimi görev gruplarından organizasyon yönetimi grubunda yer almaz?

  A) Egzersiz liderliği

  B) Koordinasyon

  C) Tesis yönetimi

  D) Kontrol

  E) Bütçeleme

Çözümü:

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A14. Spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanmasına ne ad verilir?

  A) Yönetim felsefesi

  B) Spor yönetimi

  C) Spor Yönetimi felsefesi

  D) Spor işletmesi felsefesi

  E) Spor endüstrisi

Çözümü: Temelde spor yönetiminin felsefesi; spor endüstrisi içerisinde yer alan spor ile ilişkili ana ve yan ürünlerin sevk ve idaresi ile organizasyonların ve işletmelerin amaca uygun bir şekilde varlıklarını sürdürmesi için gerekli yönetimsel becerilerin uygulanması olarak belirtilmektedir. Sporun kendisinin bir ürün olarak diğer ürünler gibi saklanma, üretim sırasında sisteme müdahale, satış esnasında uzun süreli reklam ve tutundurma çalışmaları farklı olduğu için yönetim felsefesi de farklılık göstermektedir.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C15. Aşağıdakilerden hangisi spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biridir?

  A) Ürün

  B) Pazarlama

  C) Yönetim felsefesi

  D) Tesisler

  E) Organizasyon Yapısı

Çözümü: Liderlik

Spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biri de liderliktir. Spor organizasyonlarını idare eden yöneticiler, ortak bir amaç doğrultusunda takımın bir parçası olma yolunda kendi vizyonlarını takip etmeleri için başkalarını etkilemek zorundadırlar. Diğer organizasyonlarla işbirliği oluşturmak, projeler geliştirmek, çatışmaları çözmek ve genel işletme koordinasyonunu sağlamak için diğer yöneticiler ile birlikte çalışacak ustalıkta olmalıdır (Hoye, 2006). İyi spor yöneticileri aynı zamanda iyi birer lider olmalıdır. Spor örgütleri ve organizasyonlarının yapısına uygun hızlı karar verebilen etkili işbirliği kurabilen, sorun çözücü ve sporun doğasına uygun yönetimsel özellikler gösteren spor yöneticileri başarılı ve aynı zamanda iyi birer lider olabilirler.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: EDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Spor Yönetimi: Kavram ve Özellikler 27 soru (27 Tanesi çözümlü)

2.Ünite Spor Yönetim Fonksiyonları 21 soru (21 Tanesi çözümlü)

3.Ünite İnsan Kaynakları Yönetimi 24 soru (24 Tanesi çözümlü)

4.Ünite Sporda Örgütsel Liderlik 23 soru (23 Tanesi çözümlü)

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Örgüt Kültürü 10 soru (10 Tanesi çözümlü)

6.Ünite Spor Performans Yönetimi 12 soru (12 Tanesi çözümlü)

7.Ünite Spor Pazarlaması 10 soru (10 Tanesi çözümlü)

8.Ünite Etkinlik Yönetimi ve Pazarlaması 8 soru (8 Tanesi çözümlü)

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- PORTFÖY YÖNETİMİ  sonraki ders -->> SPORDA SPONSORLUK