aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPORDA SPONSORLUK ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT206U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Makro yapı" fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörlerden biri değildir.
2) "Spor olaylarının maliyetlerinin azalması" spor sponsorluğunun artış nedenlerinden değildir.
3) Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için destekleyen ve destek veren arasında yapılan ve karşılıklı faydalar sağlayan bir iş anlaşması olarak tanımlanan kavram Sponsorluk
4) Pazarlama iletişiminde kullanılacak iletişim mesajlarının nasıl uygulanacağı konusunda bilgi veren yaratıcı uygulamaya Tasarım denir
5) "Her bir iletişim işlevinin sorumluları farklıdır." bütünleşik pazarlama iletişiminin katkılarından biri değil.
6) Firma amaçları doğrultusunda geleceği tahminlemeye yönelik pazarlama hedefleri ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak pazarlama strateji ve politikalarının hazırlanması sürecine Pazarlama planı denir
7) Sponsorluk sürecinde en çok ihmal edilen adım Sponsorluk sonrası değerlendirme
8) "Düşük maliyetli pek çok yeni spor türünün ortaya çıkışı" spor sponsorluğundaki artışın nedenlerinden değildir.
9) "Genç olmak" bireysel sporcu sponsorluğunda, sporcu seçiminde aranan özelliklerden sayılmaz.
10) "İhtiyacın giderilmesi" spor esnasında birlikte oluşan ve sporu diğer tüketim ürünlerinden ayıran duygusal durumlardan biri değildir.
11) Spor sponsorluğunda, ürün imajını değiştirme ya da yaratmada önemli olan ve tüketicinin zihninde yer elde etmek anlamı taşıyan amaç, Konumlandırma
12) Sponsorluk programlarını seçme ve gözden geçirmede, sponsorluk teklif kriterlerinin ve haklarının bilinmesini içeren aşama Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi
13) Sponsorlukta, ürün satın alımları öncesinde farkındalık yaratma, rekabet gücünü artırma ve imaj yaratma yoluyla satışları artırma amacına Dolaylı sponsorluk amaçları denir
14) "Pazarlama stratejisi belirleme amaçlı araştırma masrafları" sponsorluk bütçesinde yer alan harcama kalemlerinden biri değildir.
15) Belirli bir spor organizasyonu için tek sponsor olma durumu Ayrıcalıklı sponsorluk
16) "Kamu kurumu" spor sponsorluğu stratejisi içerisindeki geleneksel hedef pazarlardan biri değildir.
17) "Rekabete karşı durma" sponsorlukta örgüt ile ilişkili amaçlardan biri değildir.
18) Spor pazarlaması iletişim sürecini, geleneksel pazarlama iletişim modelinden ayıran özellik, Alıcı, hedef kitlenin bir üyesi olmak zorunda değildir.
19) Spor sponsorluğundan beklenen karşılıklı yararı arttıran iki önemli kesim Sponsor Kuruluş-Spor Kuruluşu
20) "Sponsor olmak isteyen şirketlerin başka şehirde olması" spor ve spor pazarlamasındaki özel çevre faktörlerinin bütünleşik spor pazarlama iletişiminde çıkardığı zorluklardan sayılmaz.
21) Maliyetin finansal olabileceği gibi, aynı zamanda tüketicinin harcayacağı zaman, çaba veya sıkıntı da olabileceğini belirten yazarlar Kotler ve Armstrong
22) "Spor pazarlamasının reklam ajansları için çok karlı bir iş olması" spor ve spor pazarlamasındaki özel çevre faktörlerinin, bütünleşik spor pazarlama iletişiminde çıkardığı zorluklardan sayılmaz.
23) "Halkla ilişkiler" sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan yöntemlerden değildir.
24) Firmaların sponsorluk değerini doğru ölçümlemeleri ve rekabet avantajı yaratabilme gücünü ortaya koymada değerlendirme yöntemlerine gereken temel dayanak Objektif kriterlere sahip olma
25) "Ağızdan ağıza iletişim" sponsorluk sonrası etkinliğin değerlendirilmesinde en çok kullanılan yöntemlerden değildir.
26) Sponsorlukla birlikte reklam, halkla ilişkiler ve satış tutundurma gibi diğer araçların kullanımı nedeniyle satışlarda meydana gelen değişimin tam olarak sponsorluğa atfedilememesini ortaya koyan ölçümü zorlaştırıcı faktör İzole etme güçlüğü
27) "Sponsorluk programları proaktif yönetilebilecek kadar basit düşünülmelidir." sponsorluğun gözden geçirilmesi ve seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir.
28) "Finansal olanaklar" sponsorluk değerini etkileyen değişken ya da faktörlerden biri değildir.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Spor Sponsorluğu: Kavram ve Özellikler

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi bireysel sporcu sponsorluğunda, sporcu seçiminde aranan özelliklerden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi küresel bir firmanın sponsorluk yapmasının uygun olmadığı bir spor türüdür? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğundaki artışın nedenlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğunun artış nedenlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için destekleyen ve destek veren arasında yapılan ve karşılıklı faydalar sağlayan bir iş anlaşması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Bir firmanın Eskişehir?de her yıl düzenlenen bir spor organizasyonu olan ?kürek yarışlarını? desteklemesi firmaya aşağıdaki faydalardan hangisini sağlamaz? 2  defa soruldu

Yapmakta oldukları spor dallarında başarılı olan amatör veya profesyonel sporcuların, daha önceleri o spor dallarında başarılı olmuş olanların veya ileride başarılı olabilecek olan sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması veya parasal olarak desteklenmesi hangi sponsorluk türüdür? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Spor sponsorluğu, işletmenin olağan faaliyetlerinin doğrudan bir parçası olmayan, ancak işletmenin katılmakla ticari faydalar elde edeceği olaylara ya da faaliyetlere finansal ya da materyal destek sağlaması olarak tanımlanan genel sponsorluğa göre sadece spor alanı ele alınarak tanımlanır. Dolayısıyla spor sponsorluğu, bir kuruluşun veya sponsorun önceden belirlemiş olduğu hedeflere ulaşabilmek amacıyla beklediği çeşitli faydalar karşılığında bireyin, bir otoritenin, bir takımın veya organizasyonun faaliyetlerini devam ettirebilmesi için para, ekipman vb. kaynakları sağlaması şeklinde bir tanımlanabilir. Özetle, spor sponsorluğu bir kuruluşla sporcu, takım veya spor faaliyeti arasında karşılıklı faydalar elde etmek amacıyla taraflar arasında yapılan ticari bir anlaşmadır.

Günümüzde tüketiciler, reklamı genellikle ticari bir iletişim biçimi olarak gördüğünden ve reklamı yapan işletmenin ya da reklamı yapılan ürünün kendi çıkarları için hareket edildiğini düşündüklerinden reklam konusunda kuşkucu olabilmektedirler. Ancak sponsor firmanın ticari dürtülerinin yani belirli amaçlara ulaşmak için sponsorluk faaliyetinde bulunduğunu bilmelerine rağmen bu iletişim biçimine genel bir iyi niyet çerçevesinde yaklaşırlar. Bir başka ayrım ise hayırseverlik ile sponsorluk arasındadır. Sponsorluk kavramı ticari bir amacı barındırırken hayırseverlikte kişiler, işletmeler ve diğer kurumlar herhangi bir ticari amaç gütmeden ya da herhangi bir karşılık beklemeden ihtiyaç duyan kişilere ya da organizasyonlara parasal destek ya da ekipman desteği sağlayabilirler. Patronaj ise karşılık beklemeden yalnızca iyi bir şey yapıldığı bilinerek gerçekleştirilen fedakarca bir etkinliktir ve hayırseverliğe bağlı olarak gerçekleştirilir.

Çağdaş anlamda ticari güdülerle yapılan sponsorluk faaliyetleri 19. yüzyılda ortaya çıkan bir kavramdır. Avrupa?da 1960?lara, Japonya?da ise 1970?lere değin çok büyük artış göstermeyen sponsorluk, ABD?de bir iletişim aracı olarak daha uzun süredir kullanılmaktadır. Spor sponsorluğu alanındaki en önemli gelişmelerinin 1976 yılında yapılan Montreal Olimpiyat oyunları ile 1984 yılında gerçekleştirilen Los Angeles Olimpiyat Oyunları arasındaki dönemde gerçekleştiği bilinmektedir. Günümüzde ise sponsorların desteği olmadan gerçekleştirilen herhangi bir spor organizasyonu bulmak ya da bir sponsor tarafından desteklenmeyen önemli bir sporcu bulmak zorlaşmıştır. Spor sponsorluğun artış nedenleri arasında; reklamın sınırlandırıldığı veya yasaklandığı alanlarda ikame işlevi görmesi, reklam ve spor olayları maliyetlerinin artması, sponsorluğun başarısının kanıtlamış olması, artan boş zaman etkinlikleri nedeniyle ortaya çıkan yeni fırsatlar, sponsorluk yapılan olayların medyada büyük ilgi görmesi, geleneksel medyadaki etkinsizlik, sporun toplumsal yaşamın pek çok yönünü kapsaması ve gösteriş yönünden de yüzyıllardır popüler olması sayılabilir.

Desteklenenin ne/kim olduğuna göre spor sponsorluğu türleri bireysel sporcu sponsorluğu, spor takımları sponsorluğu ve sporla ilgili organizasyonların sponsorluğu olarak 3?e ayrılmaktadır. Bireysel sporcu sponsorluğu bir işletmenin bir sporcuya malzeme tedarik etmesinden ücret ödemesine kadar uzanan bir yelpazede gerçekleşebilir. Spor takımları sponsorluğunda ise sponsor olan taraf takımı; para, ekipman, teknik asistanlık, yönetimsel uzmanlık, bir yerden bir yere ulaştırma ve/veya bunların bir birleşimi konusunda destekleyebilir. Yani spor takımlarının sponsorluğunda genel olarak takım halinde yarışan sporcular desteklenmektedir. Spor organizasyonlarının sponsorluğunda ise spor faaliyetleri hem parasal hem de teçhizat anlamında desteklenmektedir.

Spor sponsorluğunun yararları spor organizasyonları, işletme, toplum ve üçüncü taraflara olan yararları olarak gruplanabilir. Günümüzde çok büyük maliyetleri olan büyük spor olayları spor sponsorluğu sayesinde finansal ya da malzeme tedariki olarak desteklenmektedir. Dolayısıyla pek çok spor dalının gelişmesinin veya ayakta kalmasının sebebi sponsorluktan elde edilen gelirlerdir. Sponsorluğun sponsor işletme açısından yararları şirket kimliği yaratılmasına yardımcı olma, farkındalığı artırma, imaj yaratma ve satışları arttırma şeklinde ele alınmaktadır. Toplum açısından yararları ise finansal olanakları olmadığı için çeşitli organizasyonlara katılamayan ya da hak ettiği ölçüde başarılı olamayan sporcuların ortaya çıkmasına katkıda bulunma ve olası görünmeyen pek çok etkinliğin gerçekleştirilmesidir. Dolaylı olarak istihdam yaratması, turistik çekicilik ögesi hâline gelebilmesi ve böylece ekonomiyi geliştirmesi sponsorluğun üçüncü taraflara sağladığı yararlardandır. Spor sponsorluğunun yararları yanında çeşitli dezavantajları da vardır. Sponsorluğa büyük miktarlarda paralar harcamak çalışanlarla sorunlar yaratabilir. Bir sporcuya veya takıma sponsor olan bir şirket rakip tarafın taraftarlarını işletmeden ve markadan soğutabilir. Sporcular bazen sponsor açısından istenmeyen şekilde medyanın dikkatini çeker ve medyada sponsora zarar verecek şekilde yer alırlar. Bu tür olaylar olmadan dahi, eğer takım ya da sporcu başarısız olursa, bu da sponsor işletmenin imajına olumsuz şekilde yansıyabilir. Ayrıca, bazı sporlar küresel marka sponsorluğuna uygun değildir çünkü bunlar birçok ülkede kültürel olarak kabul görmez.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Sponsorluğun başarısının kanıtlamış olması" spor sponsorluğunun artış nedenlerinden biridir.
(   ) "Sporun yaygınlığı ve toplum yaşamının pek çok yönünü kapsaması" spor sponsorluğundaki artışın nedenlerinden biridir.
(   ) "Alkol/uyuşturucu alışkanlıklarına sahip olmamak" bireysel sporcu sponsorluğunda, sporcu seçiminde aranan özelliklerden biridir.
(   ) "Düşük maliyetli pek çok yeni spor türünün ortaya çıkışı" spor sponsorluğundaki artışın nedenlerinden biridir.
(   ) "Tanınmış olmak" bireysel sporcu sponsorluğunda, sporcu seçiminde aranan özelliklerden biridir.
D D D Y D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için destekleyen ve destek veren arasında yapılan ve karşılıklı faydalar sağlayan bir iş anlaşması olarak tanımlanan kavram ...........dır
2) Belirli bir spor organizasyonu için tek sponsor olma durumu ...........dır
3) Bir kuruluşla sporcu, takım veya spor faaliyeti arasında karşılıklı faydalar elde etmek amacıyla taraflar arasında yapılan ticari bir anlaşma şeklinde tanımlanan kavram ...........dır
1) Sponsorluk  2) Ayrıcalıklı sponsorluk  3) Spor sponsorluğu 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğunun artış nedenlerinden biri değildir?

  A) Artan boş zaman etkinlikleri nedeniyle ortaya çıkan yeni fırsatlar

  B) Reklamın sınırlandırıldığı veya yasaklandığı alanlarda ikame işlevi görmesi

  C) Sponsorluğun başarısının kanıtlamış olması

  D) Artan boş zaman etkinlikleri nedeniyle ortaya çıkan yeni fırsatlar

  E) Spor olaylarının maliyetlerinin azalması

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E2. Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için destekleyen ve destek veren arasında yapılan ve karşılıklı faydalar sağlayan bir iş anlaşması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Pazarlama

  B) Franchising

  C) Reklam

  D) Hayırseverlik

  E) Sponsorluk

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E3. Belirli bir spor organizasyonu için tek sponsor olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ana sponsorluk

  B) Yardımcı sponsorluk

  C) Resmi malzeme tedarikçisi

  D) Katılımcı sponsorluk

  E) Ayrıcalıklı sponsorluk

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E4. Yapmakta oldukları spor dallarında başarılı olan amatör veya profesyonel sporcuların, daha önceleri o spor dallarında başarılı olmuş olanların veya ileride başarılı olabilecek olan sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması veya parasal olarak desteklenmesi hangi sponsorluk türüdür?

  A) Spor takımları sponsorluğu

  B) Spor olaylarının sponsorluğu

  C) Bireysel sporcu sponsorluğu

  D) Spor organizasyonlarının sponsorluğu

  E) Özel sponsorluk

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C5. Aşağıdaki sponsorluk kategorilerinden hangisinde sponsorun sağladığı ürünler spor organizasyonu için zorunlu ürünlerdir?

  A) Resmi malzeme tedarikçiliği

  B) Yan sponsorluk

  C) Yardımcı sponsorluk

  D) Temel tedarikçi

  E) Promosyonel sponsor

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğundaki artışın nedenlerinden biri değildir?

  A) Düşük maliyetli pek çok yeni spor türünün ortaya çıkışı

  B) Geleneksel medyada yapılan reklamların etkisinin azalması

  C) Sponsorluk faaliyetlerinin başarısının ispatlanmış olması

  D) Sporun yaygınlığı ve toplum yaşamının pek çok yönünü kapsaması

  E) Sponsorluk yapılan spor olaylarının medyada ilgi görmesi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A7. Türkiye?de gerçekleştirilecek ÜnI versiteler Arası Bisiklet Yarışmasında tek sponsor olmak isteyen ünlü bir bisiklet markasının yöneticileri bunun için aşağıdaki sponsorluk anlaşmalarından hangisini yapmalıdır?

  A) Ana sponsorluk

  B) Yardımcı sponsorluk

  C) Ayrıcalıklı sponsorluk

  D) Resmi malzeme tedarikçiliği

  E) Takım sponsorluğu

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C8. Aşağıdakilerden hangisi spor takımı sponsorluğunun, destekleyen firma açısından etkin bir araç olmasında önem taşımaz?

  A) Desteklenen spor kulübünün saygınlığı

  B) Desteklenen kulüpte yıldız oyuncuların bulunması

  C) Desteklenen spor kulübünün üye sayısı

  D) Desteklenen kulübün performansı

  E) Desteklenen kulübün nasıl bir geçmişe sahip olduğu

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C9. Bir firmanın Eskişehir?de her yıl düzenlenen bir spor organizasyonu olan ?kürek yarışlarını? desteklemesi firmaya aşağıdaki faydalardan hangisini sağlamaz?

  A) Kürek yarışlarının gerçekleştirileceği Porsuk Nehri kenarına reklamlarını koyabilir.

  B) Yarışta kullanılan kayıklar üzerinde firmanın reklamları yer alabilir.

  C) Kürekçilerin yarıştaki kıyafetleri üzerinde firma ismi ve logosu kullanılabilir.

  D) Firma adını gerçekleştirilen bu spor olayı ile birleştirme olanağına kavuşabilir.

  E) Kürek yarışlarının izleyici sayısında artış meydana gelebilir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E10. Aşağıdakilerden hangisi bireysel sporcu sponsorluğunda, sporcu seçiminde aranan özelliklerden biri değildir?

  A) Medyatik olmak

  B) Genç olmak

  C) Potansiyel bir yıldız sporcu olmak

  D) Tanınmış olmak

  E) Alkol/uyuşturucu alışkanlıklarına sahip olmamak

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B11. Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğunun artış nedenlerinden biri değildir?

  A) Spor olaylarının maliyetlerinin azalması

  B) Artan boş zaman etkinlikleri nedeniyle ortaya çıkan yeni fırsatlar

  C) Reklamın sınırlandırıldığı veya yasaklandığı alanlarda ikame işlevi görmesi

  D) Sponsorluğun başarısının kanıtlamış olması

  E) Artan boş zaman etkinlikleri nedeniyle ortaya çıkan yeni fırsatlar

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A12. Aşağıdakilerden hangisi spor sponsorluğundan fayda sağlayacak üçüncü taraflardan biri olarak değerlendirilemez?

  A) Konaklama işletmeleri

  B) Medya

  C) Ulaştırma sektörü

  D) Spor takımları

  E) Hediyelik eşya sektörü

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Yapmakta oldukları spor dallarında başarılı olan amatör veya profesyonel sporcuların, daha önceleri o spor dallarında başarılı olmuş olanların veya ileride başarılı olabilecek olan sporcuların ihtiyaçlarının karşılanması veya parasal olarak desteklenmesi hangi sponsorluk türüdür?

  A) Spor takımları sponsorluğu

  B) Spor olaylarının sponsorluğu

  C) Spor organizasyonlarının sponsorluğu

  D) Bireysel sporcu sponsorluğu

  E) Özel sponsorluk

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D14. Bir firmanın Eskişehir?de her yıl düzenlenen bir spor organizasyonu olan ?kürek yarışlarını? desteklemesi firmaya aşağıdaki faydalardan hangisini sağlamaz?

  A) Kürek yarışlarının gerçekleştirileceği Porsuk Nehri kenarına reklamlarını koyabilir.

  B) Kürek yarışlarının izleyici sayısında artış meydana gelebilir.

  C) Yarışta kullanılan kayıklar üzerinde firmanın reklamları yer alabilir.

  D) Kürekçilerin yarıştaki kıyafetleri üzerinde firma ismi ve logosu kullanılabilir.

  E) Firma adını gerçekleştirilen bu spor olayı ile birleştirme olanağına kavuşabilir.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B15. Aşağıdakilerden hangisi küresel bir firmanın sponsorluk yapmasının uygun olmadığı bir spor türüdür?

  A) Atletizm

  B) Yüzme

  C) Voleybol

  D) Uzun atlama

  E) Boğa güreşi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: EDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Spor Sponsorluğu: Kavram ve Özellikler 21 soru

2.Ünite Pazarlama İletişimi ve Sponsorluk 22 soru

3.Ünite Sponsorluk Yönetimi 21 soru

4.Ünite Sponsorluk Bütçesi ve Fiyatlandırılması 21 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Sponsorluk Duyurumu 12 soru

6.Ünite Sponsorluğun Değerlendirilmesi ve Ölçümü 14 soru

7.Ünite Sinsi Pazarlama 13 soru

8.Ünite Sponsorluk Paketinin Pazarlanması 14 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SPOR YÖNETİMİ  sonraki ders -->> SPORDA RİSK YÖNETİMİ