aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPORDA RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT204U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Riskli durumlardan uzak durmak" risk yönetiminin temel hedeflerinden değildir.
2) "Yönetim analizi" potansiyel riskleri belirleme yöntemlerinden değildir.
3) "Yönetimin sermaye ihtiyacının artırılmasını sağlar." risk yönetiminin yararlarından değildir.
4) "Antrenman yoğunluğu" tesise bağlı risklerden biri değil.
5) Bir kurumun temel iş faaliyetlerini yürütmesini ve yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eden risk türü Operasyonel risk
6) "Stratejik risk" risk algısı türlerinden sayılmaz.
7) Kurumun amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek belirsizliklerin yönetilmesi yoluyla ortak değer yaratma, koruma ve artırma girişimlerine Kurumsal risk yönetimi denir
8) Kriz sırasında planlama ve uygulama safhasında kullanılan risk yönetim şekli Kritik zamanlı risk yönetimi
9) "Strateji bozmada kullanılır." kurumsal risk yönetiminin özelliklerinden biri değildir.
10) Risk yönetim sürecinin ilk aşaması Risk stratejisi belirlemek
11) "Antrenman yönetimi" spor organizasyonlarında risk yönetimi içerisindeki yönetim alanlarından değildir.
12) Belirsizliklerin sayısal değerlere çevrilerek etkilerinin tespit edilmesi sonucu önemli risklerin belirlendiği risk yönetim süreç basamağı Risk analizi
13) "Antrenman tipi" spor tesisi ile ilgili risk faktörlerinden biri değil.
14) "Maliyet yönetimi" spor organizasyonlarının risk yönetim yaklaşımı açısından dört önemli yönetim alanından değildir.
15) Bireylerin risk algılarının, spor organizasyonu içerisinde bulundukları, yaşadıkları sosyal çevre ve sosyal davranışlar doğrultusunda oluştuğunu belirten kuram Kültürel kuram
16) Riskin ortaya çıkmasının temel nedeni Risk kaynağı
17) Belirsizlik ortamında karar vericinin riskten kaçındığı ve en az kaybın olduğu durumu seçmesi kriteri Wald kriteri
18) "Risklerin ortaya çıkmasını hızlandırmak" risk planlamanın amaçlarından değildir.
19) Riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek için yapılan çalışmalar Risk değerlendirme
20) "Yedek oyuncu faktörü" sporda sosyal risk faktörlerinden değildir.
21) "Risk sadece olumsuz bir etken değil aynı zamanda bir fırsattır." geleneksel bakış açısından risk kavramının özelliklerinden sayılmaz.
22) Tanımlanmış risklerin gerçekleşme olasılığının ve etki gücünün değerlendirildiği süreç Nitel risk analizi
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Risk ve Risk ile İlgili Temel Kavramlar

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bakış açısında risk kavramının bir özelliği değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi risk algısı türlerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi riskin meydana gelme olasılığının bir ölçüsü şeklinde ifade edilir? 2  defa soruldu

Bir işyerinde yüksek teknolojik ürünler kullanmaktan doğan risk aşağıdaki risk faktörlerinden hangisi ile ilgilidir? 2  defa soruldu

Bir kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risk aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Bir kurumun temel iş faaliyetlerini yürütmesini ve yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eden risk türü aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

İstenmeyen bir olayın meydana gelebilmesinin belirsiz olma durumu aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Risk kavramı ortaya çıktığı 15nci yüzyılda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Risk kavramı; istenmeyen bir olayın meydana gelebilmesinin belirsiz olma durumu veya önceden planlanan amaçlara ulaşmayı etkileyen her türlü engel, kayıptaki değişiklikler, kayıp olasılığı, belirsizlik, beklenen sonuçlardan uzaklaşma, beklenen sonuçlardan farklı olma olasılığı şeklinde belirtilmektedir. Risk, planların başarısız olması, hatalı karar alma, zarar etme veya kar etmeme gibi durumlarla ilişkilendirilmiştir. Risk, karar vericinin herhangi bir olayın sonuçlarını tahmin edemediği, belirleyemediği durumlardır. Ayrıca kişilerin yaşantılarındaki herhangi bir durum veya olay ile ilişkili tehlike durumunu yaşama olasılığı ya da istenmeyen olayların gerçekleşme ihtimali de risk olarak ifade edilmektedir. Bu tanımların tam tersine risk, olayların gerçekleşme olasılığı ile birlikte olası gerçekleşecek olumlu ve olumsuz sonuçlar veya beklenen ve beklenmeyen olası durumlar olarak da tanımlanabilir. Yani risk kavramı sadece istenmeyen, olumsuz bir olay, tehlike, tehdit ve belirsizlik değil, çeşitli fırsatları da içeren bir kavramdır. Geleneksel açıdan risk olumsuzluktur ve fırsat içermez, yöneticiler tarafından yönetilir, kişisel olarak değerlendirilirken yeni bakış açısına göre risk fırsatlar içerir, bütün kurum çalışanları ile yönetilir ve risk objektif olarak değerlendirilebilir. Risk tanımları içerisinde genel olarak ortak noktada buluşulmuş bazı temel kavramlar vardır. Bu kavramlar ise şunlardır; risk kaynağı, tehlike, etki, olasılık, belirsizlik, karar verme, yarar, değişkenlik ve karmaşıklıktır. Riskin kaynağı; riskin meydana gelmesine sebep olan temel nedendir. Risk, herhangi bir tehlikenin meydana gelme olasılığı şeklinde tanımlanmaktadır. Tehlike; hasar, kayıp veya olayın olumsuz sonuçlanmasına neden olabilecek durumlar, etki ise; tehlikenin sonuçlarının büyüklüğünün tespit edilmesidir. Risk, olasılık ve belirsizlik kavramları birbirlerinin yerine kullanılmasına rağmen risk istenmeyen bir olayın meydana gelme olasılığının yanı sıra olayın meydan gelmesine ve sonuçlarına ilişkin belirsizlikleri de içerir. Geleceğe yönelik kararlar verilirken ve bu kararları yönetmeye yönelik faaliyetler birçok risk ve risk ile ilgili kavramları içerir. Gelecekle ilgili kararlarda bir kişi için kayıp olan bir durumbir başkası için kazanç şeklinde sonuçlanabilir, dolayısıyla risk aynı zamanda yarar da ifade eder. Risk kavramı farklı farklı sınıflandırılmasına rağmen sistematik risk ve sistematik olmayan risk olarak, finansal riskler, operasyonel riskler, stratejik riskler, dış çevre riskleri, tehdit riski veya tanımlanmış risk, tanımlanamayan risk, kabul edilebilir risk, kabul edilemeyen risk, toplam risk ve artık risk olarak da sınıflandırılmaktadır. Risk ve algılama ile ilgili olarak önemli bir kavram da algılanan risk ya da risk algısı kavramıdır. Herhangi bir konuda seçim yapmak zorunda olan ve bu seçimin sonucunun ne olacağını bilmeyen kişi tedirginlik hisseder ve bu durumu risk olarak algılar. Risk algısı, tüketicinin ürün satın alma davranışını anlamada da önemli bir kavramdır. Tüketici satın alma amaçları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığında aynı zamanda satın alma kararlarının sonuçlarını tahmin edememe, sonuçların belirsiz ya da olumsuz olması, ürün fiyatının fazla olması, kendi beklentileri veya üründen beklenenler doğrultusunda olmaması, alternatifler arasından seçim yapmak zorunda olması, ürünle ilgili çekincelerinin olması, daha önce olumsuz deneyimler yaşaması, ürün ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması, kendine olan özgüvenin az olması gibi durumlarda tüketicide risk algısı oluşur. Aslında tüketicilerin algıladıkları risk, ürünle ilgili olarak kişisel değerlendirmelerinin, seçme kararlarının ve davranışlarının en önemli noktasıdır. Risk algısının fonksiyonel risk, sosyal risk, fiziksel risk, psikolojik risk, zaman kaybı riski ve finansal risk gibi çeşitleri bulunmaktadır. Genel olarak yaş, cinsiyet, kişilik yapılarındaki farklılıklar, tüketici bağlılığı, kişisel farklılıklar, ürün ile ilişkili farklılıklar, kültürel farklılıklar, yaşam şekli, ekonomik farklılıklar, geçmiş deneyimler, alışveriş şekli, bilgi eksikliği, medeni durum, eğitim durumu risk algısını etkileyen faktörlerdendir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bakış açısında risk kavramının bir özelliği değildir?

A) Risk aynı zamanda bir fırsattır.

B) Risk olumsuz bir etkendir.

C) Risk kişilere bağlı olarak değerlendirilir.

D) Risk yönetim sorumlulukları alttaki personele yönlendirilir.

E) Yapılanmamış risk yönetim fonksiyonları bulunur.

2015 Tek Ders Doğru Cevap: ARisk kavramı ortaya çıktığı 15nci yüzyılda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır?

A) Pazarlama

B) Sigorta

C) Muhasebe

D) Askeri

E) Ticaret

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: BKısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Sosyal risk" risk algısı türlerinden biridir.
(   ) "Finansal risk" risk algısı türlerinden biridir.
(   ) "Yapılanmamış ve tutarsız risk yönetim fonksiyonları bulunur." geleneksel bakış açısından risk kavramının özelliklerinden biridir.
D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Bir kurumun temel iş faaliyetlerini yürütmesini ve yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eden risk türü ...........dır
2) Riskin ortaya çıkmasının temel nedeni ...........dır
3) Belirsizlik ortamında karar vericinin riskten kaçındığı ve en az kaybın olduğu durumu seçmesi kriteri ...........dır
4) Bir kurumun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risk ...........dır
1) Operasyonel risk  2) Risk kaynağı  3) Wald kriteri  4) Stratejik risk 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Risk kavramı ortaya çıktığı 15nci yüzyılda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır?

  A) Pazarlama

  B) Sigorta

  C) Muhasebe

  D) Askeri

  E) Ticaret

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B2. Bir işyerinde yüksek teknolojik ürünler kullanmaktan doğan risk aşağıdaki risk faktörlerinden hangisi ile ilgilidir?

  A) Karar verme

  B) Değişkenlik

  C) Karmaşıklık

  D) Yarar

  E) Belirsizlik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C3. Bir kurumun temel iş faaliyetlerini yürütmesini ve yerine getirmesini engelleyebilecek riskleri ifade eden risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dış çevre riski

  B) Finansal risk

  C) Operasyonel risk

  D) Çevresel risk

  E) Stratejik risk

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C4. Aşağıdakilerden hangisi riskin meydana gelme olasılığının bir ölçüsü şeklinde ifade edilir?

  A) Fırsat

  B) Tehlike

  C) Olasılık

  D) Tahmin

  E) Belirsizlik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Aşağıdakilerden hangisi risk algısı türlerinden biri değildir?

  A) Sosyal risk

  B) Fonksiyonel risk

  C) Stratejik risk

  D) Finansal risk

  E) Psikolojik risk

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Riskin ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tehlike

  B) Fırsat

  C) Risk kaynağı

  D) Olasılık

  E) Etki

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bakış açısında risk kavramının bir özelliği değildir?

  A) Risk olumsuz bir etkendir.

  B) Risk kişilere bağlı olarak değerlendirilir.

  C) Risk yönetim sorumlulukları alttaki personele yönlendirilir.

  D) Risk aynı zamanda bir fırsattır.

  E) Yapılanmamış risk yönetim fonksiyonları bulunur.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. Bir olaydaki bileşen sayısı ve bileşenler arasındaki ilişkinin artması risk açısından neyi artırır?

  A) Olayın karmaşıklığını

  B) Olayın belirsizliğini

  C) Olayın yararını

  D) Olayın etkisini

  E) Olayın tehlikesini

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. İstenmeyen bir olayın meydana gelebilmesinin belirsiz olma durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Risk yönetimi

  B) Tehlike

  C) Olasılık

  D) Risk

  E) Fırsat

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Belirsizlik ortamında karar vericinin riskten kaçındığı ve en az kaybın olduğu durumu seçmesi kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Maximas kriteri

  B) Laplace kriteri

  C) Minimax kriteri

  D) Wald kriteri

  E) Savage kriteri

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Bir işyerinde yüksek teknolojik ürünler kullanmaktan doğan risk aşağıdaki risk faktörlerinden hangisi ile ilgilidir?

  A) Karar verme

  B) Karmaşıklık

  C) Değişkenlik

  D) Yarar

  E) Belirsizlik

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Aşağıdakilerden hangisi risk algısı türlerinden biri değildir?

  A) Stratejik risk

  B) Sosyal risk

  C) Fonksiyonel risk

  D) Finansal risk

  E) Psikolojik risk

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A13. Risk kavramı ortaya çıktığı 15nci yüzyılda aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır?

  A) Pazarlama

  B) Muhasebe

  C) Sigorta

  D) Askeri

  E) Ticaret

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. Aşağıdakilerden hangisi riskin meydana gelme olasılığının bir ölçüsü şeklinde ifade edilir?

  A) Fırsat

  B) Tehlike

  C) Belirsizlik

  D) Olasılık

  E) Tahmin

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C15. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel bakış açısından risk kavramının özelliklerinden biri değildir?

  A) Risk kişilere bağlı olarak değerlendirilir.

  B) Risk sadece olumsuz bir etken değil aynı zamanda bir fırsattır.

  C) Yönetimin iç kontrolünü sağlayan bir iç denetim kurulu vardır.

  D) Risk kişilere bağlı olarak değerlendirilir.

  E) Yapılanmamış ve tutarsız risk yönetim fonksiyonları bulunur.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Risk ve Risk ile İlgili Temel Kavramlar 19 soru

2.Ünite Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi 24 soru

3.Ünite Risk Yönetim Süreci 20 soru

4.Ünite Sporda Risk Yönetimi 21 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Spor yaralanmalarında Risk yönetimi 15 soru

6.Ünite Sporda Tesis ve Malzeme Boyutunda Risk Yönetimi 11 soru

7.Ünite Sporda Sigorta ve Finansal Boyutta Risk Yönetimi 14 soru

8.Ünite Spor Branşlarında Risk Yönetimi 15 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SPORDA SPONSORLUK  sonraki ders -->> ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ