aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

İŞ ORTAMINDA PROTOKOL VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (BYA204U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Kamuya açık, park, piknik vb. alanlarda yüksek sesle konuşmak ve gülmek" görgü kurallarını benimsemiş, nezaket sahibi bir kişiden beklenen davranışlardan değildir.
2) "Çizgili, beyaz, A4 boyutundaki kâğıdın çift yüzüne de yazılır." dilekçe yazılırken uyulması gereken kurallardan sayılmaz.
3) "Masada tek konuşan kişi olmak" yemekli bir iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir.
4) "Hoşgörü sahibi olmak" görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan değildir.
5) "Yöneticilerin kendilerine has özellikleri" protokol ve kurallarına temel oluşturan ögelerden değildir.
6) "Bireysel amaçlara bağlılık" iş ortamında üstlerin astlardan beklediği protokol kurallarından biri değil.
7) "Yönetici danışmanı" protokol ilkelerine göre, örgütsel yaşamda temsil niteliği, temsil hak ve yetkisi taşıyan kişilerden sayılmaz.
8) "Futbol lig fikstürü" Türkiye?de kamusal alanda protokol içeren davranış, konu ve durumlardan değildir.
9) Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup Araçlar
10) Bir olayla ya da konuyla ilgili inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin sunulduğu yazılara Rapor denir
11) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kurumlarda, aynı konuda sürekli olarak oluşturulan resmî yazılar Matbu yazı
12) "Sorulara genel cevaplar vermek" bir iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken görgü kurallarından sayılmaz.
13) 2012 yılında Resmi gazetede yayınlanan, ?Devlet Protokolü Listesi ?nde ilk sırada bulunan kamu görevlisi TBMM Başkanı
14) e-posta gönderirken uyulması gereken kurallardan, ?e-posta açılmasa dahi; içeriği, eposta göndermekteki amacınızı kısa ileti şeklinde göndermeniz mümkün olur? açıklamasını işaret eden durum Konu satırı eklemek
15) Osmanlı Dönemi?nde, yakın geçmişte ve bazı yerlerde hala, görgü kurallarıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta olan ifade Adab-ı Muaşeret
16) Protokolde ?kıdem?le aynı anlamda kullanılan ilke Önce gelme
17) Ülkemizde Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından oluşturulan davranış ilkeleri yönetmeliği 2005 yılında yürürlüğe girmiştir
18) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi?nde ?Protokol? yerine kullanılan kavram Teşrifat
19) Bir canlı türünün üyelerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranışa İçgüdü denir
20) İki gerçek veya tüzel kişinin, resmî bir konuda anlaşarak konuyla ilgili koşulları yazıya aktardıkları ve bu metnin, taraflarca imzalandığı resmî yazılar Sözleşme
21) "Davet sırası" davetlerde uyulan temel ilkelerden değildir.
22) Dilimize Arapça?dan geçmiş olup; ?eğitim, görgü, bir şeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (bir şeyi) belirli işlemlerden geçirerek arzu edilir hale getirmek? şeklinde tanımlanan sözcük Terbiye
23) En eski, geleneksel protokol düzeni olarak kabul edilen protokol türü Saray Protokolü
24) "Belediye otobüsleri" kamusal alanda ve yaşamda mekân olarak protokol kurallarının tam olarak uygulandığı yer/ortamlardan biri değil.
25) Aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile bireylerin davranışlarını ve bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimine Kurum kültürü denir
26) "Sadakat" kamusal bir yönetimde etik davranış kurallarından sayılmaz.
27) "Yetki ve sorumlulukları devretmekten kaçınmak" üstlerin uyması gereken protokol kuralları ve davranışlardan değildir.
28) Bir olayın, bir durumun nasıl gerçekleştiğinin ya da çeşitli amaçlarla düzenlenen toplantılarda gerçekleştirilen konuşmaların olduğu gibi aktarıldığı yazılar Tutanak
29) "Sözleşmenin şahitleri" sözleşmenin bölümlerinden biri değil.
30) Dışarıdan gelen bir uyarıcıya karşın düşünülmeden içten gelen davranışlara Refleks denir
31) "Aile kuralları" kamusal alanda uyulması gereken kurallardan biri değildir.
32) "Okuma" öğrenilmemiş davranışlardan biri değil.
33) İlgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm Metin
34) Toplum tarafından kabul gören ve 'Adab?ı Muaşeret' olarak da tanımlanan davranış şekillerine Görgü Kuralları denir
35) Protokolde 'öncegelme' hakkı ve sıralamasında dikkate alınması gereken ölçüt Kuruma giriş tarihi
36) " Vatandaşı reddederken yüzüne bakmamak" TBMM personelinin uyması gereken temel davranışlardan değildir.
37) Nezaket kuralları çerçevesinde bir kadın yanındayken, taksiye binen erkeğin yapması gereken davranış Erkek önce biner ve arka sola geçer.
38) Protokolde "kıdem"le aynı anlamda kullanılan ilke Öncegelme
39) Kış aylarında organize edilen kokteyl için belirlenen en uygun zaman dilimi 17.00?19.00
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Görgü ve Protokol Kavramı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır? 5  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını benimsemiş, nezaket sahibi bir kişiden beklenen davranışlardan biri değildir? 5  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biri değildir? 3  defa soruldu

Görgü kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

İnsan, neye nasıl; hangi bakış açısıyla bakması gerektiğini, bebeklik döneminde çevreyi taklit ederek öğrenmekte ve genellikle öğrendiğini yine toplumla pekiştirmekte; benimsemektedir. Protokol, kamusal yaşamdaki bütün törenlerde ve törensel etkinliklerde, resmî ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde, yöntem ve biçim yönünden nezaketen uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Toplumsal yaşantımız, yazılı olmayan, yaşarken öğrenilen, benimsenen kurallardan oluşmaktadır. Terbiye, yaşamsal eylemlerimizde, başta aile olmak üzere; arkadaşlar, kitle iletişim araçları, okul, işyeri vb. ortam ya da ortamdaki kişiler tarafından yapılması, uygun olanın direkt ya da dolaylı yollardan toplumdaki kişilere gösterilmesini içermektedir. Terbiye, toplumsal yaşantımızda, ortama, koşullara, uyum göstermek, birlikte yaşamak, sevilmek, kabul görmek, kendimizi iyi hissetmek, bir amaca hizmet etmek; amaca ulaşmak, kişisel bütünlüğümüzü korumak, kimlik oluşturmak için bilerek ya da bilmeden uyguladığımız, bir oluş, bulunma, gösterme, yansıtma, yaparak paylaşma halini, alışkanlıklarımızı ifade etmektedir; hedefimiz uyum sağlamaktır. Nezaket ise, terbiye sonucu geleneklere uygun, saygılı, barışçı ve dürüst bir davranışı ifade etmektedir. Terbiyeli, olunur. Bu noktada, terbiye tüm varoluşumuza etki edecek bir kurallar silsilesinde oluşmaktayken; nezaket, diğerine karşı, bilinçli olarak yaptıklarımızdır. Terbiye, inançlarımızla ilgilidir; daha geç öğrendiğimiz kurallara bağlı olsa dahi, doğrudan inançlarımıza, değerlerimize etki edecek şekilde bir düzenlemeye tabi tutarak benimsediklerimizle ilişkilidir. Zarafet kavramı ise, toplumsal düzeyde, kişilerin görünümlerinin sözlü, sözsüz, yazılı tüm iletişim biçimlerinde, beden hareketlerinde; etkileşime geçilmesi varsayılan kişi ya da kişiler tarafından, kabul görecek şekilde; gösterilen tavırlardan oluşmaktadır. Geniş kapsamı ile zarafet, zorunluluk olmadan, karşılık beklemeden, geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, hoşgörülü, yakışık alan, yaraşır, sadelik içinde, rahat ve akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı bir etkidir. Görgü ve görgü kurallarının uygulanması kişisel süreklilik arzetmesi hem kişisel hem de toplumsal dinamiklerle sağlanmaktadır. Görgü kuralları, toplumda benimsenme, toplumda bulunurluk sağlayıp sağlamamaya ilişkin, insan ilgi ve gereksinimlerinden kurulan etkileşimden beslenmektedir. Kişilerle yüzyüze ve farklı araçlarla gerçekleştirilen iletişimlerde; görgülü davranarak, sağlıklı ilişkiler kurabilmesine katkı sağlanabilinir. Geleneksel iletişim araçlarının kullanımında meydana gelen; aksaklık ve iletişim sorunlarının benzeri, elektronik iletişimde de gerçekleşmektedir. Çoğu zaman teknoloji kanalıyla iletişim kurulduğunda meydana gelen yanlış anlaşmaların iş ve iş dışı ilişkilerde gerginliklere yol açmaktadır. Kişisel ve toplumsal ahengin yaratılmasında, vazgeçilmez bir öneme sahip olan, protokol ve görgü kurallarının; sanal olan ve sanal olmayan ortamların hepsini kapsamaktadır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Görgü ve nezaket ile ilgili); Nezaket göstermek, kişinin davranışlarını soğuk ve yapay hale getirmesidir.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Canlıların hayatta kalabilmesi için uyduğu kurallardır.
(   ) (Nezaket kavramı ile ilgili); Toplumda bireylerin birbirleriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kurallarıdır.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Kişinin toplumu oluşturan diğer kişilere uyum sağlaması için oluşturulmuş kurallardır.
(   ) (Kültür kavramı ile ilgili); Kültür, insanın çevresindeki unsurlar aracılığıyla üretilir.
(   ) "Kibirli davranışlar" görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biridir.
(   ) "Hoşgörü sahibi olmak" görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biridir.
(   ) " Bilet, vb. kuyruğundayken sırasını beklemek, sırayı bozmamak" görgü kurallarını benimsemiş, nezaket sahibi bir kişiden beklenen davranışlardan biridir.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Kültüre ait ögeler içerir.
(   ) (Nezaket kavramı ile ilgili); İnsanların birbirlerini incitmemek için gerekli özeni göstermeleridir.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Toplumu oluşturan öğelerin arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar topluluğudur.
(   ) (Kültür kavramı ile ilgili); insan bir kültür varlığıdır.
(   ) (Görgü ve nezaket ile ilgili);  Nezaket göstermek aslında insan tabiatına taban tabana zıttır.
(   ) (Görgü ve nezaket ile ilgili); Nezaket çerçevesinde davranan kişi aynı zamanda çıtkırıldımdır.
Y Y D D D D Y D D D D D Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) e-posta gönderirken uyulması gereken kurallardan, ?e-posta açılmasa dahi; içeriği, eposta göndermekteki amacınızı kısa ileti şeklinde göndermeniz mümkün olur? açıklamasını işaret eden durum ...........dır
2) Osmanlı Dönemi?nde, yakın geçmişte ve bazı yerlerde hala, görgü kurallarıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta olan ifade ...........dır
3) Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup ...........dır
4) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi?nde ?Protokol? yerine kullanılan kavram ...........dır
5) Dilimize Arapça?dan geçmiş olup; ?eğitim, görgü, bir şeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (bir şeyi) belirli işlemlerden geçirerek arzu edilir hale getirmek? şeklinde tanımlanan sözcük ...........dır
6) İnsanların bütün eylemlerini (etki ve tepkilerini) karşılayan bir kavram ...........dır
7) Toplum tarafından kabul gören ve 'Adab?ı Muaşeret' olarak da tanımlanan davranış şekillerine ...........denir
1) Konu satırı eklemek  2) Adab-ı Muaşeret  3) Araçlar 4) Teşrifat  5) Terbiye  6) Davranış  7)  Görgü Kuralları 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Halka açık yerlerde yüksek sesle bağırıp gülmekten çekinmemek

  B) Bize yardımda bulunan kişilere ?teşekkür etmekten? çekinmemek

  C) Birisinden bir şey isterken ?lütfen? kelimesini kullanmaktan çekinmemek

  D) Kütüphanede alçak sesle konuşmaktan çekinmemek

  E) Yağmurlu havalarda otomobil kullanırken su birikintilerine dikkat ederek, yayaların zarar görmesini sağlamamak

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A2. Aşağıdakilerden hangisi görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biri değildir?

  A) Kibirli davranışlar

  B) Bencillik yapmak

  C) Hoşgörü sahibi olmak

  D) Açgözlülük yapmak

  E) Öfkeli davranmak

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C3. Görgü kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişinin toplumu oluşturan diğer kişilere uyum sağlaması için oluşturulmuş kurallardır.

  B) Canlıların hayatta kalabilmesi için uyduğu kurallardır.

  C) Bir yerdeki yaşam tarzını şekillendiren davranış kurallarıdır.

  D) Toplumu oluşturan öğelerin arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar topluluğudur.

  E) Kültüre ait ögeler içerir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. e-posta gönderirken uyulması gereken kurallardan, ?e-posta açılmasa dahi; içeriği, eposta göndermekteki amacınızı kısa ileti şeklinde göndermeniz mümkün olur? açıklamasını işaret eden durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İfadelerin kısaltmalarını kullanmak

  B) Noktalama işaretlerine uymak

  C) e-posta?yı duvar olarak kullanmamak

  D) Konu satırı eklemek

  E) Uzun anlatımlardan kaçınmak

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Osmanlı Dönemi?nde, yakın geçmişte ve bazı yerlerde hala, görgü kurallarıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarzı-ı Hayat

  B) Adab-ı Muaşeret

  C) Divan

  D) Tedbil-i Kıyafet

  E) Lisan-ı Münasip

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B6. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Bize yardımda bulunan kişilere ?teşekkür etmekten? çekinmemek

  B) Birisinden bir şey isterken ?lütfen? kelimesini kullanmaktan çekinmemek

  C) Kütüphanede alçak sesle konuşmaktan çekinmemek

  D) Halka açık yerlerde yüksek sesle bağırıp gülmekten çekinmemek

  E) Yağmurlu havalarda otomobil kullanırken su birikintilerine dikkat ederek, yayaların zarar görmesini sağlamamak

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D7. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Bir yerde, elinde eşya taşıyanlara; özürlü, hasta, yaşlı ve hamile kişilere öncelik verilmesi

  B) Diyalog halindeyken soruya soruyla karşılık verilmemesi

  C) Konuşurken karşıdakinin sözünün kesilmemesi

  D) İltifat yapan kişiye teşekkür edilmesi

  E) Kalabalık ortamlarda yakındaki arkadaşla fısıldayarak konuşulması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E8. Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Araçlar

  B) İnsanlar

  C) Hayvanlar

  D) Bisikletliler

  E) Traktörler

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. ?Adab-ı Muaşeret? nedir?

  A) Devlet başkanı ve yöneticilere, resmî alanlarda uygulanan davranış biçimlerine verilen addır.

  B) Toplumların tarihi süreç içerisinde geliştirdikleri saygı, nezaket ve yaşama kurallarıdır.

  C) Bir toplumdaki en zeki kişilere verilen addır.

  D) Dindar insanları tanımlayan özelliklere verilen genel addır.

  E) Yaşamdan zevk almak, hayatın tadını çıkarmak anlamında kullanılan sözcüktür.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Bir yerde, elinde eşya taşıyanlara; özürlü, hasta, yaşlı ve hamile kişilere öncelik verilmesi

  B) Diyalog halindeyken soruya soruyla karşılık verilmemesi

  C) Kalabalık ortamlarda yakındaki arkadaşla fısıldayarak konuşulması

  D) Konuşurken karşıdakinin sözünün kesilmemesi

  E) İltifat yapan kişiye teşekkür edilmesi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C11. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi?nde ?Protokol? yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zerafet

  B) Teşrifat

  C) Etiket

  D) Adab-ı Muaşeret

  E) Edep

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Nezaket kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İnsanların birbirlerini incitmemek için gerekli özeni göstermeleridir.

  B) Nezaket kurallarına uymanın doğal sonucu zarafet ve inceliktir.

  C) Toplumda bireylerin birbirleriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kurallarıdır.

  D) Doğu toplumlarına özgü davranış biçimlerine verilen addır.

  E) İnsanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülülük çerçevesinde davranmalarıdır.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D13. Dilimize Arapça?dan geçmiş olup; ?eğitim, görgü, bir şeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (bir şeyi) belirli işlemlerden geçirerek arzu edilir hale getirmek? şeklinde tanımlanan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teşrifat

  B) Tenkit

  C) Tehdit

  D) Tevazu

  E) Terbiye

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: E14. Aşağıdakilerden hangisi görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biri değildir?

  A) Kibirli davranışlar

  B) Bencillik yapmak

  C) Hoşgörü sahibi olmak

  D) Açgözlülük yapmak

  E) Öfkeli davranmak

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: C15. Görgü kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişinin toplumu oluşturan diğer kişilere uyum sağlaması için oluşturulmuş kurallardır.

  B) Canlıların hayatta kalabilmesi için uyduğu kurallardır.

  C) Bir yerdeki yaşam tarzını şekillendiren davranış kurallarıdır.

  D) Toplumu oluşturan öğelerin arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar topluluğudur.

  E) Kültüre ait ögeler içerir.

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: B#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Kamuya açık, park, piknik vb. alanlarda yüksek sesle konuşmak ve gülmek" görgü kurallarını benimsemiş, nezaket sahibi bir kişiden beklenen davranışlardan değildir.
2) "Çizgili, beyaz, A4 boyutundaki kâğıdın çift yüzüne de yazılır." dilekçe yazılırken uyulması gereken kurallardan sayılmaz.
3) "Masada tek konuşan kişi olmak" yemekli bir iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir.
4) "Hoşgörü sahibi olmak" görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan değildir.
5) "Yöneticilerin kendilerine has özellikleri" protokol ve kurallarına temel oluşturan ögelerden değildir.
6) "Bireysel amaçlara bağlılık" iş ortamında üstlerin astlardan beklediği protokol kurallarından biri değil.
7) "Yönetici danışmanı" protokol ilkelerine göre, örgütsel yaşamda temsil niteliği, temsil hak ve yetkisi taşıyan kişilerden sayılmaz.
8) "Futbol lig fikstürü" Türkiye?de kamusal alanda protokol içeren davranış, konu ve durumlardan değildir.
9) Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup Araçlar
10) Bir olayla ya da konuyla ilgili inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin sunulduğu yazılara Rapor denir
11) Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kurumlarda, aynı konuda sürekli olarak oluşturulan resmî yazılar Matbu yazı
12) "Sorulara genel cevaplar vermek" bir iş görüşmesinde dikkat edilmesi gereken görgü kurallarından sayılmaz.
13) 2012 yılında Resmi gazetede yayınlanan, ?Devlet Protokolü Listesi ?nde ilk sırada bulunan kamu görevlisi TBMM Başkanı
14) e-posta gönderirken uyulması gereken kurallardan, ?e-posta açılmasa dahi; içeriği, eposta göndermekteki amacınızı kısa ileti şeklinde göndermeniz mümkün olur? açıklamasını işaret eden durum Konu satırı eklemek
15) Osmanlı Dönemi?nde, yakın geçmişte ve bazı yerlerde hala, görgü kurallarıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta olan ifade Adab-ı Muaşeret
16) Protokolde ?kıdem?le aynı anlamda kullanılan ilke Önce gelme
17) Ülkemizde Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından oluşturulan davranış ilkeleri yönetmeliği 2005 yılında yürürlüğe girmiştir
18) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi?nde ?Protokol? yerine kullanılan kavram Teşrifat
19) Bir canlı türünün üyelerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranışa İçgüdü denir
20) İki gerçek veya tüzel kişinin, resmî bir konuda anlaşarak konuyla ilgili koşulları yazıya aktardıkları ve bu metnin, taraflarca imzalandığı resmî yazılar Sözleşme
21) "Davet sırası" davetlerde uyulan temel ilkelerden değildir.
22) Dilimize Arapça?dan geçmiş olup; ?eğitim, görgü, bir şeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (bir şeyi) belirli işlemlerden geçirerek arzu edilir hale getirmek? şeklinde tanımlanan sözcük Terbiye
23) En eski, geleneksel protokol düzeni olarak kabul edilen protokol türü Saray Protokolü
24) "Belediye otobüsleri" kamusal alanda ve yaşamda mekân olarak protokol kurallarının tam olarak uygulandığı yer/ortamlardan biri değil.
25) Aynı kurumda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile bireylerin davranışlarını ve bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimine Kurum kültürü denir
26) "Sadakat" kamusal bir yönetimde etik davranış kurallarından sayılmaz.
27) "Yetki ve sorumlulukları devretmekten kaçınmak" üstlerin uyması gereken protokol kuralları ve davranışlardan değildir.
28) Bir olayın, bir durumun nasıl gerçekleştiğinin ya da çeşitli amaçlarla düzenlenen toplantılarda gerçekleştirilen konuşmaların olduğu gibi aktarıldığı yazılar Tutanak
29) "Sözleşmenin şahitleri" sözleşmenin bölümlerinden biri değil.
30) Dışarıdan gelen bir uyarıcıya karşın düşünülmeden içten gelen davranışlara Refleks denir
31) "Aile kuralları" kamusal alanda uyulması gereken kurallardan biri değildir.
32) "Okuma" öğrenilmemiş davranışlardan biri değil.
33) İlgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm Metin
34) Toplum tarafından kabul gören ve 'Adab?ı Muaşeret' olarak da tanımlanan davranış şekillerine Görgü Kuralları denir
35) Protokolde 'öncegelme' hakkı ve sıralamasında dikkate alınması gereken ölçüt Kuruma giriş tarihi
36) " Vatandaşı reddederken yüzüne bakmamak" TBMM personelinin uyması gereken temel davranışlardan değildir.
37) Nezaket kuralları çerçevesinde bir kadın yanındayken, taksiye binen erkeğin yapması gereken davranış Erkek önce biner ve arka sola geçer.
38) Protokolde "kıdem"le aynı anlamda kullanılan ilke Öncegelme
39) Kış aylarında organize edilen kokteyl için belirlenen en uygun zaman dilimi 17.00?19.00
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Görgü ve Protokol Kavramı

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır? 5  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını benimsemiş, nezaket sahibi bir kişiden beklenen davranışlardan biri değildir? 5  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biri değildir? 3  defa soruldu

Görgü kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

İnsan, neye nasıl; hangi bakış açısıyla bakması gerektiğini, bebeklik döneminde çevreyi taklit ederek öğrenmekte ve genellikle öğrendiğini yine toplumla pekiştirmekte; benimsemektedir. Protokol, kamusal yaşamdaki bütün törenlerde ve törensel etkinliklerde, resmî ilişkilerde ve görüşmelerde, yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde, yöntem ve biçim yönünden nezaketen uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Toplumsal yaşantımız, yazılı olmayan, yaşarken öğrenilen, benimsenen kurallardan oluşmaktadır. Terbiye, yaşamsal eylemlerimizde, başta aile olmak üzere; arkadaşlar, kitle iletişim araçları, okul, işyeri vb. ortam ya da ortamdaki kişiler tarafından yapılması, uygun olanın direkt ya da dolaylı yollardan toplumdaki kişilere gösterilmesini içermektedir. Terbiye, toplumsal yaşantımızda, ortama, koşullara, uyum göstermek, birlikte yaşamak, sevilmek, kabul görmek, kendimizi iyi hissetmek, bir amaca hizmet etmek; amaca ulaşmak, kişisel bütünlüğümüzü korumak, kimlik oluşturmak için bilerek ya da bilmeden uyguladığımız, bir oluş, bulunma, gösterme, yansıtma, yaparak paylaşma halini, alışkanlıklarımızı ifade etmektedir; hedefimiz uyum sağlamaktır. Nezaket ise, terbiye sonucu geleneklere uygun, saygılı, barışçı ve dürüst bir davranışı ifade etmektedir. Terbiyeli, olunur. Bu noktada, terbiye tüm varoluşumuza etki edecek bir kurallar silsilesinde oluşmaktayken; nezaket, diğerine karşı, bilinçli olarak yaptıklarımızdır. Terbiye, inançlarımızla ilgilidir; daha geç öğrendiğimiz kurallara bağlı olsa dahi, doğrudan inançlarımıza, değerlerimize etki edecek şekilde bir düzenlemeye tabi tutarak benimsediklerimizle ilişkilidir. Zarafet kavramı ise, toplumsal düzeyde, kişilerin görünümlerinin sözlü, sözsüz, yazılı tüm iletişim biçimlerinde, beden hareketlerinde; etkileşime geçilmesi varsayılan kişi ya da kişiler tarafından, kabul görecek şekilde; gösterilen tavırlardan oluşmaktadır. Geniş kapsamı ile zarafet, zorunluluk olmadan, karşılık beklemeden, geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, hoşgörülü, yakışık alan, yaraşır, sadelik içinde, rahat ve akıcı sözler ve hareketlerle kişinin yarattığı bir etkidir. Görgü ve görgü kurallarının uygulanması kişisel süreklilik arzetmesi hem kişisel hem de toplumsal dinamiklerle sağlanmaktadır. Görgü kuralları, toplumda benimsenme, toplumda bulunurluk sağlayıp sağlamamaya ilişkin, insan ilgi ve gereksinimlerinden kurulan etkileşimden beslenmektedir. Kişilerle yüzyüze ve farklı araçlarla gerçekleştirilen iletişimlerde; görgülü davranarak, sağlıklı ilişkiler kurabilmesine katkı sağlanabilinir. Geleneksel iletişim araçlarının kullanımında meydana gelen; aksaklık ve iletişim sorunlarının benzeri, elektronik iletişimde de gerçekleşmektedir. Çoğu zaman teknoloji kanalıyla iletişim kurulduğunda meydana gelen yanlış anlaşmaların iş ve iş dışı ilişkilerde gerginliklere yol açmaktadır. Kişisel ve toplumsal ahengin yaratılmasında, vazgeçilmez bir öneme sahip olan, protokol ve görgü kurallarının; sanal olan ve sanal olmayan ortamların hepsini kapsamaktadır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Görgü ve nezaket ile ilgili); Nezaket göstermek, kişinin davranışlarını soğuk ve yapay hale getirmesidir.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Canlıların hayatta kalabilmesi için uyduğu kurallardır.
(   ) (Nezaket kavramı ile ilgili); Toplumda bireylerin birbirleriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kurallarıdır.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Kişinin toplumu oluşturan diğer kişilere uyum sağlaması için oluşturulmuş kurallardır.
(   ) (Kültür kavramı ile ilgili); Kültür, insanın çevresindeki unsurlar aracılığıyla üretilir.
(   ) "Kibirli davranışlar" görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biridir.
(   ) "Hoşgörü sahibi olmak" görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biridir.
(   ) " Bilet, vb. kuyruğundayken sırasını beklemek, sırayı bozmamak" görgü kurallarını benimsemiş, nezaket sahibi bir kişiden beklenen davranışlardan biridir.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Kültüre ait ögeler içerir.
(   ) (Nezaket kavramı ile ilgili); İnsanların birbirlerini incitmemek için gerekli özeni göstermeleridir.
(   ) (Görgü kuralları ile ilgili); Toplumu oluşturan öğelerin arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar topluluğudur.
(   ) (Kültür kavramı ile ilgili); insan bir kültür varlığıdır.
(   ) (Görgü ve nezaket ile ilgili);  Nezaket göstermek aslında insan tabiatına taban tabana zıttır.
(   ) (Görgü ve nezaket ile ilgili); Nezaket çerçevesinde davranan kişi aynı zamanda çıtkırıldımdır.
Y Y D D D D Y D D D D D Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) e-posta gönderirken uyulması gereken kurallardan, ?e-posta açılmasa dahi; içeriği, eposta göndermekteki amacınızı kısa ileti şeklinde göndermeniz mümkün olur? açıklamasını işaret eden durum ...........dır
2) Osmanlı Dönemi?nde, yakın geçmişte ve bazı yerlerde hala, görgü kurallarıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta olan ifade ...........dır
3) Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup ...........dır
4) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi?nde ?Protokol? yerine kullanılan kavram ...........dır
5) Dilimize Arapça?dan geçmiş olup; ?eğitim, görgü, bir şeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (bir şeyi) belirli işlemlerden geçirerek arzu edilir hale getirmek? şeklinde tanımlanan sözcük ...........dır
6) İnsanların bütün eylemlerini (etki ve tepkilerini) karşılayan bir kavram ...........dır
7) Toplum tarafından kabul gören ve 'Adab?ı Muaşeret' olarak da tanımlanan davranış şekillerine ...........denir
1) Konu satırı eklemek  2) Adab-ı Muaşeret  3) Araçlar 4) Teşrifat  5) Terbiye  6) Davranış  7)  Görgü Kuralları 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Halka açık yerlerde yüksek sesle bağırıp gülmekten çekinmemek

  B) Bize yardımda bulunan kişilere ?teşekkür etmekten? çekinmemek

  C) Birisinden bir şey isterken ?lütfen? kelimesini kullanmaktan çekinmemek

  D) Kütüphanede alçak sesle konuşmaktan çekinmemek

  E) Yağmurlu havalarda otomobil kullanırken su birikintilerine dikkat ederek, yayaların zarar görmesini sağlamamak

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A2. Aşağıdakilerden hangisi görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biri değildir?

  A) Kibirli davranışlar

  B) Bencillik yapmak

  C) Hoşgörü sahibi olmak

  D) Açgözlülük yapmak

  E) Öfkeli davranmak

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C3. Görgü kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişinin toplumu oluşturan diğer kişilere uyum sağlaması için oluşturulmuş kurallardır.

  B) Canlıların hayatta kalabilmesi için uyduğu kurallardır.

  C) Bir yerdeki yaşam tarzını şekillendiren davranış kurallarıdır.

  D) Toplumu oluşturan öğelerin arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar topluluğudur.

  E) Kültüre ait ögeler içerir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. e-posta gönderirken uyulması gereken kurallardan, ?e-posta açılmasa dahi; içeriği, eposta göndermekteki amacınızı kısa ileti şeklinde göndermeniz mümkün olur? açıklamasını işaret eden durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İfadelerin kısaltmalarını kullanmak

  B) Noktalama işaretlerine uymak

  C) e-posta?yı duvar olarak kullanmamak

  D) Konu satırı eklemek

  E) Uzun anlatımlardan kaçınmak

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D5. Osmanlı Dönemi?nde, yakın geçmişte ve bazı yerlerde hala, görgü kurallarıyla eş anlamlı olarak kullanılmakta olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarzı-ı Hayat

  B) Adab-ı Muaşeret

  C) Divan

  D) Tedbil-i Kıyafet

  E) Lisan-ı Münasip

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B6. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Bize yardımda bulunan kişilere ?teşekkür etmekten? çekinmemek

  B) Birisinden bir şey isterken ?lütfen? kelimesini kullanmaktan çekinmemek

  C) Kütüphanede alçak sesle konuşmaktan çekinmemek

  D) Halka açık yerlerde yüksek sesle bağırıp gülmekten çekinmemek

  E) Yağmurlu havalarda otomobil kullanırken su birikintilerine dikkat ederek, yayaların zarar görmesini sağlamamak

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D7. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Bir yerde, elinde eşya taşıyanlara; özürlü, hasta, yaşlı ve hamile kişilere öncelik verilmesi

  B) Diyalog halindeyken soruya soruyla karşılık verilmemesi

  C) Konuşurken karşıdakinin sözünün kesilmemesi

  D) İltifat yapan kişiye teşekkür edilmesi

  E) Kalabalık ortamlarda yakındaki arkadaşla fısıldayarak konuşulması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E8. Trafikte yolda giderken trafik protokolüne göre öncelik sırası en son olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Araçlar

  B) İnsanlar

  C) Hayvanlar

  D) Bisikletliler

  E) Traktörler

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A9. ?Adab-ı Muaşeret? nedir?

  A) Devlet başkanı ve yöneticilere, resmî alanlarda uygulanan davranış biçimlerine verilen addır.

  B) Toplumların tarihi süreç içerisinde geliştirdikleri saygı, nezaket ve yaşama kurallarıdır.

  C) Bir toplumdaki en zeki kişilere verilen addır.

  D) Dindar insanları tanımlayan özelliklere verilen genel addır.

  E) Yaşamdan zevk almak, hayatın tadını çıkarmak anlamında kullanılan sözcüktür.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına aykırı bir davranıştır?

  A) Bir yerde, elinde eşya taşıyanlara; özürlü, hasta, yaşlı ve hamile kişilere öncelik verilmesi

  B) Diyalog halindeyken soruya soruyla karşılık verilmemesi

  C) Kalabalık ortamlarda yakındaki arkadaşla fısıldayarak konuşulması

  D) Konuşurken karşıdakinin sözünün kesilmemesi

  E) İltifat yapan kişiye teşekkür edilmesi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: C11. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi?nde ?Protokol? yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zerafet

  B) Teşrifat

  C) Etiket

  D) Adab-ı Muaşeret

  E) Edep

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Nezaket kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İnsanların birbirlerini incitmemek için gerekli özeni göstermeleridir.

  B) Nezaket kurallarına uymanın doğal sonucu zarafet ve inceliktir.

  C) Toplumda bireylerin birbirleriyle olan gündelik ilişkilerinde uymaları gereken ölçülü davranış kurallarıdır.

  D) Doğu toplumlarına özgü davranış biçimlerine verilen addır.

  E) İnsanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülülük çerçevesinde davranmalarıdır.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D13. Dilimize Arapça?dan geçmiş olup; ?eğitim, görgü, bir şeyin kıvamını arttırmak, koyulaştırmak, sertleştirmek suretiyle sağlamlaştırmak; (bir şeyi) belirli işlemlerden geçirerek arzu edilir hale getirmek? şeklinde tanımlanan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teşrifat

  B) Tenkit

  C) Tehdit

  D) Tevazu

  E) Terbiye

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: E14. Aşağıdakilerden hangisi görgüsüz davranışların ortaya çıkmasını sağlayan davranışlardan biri değildir?

  A) Kibirli davranışlar

  B) Bencillik yapmak

  C) Hoşgörü sahibi olmak

  D) Açgözlülük yapmak

  E) Öfkeli davranmak

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: C15. Görgü kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kişinin toplumu oluşturan diğer kişilere uyum sağlaması için oluşturulmuş kurallardır.

  B) Canlıların hayatta kalabilmesi için uyduğu kurallardır.

  C) Bir yerdeki yaşam tarzını şekillendiren davranış kurallarıdır.

  D) Toplumu oluşturan öğelerin arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar topluluğudur.

  E) Kültüre ait ögeler içerir.

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Görgü ve Protokol Kavramı 25 soru

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Görgü ve Protokol Kavramı 25 soru

2.Ünite Protokol İlkeleri ve Türleri 36 soru

3.Ünite Sosyal Yaşamda ve İş Yaşamında Davranış Biçimleri ve Protokol 20 soru

4.Ünite Sözlü ve Yazılı İletişimde Protokol 28 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Sözsüz İletişimde Davranış ve Protokol 14 soru

6.Ünite Kurumsal Etkinliklerde Protokol 16 soru

7.Ünite Yönetsel Davranış Protokolü 18 soru

8.Ünite Yönetici Asistanının Uygulaması Gereken Protokol Kuralları ve Davranış Biçimi 28 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- YEREL YÖNETİMLER  sonraki ders -->> SENDİKACILIK