aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

ETKİNLİK YÖNETİMİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT202U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Paydaşlar arasında sembolik kaynaklara dayanarak etkinlik organizasyonu üzerinde kullanılan güç Kuralcı güç
2) Bir örgütün psikolojik çevresine Örgütsel iklim denir
3) "Yiyecek satışı" etkinliklerde güvenlik hizmetlerinden biri değildir.
4) "Tarih" etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden değildir.
5) "Modern tesislerin yapılması" Wanklin?in etkinlik yönetim sürecini incelerken kullandığı sekiz aşamadan biri değildir.
6) "Bütün işler analiz edilemez." iş analizi prensiplerinden biri değil.
7) Ailelerin eğlenebilmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için dış mekanda yaratılan eğlence ünitesi ve farklı konseptiyle yaratılan, nostalji ve fantezi dünyasına bir kaçış, eski günleri yad eden bir fırsat, bir ormanın değişik atmosferi ya da garipsenen yabancı yerlerin heyecanı gibi bir temanın belirleyici olarak seçilmesiyle oluşturulan etkinlik türü Temalı parklar
8) "Eğilim" etkinlik konusu değerlendirilirken zamanla ilgili olarak dikkate alınması gereken faktörlerden sayılmaz.
9) Etkinlikle ilgili olabilecek tüm grup, kişi, kurum ve paydaşları ortaya koyan unsur Ortaklar
10) "Sürdürülebilirlik" etkinlik kavramıyla bağlantılı unsurlardan değildir.
11) Bir hizmet niteliğinde etkinliğin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamamasını tanımlayan etkinlik özelliği Dayanıksızlık
12) Hükümet ya da toplum tarafından var olan politik değerlerin propagandasını ortaya koyan spor etkinliği etkisi Politik etki
13) "Fuar ve Festival" özel etkinliklerin sınıflandırılmasından biri değildir.
14) Etkinlikle doğrudan bağlantısı olmamakla birlikte medya ve baskı grupları gibi kurumun varlığını sürdürebilmesinde önemli bir etkiye sahip olan paydaşlara İkincil paydaşlar denir
15) Bir etkinliğe katılan ve gözlemlemekten daha çok etkinliğin içine dâhil olan paydaş grubuna Katılımcı denir
16) Koç Holding?in spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getirmek amacıyla düzenlediği bir etkinlikte ev sahibi organizasyon Kar amacı güden organizasyonlar
17) Amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edilen, nicel ve nitel olarak belirlenen kavrama Performans denir
18) Bireyin istenilmeyen bir durumla karşılaştığında, psikolojik ve fizyolojik olarak ne tepki göstereceğini belirlenmemesi durumuna Getz denir
19) Herhangi bir örgütsel ve çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte bireye ve çevreye yararlı olabilecek şekilde, yasalara da uyarak, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmalara İnsan kaynakları yönetimi denir
20) "İş gücü planlamak" özel kesimin toplumsal sorumluluk alanlarından değildir.
21) "Likit yapıyı minimum düzeye çekmek" finansal yönetim çerçevesinde spor etkinlik yöneticilerinin önemle üzerinde durmaları gereken başlıklardan biri değildir.
22) Etkinliğin büyüklüğü ve ajansın sorumluluğu dikkate alındığında, her etkinliğin farklı kritik fonksiyonları bulunmaktadır. "Reklam yönetimi" bu fonksiyonlar arasında yer alan kavramlardan biri değildir.
23) İşlerin nasıl yapılacağı değil, nasıl yapıldığının ayrıntılarının ve çevresel durumunun ortaya konmasına İş analizi denir
24) İşletme ve paydaşları arasındaki işlemlerin ve anlaşmaların analizinin yapıldığı, bunların süreçle ve paydaş haritasıyla uyumunun sınandığı paydaş yönetimi aşaması İşlemsel aşama
25) "Kentsel dönüşüm" etkinliklerin ekonomik etkilerinden biri değil.
26) Etkinlikten yararlanacak olan kişi, grup, tüketici ya da kurumların kim olduğuna işaret eden unsur Hedef kitle
27) Uluslararası spor federasyonları ve dernekleri tarafından organize edilen ve bir kıtadan farklı ülke sporcularının ve spor takımlarının katıldığı, etkinliğin çekiciliğine ve derecesine bağlı olarak, kıtanın çeşitli bölümlerinden büyük izleyici kitlelerini çeken etkinlik türü Kıtasal
28) Güç ve zorunluluk niteliği olmayan ve özellikle sosyal sorumluluk konularıyla ilgilenen etkisiz paydaş grubuna Farklı paydaş denir
29) Paydaşların belirlenerek paydaş haritasının hazırlanması ve işletmeden beklentilerinin analizi, paydaşlar arası iletişim ve koalisyonların tespit edildiği paydaş yönetimi aşaması Hazırlık aşaması
30) Etkinlik yönetiminde karşılaşılan gerçek zorluk Bu alanda çalışan insanların gerekli eğitim görmemiş olmaları
31) "İş analizi konusunda yeterli olmak" insan kaynakları yönetimi etkinliği içinde görev alacak personelin özelliklerinden biri değil.
32) "Tüzük, kararname ve yönetmelikler hazırlamak" özel kesimin toplumsal sorumluluk alanları arasında yer alan faktörlerden değildir.
33) "Kültür" etkinliklerin yapılabilmesi için önemli olan beş kavramdan değildir.
34) "DemotI ve edici faktörleri kullanmak" insan kaynakları yönetimi amaçlarından biri değildir.
35) Bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen, uluslararası düzeyde de olabilen ve belirli bir destinasyona ait etkinliklere Hallmark denir
36) "Yerel gurur ve topluluk ruhunun artması" etkinliğin sosyokültürel etkilerinden değildir.
37) Zorunluluk ve güç niteliklerine aynı anda sahip olan fakat talepleri yasal olmayan ve isteklerinin yerine getirilmesi için genellikle yasal olmayan yöntemler kullanan beklentisi olan paydaşlara Tehlikeli paydaş denir
38) Spor etkinliklerinde organizasyon içinde zaman içinde kendiliğinden oluşup, bir süre sonra şekil de değiştirebilen yapılara Biçimsel olmayan yapı denir
39) "Çevreyi yönetmek" etkinliğin faaliyet alanlarından değildir.
40) "Personelin görev yerleri sürekli değiştirilmeli" etkili iş ilişkileri ortamı yaratmak ve sürdürmek için gerekli koşullardan sayılmaz.
41) Nihai paydaşlar olarak da tanımlanan; güç, yasallık, zorunluluk niteliklerine sahip olan ve bu sebeple de işletme yöneticileri tarafından beklentileri acil şekilde ele alınan ? tatmin edilen paydaş Gerçek paydaş
42) "Çalışanları motI ve etmek" fuar ve festivallere katılan işletmelerin amaçlarından değildir.
43) "Yerli halk" etkinliğin birincil paydaşlarından biri değil.
44) Etkinliğin üretimine ve sunumuna dahil olan grup İştirakçiler
45) "Üretim" insan kaynaklarının işlevlerinden biri değildir.
46) "Seyirciler" etkinlik süresince çalışan işgücü gruplarından biri değil.
47) "Eğitim ile ilgili yararlar sağlamak" etkinliğin yararlarından değildir.
48) "Ani değişimlere karşı hazırlıksız olmayı sağlar." etkinlik yönetiminde planlama sürecinin sağladığı yararlardan değildir.
49) "Etkinliğe katılacak kişilere değer verilmemesi" iyi bir etkinliğin karakteristik özelliklerinden değildir.
50) Çalışanlar, satış gücü için bir ödül olarak sunulan etkinlikler Teşvik/ödül etkinlikleri
51) İşletme dışı grupların yönetime olan etkilerinin tespit edildiği, paydaş ilişkilerinin yönetiminde uygulanan organizasyonel süreçlerin belirlendiği ve bu süreçlerin paydaş haritasıyla uyumlaştırıldığı paydaş yönetimi aşaması Proses aşaması
52) "Pazar araştırması yapmak" finansal yönetim çerçevesinde spor etkinlik yöneticilerinin önemle üzerinde durması gereken noktalardan biri değil.
53) "Kalite" iyi bir etkinlik için sağlanması gereken şeylerden değildir.
54) Önceden saptanmış standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla çalışanların işteki performansının değerlendirilmesi sürecine Performans değerlendirme denir
55) "Yasal düzenlemeler" etkinlik yönetiminde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevrelerden biri değildir.
56) "10 yıllık iş deneyimine sahip olunması" insan kaynakları yönetiminin etkinlikte görev alacak personeli belirlerken ve belirlenen personeli işe koşarken dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değil.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Etkinlik Kavramı ve Türleri

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Ailelerin eğlenebilmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için dış mekanda yaratılan eğlence ünitesi ve farklı konseptiyle yaratılan, nostalji ve fantezi dünyasına bir kaçış, eski günleri yad eden bir fırsat, bir ormanın değişik atmosferi ya da garipsenen yabancı yerlerin heyecanı gibi bir temanın belirleyici olarak seçilmesiyle oluşturulan etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi önemlerine göre spor etkinliklerinden biridir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Etkinlik; hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümü olarak tanımlanabilir. Etkinlik farklı amaçlarla tasarlanan aktiviteleri tanımlamada kullanılır. Bu aktiviteler sanat, spor, turizm, sosyal etkinlikler ile ilgili olabileceği gibi, daha profesyonel ve formel olarak örgütlenmiş büyük çaplı organizasyonlar tarafından yürütülen dev etkinlikler şeklinde de olabilir. Etkinlik kavramı ile ilgili pek çok unsur söz konusudur. Bu unsurlar; etkinliğin amacı, teması, yer, hedef kitle, kaynak, zaman ve takımın güç ve kabiliyetidir. Etkinlik kavramının tanımından hareketle, etkinlikleri rutin olmayan ve emsalsiz olma gibi temel özelliklerini ortaya koymak mümkündür. Ancak bu özellikler dışında etkinliğin türüne ve gerektirdiği hizmetlere bağlı olarak bazı özelliklerin gruplandırılması gerekir. Etkinliklerin temel özellikleri arasında, etkinliklerin emsalsiz olması (eşsiz), soyut olması, emek yoğun olması, belirlenmiş bir zaman diliminde olması, dokunulmaz olması, kişisel etkileşim gerektirmesi, etkinlik ortamına sahip olması, ritüel ve seremoniyi içinde barındırması sayılabilir. Etkinlikler ile ilgili genel bir sınıflandırmanın yapılması, hergün gelişen, yeniden üretilen ve yeni ve farklı türlerin ortaya çıktığı bir alan olduğu için pek mümkün gözükmemektedir. Ancak yine de kimi araştırmacı ve yazarlar etkinliklerin içeriklerini, büyüklüklerini ya da planlanma biçimlerini dikkate alarak bazı sınıflandırmalar yapmışlardır. Ancak etkinlik türleri konusunda tam anlamıyla bir fikir birliği sağlanmış değildir. Bunun temel nedeni ise, dünya çapında çok farklı etkinlik türleri olması ve kavramı tanımlayanların hangi etkinliği temel aldığına göre kavramın farklılaşmasıdır. İnsanlık tarihiyle yaşıt olan spor, insanın kendisini korumak, yaşamını sürdürmek amacıyla yaptığı uğraşlar ile başlamıştır. Çünkü o dönemde kendini savunmak için hiçbir araç ve gerece sahip olmayan insanın savunma araçları, kolları, ayakları ve vücudu olmuştur. İşte bu uğraşlar, sporun temelini oluşturmuş ve disipline edilerek birer spor branşı olmuştur. Önceleri bireysel bir faaliyet olan spor, zamanla yaygınlaşarak insanlıktarihinde görülmemiş toplumsal bir olay ve olgu haline gelmiştir. Spor etkinlikleri halk kutlamaları ile başlamış ve tarihsel olarak dinle bağlantısı kurulmuştur. Etkinlik değerlendirilirken en önemli özelliği halk kutlamasıdır. Bu doğrultuda spor etkinlikleri, toplumla kaynaşmayı sağlama, gerilimi azaltma, sosyal grupları birbirine bağlama ve bir toplumun yaygın değerlerini sembolize etme özelliklerine sahiptir. Başlangıçta bir kutlama, seremoni olarak ortaya çıkan spor etkinlikleri, 20 yüzyılın başlarında spor oyunları ve kurallarına uluslararası standartların getirilmeye çalışılmasıyla, yerel ve ulusal oyunlar dünya çapında ?spor sistemine? dönüşmüştür. Bu global sistemin karakteristik özelliği, aynı kuralların tüm dünyada oynanan aynı tür spor dalları için geçerli olmasıdır. Bu süreçte, özellikle ekonomik olarak başarılı olan ülke sporları popüler olmuştur. Endüstrileşme ve modernleşme sürecinde global spor sistemleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde geleneksel hale gelmiş belirli periyotlarla yapılan modern spor organizasyonları düzenlenmektedir. Sporun çağdaş toplumlar için önemli bir katkı potansiyeline sahip olarak algılanması artış göstermektedir. Sporun bireye sağlıklı, aktif yaşam tarzı ve düzenli fiziksel aktivite gibi yararları dışında; bir bölgeye veya ülkeye sosyal, kültürel, ekonomik yararları da bulunmaktadır. Dünyada çoğu şehrin potansiyel gelişme stratejisi içerisinde yüksek profilli spor etkinliklerine ev sahipliği yapma önem kazanmaya başlamıştır. Tüm etkinlik türlerinde olduğu gibi sportif etkinliklerin de ev sahibi topluluk ve ortaklarına olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Etkinlik yöneticisi bu etkileri tanımlamalı, tahmin etmeli ve tüm taraflar için en iyi dengeyi sağlayacak şekilde yönetmelidir. Bunu başarabilmek için ise, tüm öngörülebilir pozitif etkiler geliştirilmeli ve maksimize edilmeli, negatif etkilerin de önünü geçilmeye çalışılmalıdır. Sonuç olarak etkinliğin başarısı pozitif etkileri gerçekleştirmeye çalışmakla mümkün olacaktır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Eğilim" etkinlik konusu değerlendirilirken zamanla ilgili olarak dikkate alınması gereken faktörlerden biridir.
(   ) "Sürdürülebilirlik" etkinlik kavramıyla bağlantılı unsurlardan biridir.
(   ) "Fuar ve Festival" özel etkinliklerin sınıflandırılmasından biridir.
(   ) "Sıklık" etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden biridir.
(   ) "Kentsel dönüşüm" etkinliklerin ekonomik etkilerinden biridir.
(   ) "Yerel gurur ve topluluk ruhunun artması" etkinliğin sosyokültürel etkilerinden biridir.
(   ) "Tarih" etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden biridir.
(   ) "Çalışanları motI ve etmek" fuar ve festivallere katılan işletmelerin amaçlarından biridir.
Y Y Y D Y Y Y Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Hedef kitleye bir mesajın iletileceği veya tutumların etkilenip davranışın gerçekleştirileceği bir toplantının belirli bir yer ve zamanda gerçekleştirildiği faaliyetlerin tümüne ...........denir
2) Etkinlikle ilgili olabilecek tüm grup, kişi, kurum ve paydaşları ortaya koyan unsur ...........dır
3) Bir hizmet niteliğinde etkinliğin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamamasını tanımlayan etkinlik özelliği ...........dır
4) Hükümet ya da toplum tarafından var olan politik değerlerin propagandasını ortaya koyan spor etkinliği etkisi ...........dır
5) Etkinlikten yararlanacak olan kişi, grup, tüketici ya da kurumların kim olduğuna işaret eden unsur ...........dır
6) Uluslararası spor federasyonları ve dernekleri tarafından organize edilen ve bir kıtadan farklı ülke sporcularının ve spor takımlarının katıldığı, etkinliğin çekiciliğine ve derecesine bağlı olarak, kıtanın çeşitli bölümlerinden büyük izleyici kitlelerini çeken etkinlik türü ...........dır
7) Bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen, uluslararası düzeyde de olabilen ve belirli bir destinasyona ait etkinliklere ...........denir
8) Etkinliklerin spor, sanat, kültür ve ticari gibi sınıflandırılmasında etkili olan faktör ...........dır
9) Ailelerin eğlenebilmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için dış mekanda yaratılan eğlence ünitesi ve farklı konseptiyle yaratılan, nostalji ve fantezi dünyasına bir kaçış, eski günleri yad eden bir fırsat, bir ormanın değişik atmosferi ya da garipsenen yabancı yerlerin heyecanı gibi bir temanın belirleyici olarak seçilmesiyle oluşturulan etkinlik türü ...........dır
1) Etkinlik  2) Ortaklar  3) Dayanıksızlık  4) Politik etki  5) Hedef kitle  6) Kıtasal  7) Hallmark  8) Konu  9) Temalı parklar 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Dünya futbol şampiyonası ve dünya basketbol şampiyonası, önemlerine göre hangi spor etkinliği kapsamında değerlendirilir?

  A) Kıtasal etkinlik

  B) Küresel etkinlik

  C) Kıtalararası etkinlik

  D) Uluslararası etkinlik

  E) Ulusal etkinlik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B2. Aşağıdakilerden hangisi önemlerine göre spor etkinliklerinden biridir?

  A) Yerel ve bölgesel spor etkinlikleri

  B) Farklı destinasyonlarda her yıl düzenlenen spor etkinlikleri

  C) Eş zamanlı spor etkinlikleri

  D) Boş zaman spor etkinlikleri

  E) Turistik spor etkinlikleri

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A3. Bilet, program, üniforma, dekor, poster ve ürün gibi etkinlik için oluşturulan tekrarlanabilen tüm unsurlar hangi etkinlik ögesine dahildir?

  A) Hedef kitle

  B) Finansal durum

  C) Tema

  D) Amaçlar

  E) Zamanlama

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C4. Kentsel alanların düzenlenmesi ve yeni turizm alanlarının faaliyete geçmesi hangi etkinlik etkisinin sonucudur?

  A) Turizm etkisi

  B) Ekonomik etki

  C) Fiziksel etki

  D) Psikolojik etki

  E) Sosyo-kültürel etki

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C5. Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin sınıflandırılmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

  A) Sıklık

  B) Büyüklük

  C) Tarih

  D) Konu

  E) Özgünlük

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C6. Aşağıdakilerden hangisi etkinliklerin ekonomik etkilerinden biri değildir?

  A) Bölge gelirinde artış

  B) Kentsel dönüşüm

  C) Etkinlik boyunca fiyat artışı

  D) İş gücü fırsatları

  E) Emlakta spekülasyon

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B7. Etkinlikten yararlanacak olan kişi, grup, tüketici ya da kurumların kim olduğuna işaret eden unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ortaklar

  B) Sponsorlar

  C) Hedef kitle

  D) Tedarikçiler

  E) Etkinlik teması

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C8. Uluslararası spor federasyonları ve dernekleri tarafından organize edilen ve bir kıtadan farklı ülke sporcularının ve spor takımlarının katıldığı, etkinliğin çekiciliğine ve derecesine bağlı olarak, kıtanın çeşitli bölümlerinden büyük izleyici kitlelerini çeken etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kıtalararası

  B) Uluslararası

  C) Küresel

  D) Ulusal

  E) Kıtasal

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E9. Aşağıdakilerden hangisi ölçeğe göre etkinliklerden biridir?

  A) Fuar ve Festival

  B) Temalı parklar

  C) Spor etkinlikleri

  D) Mega

  E) Aile etkinlikleri

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Aşağıdakilerden hangisi spor etkinliklerinde aktif katılımcı değildir?

  A) Sporcular

  B) Spor takımları

  C) Spor dernekleri

  D) Seyirciler

  E) Olimpiyat komitesi delegasyonları

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Bir spor etkinliğinin bağlı olduğu federasyon tarafından daha önceden belirlenen bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi etkinliğin temel özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?

  A) Dayanıksızlık

  B) Soyutluk

  C) Ritüel

  D) Sabit zaman çizelgesi

  E) Kişisel temas

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D12. Bilet, program, üniforma, dekor, poster ve ürün gibi etkinlik için oluşturulan tekrarlanabilen tüm unsurlar aşağıdaki etkinlik öğelerinden hangisinde yer alır?

  A) Hedef kitle

  B) Finansal durum

  C) Amaçlar

  D) Tema

  E) Zamanlama

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Bir kasaba, şehir veya bölgenin ruhu veya etolojisi ile özdeşleşen, uluslararası düzeyde de olabilen ve belirli bir destinasyona ait etkinliklere ne ad verilir?

  A) Mega

  B) Yerel

  C) Ulusal

  D) Hallmark

  E) Sosyal

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D14. Aşağıdakilerden hangisi etkinliğin sosyokültürel etkilerinden biri değildir?

  A) Paylaşılan ortak deneyim

  B) Gelenekleri güçlendirmek

  C) Yeni ve yaratıcı fikirlerin tanıtılması

  D) Toplumsal katılımın yükselmesi

  E) Yerel gurur ve topluluk ruhunun artması

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: E15. Ayrılmazlık özelliği ve katılımcıların birbirlerinin deneyimini etkilemesi spor etkinliklerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinde yer alır?

  A) Ortam ve hizmet

  B) Sabit zaman

  C) Emek yoğun

  D) Kişisel temas ve etkileşim

  E) Soyutluk

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: DDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Etkinlik Kavramı ve Türleri 27 soru

2.Ünite Etkinlik Paydaşları 30 soru

3.Ünite Etkinlik Yönetim Fonksiyonları 21 soru

4.Ünite Etkinlik Yönetiminde İnsan Kaynakları 23 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Etkinlikte Finansal ve Risk Yönetimi 9 soru

6.Ünite Etkinliğin Pazarlanması 9 soru

7.Ünite Etkinliklerde Proje Yönetimi 7 soru

8.Ünite Etkinliklerde Değerlendirme 10 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- EĞLENCE PAZARLAMASI  sonraki ders -->> ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ