aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (BYA206U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) Adli yargıda ilk derece mahkemelerinin nihai kararlarına karşı yapılan başvurulara İstinaf denir
2) Toplumsal sorunları tanımlama ve bunların çözümlerini belirleme faaliyeti şeklindeki kamu yönetimi unsuruna Kamu politikası denir
3) "Denetim" işletmenin temel fonksiyonlarından biri değil.
4) Karar alma, politika oluşturma ve uygulama yetkilerinin doğrudan merkezi idare ve onun taşra örgütü tarafından yerine getirilmesine İdari merkezden yönetim denir
5) "Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek" Cumhurbaşkanının idari görev ve yetkilerinden değildir.
6) "Maliye Bakanı" merkezdeki yardımcı kuruluşlardan olan Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir.
7) Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapı ve yönetişim mekanizmasına Kent konseyi denir
8) İşletme tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılması süreci olarak tanımlanan işletme fonksiyonuna Pazarlama denir
9) 1911 yılında yayınlanan ?Bilimsel Yönetimin İlkeleri? adlı kitabında kamu-özel kesim ayrımı yapmaksızın bir yönetimi en verimli hale getirecek ilkelerin neler olabileceği sorusu üzerinde yoğunlaşan yönetim bilimci Frederick Taylor
10) 18. yüzyılda, her devlette yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin bulunduğunu belirterek günümüz demokratik devletlerin dayandığı temel ilkelerden biri olan kuvvetler ayrılığının temellerini oluşturan düşünür Montesquieu
11) Kamuoyunu etkileme, kamu politikalarının oluşumunda etkili olma işlevi gören, kâr amacı gütmeyen, bağımsız hareket eden ve daha çok siyasi konularda araştırmalar yapıp analizlerde bulunan sivil toplum kuruluşuna Düşünce (Think-Thank) kuruluşları denir
12) Stratejik yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olarak; bir örgütün güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, elde edebileceği fırsatları ve karşılaşılabileceği tehditleri ortaya koyma amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya SWOT analizi denir
13) Kararları, aynı yüksek mahkemede temyiz edilen mahkemelerin oluşturduğu düzene Yargı kolu denir
14) "Siyasi partilerin seçtikleri kişi" tüketici sorunları hakem heyetinin üyelerinden değildir.
15) Türk kamu yönetiminin Tanzimat?tan bu yana en önemli yapısal özelliği Merkeziyetçilik
16) İşletme amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için beşeri ve maddi faktörlerin bir araya getirilip düzenlenmesini içeren işletme fonksiyonuna Organizasyon denir
17) "Özel kesimin içinde yer alması" sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir.
18) "Hayırseverlerden oluşan kişi topluluklarıdır." vakıfların özelliklerinden biri değildir.
19) Bir ülkede yasama ve yürütme organlarının tek olmasını, o ülkede hukuk birliğinin bulunmasını ifade eden devlet biçimine Üniter devlet denir
20) 1916 tarihli ?Genel ve Endüstriyel Yönetim? adlı kitabında yönetim sürecinin genel ilkelerini ortaya koyan yönetim bilimci Henri Fayol
21) "Karar almada geniş bir serbestliğe sahip olma" kamu yönetiminin özelliklerinden değildir.
22) Türkiye?de yasama yetkisini kullanan organ TBMM
23) Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan mahkeme Yargıtay
24) Merkezdeki yardımcı kuruluşlardan biri olan ve 10 Mayıs 1868 tarihinde ?Şura-i Devlet? adıyla Fransız örneğine göre kurulan organ Danıştay
25) "Meclis soruşturması" belediye meclisinin, belediye idaresi üzerinde sahip olduğu bilgi edinme ve denetim yollarından değildir.
26) "Yüksek istişare konseyi" İller Bankasının organlarından biri değildir.
27) İşverenler ile iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları, hak ve sorumluluklarına ilişkin dava ve işlere bakmakla görevli mahkeme İş mahkemesi
28) Merkezi yönetimin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde uyguladığı denetim yetkisine İdari vesayet denetimi denir
29) Yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânına Özerklik denir
30) "İcra yargısı" Türkiye?de var olan yargı kollarından değildir.
31) İşbölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir örgütün varlığını iyi bir yönetimin esası olarak gören ve bürokrasi konusunda yaptığı çalışmalarla yönetimin bilimsel temellerinin atılmasında önemli katkısı olan düşünür Max Weber
32) "HSYK başkanını seçmek" Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir.
33) Bazı kamu hizmetlerinin merkezi idare hiyerarşisinin dışındaki kamu tüzel kişilerince yürütülmesine idari yerinden yönetim denir
34) Ast-üst biçiminde örgütlenmiş her bir kamu kurumunun kendi içindeki düzenini sağlayan denetim türü Hiyerarşik denetim
35) " Rekabet" SWOT analizinde yer alan süreçlerden biri değil.
36) Dünyada kurulan ilk siyasi parti ve kurulduğu ülke Demokratik Parti - ABD
37) Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşturan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kâr sağlamak amacını güden ekonomik birimlere Teşebbüs denir
38) Belirli bazı hizmetlerin merkezi idarenin dışındaki özerk kamu tüzel kişilerine aktarılmasına Fonksiyonel yerinden yönetim denir
39) "Başbakana karşı kolektif sorumluluk" Türkiye?de Bakanların sorumluluk türlerinden değildir.
40) Belediyelerin kanunların yasaklamadığı ya da başka yönetimlere bırakılmamış bütün hizmetleri görmeye yetkili kılınmasını ifade eden ilke Genellik ilkesi
41) "Valinin verdiği görevleri yerine getirmek" il genel meclisinin başlıca görevlerinden biri değil.
42) "Siyasal yargı" Türkiye'deki yargı kollarından biri değil.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve Kurumlar

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

1911 yılında yayınlanan ?Bilimsel Yönetimin İlkeleri? adlı kitabında kamu-özel kesim ayrımı yapmaksızın bir yönetimi en verimli hale getirecek ilkelerin neler olabileceği sorusu üzerinde yoğunlaşan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel fonksiyonlarından biri değildir? 2  defa soruldu

İşletme tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılması süreci olarak tanımlanan işletme fonksiyonuna ne ad verilir? 2  defa soruldu

Vakıflar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Yönetimin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Yönetim faaliyeti toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Belirli amaçlar için yapılması, sürekliliği, bir grup faaliyeti oluşu, işbirliğini ve sevk ve idareyi gerektirmesi bunların özellikleri arasındadır. Bunlardan sevk ve idare etmeyi yönetim sürecinin başlıca unsuru olarak ele almak mümkündür. Geniş bir faaliyet alanı olan yönetim kapsamında birçok kurum ve süreç vardır. Bunları kamu kesimi ve özel kesime yönelik yönetim faaliyetleri şeklinde sınıflandırabiliriz. Kamu kesimindeki yönetim faaliyetleri ?Kamu Yönetimi?; özel kesimdeki faaliyetler ise ?Özel Yönetim? şeklinde ifade edilmektedir. ?Gönüllü Yönetim? kavramı ise kar amacı gütmeksizin kamusal hizmet ve mal sunan sivil toplum örgütlerinden oluşan yönetim alanını ifade eder. Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim, yönetimin başlıca alt dallarıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili işleyiş ve süreçler kamu yönetiminin ilgi alanına girmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki özel sektör kuruluşlarının örgütlenmeleri, işleyişleri ve süreçleri ise özel yönetimin inceleme alanı içindedir. Kamu yönetimi toplumsal hayatın varlığı açısından önemli role sahiptir. Başlıca amacı kar etmek olan özel yönetim ise bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hizmet ve mal üretmektedir. Küreselleşmenin etkisiyle hızlanan değişim süreci yönetim alanını da etkilemektedir. Bu kapsamda ortaya çıkan yeni yönetim anlayışlarından ikisi; ?Stratejik Yönetim? ve ?Yeni Kamu Yönetimi?dir. Bu anlayışlar doğrultusunda atılan adımlar sonucunda kamu yönetimi ile özel yönetim arasındaki benzerliğin arttığı söylenebilir. Bunun sonucunda müşteri odaklı kamu yönetimine doğru bir anlayış değişiminden bahsetmek mümkündür. Kamu yönetiminin siyasal sistemin bir parçası olması önemli bir husustur. Kamu kesimindeki başlıca kurum da devlettir. Bir devletin temel var oluş nedeni olarak da kamu hizmeti gösterilebilir. Devletin bu doğrultudaki asli ve sürekli görevlerinin yerine getirilmesinde kamu yönetimi önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim devletin üstlenmiş olduğu temel kamu hizmetleri sonuç itibariyle kamu yönetimi aracılığıyla yerine getirilmektedir. Kamu yönetiminin siyasal partilerle de yakın bir ilişkisi söz konusudur. Bu ilişki her şeyden önce hükümeti kuran parti ya da partilerin kamu politikalarına da yön verme yetkisine sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca kamu yönetimi, iktidarın kullanılışını denetleme görev ve fonksiyonunu üstlenmiş olan muhalefet partilerinin de kontrol, talep ve eleştiri faaliyetlerinin kapsamında yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının hedefi, kamu yararını sağlamak iken; özel sektör kuruluşları, özel çıkar elde etmeyi amaçlamaktadır. Özel yönetimin inceleme alanına giren özel sektör kuruluşları; işletmeler (firmalar, şirketler) ve birden fazla işletmenin birleşiminden oluşan teşebbüslerdir. Mal ya da hizmet üretip, piyasaya süren ve öncelikli amacı kâr elde etmek olan işletmelerin ekseriyeti özel sektör işletmeleridir. Bunlar kamu kuruluşları dışında özel ve tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Kamu işletmeleri ise devlet ya da kamu kuruluşlarının sahipliğinde olan işletmelerdir. Son çeyrek asıra damgasını vuran özelleştirme politikaları sonucunda kamu işletmelerinin sayısı günümüzde giderek azalmaktadır. Kamu sektörü ve özel sektörün dışında üçüncü sektör olarak adlandırılan gönüllü sektör yönetiminin inceleme alanında ise sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Gönüllük esaslı oluşturulan sivil toplum kuruluşları, devletten bağımsız ve özerk faaliyet göstermektedir. Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları özel sektör ve kamu sektörü arasında aracı işlevi görmektedir. Başlıca sivil toplum kuruluşları olarak; dernekler, vakıflar, sendikalar, kooperatifler, meslek kuruluşları ve düşünce kuruluşları gösterilebilir. Üyelerinin sorunları ve taleplerinin yanında toplumsal sorunların çözümünde de çaba harcayan bu örgütlenmeler, doğrudan ya da dolaylı olarak kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki içinde bulunmaktadır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Vakıflar ile ilgili); Vakıflarda bir malın belli bir amaca tahsisi söz konusudur.
(   ) (Yönetimin temel özellikleri ile ilgili); Bireysel bir faaliyettir.
(   ) (Sendikalar ile ilgili); Dünyada memur sendikaları, tarihsel olarak işçi sendikalarından önce kurulmuştur.
(   ) "Organizasyon" işletmenin temel fonksiyonlarından biridir.
(   ) "Özel kesimin içinde yer alması" sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biridir.
(   ) "Bir malın belli bir amaca tahsisi söz konusudur." vakıfların özelliklerinden biridir.
(   ) "Siyasi yöneticilere karşı sorumlu olma" kamu yönetiminin özelliklerinden biridir.
(   ) "insan kaynakları" hem kamu kuruluşlarında, hem de özel kuruluşlarda var olan işletme fonksiyonlarından biridir.
(   ) " Rekabet" SWOT analizinde yer alan süreçlerden biridir.
(   ) "Pazarlama" işletmenin temel fonksiyonlarından biridir.
(   ) Vakıflar ya resmi bir senet ya da ölüme bağlı olarak bir vasiyetname ile kurulabilirler.
(   ) (Yönetimin temel özellikleri ile ilgili); İşbirliğine dayalı bir faaliyettir.
(   ) (Sendikalar ile ilgili); Türkiye?de sendikalar, Ekonomik ve Sosyal Konsey?in üyesi olarak kamusal sorunların çözümünde etkili rol oynamaktadırlar.
(   ) (Yönetimin temel özellikleri ile ilgili); Hiyerarşik yapıda gerçekleşen bir faaliyettir.
D Y Y D Y D D D Y D D D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Kamuoyunu etkileme, kamu politikalarının oluşumunda etkili olma işlevi gören, kâr amacı gütmeyen, bağımsız hareket eden ve daha çok siyasi konularda araştırmalar yapıp analizlerde bulunan sivil toplum kuruluşuna ...........denir
2) Stratejik yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olarak; bir örgütün güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, elde edebileceği fırsatları ve karşılaşılabileceği tehditleri ortaya koyma amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya ...........denir
3) İşletme amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için beşeri ve maddi faktörlerin bir araya getirilip düzenlenmesini içeren işletme fonksiyonuna ...........denir
4) Belirli amaçları gerçekleştirmek için birden fazla insan tarafından işbirliği çerçevesinde yürütülen grup faaliyetine ...........denir
5) 1916 tarihli ?Genel ve Endüstriyel Yönetim? adlı kitabında yönetim sürecinin genel ilkelerini ortaya koyan yönetim bilimci ...........dır
6) İşletme tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılması süreci olarak tanımlanan işletme fonksiyonuna ...........denir
7) 1911 yılında yayınlanan ?Bilimsel Yönetimin İlkeleri? adlı kitabında kamu-özel kesim ayrımı yapmaksızın bir yönetimi en verimli hale getirecek ilkelerin neler olabileceği sorusu üzerinde yoğunlaşan yönetim bilimci ...........dır
8) Amaçlar doğrultusunda izlenecek yol ve yöntemlere ...........denir
9) İşbölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir örgütün varlığını iyi bir yönetimin esası olarak gören ve bürokrasi konusunda yaptığı çalışmalarla yönetimin bilimsel temellerinin atılmasında önemli katkısı olan düşünür ...........dır
10) Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşturan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kâr sağlamak amacını güden ekonomik birimlere ...........denir
1) Düşünce (Think-Thank) kuruluşları  2) SWOT analizi  3) Organizasyon 4) Yönetim  5) Henri Fayol  6) Pazarlama  7) Frederick Taylor  8) Strateji  9) Max Weber  10) Teşebbüs 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel fonksiyonlarından biri değildir?

  A) Pazarlama

  B) Üretim

  C) Organizasyon

  D) Finans

  E) Denetim

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E2. Vakıflar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Vakıflar ya resmi bir senet ya da ölüme bağlı olarak bir vasiyetname ile kurulabilirler.

  B) Mal topluluklarıdır.

  C) Vakıflarda bir malın belli bir amaca tahsisi söz konusudur.

  D) Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıflar için hem denetim hem de vesayet makamıdır.

  E) Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardır.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D3. Kamuoyunu etkileme, kamu politikalarının oluşumunda etkili olma işlevi gören, kâr amacı gütmeyen, bağımsız hareket eden ve daha çok siyasi konularda araştırmalar yapıp analizlerde bulunan sivil toplum kuruluşuna ne ad verilir?

  A) Dernekler

  B) Düşünce (Think-Thank) kuruluşları

  C) Sendikalar

  D) Meslek kuruluşları

  E) Vakıflar

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B4. Stratejik yönetim anlayışının önemli bir bileşeni olarak; bir örgütün güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, elde edebileceği fırsatları ve karşılaşılabileceği tehditleri ortaya koyma amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya ne ad verilir?

  A) Kamu işletmeciliği

  B) İkincil analiz

  C) Müşteri odaklılık

  D) Süreç odaklılık

  E) SWOT analizi

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E5. Yönetimin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Süreklilik taşıyan düzenli faaliyetleri içerir.

  B) Hiyerarşik yapıda gerçekleşen bir faaliyettir.

  C) İşbirliğine dayalı bir faaliyettir.

  D) Belirli bir amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.

  E) Bireysel bir faaliyettir.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E6. İşletme amaçlarının etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için beşeri ve maddi faktörlerin bir araya getirilip düzenlenmesini içeren işletme fonksiyonuna ne ad verilir?

  A) Organizasyon

  B) İnsan kaynakları

  C) Araştırma ve geliştirme

  D) Üretim

  E) Yönetim

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A7. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Üyeliğin gönüllülük esasına dayalı olması

  B) Devletten bağımsız bir yapıda olması

  C) Kâr amacı gütmemesi

  D) Özel kesimin içinde yer alması

  E) Aracılık vasfına sahip olma

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. Aşağıdakilerden hangisi vakıfların özelliklerinden biri değildir?

  A) Özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptirler.

  B) Bir malın belli bir amaca tahsisi söz konusudur.

  C) Sivil toplum kuruluşları içinde yer alırlar.

  D) Hayırseverlerden oluşan kişi topluluklarıdır.

  E) Resmi bir senet veya ölüme bağlı olarak bir vasiyetname ile kurulabilirler.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D9. Belirli amaçları gerçekleştirmek için birden fazla insan tarafından işbirliği çerçevesinde yürütülen grup faaliyetine ne ad verilir?

  A) Örgüt

  B) Kurum

  C) Koordinasyon

  D) Yönetim

  E) Üretim

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. 1916 tarihli ?Genel ve Endüstriyel Yönetim? adlı kitabında yönetim sürecinin genel ilkelerini ortaya koyan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Frederick W. Taylor

  B) Henri Fayol

  C) Max Weber

  D) Luther Gulick

  E) Elton Mayo

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: B11. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

  A) Karar almada geniş bir serbestliğe sahip olma

  B) Vergilerle finanse edilme

  C) Kamu otoritesini kullanma

  D) Siyasi yöneticilere karşı sorumlu olma

  E) Kamu politikası geliştirme

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A12. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki benzerliklerden biridir?

  A) Her ikisinin de sosyal maliyetlerle ilgilenmesi

  B) Her ikisinin de politika değişikliklerinden etkilenmesi

  C) Her ikisinin de kamu yararı amacıyla hareket etmesi

  D) Her ikisinde de bir kurallar sisteminin var olması

  E) Her ikisinin de tek taraflı işlemlerle faaliyetlerini yürütmesi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: D13. Aşağıdakilerden hangisi işlevsel olarak kamu yönetimini tanımlar?

  A) Kamu politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi sürecidir.

  B) Kanun yapma sürecidir.

  C) Devletin örgütsel görünümünü oluşturmaktır.

  D) Hukuki uyuşmazlıkları çözmektir.

  E) Kamu kuruluşlarının kurulmasını sağlamaktır.

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A14. İşletme tarafından üretilen mal ve hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılması süreci olarak tanımlanan işletme fonksiyonuna ne ad verilir?

  A) Üretim

  B) Organizasyon

  C) Halkla ilişkiler

  D) Yönetim

  E) Pazarlama

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: E15. Sendikalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Sendikaların temel işlevleri üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve üyelerinin milli gelirden adaletli bir şekilde pay almasını sağlamaktır.

  B) Dünyada memur sendikaları, tarihsel olarak işçi sendikalarından önce kurulmuştur.

  C) Türkiye?de 2001 yılında 4688 sayılı yasa ile kamu görevlilerine de sendika kurma hakkı verilmiştir.

  D) Sendikaların ortaya çıkması sanayi devrimiyle birlikte yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ifade edilebilir.

  E) Türkiye?de sendikalar, Ekonomik ve Sosyal Konsey?in üyesi olarak kamusal sorunların çözümünde etkili rol oynamaktadırlar.

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Kamu Kesimi-Özel Kesim: Temel Kavramlar ve Kurumlar 29 soru

2.Ünite Yargı Kuruluşları 34 soru

3.Ünite Kamu Yönetiminin Örgütsel Yapısı: Merkezi İdare ve Taşra Örgütü 37 soru

4.Ünite Yerinden Yönetim Kuruluşları 37 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Anayasada Düzenlenen İdarî Kamu Kurumları 26 soru

6.Ünite Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Temsilcilikler 29 soru

7.Ünite Kamu ve Özel İşletmeler ve Hukuksal Yapısı 33 soru

8.Ünite Kamu-Özel Birlikteliğinde Yönetilen Kuruluşlar 29 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- YÖNETİM VE ORGANİZASYON  sonraki ders -->> RADYO VE TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI