aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

BOŞ ZAMAN VE REKREASYON YÖNETİMİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT201U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Sosyal sorumluluk" tutundurma karması elemanlarından değildir.
2) Hedefleri belirlemek için bir durum analizi yapmayı ve bu hedeflere ulaşmak için taktikler belirlemeyi içeren planlama türü Stratejik planlama
3) Bir eksiklik hissi ve aynı zamanda bu hissin giderilmesi arzusuna veya doğal ya da sosyal yaşamdan doğmuş bir gerekliliğin ifadesine İhtiyaç denir
4) Bireylerin geçmişteki başarılarını, o an yaşadıklarını ve geleceğe dair bakış açılarını değerlendirmesini tanımlayan hizmet pazarlaması boyutu Geçici yönelim
5) Rekreasyon yönetiminde direkt hizmet sağlayıcıları olarak nitelendirilen yönetici grubu Alan yöneticileri
6) "Etkinlik türü" rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen faktörlerden değildir.
7) Tarihi alanlar, temalı parklar, müzeler vb. tesislere yapılan boş zaman ve rekreasyon hizmet organizasyonu Rekreasyonel turizm seyahati organizasyonları
8) "Boş zaman ve rekreasyon alanında uzman sayısının azlığı" sanayi rekreasyonu organizasyonlarının önündeki engellerden değildir.
9) "Merkeziyetçilik" rekreasyon yönetiminde etkin ve başarılı olmak için belirlenen ilkelerden biri değildir.
10) Rekreasyon yönetiminde, yapılacak çalışmalar için birimler arasında gerekli iş bölümünün ve işbirliğinin yapılabilmesi için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi hangi yönetim fonksiyonundabelirlenir Örgütleme
11) Hizmetlerin fiziksel bir varlığa sahip olmaması hizmetin Dokunulmazlık özelliği ile ilgilidir.
12) Rekreasyonu, toplumun ve bireyin iyiliği için yüksek duygusal ve sosyal değerlere sahip olmayı sağlamak olarak tanımlayan rekreasyon teorisi Bireye ve topluma bir değer olarak rekreasyon
13) "ATV turları" eğlence ve animasyon organizasyonlarından biri değil.
14) Kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarına Kurumsal halkla ilişkiler denir
15) Tüketicinin kendisi ve başkaları için keyfi olarak tahsis ettiği zamanın kategorize edilmesini tanımlayan hizmet pazarlaması boyutu Sosyal yönelim
16) "Öznellik" sağlıklı bir denetim fonksiyonunun sahip olması gereken özelliklerden değildir.
17) Bir dizi fiziksel ve kimyasal özelliğin kolayca görülebilecek biçimde bir araya toplandığı nesneye Ürün denir
18) Pasif nitelikte olan ve daha çok aktif rekreasyondan hoşlanmayan insanlar için sergiye gitme, ünlü müzik yapıtlarını dinleme gibi eylemlerden oluşan rekreasyon türü Artistik Rekreasyon
19) "Ekstrem sporlar" Türkiye?de rekreasyonel turizm seyahati organizasyonlarının kapsamı içerisinde ürün olarak pazarlanan etkinliklerin en yaygın örneklerinden biri değildir.
20) "Arama Konferansları" denetim çalışmalarında yer alan bileşenlerden sayılmaz.
21) "Temalı park gezileri, piknik düzenleme" belediyelerde yapılan boş zaman ve rekreasyon hizmeti uygulamalarından biri değildir.
22) Etkin bir yürütme sisteminde yöneticilerin; personel ve işverenin birbirine karşı hak ve çıkarlarını savunmada tarafsız olması ilkesi Personel ile kurum arasındaki ilişkilerin yakından tanınması
23) Bireyin aktiviteye katılımı ile bilgi ve anlayışını artırarak yaşamını zenginleştirmeyi hedefleyen rekreasyon türü Entelektüel rekreasyon
24) Hizmetin her bir biriminin aynı hizmetin diğer birimlerinden farklı olması hizmetin Türdeş olmama özelliği ile ilgilidir.
25) "Rehabilitasyon merkezleri" ticari rekreasyon hizmetlerin verildiği alanlardan değildir.
26) Rekreasyonel faaliyetlerin bütün insanlar için ortak bir lisan oluşturması rekreasyonun Evrensellik özelliği ile ilgilidir.
27) "Tatil Rekreasyonu" fonksiyonel açıdan rekreasyon türlerinden sayılmaz.
28) "Yardım amaçlı yeme içme hizmetleri" yeme içme hizmetlerinden biri değildir.
29) "Tesisleri denetlemek" okullarda yapılan etkinliklerin düzenlenmesinde boş zaman ve rekreasyon işletmelerinin görevlerinden sayılmaz.
30) "Makine" üretim faktörlerinden değildir.
31) Kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda, izcilik ve rehberlik gibi konularda rekreasyonel fırsatların sunulduğu organizasyonlara Gençlik organizasyonları denir
32) "Personelin Denetimi" rekreasyon sistemlerinde bulunan eşgüdüm yöntemlerinden sayılmaz.
33) Personelin bilgili, kibar ve güvenilir olması hizmetin Garanti özelliği ile ilgilidir.
34) "Çalışma İhtiyacı" Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan basamaklardan sayılmaz.
35) "Huzur evi" konaklama hizmetlerinden sayılmaz.
36) İçerisinde risk, tehlike, özel beceri, bilgi ve görgü artırma kavramlarını barındıran boş zaman ve rekreasyon hizmeti organizasyonu Macera rekreasyonu organizasyonları
37) Rekreasyon yönetiminde örgütün hedef ve amaçlarının açıkça belirlendiği ilke Karar ve amaçlar
38) "Sonlandırma" rekreasyon yönetim fonksiyonlarından biri değildir.
39) Rekreasyon yönetiminde genellikle departman sorumlusu olarak istihdam edilen ve özellikle sanat organizasyonlarının yönetimi ve programlarının koordine edilmesi gibi görevleri üstlenen yöneticiler Orta Düzey Yöneticiler
40) Rekreasyon yönetiminde en çok kullanılan ve birbirinden bağımsız parçalar ile onların uzantılarının oluşturduğu alt sistemlerden oluşan örgütler anlayışına dayalı yönetim yaklaşımı Sistem Yaklaşımı
41) Hizmetlerin stoklanamaması, saklanamaması, iade edilememesi ve yeniden satılamaması hizmetin Dayanıksızlık özelliği ile ilgilidir.
42) Rekreasyonun tanımını ?psikolojik homeostaz? üzerine kuran rekreasyon teorisi Yeniden yaratma olarak rekreasyon
43) Şehir merkezinin dışında çoğunlukla işlevsel, manzarası güzel, rekreatif etkinlikleri yapmaya uygun orman, su kenarı ve dağlık bölgelerde yapılan rekreasyon türü Kırsal rekreasyon
44) Tüketicilere yeni ürünlerin tanıtılması, tüketicilerin çocuklarıyla ilgilenme, özel günlerin değerlendirilmesi gibi etkinlikleri içerisinde barındıran boş zaman ve rekreasyon organizasyonları Rekreatif alışveriş organizasyonları
45) Özel ilgiye ihtiyacı olan kişilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini çeşitlendirerek bireylere destek olan rekreasyon organizasyonu Terapatik rekreasyon organizasyonları
46) Aynı amaca hizmet eden birimlerin belirli bir plan dâhilinde bir yönetici tarafından üstlenilmesini ifade eden örgütleme ilkesi Yönetim birliği ilkesi
47) Yönetimde sistem yaklaşımının son basamağı Nitelikli sistem çözümü için model uygulamak
48) Hizmetlerde; tüketici hizmetin üretildiği yere gelmedikçe üretim ve tüketim süreci başlamaz. Bu durum hizmetin Ayrılmaz olma özelliği ile ilgilidir.
49) İnsanların kendilerinden bir şey katmadıkları ya da yapmak için aktif enerji sarf etmedikleri, etkinliklere katılmak yerine izledikleri, seyirci oldukları rekreasyon türü Pasif rekreasyon
50) İnsanın yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan temel fizyolojik ihtiyaçlardan beslenme ve uykuya ayırdığı zaman ile boş zamandan oluşan zaman kavramına Çalışma dışı zaman denir
51) Boş zamanın, kişisel gelişime, memnuniyete ve öz zenginleşmeye yardımcı olan bir rolü olduğunu savunan ve aktivitede fark edilen özgürlüğün önemine vurgu yapan görüş Var olma Durumu Olduğunu Savunan Görüş
52) "Bir futbolcunun maça çıkması" rekreasyon aktivitelerinden değildir.
53) "Antik anıtlar" terapatik rekreasyon uzmanlarının çalışma alanlarından biri değil.
54) "Reklam verme" spor, konser ve festival seyahati hizmet organizasyonu düzenleyen rekreasyonel bir işletmenin müşterileri için organizasyon kapsamında yapması gereken temel görevlerinden değildir.
55) "Açık alan fitness parkları" Middleton ve Clarke?a göre, ziyaretçi çekim alanlarının kategorilerinden biri değildir.
56) Örgütün uzun süreli yükümlülüklerini ilgilendiren ve refahını önemli şekilde etkileyebilecek kararlara Temel kararlar denir
57) "Yönetim ayrılığı ilkesi" örgütleme fonksiyonunun ilkelerinden sayılmaz.
58) Rekreasyon planlamasının en önemli amacı Doğal çevrenin kalitesini yükseltmek
59) "Fiziksel ortam" geleneksel pazarlama karması unsurlarından biri değil.
60) Boş zaman ve rekreasyon pazarlama modelinin ilk aşaması Organizasyon misyon ve hedeflerini belirleme
61) "Somut olması" hizmetin özelliklerinden biri değildir.
62) "AVM içerisinde yapısal yönetimde yer alma" rekreatif alışveriş hizmet organizasyonlarından değildir.
63) Olimpiyat oyunları, Wimbledon ve Formula1 gibi çok sayıda katılımcının dâhil olduğu etkinlik türü Dev etkinlikler
64) Boş zamanın çalışma zamanının tam tersi olduğunu, dinlenmenin, yenilenmenin çalışma için olmadığını savunan görüş Klasik görüş
65) Pasif nitelikte olan, daha çok aktif rekreasyondan hoşlanmayan insanlar için uygun olan, sergiye gitme, ünlü müzik yapıtlarını dinleme gibi eylemlerden oluşan rekreasyon türü Artistik rekreasyon
66) "iletişim gücü" çağdaş toplumlarda kültürel çoğulculuğun boş zaman ve rekreasyon davranışları üzerindeki etkilerinden sayılmaz.
67) "Fuar" okullarda yapılan boş zaman ve rekreasyon hizmeti örneklerinden değildir.
68) Ortak amaçları gerçekleştirebilmek için organizasyonun farklı birimlerini birbirine bağlamak ve bütünleşmiş bir hale getirmek şeklinde tanımlanan fonksiyon Koordinasyon
69) Yöneticileri ilgilendiren faaliyetleri başarma yükümlülüğü olarak belirtilen örgütlenme ilkesi Yetki ve sorumluluk
70) Hükümetler ve yerel yönetimlerin çeşitli kuruluşlar oluşturarak, bu kuruluşlara rekreasyon faaliyetlerinin organize edilmesinde finansal destek sağladığı dönem 1930?1950
71) Örgüt bileşenlerinin ayrı işlevsel birimleri olarak değil, örgüt amaçlarına olan katkıları çerçevesinde birbirleri ile ilişkili olarak düzenlenmesinin öngörüldüğü yönetim anlayışı Yönetimde Sistem Yaklaşımı
72) "Ulaşılabilirlik" denetim fonksiyonunun sahip olması gereken özelliklerden değildir.
73) "Formula l'de yarışmak" faaliyetlerinden değildir. rekreasyon
74) " Bilimsel araştırma merkezleri" boş zaman ve rekreasyon endüstrisinde hizmet sektörlerinden değildir.
75) " Kumarhaneler" ziyaretçi çekim alanlarından sayılmaz.
76) Mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesi ile oluşan ve geleceğin tanımlanması için bilinmeyene doğru bir bakış olarak tanımlanan kavram Vizyon
77) "Duygulanmak" deneyimsel pazarlamada müşterilerin yaşayabileceği deneyimlerden değildir.
78) "Sağlık merkezleri" ticari rekreasyon hizmetlerinden biri değildir.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Boş Zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen faktörlerden biri değildir? 2  defa soruldu

Bir eksiklik hissi ve aynı zamanda bu hissin giderilmesi arzusuna veya doğal ya da sosyal yaşamdan doğmuş bir gerekliliğin ifadesine ne ad verilir? 2  defa soruldu

Değişen yaşam koşulları ile birlikte insanların ihtiyaç ve zevklerinin de değişmesi rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen hangi faktör içerisinde yer alır? 2  defa soruldu

Kişiler rekreasyon programlarına katılarak, İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan hangi ihtiyacı karşılarlar? 2  defa soruldu

Rekreasyonu, toplumun ve bireyin iyiliği için yüksek duygusal ve sosyal değerlere sahip olmayı sağlamak olarak tanımlayan rekreasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Boş zaman, çalışma dışı zamanda içerisinde, insanın hayatını idame ettirebilmesi için zorunlu olan faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra kalan zaman dilimini ifade etmektedir. Rekreasyon ise, bu zaman diliminde gerçekleştirilen aktiviteleri ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle rekreasyon, bireyin boş zamanı içinde, isteğe bağlı ve gönüllü olarak, bireysel olarak veya bir grupla birlikte yaptığı etkinliklerdir. Rekreasyon faaliyetlerinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Geçmiş dönemlerde rekreasyon faaliyetleri bilinçli olarak yapılmamış olsa da, rekreasyon, var oluşundan bu yana insanların yaşantısında her zaman yer almıştır. Tarih öncesi dönemde, Eski Mısır?da, Eski Yunan?da, Roma Döneminde, Orta çağda ve günümüze kadar olan süreçte rekreasyon her zaman var olmuş ve artan bilinçle birlikte rekreasyon faaliyetleri giderek çeşitlenmiştir. Bir faaliyetin rekreasyon faaliyeti olarak nitelendirilebilmesi için bir takım özellikler taşıması gerekmektedir. Her şeyden önce faaliyetin boş bir zamanda yapılması ve bireyin kendi iradesiyle seçtiği bir faaliyet olması gerekmektedir. Rekreasyon bir iş değildir ve bireyin faaliyetlere katılma ve devam etme zorunluluğu yoktur. Rekreasyon bir bilim dalı haline geldikten sonra, rekreasyon kavramını tanımlamaya yönelik olarak bir takım teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler dört ana başlık altında toplanabilir; ihtiyaçlara hizmet eden rekreasyon, boş zaman değerlendirme aracı olarak rekreasyon, yeniden yaratma olarak rekreasyon ve bireye ve topluma bir değer olarak rekreasyondur.

Rekreasyonun bireyler ve toplum açısından birçok yararı vardır. Özellikle, günümüzde artan stres ve güçleşen yaşam koşulları düşünüldüğünde rekreasyonun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri daha iyi anlaşılabilecektir. Rekreasyon bir yandan bireyin fiziksel aktivitesini arttırıp, bireye moral ve motivasyon sağlarken; diğer yandan, toplumsal ilişkileri geliştirerek bireyleri sosyalleştir mektedir. Rekreasyon faaliyetleri birçok faktöre bağlı olarak sınıflandırılabilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken, bir faaliyetin birden fazla sınıflama kategorisinde yer alabileceğidir. Rekreasyon faaliyetleri; etkinliklere katılma şekline göre aktif-pasif, yerel sınıflamaya göre kentsel-kırsal, mekânsal açıdan açık alan-kapalı alan, katılımcıların sayısına göre bireysel-grup, fonksiyonel açıdan ticari-sosyal-artistik-entelektüel, zamansal açıdan ise günlük-değişken ve tatil rekreasyonu olarak sınıflandırılmaktadır. Bireylerin rekreasyon faaliyetlerine katılımı destekleyen veya kısıtlayan bir takım faktörler vardır. Bu faktörler genel olarak şu başlıklar altında toplanmaktadır; sezonluk engeller, finansal kaynaklar ve rekreasyon alanlarının ulaşılabilir olması, cinsiyet ve sosyal sınırlama ve fiziksel kaynaklar ve modadır.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (Rekreasyon ile ilgili); Etkinliklere katılma ve devam etme zorunluluğu yoktur.
(   ) "Ticari Rekreasyon" fonksiyonel açıdan rekreasyon türlerinden biridir.
(   ) "Etkinlik türü" rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen faktörlerden biridir.
(   ) "Temel Fizyolojik İhtiyaçlar" Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan basamaklardan biridir.
(   ) "Cinsiyet ve sosyal sınırlama" rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen faktörlerden biridir.
(   ) Rekreasyonun her kişiye göre bir amacı vardır.
D D Y D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Pasif nitelikte olan ve daha çok aktif rekreasyondan hoşlanmayan insanlar için sergiye gitme, ünlü müzik yapıtlarını dinleme gibi eylemlerden oluşan rekreasyon türü ...........dır
2) Bir eksiklik hissi ve aynı zamanda bu hissin giderilmesi arzusuna veya doğal ya da sosyal yaşamdan doğmuş bir gerekliliğin ifadesine ...........denir
3) Bireyin aktiviteye katılımı ile bilgi ve anlayışını artırarak yaşamını zenginleştirmeyi hedefleyen rekreasyon türü ...........dır
4) Zorlama duygusunun en az olduğu, kendi yargı ve seçimlerimize göre kullanılan isteğe bağlı zamana ...........denir
5) Rekreasyonu, toplumun ve bireyin iyiliği için yüksek duygusal ve sosyal değerlere sahip olmayı sağlamak olarak tanımlayan rekreasyon teorisi ...........dır
6) Hafta sonu, bayram, yıllık tatillerde oluşan ve boş zamanlarda gerçekleştirilen aktiviteleri kapsayan rekreasyon türü ...........dır
7) Rekreasyonun tanımını ?psikolojik homeostaz? üzerine kuran rekreasyon teorisi ...........dır
8) Şehir merkezinin dışında çoğunlukla işlevsel, manzarası güzel, rekreatif etkinlikleri yapmaya uygun orman, su kenarı ve dağlık bölgelerde yapılan rekreasyon türü ...........dır
9) İnsanların kendilerinden bir şey katmadıkları ya da yapmak için aktif enerji sarf etmedikleri, etkinliklere katılmak yerine izledikleri, seyirci oldukları rekreasyon türü ...........dır
10) İnsanın yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan temel fizyolojik ihtiyaçlardan beslenme ve uykuya ayırdığı zaman ile boş zamandan oluşan zaman kavramına ...........denir
11) Boş zamanın, kişisel gelişime, memnuniyete ve öz zenginleşmeye yardımcı olan bir rolü olduğunu savunan ve aktivitede fark edilen özgürlüğün önemine vurgu yapan görüş ...........dır
12) Boş zamanın çalışma zamanının tam tersi olduğunu, dinlenmenin, yenilenmenin çalışma için olmadığını savunan görüş ...........dır
13) Pasif nitelikte olan, daha çok aktif rekreasyondan hoşlanmayan insanlar için uygun olan, sergiye gitme, ünlü müzik yapıtlarını dinleme gibi eylemlerden oluşan rekreasyon türü ...........dır
14) Bir eksiklik hissi ve aynı zamanda bu hissin giderilmesi arzusuna veya doğal ya da sosyal yaşamdan doğmuş bir gerekliliğin ifadesine ...........denir
1) Artistik Rekreasyon  2) İhtiyaç  3) Entelektüel rekreasyon 4) Boş zaman  5) Bireye ve topluma bir değer olarak rekreasyon 6) Tatil Rekreasyonu 7) Yeniden yaratma olarak rekreasyon  8) Kırsal rekreasyon  9) Pasif rekreasyon  10) Çalışma dışı zaman  11) Var olma Durumu Olduğunu Savunan Görüş  12)  Klasik görüş  13) Artistik rekreasyon 14) ihtiyaç 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Kişiler rekreasyon programlarına katılarak, İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan hangi ihtiyacı karşılarlar?

  A) Sosyal Saygınlık

  B) Güvenlik İhtiyacı

  C) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

  D) Temel Fizyolojik İhtiyaçlar

  E) Sosyal İhtiyaçlar

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: C2. Pasif nitelikte olan ve daha çok aktif rekreasyondan hoşlanmayan insanlar için sergiye gitme, ünlü müzik yapıtlarını dinleme gibi eylemlerden oluşan rekreasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Değişken Rekreasyon

  B) Günlük Rekreasyon

  C) Entelektüel Rekreasyon

  D) Artistik Rekreasyon

  E) Sosyal Rekreasyon

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D3. Rekreasyon faaliyetleri ile aile, okul ve iş hayatındaki sorunlar ve yoğun stresin giderilmesi, rekreasyonun hangi faydasını belirtmektedir?

  A) Fiziksel

  B) Sosyal

  C) Maddi

  D) Toplumsal

  E) Psikolojik

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: E4. Bir eksiklik hissi ve aynı zamanda bu hissin giderilmesi arzusuna veya doğal ya da sosyal yaşamdan doğmuş bir gerekliliğin ifadesine ne ad verilir?

  A) İstek

  B) Güdü

  C) İhtiyaç

  D) Tatmin

  E) Zorunluluk

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C5. Değişen yaşam koşulları ile birlikte insanların ihtiyaç ve zevklerinin de değişmesi rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen hangi faktör içerisinde yer alır?

  A) Rekreasyon alanlarının ulaşılabilir olması

  B) Kaynaklar ve moda

  C) Finansal kaynaklar

  D) Cinsiyet ve sosyal sınırlama

  E) Sezonluk engeller

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: B6. Bireyin aktiviteye katılımı ile bilgi ve anlayışını artırarak yaşamını zenginleştirmeyi hedefleyen rekreasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Entelektüel rekreasyon

  B) Ticari rekreasyon

  C) Tatil rekreasyonu

  D) Sosyal rekreasyon

  E) Artistik rekreasyon

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: A7. Çalışan bir kişinin mesai bitiminde evine dönmesi ve uyuması nasıl bir faaliyettir?

  A) Rekreatif faaliyet

  B) Çalışma zamanı faaliyeti

  C) Çalışma dışı zaman faaliyeti

  D) Boş zaman faaliyeti

  E) Serbest zaman faaliyeti

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. İnsanın; ait olma, başkalarıyla bir arada olma, onlar tarafından kabul görme, arkadaş olma ve çevresini etkileme isteği ?İhtiyaçlar Hiyerarşisinin? hangi basamağında yer alır?

  A) Temel Fizyolojik İhtiyaçlar

  B) Sosyal İhtiyaçlar

  C) Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

  D) Güvenlik İhtiyacı

  E) Sosyal Saygınlık

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel açıdan rekreasyon türlerinden biri değildir?

  A) Entelektüel Rekreasyon

  B) Ticari Rekreasyon

  C) Sosyal Rekreasyon

  D) Tatil Rekreasyonu

  E) Artistik Rekreasyon

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D10. Aşağıdakilerden hangisi rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Sezonluk engeller

  B) Finansal kaynaklar

  C) Rekreasyon alanlarının ulaşılabilir olması

  D) Etkinlik türü

  E) Cinsiyet ve sosyal sınırlama

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D11. Zorlama duygusunun en az olduğu, kendi yargı ve seçimlerimize göre kullanılan isteğe bağlı zamana ne ad verilir?

  A) Çalışma zamanı

  B) Varoluşla ilgili zaman

  C) İş zamanı

  D) Çalışma dışı zaman

  E) Boş zaman

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E12. Teknolojik gelişmelere paralel olarak artan makineleşme ve masa başı işlerin insanların günlük faaliyetlerindeki hareketliliğini ve günlük enerji tüketimini azaltması, rekreasyonun hangi yararını ön plana çıkarmaktadır?

  A) Psikolojik

  B) Sosyal

  C) Fiziksel

  D) Maddi

  E) Toplumsal

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C13. Rekreasyonu, toplumun ve bireyin iyiliği için yüksek duygusal ve sosyal değerlere sahip olmayı sağlamak olarak tanımlayan rekreasyon teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bireye ve topluma bir değer olarak rekreasyon

  B) Kendini gerçekleştirme olarak rekreasyon

  C) Boş zaman değerlendirme aracı olarak rekreasyon

  D) İhtiyaçlara hizmet eden rekreasyon

  E) Yeniden yaratma olarak rekreasyon

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A14. Aşağıdakilerden hangisi Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde yer alan basamaklardan biri değildir?

  A) Temel Fizyolojik İhtiyaçlar

  B) Güvenlik İhtiyacı

  C) Çalışma İhtiyacı

  D) Sosyal İhtiyaçlar

  E) Sosyal Saygınlık

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C15. Hafta sonu, bayram, yıllık tatillerde oluşan ve boş zamanlarda gerçekleştirilen aktiviteleri kapsayan rekreasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tatil Rekreasyonu

  B) Entelektüel Rekreasyon

  C) Ticari Rekreasyon

  D) Sosyal Rekreasyon

  E) Artistik Rekreasyon

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: ADers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Boş Zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler 37 soru

2.Ünite Boş Zaman ve Rekreasyonndüstrisi 44 soru

3.Ünite Rekreasyon Yönetimi 41 soru

4.Ünite Boş Zaman ve Rekreasyon Pazarlaması 39 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Rekreasyon Etkinliklerinin Planlaması 17 soru

6.Ünite Rekreasyonda Liderlik ve Karar Verme 19 soru

7.Ünite Rekreasyon Yönetiminin Eğitimi 18 soru

8.Ünite Rekreasyonda Proje Yönetimi 19 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- FİNANSAL YÖNETİM I  sonraki ders -->> İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I