aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPOR VE MEDYA İLİŞKİSİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (SYT103U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Sorgulatıcı başlık" spor gazetelerinin kullandıkları başlık türlerinden biri değil.
2) Kurum ya da kuruluşun faaliyetlerinin bir haber niteliği taşıyacak biçimde kitle iletişim araçlarında yer almasına Duyurum denir
3) Yönetim faaliyetinin ilk basamağı Planlama
4) "Kurumsal halkla ilişkiler" sporda halkla ilişkiler uygulamalarının odaklandığı alanlardan değildir.
5) Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler kısımlarını içeren analizin kısaltması SWOT
6) "Sosyal medya" geleneksel iletişim araçlarından biri değildir.
7) "Farklılaştırma" kitle iletişim araçlarının işlevlerinden değildir.
8) "Siyasal iletişim" kurumsal halkla ilişkilerin işlevlerinden biri değil.
9) Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna Medyanın birinci düzey gündem belirleme etkisi denir
10) Kestirilebilirlik ifade eden haber değeri ölçütü Uyumluluk
11) Bir gazetede yayımlanmak üzere gelen malzemeyi seçen, değerlendiren ve yayınlanmasına karar veren kişi Editör
12) "Araştırma düzeyi" McCombs ve Shaw?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzey etkilerinden biri değildir.
13) Spor gazetelerinde yorum türü yazılar yazan kişiye Köşe yazarı denir
14) Spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi için bir spor ürününün üretilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulması için gerekli etkinliklerin düzenlenmesine Spor pazarlaması denir
15) Futbol isimli ilk spor dergisinin yayımcısı Burhan Felek
16) Haberlerin medyada önem sırasına göre yer alışı ile halkın zihnindeki haberlerin önem sırasına göre dizilişinde görülen benzerliğe Medyanın temel gündem belirleme etkisi denir
17) İletişim sürecinin son aşamasına Geri bildirim denir
18) Bireyin iç dünyasına vurgu yapan kuram Bilişsel kuram
19) Motor sporlarının en bilinenleri arasında gösterilen yarış Formula 1
20) Medyada bir siyasetçinin belirli konularda ne kadar başarılı olduğunun ya da ne kadar iyi bir eğitim almış olduğunun vurgulanmasına Çerçeveleme denir
21) İngiltere?de çıkarılan ilk spor gazetesinin çıkış tarihi 1838
22) İletişim sürecinde mesajı gönderen Kaynak
23) "İletişim gücü" SWOT analizinin bölümlerinden sayılmaz.
24) Haberin özünü yansıtan başlık türü Enformatik başlık
25) Türkiye?de ilk spor yazısının yazıldığı alan Eskrim
26) İletileri, sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği bilgisayarlı ortamlarda sunan iletişim araçlarına Yeni medya araçları denir
27) "Reklam" duyurumda kullanılan yöntemlerden değildir.
28) Fransa?da çıkarılan ilk spor gazetesinin adı Le Sport
29) Bir hikâyenin genişliğini, boyutunu yoğunluğunu ifade eden, aynı zamanda da en?ler olarak da açıklanan haber değeri ölçütü Eşik
30) Temel amacı okuru eğlendirmek olan başlık türü Espritüel başlık
31) Var olan bir sorunu çözmekten öte fırsat kollayıcı olan halkla ilişkiler stratejisi Proaktif
32) İletişim sürecinde mesajın gönderildiği kişi ya da kuruluşa Alıcı denir
33) İlk kez bir ünI versite kampüsüne girildiğinde, fakültenin, kütüphanenin, yemekhanenin yerini bilememekten kaynaklanan ihtiyaç türü Oryantasyon
34) Bir kurumun pazarlama yönlü çalışmalarına destek olan pazarlama yönlü halkla ilişkiler kavramının evrensel kısaltması MPR
35) Medyada anlatılan öykünün insanların dikkatlerini ne kadar çektiği, insanların öyküleri ne kadar önemsedikleri ve inandırıcı buldukları ile ilgili kuram Gündem Belirleme Kuramı
36) "Yansıtma" objektif habercilik idealinin gerçekleşmesi için gerekli unsurlardan değildir.
37) "Duygulanma ya da duygusal bağlılık düzeyi" iletişimin insanlar üzerindeki etki düzeylerinden değildir.
38) "Spor faaliyetlerini çözümlemek" sporda halkla ilişkiler sürecinin basamaklarından değildir.
39) Haberin özünü yansıtma ve en önemli yanını özetleme rolü bulunan haber unsuru Spot
40) 1925 yılında Türk spor tarihinde gerçekleşen en önemli gelişme ilk yurtdışı muhabiri göreve başlamıştır.
41) Sporda gündem belirleme çalışmaları ilk olarak hangi ülkedegerçekleştirilmiştir Amerika
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Medyanın Gündem Belirleme Süreci

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi McCombs ve Shaw?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzey etkilerinden biri değildir? 2  defa soruldu

Haberlerin medyada önem sırasına göre yer alışı ile halkın zihnindeki haberlerin önem sırasına göre dizilişinde görülen benzerliğe ne ad verilir? 2  defa soruldu

Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna ne ad verilir? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Geleneksel medya olarak da tanımlanan kitlesel medya, kitle iletişimi için kullanılan gazete ve dergi gibi basılı yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli veya hem sesli hem de görüntülü iletileri taşıyan ortamlardır şeklinde tanımlanabilir. Günümüzde bu ve benzeri ortamlara geleneksel medya adı verilmektedir. Geleneksel medya ise tamamen bilgisayarı karıştırmadan ve barındırdığı iletileri bilgisayar yardımıyla işlemeden ve kaydetmeden kullanan iletişim ve kitle iletişimi araçlarıdır. Bu araçlar yukarıda da sözü edildiği gibi gazete ve dergi gibi basılı yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli veya hem sesli hem de görüntülü iletileri taşıyan ortamlar olarak adlandırılır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte medya araçlarında da çeşitlenmeler olmuştur. Teknolojinin ilerlemesi ve buna bağlı olarak da bilgisayarların kullanılması ve yaygınlaşması ile metin, ses, resim, hareketli resim ve hem hareketli resim hem de ses ögelerinin bilgisayara aktarılması diğer bir deyişle sayısallaşması yeni bir devrin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 2000?li yıllarla beraber, bilgisayarın her yerde yoğun bir biçimde kullanılmaya başlamasıyla yeni medya terimi ortaya çıkmıştır. Çok kısa bir tanımlamayla yeni medya iletilerin sayısallaşması ile ortaya çıkmış bir terimdir denilebilir. Medya ya da kitle iletişim araçlarının insanlar ya da medyayı takip edenler üzerinde bazı etkileri bulunduğu saptanmıştır. McCombs ve Shaw (2004) iletişimin insanlar üzerinde belirli etkilerinden söz etmektedirler ve bunları da belirli düzeylerdeki etkileri olarak açıklanmaktadır. Bu düzeyler genel olarak dört biçimde açıklanmaktadır: Düzey: Farkında olma ya da farkındalık düzeyi Düzey: Bilgi edinme ya da bilgilenme düzeyi Düzey: Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme düzeyi Düzey: Davranış değişikliği ya da davranış oluşturma düzeyi Gündem belirleme kuramı basitçe medyanın bir öyküyü anlatması ile insanların medyada anlatılan bu öyküyü önemsemeleri arasındaki ilişkinin boyutuna dayanmaktadır. Diğer bir deyişle, medyada anlatılan öykünün insanların dikkatlerini ne kadar çektiği, ne kadar önemsedikleri, ne kadar inandırıcı buldukları ile ilgilidir. Bu ilişki, gündem belirleme kuramıyla bilimsel bir şekilde anlatılmaya çalışılmaktadır. Kuramın yaratıcılarından olan McCombs ve Shaw 1968 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin North Carolina eyaletinde Chapel Hill kentinde başkanlık seçimiyle ilgili ilk gündem belirleme çalışmasında bir hipotezi denemişlerdir. Medyanın gündem belirlemede temel ya da birinci düzey ve ikinci düzey olmak üzere iki türlü etkisi vardır. Araştımacılara göre dört değişik gündem vardır. Gündem çeşitleri şunlardır: Medya Gündemi: Medyada tartışılan konular (gazete, televizyon ve radyo) Halk Gündemi: Halkın tartıştığı konular Politik Gündem: Politikacıların önem verdiği konular Şirket Gündemi: Ticari büyük şirketlerin önem verdiği konular Medyanın gündem belirleme etkisi günlük yaşamımızda da kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmaya göre, medya gündem belirleme gücünü kullanarak kitle sporlarının izleyici sayısını günden güne artırmaktadır.

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) "Araştırma düzeyi" McCombs ve Shaw?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzeylerdeki etkilerinden biridir.
(   ) "Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme düzeyi" McCombs ve Shaw?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzey etkilerinden biridir.
(   ) "Bilgi edinme düzeyi" McCombs ve ShaW?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzey etkilerinden biridir.
(   ) "Duygulanma ya da duygusal bağlılık düzeyi" iletişimin insanlar üzerindeki etki düzeylerinden biridir.
Y D D Y

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Bireyin iç dünyasına vurgu yapan kuram ...........dır
2) Medyada bir siyasetçinin belirli konularda ne kadar başarılı olduğunun ya da ne kadar iyi bir eğitim almış olduğunun vurgulanmasına ...........denir
3) İletileri, sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği bilgisayarlı ortamlarda sunan iletişim araçlarına ...........denir
4) Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna ...........denir
5) İlk kez bir ünI versite kampüsüne girildiğinde, fakültenin, kütüphanenin, yemekhanenin yerini bilememekten kaynaklanan ihtiyaç türü ...........dır
6) McCombs ve Shaw?ın seçmenlerin iletişim aracı ile oy verme düzeyleri arasında bağlantı olduğunu saptadığı iletişim aracı türü ...........dır
7) Haberlerin medyada önem sırasına göre yer alışı ile halkın zihnindeki haberlerin önem sırasına göre dizilişinde görülen benzerliğe ...........denir
8) Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna ...........denir
9) Medyada anlatılan öykünün insanların dikkatlerini ne kadar çektiği, insanların öyküleri ne kadar önemsedikleri ve inandırıcı buldukları ile ilgili kuram ...........dır
1) Bilişsel kuram  2) Çerçeveleme  3) Yeni medya araçları 4) Medyanın birinci düzey gündem belirleme etkisi 5) Oryantasyon  6) Gazete 7) Medyanın temel gündem belirleme etkisi  8) Medyanın ikinci düzey gündem belirleme etkisi  9) Gündem Belirleme Kuramı 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Bireyin iç dünyasına vurgu yapan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Davranışçı kuram

  B) Yapıcı kuram

  C) Etki tepki kuramı

  D) Bilişsel kuram

  E) Post modern kuram

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: D2. Medyada bir siyasetçinin belirli konularda ne kadar başarılı olduğunun ya da ne kadar iyi bir eğitim almış olduğunun vurgulanmasına ne ad verilir?

  A) Politik gündem

  B) Kesinlik

  C) Gündem oluşturma

  D) Çerçeveleme

  E) Medya gündemi

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: D3. ?Bütün bildiklerim gazetelerden okuduklarımdan ibarettir? ifadesi hangi mizahçıya aittir?

  A) Maxwell McCombs

  B) Aziz Nesin

  C) Alfonso DeRosa

  D) Ali Şimşek

  E) Will Rogers

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: E4. Bireylerin dış dünyadan aldıkları iletilerle davranışlarında oluşan ölçülebilir ve gözlemlenebilir değişiklikleri hangi yaklaşım açıklar?

  A) Davranışçı yaklaşım

  B) Bilişsel yaklaşım

  C) Yapıcı yaklaşım

  D) Modern yaklaşım

  E) Post modern yaklaşım

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A5. İletileri, sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği bilgisayarlı ortamlarda sunan iletişim araçlarına ne ad verilir?

  A) Yeni medya araçları

  B) Geleneksel medya araçları

  C) Eski medya araçları

  D) Kitle medya araçları

  E) Gündem belirleme araçları

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A6. McCombs ve Shaw iletişimin insanlar üzerindeki etkilerini kaç düzeyde açıklar?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D7. Aşağıdakilerden hangisi gündem oluşturma hipoteziyle büyük benzerlikler taşır?

  A) Davranışçı kuram

  B) Bilişsel kuram

  C) Yapıcı kuram

  D) Etki tepki kuramı

  E) Post modern kuram

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B8. 1968 yılında McCombs ve Shaw tarafından yapılan ilk gündem belirleme çalışmalarında seçimlerde oy kullanacak hangi tür seçmen üzerinde çalışmışlardır?

  A) Sosyalistler

  B) Demokratlar

  C) Liberaller

  D) Kararsızlar

  E) Cumhuriyetçiler

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: D9. Aşağıdakilerden hangisi McCombs ve Shaw?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzeylerdeki etkilerinden biri değildir?

  A) Farkındalık yaratma düzeyi

  B) Araştırma düzeyi

  C) Bilgi edinme düzeyi

  D) Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme düzeyi

  E) Davranış değişikliği ya da davranış oluşturma düzeyi

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. McCombs ve Shaw, seçmenlerin hangi iletişim aracı ile oy verme düzeyleri arasında bağlantı olduğunu saptamışlardır?

  A) Radyo ile

  B) Gazeteler ile

  C) Dergi ile

  D) Afiş ile

  E) Ağızdan ağıza iletişim ile

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: B11. İletilerin dijital ortamlarda sunulmasını ve kolayca erişilebilmesini sağlayan iletişim araçlarına ne ad verilir?

  A) Yeni medya araçları

  B) Kitlesel medya araçları

  C) Geleneksel medya araçları

  D) Gündem belirleme araçları

  E) Geleneksel olmayan medya araçları

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: A12. Herhangi bir konuda öne çıkarılmak istenen bir nesne, kişi ya da durumun medyada öne çıkarılması durumuna ne ad verilir?

  A) Medyanın birinci düzey gündem belirleme etkisi

  B) Medyanın ikinci düzey gündem belirleme etkisi

  C) Çerçeveleme

  D) Medya gündemi

  E) Kesinlik

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A13. İlk kez bir ünI versite kampüsüne girildiğinde, fakültenin, kütüphanenin, yemekhanenin yerini bilememekten kaynaklanan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlgililik

  B) Kesinlik

  C) Bilişsel tutarsızlık

  D) Araştırma

  E) Oryantasyon

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: E14. McCombs ve Shaw?ın seçmenlerin iletişim aracı ile oy verme düzeyleri arasında bağlantı olduğunu saptadığı iletişim aracı türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazete

  B) Dergi

  C) Radyo

  D) Afiş

  E) Ağızdan ağıza iletişim

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: A15. Aşağıdakilerden hangisi McCombs ve Shaw?a göre iletişimin insanlar üzerindeki belirli düzey etkilerinden biri değildir?

  A) Araştırma düzeyi

  B) Farkındalık yaratma düzeyi

  C) Bilgi edinme düzeyi

  D) Tutum değiştirme ya da tutum geliştirme düzeyi

  E) Davranış değişikliği ya da davranış oluşturma düzeyi

2015 Ara Sınav Doğru Cevap: ADers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Medyanın Gündem Belirleme Süreci 29 soru

2.Ünite Spor Gazeteciliği 37 soru

3.Ünite Sporda Halkla İlişkiler ve Medyanın Rolü 46 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

4.Ünite Spor Olayları ve Televizyon 16 soru

5.Ünite Medyada Spor Servisleri 21 soru

6.Ünite Yeni Medya ve Spor 15 soru

7.Ünite Türk Spor Medyasının Tarihsel Süreçleri 18 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ  sonraki ders -->> SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ