aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

SPOR PAZARLAMASI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (PZL207U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Türdeş olma" soyut nitelikli sportif ürünlerin özelliklerinden değildir.
2) Bir ürünün kıymetinin niceliksel ölçümüne Değer denir
3) Satış eğrisi ve dolayısıyla kârlılığın hızla düşmeye başladığı ve ürünün ilgi çekiciliğinin düşük düzeyde olduğu ürün yaşam eğrisinin dördüncü ve son aşaması Gerileme
4) Ürünü tükettikten sonra elde somut bir şey kalmaması durumu sportif ürünün Sahipsizlik özelliği ile ilgilidir.
5) Markanın tüketicinin zihnine yerleştirilmesine Konumlandırma denir
6) "Etkileşimsiz pazarlama" pazar bölümlendirme düzeylerinden değildir.
7) Bir futbol taraftarının kendisini gol kaçıran futbolcunun yerine koymasını ifade eden hizmet kalitesi boyutu Empati
8) Karar verme sürecinin ilk adımı Problemin tanımlanması
9) Bir spor olayına uygulayıcı olarak katılan kimseye Aktif katılımcı denir
10) "Kitlesel pasif değişkenler" pazar bölümlendirme değişkenlerinden biri değil.
11) "Spor ekipmanları" katılım sporları ürün kategorisi altındaki unsurlardan değildir.
12) Pazarlamanın spesifik özelliklerinin ve sürecinin spor ürünlerine ve sporla bağlantı kurularak sporla ilgili olmayan ürünlere uygulanmasına Spor pazarlaması denir
13) Bir stadyumda; taraftarlar genç ve yaşlı diye ayrılıyorsa, böyle bir durumda kullanılan pazar bölümlendirme değişkeni Demografik
14) Dar anlamda, mal ya da hizmet için ödenen para olarak tanımlanan kavram Fiyat
15) Bir ürüne markanın katmış olduğu katkıları ve isminden dolayı sahip olduğu ilave değeri ortaya koyan markalama süreci adımı Marka değeri
16) Ürünlerin üretildiği yerden tüketildiği yere ulaştırılmasını ortaya koyan pazarlama karma elemanına Dağıtım denir
17) Spor ile ilgili mal, hizmet, insan, yer, organizasyon, fikir ya da bunların birleşiminden oluşan şeye Spor ürünü denir
18) Spor tesisi, otopark, dış tasarım, peyzaj, iç tasarım, ekipman, forma, tabela ve bilet gibi ögeleri kapsayan spor pazarlaması karma elemanı Fiziksel kanıtlar
19) Takım sadakatinin takım başarısı ile ilişkili olduğu taraftar tipi Şampiyon takipçisi
20) İhtiyaç ve istekleri tatmin eden mal ve hizmetleri kullanma eylemine Tüketim denir
21) Tüketicinin markayı tanıması ya da hatırlamasını ortaya koyan ve öncü nitelik taşıyan markalama süreci adımı Marka farkındalığı
22) Bir markanın parçası olan, söylenemeyen ancak gözle görülen eleman Marka simgesi
23) "Rakip sporcular" ana sportif ürün kategorilerinden sayılmaz.
24) Yeniden satmak ya da üretimde kullanmak amacıyla satın alınan mal ve hizmetlere Endüstriyel ürün denir
25) "Öğrenme" katılımcı tüketim davranış modelindeki dışsal faktörlerden biri değil.
26) Bir spor unsuruna yüksek düzeyde bağlı olan kimseye Spor taraftarı denir
27) "TROY analizi" hedef pazar seçim kriterlerinden biri değil.
28) "Karmaşık olması" marka isminin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değil.
29) Ortamın görünüşü, ekipman, çalışanlar ve basılı malzemeler gibi hizmet sunumunda kullanılan her tür somut unsurdan meydana gelen hizmet kalitesi boyutu, Fiziksel varlıklar
30) Spor pazarlaması kavramı ilk kez 1978 yılında kullanılmıştır
31) Spor endüstrisi içinde spor tüketicisine katılımsal ya da seyirsel ürünler sunan bölüm Sportif performans bölümü
32) "Cinsiyet" yarara dayalı bölümlendirmede temel alınan etmenlerden sayılmaz.
33) Futbol taraftarlarının ruh hali olarak ifade edilebilecek pazar bölümlendirme kriteri Psikografik
34) Bir futbol takımı kazandığında takımın yanında yer almasına karşın, kaybettiğinde taraftarlığı kesintiye uğratan taraftar türü Geçici taraftar
35) Yenilik ve yaratıcılık bakımından büyük bir önem taşıyan, yeni ürün geliştirme sürecinin ilk aşaması Fikir geliştirme
36) Satış rakamlarındaki artış trendinin düşmeye başladığı ve yatay bir seyre yakın bir hale geldiği, aynı zamanda rekabetin en yoğun olduğu ürün yaşam eğrisinin 3 . aşaması, Olgunluk
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Spor Endüstrisi ve Pazarlama

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Spor pazarlaması, halkla ilişkiler ve olay yönetimi gibi hizmetler spor endüstrisinin hangi bölümünü oluşturur? 2  defa soruldu

Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

Kısa Özet

Devamlı ya da belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde ya da gücün niteliğini ya da biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalı, endüstri olarak ifade edilmektedir. Benzer mal ve hizmetlerin ya da benzer biçimde üretilen mal ve hizmetlerin bir işletme grubu tarafından üretilmesi endüstriyi oluşturur. Spor endüstrisi; spor ürünleri üreten bir grup işletme organizasyonunu tanımlamaktadır. Spor ürünü ise; spor tüketicisinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla tüketim, kullanım ve yararlanma esasına bağlı olarak pazara sunulan spor ile ilişkili mal, hizmet, kişi, yer, organizasyon, fikir ya da bunların karmasını oluşturan şeyi ifade etmektedir. Spor endüstrisi içerisinde, katılımcılar (aktif ya da pasif), eğlence (spor müsabakaları, şenlikler ve organizasyonlar), araç gereç ve spor giyim, tutundurmaya yönelik ürünler (oyuncaklar, anahtarlıklar, çıkartmalar, vb.), spor tesisleri ve yönetim hizmetleri (sporun oluşmasına katkıda bulunan profesyonel işletmeler) bulunmaktadır. Sporun gelişmesini etkileyen temel faktörler; insan, spor etkinlikleri ve olayları, spor malları, spor tesisleri, ticarileşme ve pazarlama, profesyonel hizmet işletmeleri, spor medyası ve eğitim olmak üzere sekiz başlıkta incelenir. Spor endüstrisinin gelişmesini etkileyen en temel faktör insan faktörüdür. İnsanların spor, rekreasyon, fitness, macera etkinlikleri ve spor turizmi gibi sporla ilişkili çeşitli alanlara dair ilgi ve beklentileri spor etkinliklerini, mallarını, tesislerini, medyasını ve eğitimini etkilemiş, bu alanların gelişmesine neden olmuştur. Bu alanların gelişmesine bağlı olarak bu alanların oluşumuna katkı sağlayan profesyonel hizmet işletmeleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler de ticarileşme ve pazarlama uygulamalarını artırmıştır. Spor pazarlaması kavramını tanımlamak için pazarlama tanımlarına bakmak gerekir. Pazarlama, ?kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurma faaliyetlerini planlama ve uygulama süreci? olarak tanımlanabilir. Bu tanımda pazarlama karması olan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmanın altının çizilmesi gerekir. Spor pazarlamasında ise iki kavram ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri sporun pazarlanması,ikincisi ise spor sayesinde pazarlamadır. Sporun pazarlanması; sportif etkinlikler, sportif mal ve hizmetler ve spor tesislerini kapsamaktadır. Spor sayesinde pazarlama ise; geleneksel stratejiler ve sponsorluk stratejilerini kapsamaktadır. Genel stratejiler daha çok sporun reklamlarda kullanımına dayanırken, sponsorluk stratejileri isim hakları, lisanslama, ünlü kullanımı ve sponsorluğu kapsamaktadır. Spor pazarlaması diğer pazarlama uygulamalarından bazı yönlerde farklılaşmaktadır. Sporda pazarlamasının ayırt edici özellikleri; ?soyutluk ve subjektiflik?, ?telafi ve tahmin edilmezlik?, ?dayanıksızlık?, ?duygusal bağlılık ve özdeşleşme?, ?odak ve kontrol alanı?, ?eş zamanlı üretim ve tüketim? ve ?toplu tüketim?dir. Soyutluk ve subjektiflik ürünün tüketiciler için ayrı anlamlar taşıması ve deneyim elde edilmesini, dayanıksızlık ürünün daha sonra satılmak üzere saklanamaması ve stoklanamamasını, duygusal bağlılık ve özdeşleşme taraftarlığı, odak ve kontrol alanı pazarlamacının öz ürün üzerindeki kontrol gücünün sınırlı oluşunu, eş zamanlı üretim ve tüketim ürünün aynı anda üretilip tüketildiği vurgusunu ve son olarak toplu tüketim ise sportif ürünlerin çoğunlukla insanlarca topluca tüketildiğini ortaya koyar. Spor pazarlaması olgusu, dünyada ve özellikle Türkiye?de yeni ve gelişen bir alandır. Alanın yeni ve pek çok yönü ile bilinmez oluşu; beraberinde kariyer fırsatlarını da getirmektedir. Spor endüstrisi içerisinde yer alan işletmelere özgün öyle uzmanlıklar vardır ki bunların gelecekte ülkemizde de yeni fırsatlar yaratması neredeyse kaçınılmazdır. Söz gelimi atletizm yorumculuğu yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Aynı şey tenis, buz pateni ve basketbol için de geçerlidir. Bu ve buna benzer pek çok alanda halen kariyer açısından fırsatlar bulunmaktadır. Spor pazarlaması ile ilgili belli başlı kariyer alanları; staj olanakları, reklam ajans veya departmanları, halkla ilişkiler, sponsorluk uygulamaları, etkinlik yönetimi ve pazarlaması, menajerlik, perakendecilik, internet, konaklama ve pazarlama araştırmasıdır. Bu alanların kendisi ve alanın altında bulunan uzmanlıklar pek çok konuda yeni istihdam alanları yaratmaktadır. Etrafımızı gözlemlediğimizde, spor pazarlamasının yarattığı yenilik ve fırsatları görmek mümkündür.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Pazarlamanın spesifik özelliklerinin ve sürecinin spor ürünlerine ve sporla bağlantı kurularak sporla ilgili olmayan ürünlere uygulanmasına ...........denir
2) Ürünlerin üretildiği yerden tüketildiği yere ulaştırılmasını ortaya koyan pazarlama karma elemanına ...........denir
3) Spor ile ilgili mal, hizmet, insan, yer, organizasyon, fikir ya da bunların birleşiminden oluşan şeye ...........denir
4) Spor tesisi, otopark, dış tasarım, peyzaj, iç tasarım, ekipman, forma, tabela ve bilet gibi ögeleri kapsayan spor pazarlaması karma elemanı ...........dır
5) İhtiyaç ve istekleri tatmin eden mal ve hizmetleri kullanma eylemine ...........denir
6) Yeniden satmak ya da üretimde kullanmak amacıyla satın alınan mal ve hizmetlere ...........denir
7) Kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun bir biçimde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurma faaliyetlerini planlama ve uygulama sürecine ...........denir
8) İstek ve ihtiyaçları tatmin eden mal, hizmet, kişi ve yere ...........denir
9) Spor pazarlaması kavramı ilk kez ...........yılında kullanılmıştır?
10) Spor endüstrisi içinde spor tüketicisine katılımsal ya da seyirsel ürünler sunan bölüm ...........dır
11) Spor endüstrisinin gelişmesini etkileyen en temel unsur ...........dır
12) Tüketicilere yarar sağlayan fiziksel veya somut varlıklara ...........denir
1) Spor pazarlaması  2) Dağıtım  3) Spor ürünü  4) Fiziksel kanıtlar 5) Tüketim  6) Endüstriyel ürün  7) Pazarlama  8) Ürün  9) 1978 10) Sportif performans bölümü  11) insan  12) Mal 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Spor izleyicisinin genelde bitmiş ya da sonucu bilinen bir müsabakayı izleme eğiliminde olmaması, spor ürününün hangi yönü ile açıklanabilir?

  A) Depolanabilirlik

  B) Dayanıksızlık

  C) Somutluk

  D) Objektiflik

  E) Yapısallık

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: B2. Tüketiciler için ?baskıcı nokta? olarak ifade edilen pazarlama karma elemanı nedir?

  A) Ürün

  B) Dağıtım

  C) Tutundurma

  D) Halkla ilişkiler

  E) Fiyat

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: E3. Spor pazarlaması, halkla ilişkiler ve olay yönetimi gibi hizmetler spor endüstrisinin hangi bölümünü oluşturur?

  A) Yönetim hizmetlerini

  B) Dağıtıma yönelik ürünleri

  C) Araç, gereç ve giyimi

  D) Eğlenceyi

  E) Spor tesislerini

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: A4. İki sektör modeline göre; spor tesisleri ve binaları aşağıdaki bölümlerin hangisi içinde yer alır?

  A) Destekleyici alt sektör I

  B) Destekleyici alt sektör II

  C) Destekleyici alt sektör III

  D) Destekleyici alt sektör IV

  E) Destekleyici alt sektör V

2014 Dönem Sonu Doğru Cevap: C5. Her bir tüketicinin bir üründen farklı deneyimler elde etmesi, spor ürününün hangi özelliğini tanımlar?

  A) Dayanıksızlık

  B) Somutluk

  C) Objektiflik

  D) Yapısallık

  E) Subjektiflik

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: E6. Pazarlamanın spesifik özelliklerinin ve sürecinin spor ürünlerine ve sporla bağlantı kurularak sporla ilgili olmayan ürünlere uygulanmasına ne ad verilir?

  A) Spor olgusu

  B) Spor işi

  C) Spor tüketimi

  D) Spor pazarlaması

  E) Spor olayı

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: D7. Bir spor müsabakasının kendisi, hava koşulları, oyuncu sakatlığı, hakem kararları gibi pek çok kontrol edilemeyen etken müsabakanın sonucu üzerinde etki yaratır. Bu durum, spor pazarlamasının hangi özelliğini gösterir?

  A) Soyutluk

  B) Dayanıksızlık

  C) Bağlılık

  D) Tahmin edilmezlik

  E) Objektiflik

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D8. Meek Modeline göre spor endüstrisi içerisinde ticari şovlar hangi bölümde yer alır?

  A) Spor eğlencesi

  B) Spor ürünleri

  C) Sporu destekleyen unsurlar

  D) Spor iletişimi

  E) Spor kanalı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B9. FIFA, FILA ve IOC gibi örgütler aşağıdakilerden hangisi içerisinde değerlendirilebilir?

  A) Spor medyası

  B) İdari ve hukuki spor birlikleri

  C) Spor yönetim şirketleri

  D) Bölgesel spor konseyleri

  E) Sportif mal üreticileri

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B10. Her bir tüketicinin bir üründen farklı deneyimler elde etmesi spor ürününün hangi özelliğini tanımlar?

  A) Dayanıksızlık

  B) Somutluk

  C) Subjektiflik

  D) Objektiflik

  E) Yapısallık

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C11. Spor pazarlaması, halkla ilişkiler ve olay yönetimi gibi hizmetler spor endüstrisinin hangi bölümünü oluşturur?

  A) Tutundurmaya yönelik ürünler

  B) Yönetim hizmetleri

  C) Araç-gereç ve giyim

  D) Eğlence

  E) Spor tesisleri

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: B12. Endüstri kavramının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir endüstri bir ya da birçok üründen meydana gelebilir.

  B) Bir endüstri içerisinde ürün; mal, hizmet, insan, yer ya da fikrin karmasından oluşabilir.

  C) Endüstriyi meydana getiren ürünler birbiriyle yakın ilişkili olabilir.

  D) Endüstriyi meydana getiren ürünler birbiriyle çok zayıf ilişkili olabilir.

  E) Bir endüstriyi meydana getiren ürünler benzeşik olmayan bir yapıda olamaz.

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: E13. Ürünlerin üretildiği yerden tüketildiği yere ulaştırılmasını ortaya koyan pazarlama karma elemanına ne ad verilir?

  A) Tutundurma

  B) Pazarlama çabası

  C) Dağıtım

  D) Satış çabası

  E) Satış tutundurma

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C14. Spor ile ilgili mal, hizmet, insan, yer, organizasyon, fikir ya da bunların birleşiminden oluşan şeye ne ad verilir?

  A) Sportif endüstri

  B) Sportif pazarlık

  C) Spor ürünü

  D) Spor iletişimi

  E) Spor dağıtımı

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: C15. Spor tesisi, otopark, dış tasarım, peyzaj, iç tasarım, ekipman, forma, tabela ve bilet gibi ögeleri kapsayan spor pazarlaması karma elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Fiziksel kanıtlar

  B) Dağıtım

  C) Tutundurma

  D) Pazarlama

  E) Satış unsuru

2014 Ara Sınav Doğru Cevap: ADers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Spor Endüstrisi ve Pazarlama 29 soru

2.Ünite Sporda Tüketici ve Taraftarlık Davranışı 26 soru

3.Ünite Spor Pazarının Bölümlendirilmesi 20 soru

4.Ünite Sportif Ürün 25 soru

Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

5.Ünite Sporda Fiyatlandırma 8 soru

6.Ünite Sporda Dağıtım Kanalları 14 soru

7.Ünite 7. Sporda Pazarlama İletişim  16 soru

8.Ünite Stratejik Spor Pazarlaması Yönetimi 12 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- SPOR FİNANSMANI  sonraki ders -->> SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ