aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları
aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU I ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI (HUK217U)

www.onlinefotokopi.com


#-

Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

1) "Egemen-bağımsız teşkilat" kamu düzeninin unsurlarından biri değildir.
2) Kamu düzeninin bozulmasından sonra harekete geçen kolluk Adli kolluk
3) "Türkiye Büyük Millet Meclisi" özel güvenlik hizmetinden yararlanabilecek kamu tüzel kişilerinden sayılmaz.
4) Bireysel özgürlüklere emir ve yasaklarla kısıtlamalar getiren işlemlere Kayıtlayıcı işlemler denir
5) Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla, teknik donanım kullanarak buraları izleyen işletme Alarm izleme merkezi
6) Yasal sınırlar çerçevesinde üst makamın yetkilerinden bir bölümünü hiyerarşik astlarına devretmesine Yetki devri denir
7) Kamu düzeninin önem taşıyan belli bir amacını ya da kamu düzeninden tamamen farklı bir amacı korumak için kurulan kolluğa Hizmet kolluğu denir
8) "Kamu hizmeti" kamu düzeni kavramının unsurlarından biri değil.
9) "Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu" özel güvenlik hukukunun kaynaklarından değildir.
10) "Ülke çapında şiddet olaylarının önüne geçilememiş olması" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?un yapılış gerekçeleri arasında gösterilen hususlardan sayılmaz.
11) Milli güvenliğin sağlanması amacına yönelik faaliyet yürüten polis türü Siyasi polis
12) "Seyahat acentesi sahipleri" kamu görevlisi olmadığı halde, ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinde sayılmış, silah taşıma ruhsatı verilebilecek kişilerden sayılmaz.
13) "Diyanet işleri Başkanlığı" özel güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek kamu tüzel kişilerinden değildir.
14) Devletin; varlığına, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik dış tehditlerden korunmasına yönelik faaliyetlere Milli savunma denir
15) Herhangi bir suçla ilgili olmayıp, genel olarak kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetlere idari kolluk denir
16) İdare mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son olarak incelendiği mahkeme Danıştay
17) "Ev ve işyerlerine giren hırsızın yakalanması" toplumun dirlik ve esenliğini bozacak düzensizlikleri önlemek üzere alınan kolluk önlemlerinden değildir.
18) Merkezi idarenin taşra örgütündeki amirlerinin bazı konularda merkeze danışmaksızın, merkezi idare adına kararlar alabilmesini sağlayan ilkeye Yetki genişliği denir
19) Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, bütün menfaatlerin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasına Milli güvenlik denir
20) Kamu düzeninin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlere Kolluk faaliyeti denir
21) "Mahalli idareler" özel güvenlik hizmetinden yararlanabilen kamu kuruluşlarından değildir.
Kaynak: www.onlinefotokopi.com
#-

Ünite 1 : Özel Güvenlik Hukukunun Kaynaklan ve Temel Kavramları

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

Kaç Defa Soruldu?

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir? 6  defa soruldu

Kamu düzeninin bozulmasından sonra harekete geçen kolluk aşağıdakilerden hangisidir? 4  defa soruldu

Bireysel özgürlüklere emir ve yasaklarla kısıtlamalar getiren işlemlere ne ad verilir? 3  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?un yapılış gerekçeleri arasında gösterilen hususlardan biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte silah taşıma ruhsatı alabilecekler arasında sayılmamıştır? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının unsurlarından biri değildir? 2  defa soruldu

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hukukunun kaynaklarından biri değildir? 2  defa soruldu

Bireylerin can ve malları için endişe duymadan yaşamlarını sürdürmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 2  defa soruldu

Devletin varlığına, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik dış tehditlerden korunmasına yönelik faaliyetler? 2  defa soruldu

İdari kolluk personelinin işledikleri görev suçlarının soruşturulması hangi kanun hükümlerine tabidir? 2  defa soruldu

Kamu düzeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Kamu düzeninin önem taşıyan belli bir amacını ya da kamu düzeninden tamamen farklı bir amacı korumak için kurulan kolluğa ne ad verilir? 2  defa soruldu

Kolluk faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

Kısa Özet

Türkiye?de özel güvenlik hukukunun başlıca kay-nakları 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu kanunun uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik?tir. Bununla birlikte, her ne kadar doğrudan özel güvenlik hukukunu düzenlemiş olmasalar da, Anayasa, uluslararası sözleşmeler, kolluk işlemlerini konu eden Ceza Muhakemesi Kanunu gibi hukuksal metinler de özel güvenlik hukukunun, belirli ölçüde, kaynaklarından sayılabilmektedir. 5188 Sayılı Kanun çıkarılmadan önce de güvenlik alanında özel sektör faaliyet göstermiştir. 22.7.1981 tarihinde çıkarılan 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile özel sektörün güvenlik alanında faaliyet göstermesine izin verilmiştir. Özel güvenlik hukukuna doğrudan kaynaklık eden eski kanun yetersiz kalmış ve yeni yasal düzenleme zorunluluğu doğmuştur.

Özel güvenliğin yürüttüğü faaliyetle bir biçimini icra ettiği kolluk faaliyeti gerek yargı kararlarında gerekse öğretide bir kamu hizmeti olarak de-ğerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kamu hizmeti kavramı, siyasal organların yerine getirilmesinde kamu yararının olduğunu düşündüğü çok çeşitli faaliyetler kümesini tanımlayan bir üst kavramken, kolluk faaliyeti, sağlanmasında kamu yararı olmakla birlikte sadece kamu düzenine yönelik bir faaliyet türüdür. Öte yandan, diğer kamu hizmeti türlerinde de bazen kolluk faaliyetinde olduğu gibi kayıtlayıcı işlemler yapılabilmektedir. Kolluk faaliyeti de diğer kamu hizmetlerine benzer hizmetler ifa edebilmektedir; dolayısıyla, kamu hizmeti ve kolluk faaliyeti bu bakımlardan da sıkı ilişki içinde olan kavramlardır. Kamu düzeni kavramını tanımlayabilmek ve kamu düzeni kavramının unsurlarını açıklayabilmek. Toplumun dış ve maddi düzeni olarak tanımlanan kamu düzeni, güvenlik, genel sağlık, dirlik ve esenlik gibi klasik unsurlardan oluşmaktadır. Birey ve topluluklarının can ve malları için endişe duymadan yaşamlarını sürdürmeleri olarak tanımlanan güvenlik, kolluğun en temel faaliyet alanını oluşturmaktadır. Kolluk, yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde güvenliğin sağlanması için bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı önlemler alabilecektir. Kamu düzeninin güvenlik unsurundan farklı olarak milli güvenlik kavramı daha geniş kapsamlıdır. Kamu düzeninin bozulduğu her durumda milli güvenliğin de bozulduğunu söylemek mümkün değildir. Milli güvenlik, devletin varlığı ve halkın tamamıyla ilgili siyasal bir kavram olarak ele alınmaktadır. Kamu düzeninin unsuru olan güvenliği bozucu eylemler olağan hukuk kurallarıyla bertaraf edilirken, milli güvenliği bozucu eylemler karşısında genellikle olağanüstü yönetim usullerine başvurulabildiği görülmektedir. Kamu düzeninin bir unsuru olan genel sağlık, toplumun genelini ilgilendiren salgın hastalıkları konu eden bir kavramdır. Kolluk, genel sağlığın korunması için, yasaların çizdiği çerçeve içinde bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı uygu-lamalara girişebilecektir. Kamu düzeninin diğer bir unsuru olan dirlik ve esenlik ise, toplumsal yaşamın olağan seyrini etkileyecek gürültü, toz, duman, koku gibi maddi düzensizlik ve rahatsızlıkların yokluğuna göndermede bulunur. Kolluk, bu türden maddi düzensizlik ve rahatsızlıklara yönelik önlemlere başvurabilmekte, dirlik ve esenliği bozanlara yasaların belirttiği yaptırımları uygulayabilmektedir.

İdari, adli ve siyasi olmak üzere üç kolluk türünden söz etmek mümkünse de, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kolluk faaliyeti, idari ve adli kolluk şeklinde belirmektedir; dolayısıyla, özel güvenliği ilgilendiren kolluk da idari ve adli kolluk türleridir. İdari kolluk önleyici niteliktedir ve idari makamların emri altında faaliyet yürütür. Adli kolluk ise bastırıcı niteliktedir ve adli makamların emri altında faaliyet gösterir. Bununla birlikte, gerek personel, gerekse suçu önleme ve oluşmuş bir suçu soruşturma işlemleri bakımından idari ve adli kolluk iç içe geçebilmektedir. İdari kolluk faaliyetinden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. İdari kolluk personelinin işledikleri görev suçlarının soruşturulması izne tâbidir. Buna karşılık, adli kolluk faaliyetinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür. Adli kolluk personelinin işlediği görev suçları doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulur.

Püf Noktalar

Kısa Kısa

Doğru - Yanlış Testleri

Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

(   ) (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile ilgili); Bireylerin özel güvenlik hizmetlerinden yararlanması mümkündür.
(   ) (Milli güvenlik kavramı ile ilgili); Mili güvenlik hem iç hem de dış güvenliği kapsar.
(   ) (Kamu düzeni ile ilgili); Toplumun dış ve maddi düzeni olarak tanımlanır.
(   ) (Kolluk faaliyetleri ile ilgili); Kayıtlayıcı işlemlerle gerçekleştirilir.
(   ) (Kamu düzeni ile ilgili); Hangi faaliyetlerin devletçe kamu hizmeti olarak üstlenileceğine yargı organları karar verir.
(   ) (Milli güvenlik kavramı ile ilgili); idari bir işlev olan milli güvenliğin sağlanmasından içişleri Bakanlığı sorumludur.
(   ) Kolluk faaliyetlerinin devlet tarafından üstlenilip üstlenilmeyeceğine siyasal organlar karar verir.
(   ) "Seyahat acentesi sahipleri" kamu görevlisi olmadığı halde, ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinde sayılmış, silah taşıma ruhsatı verilebilecek kişilerden biridir.
(   ) "Kamusal estetik" kamu düzeninin unsurlarından biridir.
(   ) "Bireysel sağlık" kamu düzeninin unsurlarından biridir.
(   ) "Milli güvenlik" kamu düzeninin unsurlarından biridir.
(   ) "Genel Sağlık" kamu düzeninin unsurlarından biridir.
(   ) "Ev ve işyerlerine giren hırsızın yakalanması" toplumun dirlik ve esenliğini bozacak düzensizlikleri önlemek üzere alınan kolluk önlemlerinden biridir.
(   ) "İnsan onuru" kamu düzeni kavramının unsurlarından biridir.
(   ) "Türk Ceza Kanunu" özel güvenlik hukukunun kaynaklarından biridir.
(   ) "Ülke çapında şiddet olaylarının önüne geçilememiş olması" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun?un yapılış gerekçeleri arasında gösterilen hususlardan biridir.
(   ) "insan onuru" kamu düzeni kavramının unsurlarından biridir.
(   ) "Araçların egzozlarının kontrol edilmesi" toplumun dirlik ve esenliğini bozacak düzensizlikleri önlemek üzere alman kolluk önlemlerinden biridir.
(   ) "Özel yarar" kamu düzeninin unsurlarından biridir.
(   ) "Ceza Muhakemesi Kanunu" özel güvenlik hukukunun kaynaklarından biridir.
(   ) Özel güvenlik hukukunun başlıca kaynaklarındandır.
(   ) Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yardımcı kurul niteliğindedir.
(   ) (Kamu düzeni ile ilgili); Anayasanın birçok maddesinde temel hak ve hürriyetleri sınırlama sebebi olarak düzenlenmiştir.
(   ) Kolluk faaliyetleri ile kamu düzeni korunmak suretiyle kamu yararı sağlanmış olur.
(   ) (Kamu düzeni ile ilgili); Kolluk, kamu düzenini sağlamak için bireylerin ahlak anlayışlarına göre şekillendirdikleri kişisel yaşamlarına müdahale edemez.
D D D D Y Y Y Y D Y Y D Y D D Y D D Y D D D D D D

Boşluk Doldurma

Aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doldurun. Hatalı olduğunuz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

1) Devletin; varlığına, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik dış tehditlerden korunmasına yönelik faaliyetlere ...........denir
2) Herhangi bir suçla ilgili olmayıp, genel olarak kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetlere ...........denir
3) Kamu düzeninin bozulmasından sonra harekete geçen kolluk ...........dır
4) Bireysel özgürlüklere emir ve yasaklarla kısıtlamalar getiren işlemlere ...........denir
5) Siyasal organlarca kamuya yararlı olarak kabul edilen ve kamu kuruluşlarının doğrudan ya da yakın gözetim ve denetimleri altında özel kesim tarafından yürütülen faaliyetlere ...........denir
6) Kamu düzeninin önem taşıyan belli bir amacını ya da kamu düzeninden tamamen farklı bir amacı korumak için kurulan kolluğa ...........denir
7) Birey ve toplulukların can ve malları için endişe duymadan yaşamlarını sürdürmelerine ...........denir
8) Toplumun dış ve maddi düzenini ifade eden kavram ...........dır
9) Milli güvenliğin sağlanması amacına yönelik faaliyet yürüten polis türü ...........dır
10) Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, bütün menfaatlerin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasına ...........denir
11) Kamu düzeninin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlere ...........denir
1) Milli savunma  2) idari kolluk  3) Adli kolluk  4) Kayıtlayıcı işlemler  5) Kamu hizmeti 6) Hizmet kolluğu  7) Güvenlik  8) Kamu düzeni  9) Siyasi polis  10) Milli güvenlik 11) Kolluk faaliyeti 

Kaynak: www.onlinefotokopi.com

#-

Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

1. Umuma açık kapalı mekânlarda tütün mamulleri tüketiminin yasaklanmasında aşağıdaki kamu düzeni unsurlarından hangisi esas alınmıştır?

  A) Esenlik

  B) Güvenlik

  C) Genel sağlık

  D) Genel ahlâk

  E) Kamusal estetik

2017 Dönem Sonu Doğru Cevap: C2. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir?

  A) Egemen-bağımsız teşkilat

  B) Genel sağlık

  C) Esenlik

  D) Kamusal estetik

  E) Asayiş

2017 Dönem Sonu Doğru Cevap: A3. Devletin; varlığına, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik dış tehditlerden korunmasına yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

  A) Askeri inzibat

  B) Kamusal yönetim usulleri

  C) Kamu düzeni

  D) Kolluk

  E) Milli savunma

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: E4. Şap veya kuduz hastalığı tespit edilen yerlerin karantinaya alınması aşağıdaki kamu düzeni unsurlarından hangisi ile ilgilidir?

  A) Genel ahlâk

  B) Genel sağlık

  C) Dirlik ve esenlik

  D) Kamusal estetik

  E) Asayiş

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: B5. Kişilerin silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alabilmeleri aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenlenmiştir?

  A) 3388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu

  B) 4654 sayılı Memleket içi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

  C) 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

  D) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

  E) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: D6. Herhangi bir suçla ilgili olmayıp, genel olarak kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?

  A) idari yargı

  B) idari kolluk

  C) Devletleştirme

  D) Yasama

  E) Adli kolluk

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: B7. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurları arasında yer alır?

  A) Eğitim hizmeti

  B) Bağımsız idari otoriteler

  C) Yargı

  D) Ulaşım hizmeti

  E) Güvenlik

2018 Ara Sınav Doğru Cevap: E8. Kamu düzeninin bozulmasından sonra harekete geçen kolluk aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Önleyici kolluk

  B) Adli kolluk

  C) Siyasi kolluk

  D) İdari kolluk

  E) Kamu düzeni kolluğu

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: B9. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir?

  A) Milli güvenlik

  B) Dirlik

  C) Güvenlik

  D) Genel Sağlık

  E) Esenlik

2013 Dönem Sonu Doğru Cevap: A10. Bireysel özgürlüklere emir ve yasaklarla kısıtlamalar getiren işlemlere ne ad verilir?

  A) Kısıtlama işlemleri

  B) Bireysel işlemler

  C) Özgürlük işlemleri

  D) Daraltıcı işlemler

  E) Kayıtlayıcı işlemler

2015 Dönem Sonu Doğru Cevap: E11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de milli güvenliğin sağlanmasından sorumludur?

  A) Milli Güvenlik Kurulu

  B) Mili İstihbarat Teşkilatı

  C) Başbakan

  D) Bakanlar Kurulu

  E) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: D12. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Özel hukuk kişilerinin güvenlik alanında faaliyette bulunmalarına izin verilmektedir.

  B) Bireylerin özel güvenlik hizmetlerinden yararlanması mümkündür.

  C) 5188 sayılı Kanun çıkarılarak Türkiye?de ilk kez özel sektörün güvenlik alanında faaliyette bulunması sağlanmıştır.

  D) Özel güvenlik kamu güvenliğinin tamamlayıcısı olarak düzenlenmiştir.

  E) Özel güvenlik hukukunun başlıca kaynaklarındandır.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C13. Siyasal organlarca kamuya yararlı olarak kabul edilen ve kamu kuruluşlarının doğrudan ya da yakın gözetim ve denetimleri altında özel kesim tarafından yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?

  A) Kamu hizmeti

  B) Kamu düzeni

  C) Kamu yararı

  D) Kolluk

  E) Kamu malı

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: A14. Milli güvenlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Milli güvenlik kavramı kamu düzeni kavramına göre daha geniş kapsamlıdır.

  B) Mili güvenlik hem iç hem de dış güvenliği kapsar.

  C) İdari bir işlev olan milli güvenliğin sağlanmasından İçişleri Bakanlığı sorumludur.

  D) Mili güvenliği bozan faaliyetler olağanüstü hal rejimlerinin uygulanmasını gerekli kılar.

  E) Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yardımcı kurul niteliğindedir.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: C15. Kamu düzeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Toplumun dış ve maddi düzeni olarak tanımlanır.

  B) Genel ahlak kamu düzeni kavramı içinde yer almadığından hiçbir şekilde kolluk işlemlerine konu olmaz.

  C) Kamu düzeni kavramı unsurlarıyla belirlenmektedir.

  D) Anayasanın birçok maddesinde temel hak ve hürriyetleri sınırlama sebebi olarak düzenlenmiştir.

  E) Kolluk faaliyetlerinin amacını oluşturur.

2013 Ara Sınav Doğru Cevap: BDers Analizi

Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

Ara Sınav Üniteleri

1.Ünite Özel Güvenlik Hukukunun Kaynaklan ve Temel Kavramları 49 soru

2.Ünite Özel Güvenlik-Genel Kolluk İlişkisi ve Kolluk Personel ve Makamları 63 soru

3.Ünite Özel Güvenlikten Yararlanabilme Şartları  24 soru

4.Ünite Özel Güvenlik Hizmetinden Yararlanma Usulleri 32 soru

5.Ünite Özel Güvenlik Şirketleri 40 soru

6.Ünite Özel Güvenlik Görevlileri 12 soru

7.Ünite Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri  1 soru

8.Ünite Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkilerinin Sınırları 0 soru

9.Ünite Özel Güvenliğin Denetimi 2 soru

10.Ünite Özel Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesinden Doğan Zararların Tazmini 1 soru

Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

önceki ders <<-- İnsan Kaynakları Yönetimi  sonraki ders -->> GÜVENLİK SİSTEMLERİ