Kredili Sistem AÖF’ye ne getiriyor

Kredili Sistem AÖF’ye ne getiriyor


AÖF Kredili Sistem Neler Getiriyor?

Açıklama:

aöf final dönem sonu sınav tarihleri

aöf final dönem sonu sınav tarihleri

Kredili sistem hakkında ayrıntılı bilgiyi sizin için maddeler halinde sıraladık.

  1. Bu sistemde, dersler, yıl hesabına göre düzenlenir. Derslerin Kredi değerleri, alt sınıftan ön koşulları ve yıllara göre nasıl dağıldığı Fakülte Kurululu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
  2. Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıftan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en fazla ikisinden başarısız olan, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıftan ders verilmez. O yıl sadece başarısız olduğu derslerden mesul olur.
  3. Her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu sınavı yapılır.
  4. Sınavı geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden 0 almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavı geçersiz kopyanın gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına girmez.
  5. Sınavda notlar 100 üzerinden verilir. Geçme notu, yıl içi notları (ara sınav ile yıl sonu (Dönem sonu) veya notunun katkılarıyla hesaplanır.
  6. Sınavlara katılmayan öğrenciler için ayrıca kurtarma sınavı açılmaz. Öğrenciler girmedikleri sınavdan 0 almış kabul edilir.
  7. Ders notları, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şu şekildedir.

Harf  Notu          Katsayısı

AA          4,0

AB          3,7

BA          3,3

BB          3,0

BC          2,7

CB          2,3

CC          2,0

CD          1,7

DC          1,3

DD          1,0

FF           0,0

Bir dersten CC veya üstünde not alan bir öğrenci, o dersten başarılı sayılır; FF alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır. CD,DC ve DD alınan dersler, öğrencinin not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, 2.00 nin altında ise başarısız sayılır.

MU (muaf) notu; kurumlar arası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda iken başarılı olduğu ders için verilen nottur. Bu not, genel not ortalamasına eklenmez.

Öğrencinin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler sayılmaz. Genel not ortalaması, öğrencilerin almış olduğu dersler için, ortalama hesabına katılan tüm derslerin  kredisi ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerlerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken programını değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesabında ise, önceki okuduğu programda aldığı derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları esas alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrar alınması halinde ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu esas alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak elde edilir.

Sınav sonuçları kesin sonuç olup, itiraz hakkı yoktur.

Öğrenci, kayıt yaptırdığı yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl sürede öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik hakkından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim süreleri dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına eklenmez. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak şartıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Fakat bazı özel programlar süreli olabilmektedir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresi kadardır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre verilir. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen şartlarla intibakları yapılır.

Bir öğrencinin programını bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin istediği diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını sağlamış ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilmektedir.

Öğrenci, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarılı oldukları derslerden kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteyebilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olması gerekir. Öğrenci, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden çok dersi bir derse denk gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslara göre karara bağlanır:

a) Öğrencinin dersleri bire bir aynıysa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo yoluyla  harf notuna dönüştürülür.

Mutlak Sistemde

Not        Kredili

Harf Notu

84-100  AA 4,00

77-83     AB 3,70

71-76     BA 3,30

66-70     BB 3,00

61-65     BC 2,70

56-60     CB 2,30

50-55     CC 2,00

46-49     CD 1,70

40-45     DC 1,30

33-39     DD 1,00

0-32       FF 0,00

b) Öğrencinin birden çok dersi bir derse eşleştiriliyorsa:

  • Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu hesaplanır.
  • Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna çevrilir. Sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.
  • Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. En yakın katsayıya karşılık gelen harf notu elde edilir.

Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil Dersi ile Türk Dili derslerini ön lisansta almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu değildir.

Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının denk eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin  tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üst sınıfına yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti sağlanmaz.

İlk kez eğitim gördüğü sınıfta yeniden aldığı dersler dahil bütün derslerini vermiş ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisdir. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler bu not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olamazlar.

Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını yapsalar dahi “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun edilmez.

Önemli: Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalaması, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrenciden, daha önce almış oldukları notlarına bakılmadan, sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir.Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarılı  oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistem harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır. KAYNAK: Anadolu Üniversitesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir